Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Regionální operační programy. 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 2 •Dříve jednotný SROP pro celou ČR mimo Prahy •Pro období.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Regionální operační programy. 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 2 •Dříve jednotný SROP pro celou ČR mimo Prahy •Pro období."— Transkript prezentace:

1 Regionální operační programy

2 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 2 •Dříve jednotný SROP pro celou ČR mimo Prahy •Pro období 2007-2013 navrženy samostatné ROPy pro jednotlivé regiony soudržnosti  7 ROP: –ROP NUTS II Střední Čechy –ROP NUTS II Jihozápad –ROP NUTS II Severovýchod –ROP NUTS II Severozápad –ROP NUTS II Jihovýchod –ROP NUTS II Moravskoslezsko –ROP NUTS II Střední Morava

3 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 3

4 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 4 •Celkem 4,6 mld. € (cca 131,4 mld. Kč) pro 2007-2013

5 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 5 •každý ROP je samostatným dokumentem spravovaným samostatnou regionální radou •Reaguje na potřeby příslušného regionu •Obecně se ROPy zaměřují na obdobná témata, s přihlédnutím k místním specifikům a potřebám

6 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 6 Hlavní tematické oblasti ROPů •Dopravní dostupnost a obslužnost •Rozvoj území •Regionální rozvoj podnikání •Rozvoj cestovního ruchu •Technická asistence

7 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 7 ROP Střední Čechy •559,08 mil. € (cca 15,77 mld. Kč) •Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Zborovská 1, Praha 5 (KÚ Středočeského kraje) •Prioritní osa 1: Doprava •Prioritní osa 2: Cestovní ruch •Prioritní osa 3: Integrovaný rozvoj území •Prioritní osa 4: Technická pomoc

8 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 8 ROP Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava je rozdělena do dvou oblastí podpory: •1.1 Regionální dopravní infrastruktura –Rekonstrukce, modernizace a v omezené míře výstavba souvislých úseků silnic II. a III. třídy –Odstraňování závad, výstavba a rekonstrukce mostů, úprava nebezpečných míst a dopravně závadných křižovatek na silnicích II. a III. třídy. –Úprava frekventovaných silnic II. a III. třídy v blízkosti sídel s vazbou na snižování nepříznivých dopadů dopravy na obyvatelstvo (např. protihlukové stěny, protiprašná opatření, apod.). –Snížení dopadů provozu na silnicích II. a III. třídy na ekosystémy –Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací ve vlastnictví obcí v obcích nad 500 obyvatel –Podporovány jsou projekty kraje či organizací zřízených či založených krajem

9 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 9 ROP Střední Čechy •1.2 Udržitelné formy veřejné dopravy –Rekonstrukce výstavba nových zastávek veřejné dopravy, přestupních terminálů integrované veřejné dopravy –odstavné plochy systému "Bike and Ride" u železničních zastávek a významných autobusových terminálů, –telematika, –nákup vozového parku silniční veřejné dopravy (eko-norma EURO4 a vyšší) –obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob –koncepční materiály a analýzy, systému integrované dopravy, v –výstavba plniček CNG a LPG pro využití ve veřejné dopravě – cyklostezky a cyklopruhy pro denní použití

10 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 10 ROP Střední Čechy •Prioritní osa 2 Cestovní ruch je rozdělena do tří oblastí podpory: –2.1 Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu –2.2 Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu –2.3 Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje

11 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 11 ROP Střední Čechy Oblast podpory 2.1 – Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu •Výstavba a vybavení ubytovacího zařízení •Rekonstrukce, modernizace a vybavení stávajících ubytovacích zařízení, vč. zázemí pro poskytování stravovacích služeb. •Sportovně-rekreační zařízení a zařízení pro kongresový CR ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR •Investice do doprovodné infrastruktury pro venkovský CR (např. hippostezky, jízdárny) – (doplňkově). •Další doprovodné infrastruktury ve vazbě na ubytovací zařízení, další infrastrukturu nebo atraktivitu CR (např. pořízení čtyřkolek, kol, lodí, minigolf). (doplňkově). •skanzeny, muzea, návštěvnická centra, rozhledny atd. •Výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch navazujících na atraktivitu či infrastrukturu CR řešenou v projektu (doplňkově). •Terénní úpravy (doplňkově). •Příjemci – podnikatelské subjekty •Řídí se pravidly pro veřejnou podporu a regionální mapou podpory •Min. výše uznatelných nákladů 2 miliony Kč

12 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 12 ROP Střední Čechy Oblast podpory 2.2 – Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu –Pěší turistické stezky a turistické okruhy, naučné stezky, hippostezky, in-line stezky apod. –Budování cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní ruch –infrastruktura pro vodáckou turistiku a rekreační plavbu, –Rekonstrukce a revitalizace kulturních památek alespoň regionálního významu –skanzeny, muzea, návštěvnická centra, rozhledny a obdobná zařízení, vč. pořízení zařízení a vybavení –výstavba, rekonstrukce a vybavení informačních center, pořízení navigačních, orientačních a elektronických/internetových systémů, certifikace IC. –Výstavba a vybavení ubytovacích zařízení ve vazbě na rozvoj specifických forem CR (např. vodáckou turistiku, cykloturistiku nebo ekoturistiku) •Příjemci – veřejné subjekty •Min. 5 milionů Kč

13 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 13 ROP Střední Čechy •2.3 – Propagace a řízení turistických destinací Středočeského kraje –Vytváření řídících a koordinačních struktur v turistických destinacích, –Tvorba a distribuce propagačních a informačních materiálů a dalších marketingových nástrojů turistických destinací. –Prezentace turistických destinací (např. na veletrzích) –Konference a semináře o cestovním ruchu. –Zajištění a propagace pravidelných kulturních a sportovních akcí –Příjemci – veřejné subjekty, min 500 000 Kč

14 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 14 ROP Střední Čechy •Prioritní osa 3 Integrovaný rozvoj území je rozdělena do tří oblastí podpory: –3.1 Rozvoj regionálních center –3.2 Rozvoj měst –3.3 Rozvoj venkova

15 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 15 ROP Střední Čechy Oblast podpory 3.1 – Rozvoj regionálních center •statutární města a města nad 50 000 obyv. v regionu, tj. Kladno a Mladá Boleslav •Vazba na IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) •Příjemci – veřejné organizace a podnikatelské subjekty oprávněné poskytovat vzdělávací, sociální a zdravotní služby

16 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 16 ROP Střední Čechy •Podporované typy zařízení a aktivity ve vazbě na rozvoj infrastruktury veřejných služeb: •1) Oblast vzdělávání –investice pouze do zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb (MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, ZUŠ, Jazykové školy, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Pedagogicko- psychologické poradny, Speciálně pedagogická centra, Střediska praktického vyučování, Střediska volného času, Instituce poskytující další profesní vzdělávání –Doplňkově školní klub, družiny, jídelny, tělocvičny,domovy mládeže –Aktivity: •Zvyšování kvality ve vzdělávání •Rovné příležitosti dětí, žáků •Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení •Podpora nabídky dalšího vzdělávání

17 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 17 ROP Střední Čechy •Další oblasti: •2) Oblast zdravotní péče •3) Oblast sociální integrace •4) Oblast volnočasových aktivit •Sportovně-rekreační zařízení •Zařízení nabízející prostory pro další volnočasové aktivity –knihovny, –víceúčelové kulturní sály, –divadla, –muzea, –kina, –výstavní prostory atd.

18 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 18 ROP Střední Čechy Oblast podpory 3.2 – Rozvoj měst •obce s rozšířenou působností (celkem 24) - tj. bez statutárních měst Mladé Boleslavi a Kladna, které budou podporovány v rámci oblasti podpory 3.1) a obce s počtem obyvatel nad 5000 •Příjemci, oblasti podpory a podporované aktivity analogické k oblasti 3.1

19 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 19 ROP Střední Čechy Oblast podpory 3.3 – Rozvoj venkova •Zaměření na menší obce (500 – 5000 obyvatel) •Příjemci, oblasti podpory a podporované aktivity analogické k oblasti 3.1 a 3.2

20 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 20 ROP Jihozápad •619,65 mil. € (cca 17,47 mld. Kč) •Kraje Jihočeský a Plzeňský. •Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Jeronýmova 1750/21, České Budějovice

21 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 21 ROP Jihozápad •Prioritní osa 1 – Dostupnost center •1.1 Oblast podpory – Modernizace regionální silniční sítě (projekty týkající se silnic II. a III. kategorie, příjemce kraj a jím zřízené organizace) •1.2 Oblast podpory – Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu –železniční a autobusová nádraží –železniční a autobusové zastávky –dopravní terminály pro veřejnou dopravu –parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu –informační systémy –technické prostředky pro rozvoj integrovaných dopravních systémů

22 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 22 ROP Jihozápad •1.3 Oblast podpory – Modernizace vozového parku veřejné dopravy •1.4 Oblast podpory – Rozvoj regionálních letišť •1.5 Oblast podpory – Rozvoj místních komunikací

23 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 23 ROP Jihozápad •Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí •2.1 Oblast podpory – Integrované projekty rozvojových center (Plzeň a České Budějovice, min. 10 mil. EUR na integrovaný projekt) –Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech –Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území –Příprava rozvojových území pro podnikání a služby –Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu a volný čas –Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury –Výstavba, rekonstrukce a modernizace místních komunikací –Modernizace a rozvoj sítě městské hromadné dopravy –Management a koordinace aktivit IPRM

24 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 24 ROP Jihozápad •2.2 Oblast podpory – Rozvojové projekty spádových center (5000 – 50000 obyv., min. 1 mil. Kč) –Sanace a revitalizace zanedbaných areálů, objektů a ploch v sídlech –Stavební obnova a dostavba veřejných prostranství, vč. architektonických prvků –Revitalizace centra města a památkových chráněných objektů a území –Výstavba, rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturu, volný čas, komunitní život a veřejný sektor –Značení a úpravy veřejných prostranství a objektů občanské vybavenosti pro zdravotně postižené •2.3 Oblast podpory – Revitalizace částí měst a obcí (500-5000 obyvatel, min. 1 mil. Kč) –Aktivity analogické k 2.1 a 2.2

25 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 25 ROP Jihozápad 2.4 Oblast podpory - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství (min. 500 000 Kč) –Výstavbu, rekonstrukci a modernizaci objektů škol a školských zařízení –Pořízení a modernizaci vybavení škol a školských zařízení 2.5 Oblast podpory - Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci –Rozvoj sítě sociálních služeb –Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení sloužících skupinám ohroženým vyloučením ze společnosti –Výstavba, rekonstrukce, modernizace a vybavení zařízení péče o seniory a zařízení sociálních služeb –Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti

26 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 26 ROP Jihozápad •2.6 Oblast podpory - Rozvoj zdravotnické péče –Výstavba, rekonstrukce a modernizace objektů zdravotnických –Rozvoj sítě neodkladné přednemocniční péče (zdravotnické –Nákup a modernizace vybavení zdravotnických zařízení

27 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 27 ROP Jihozápad Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu –3.1 Oblast podpory – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu (i pro podnikatele), minimálně 2 000 000 Kč uznatelných výdajů –3.2 Oblast podpory - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, minimálně 500 000 Kč uznatelných výdajů, obce nad 500 obyvatel –3.3 Oblast podpory – Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu, minimálně 300 000 Kč uznatelných výdajů •4 Prioritní osa – Technická pomoc

28 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 28 ROP Severovýchod •656,46 mil. € (cca 18,51 mld. Kč) •Kraje Královehradecký, Liberecký a Pardubický. •Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod: Velké náměstí 1, Hradec Králové

29

30 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 30 ROP Severovýchod •Osa 1 analogická jako u předchozích ROP •Osa 2 opět rozdělena na : •2.1: Rozvoj regionálních center (Liberec, Hradec Králové, Pardubice – více než 50000 obyv.) •Regenerace a revitalizace brownfields a investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu •Obnova vybraných částí měst a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví a sociálních věcí –regenerace a revitalizace památek, náměstí, parků a dalších veřejných prostranství –výstavba a modernizace infrastruktury pro volnočasové aktivity –rekonstrukce a modernizace infrastruktury pro podporu partnerství, paktů a iniciativ, –vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol –rozvoj dalšího vzdělávání, zejména propojeného se sítí středních škol, –infrastruktura v oblasti sociální péče a služeb v rámci zlepšení kvality těchto služeb –infrastruktura pro sociální integraci skupin ohrožených sociální exkluzí –modernizace zdravotnických zařízení, které nejsou součástí národní sítě podporované v rámci IOP –investice vedoucí ke zvýšení bezpečnosti

31 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 31 ROP Severovýchod •Oblast podpory 2.2: Rozvoj měst (5000- 5000 obyvatel) •Oblast podpory 2.3: Rozvoj venkova (500 – 5000 obyvatel) •Opět analogické podporované aktivity jako u oblasti 2.1

32 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 32 ROP Severovýchod •Prioritní osa 3: Cestovní ruch Oblast podpory 3.1: Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR –Modernizace a zvyšování kapacit základní infrastruktury cestovního ruchu –Obnova a rozvoj doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch –Podpora revitalizace kulturně-historických a technických památek17 s cílem zvýšit atraktivitu území z hlediska CR –Podpora zajištění dostupnosti turistických atraktivit –Tvorba produktů a propagace infrastruktury CR podporované v rámci dané oblasti podpory Oblast podpory 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v oblasti CR

33 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 33 ROP Severovýchod •Prioritní osa 4: Rozvoj podnikatelského prostředí •Oblast podpory 4.1: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání (příjemci podnikatelské subjekty, pravidla o veřejné podpoře) –Revitalizace brownfields za účelem rozvoje podnikatelských aktivit –Investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu

34 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 34 ROP Severovýchod •Oblast podpory 4.2: Podpora spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu (příjemci kraje, jejich organizace a školy) –Podpora investic zlepšujících materiálně-technické vybavení a podmínky škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností –Podpora přípravy a realizace regionálních inovačních strategií a pilotních inovativních projektů Prioritní osa 5: Technická pomoc

35 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 35 ROP Severozápad •Kraj Ústecký a Karlovarský •745,91 mil. € (cca 21,03 mld. Kč) •Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem •Pro tento ROP ještě není k dispozici Implementační dokument

36 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 36 ROP Severozápad •Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst •Prioritní osa P2 - Integrovaná podpora místního rozvoje •Prioritní osa P3 - Dostupnost a obslužnost regionu •Prioritní osa 4 - Udržitelný rozvoj cestovního ruchu •Prioritní osa 5 - Technická asistence

37 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 37 ROP Severozápad •Oblast podpory 1.1. Podpora rozvojových pólů regionu (nad 50000 – Ústí, Děčín, Most, Teplice, Chomutov, Karlovy Vary) –Revitalizace a zatraktivnění městských částí, regenerace brownfields, revitalizace prostředí v okolí panelových domů, modernizace infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů (výstavba a modernizace knihoven, modernizace a úpravy vzdělávací infrastruktury), infrastruktura sociální péče apod. •Oblast podpory 1.2. Podpora revitalizace a regenerace středních a malých měst (5000 – 50000 obyv.) – aktivity analogické k 1.1.

38 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 38 ROP Severozápad •Oblast podpory 1.3. Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů –Modernizace a fyzická obnova středních škol. –Modernizace vybavení středních a vyšších odborných škol –Úpravy vzdělávací infrastruktury regionálního významu v návaznosti na potřeby –dalšího vzdělávání –Modernizace a rekonstrukce infrastruktury pro poskytování sociálních služeb –Modernizace a rekonstrukce krajských zdravotnických zařízení

39 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 39 ROP Severozápad •2.1. Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti –Aktivizace místních subjektů, vypracování jednoduchého místního akčního plánu zpracování informačních a komunikačních materiálů, osvětové akce pro zvyšování zapojení veřejnosti, provedení průzkumů, místní rozvojové iniciativy malého rozsahu –Příprava projektů a potřebných podkladových dokumentací pro realizaci sestavených plánů. 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury –stavební obnova a dostavba veřejných prostranství –výstavba rekonstrukce a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, veřejný sektor

40 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 40 ROP Severozápad •3.1. Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu •3.2. Rozvoj dopravní obslužnosti regionu - Aktivity a podmínky analogické k ostatním ROP

41 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 41 ROP Severozápad •4.1. Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR •Oblast podpory 4.2. Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení •Oblast podpory 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu •Opět analogické k ostatním ROP •PRIORITNÍ OSA 5 - TECHNICKÁ ASISTENCE

42 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 42 ROP Jihovýchod •Kraje Jihomoravský a Vysočina. •704,45 mil. € (cca 19,86 mld. Kč) •Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno

43 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 43

44 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 44 ROP Jihovýchod •Prioritní oblasti 1 a 2 jsou analogické k ostatním operačním programům •Oblast podpory 3.1 – Rozvoj urbanizačních center (nad 50 000 obyvatel – Brno a Jihlava, min. způsobilé výdaje 2 mil. Kč) –regenerace historických center a městských, zařízení sociální péče, dopravní infrastruktura související s rostoucí automobilovou dopravou, výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání, technické zhodnocení zdravotnických zařízení, infrastruktura pro sociální integraci, výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit, brownfields malého rozsahu –Příjemci veřejné organizace, ale i NNO a MSP

45 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 45 ROP Jihovýchod •Oblast podpory 3.2 – Rozvoj regionálních středisek (5000-50000 obyv., způsobilé výdaje 2-100 mil. Kč) •Oblast podpory 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel (500-5000 obyv., způsobilé výdaje 2-50 mil. Kč) •Aktivity a podmínky viz. 3.1

46 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 46 ROP Jihovýchod •Oblast podpory 3.4 – Veřejné služby regionálního významu –výstavba a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.) –technické zhodnocení zdravotnických zařízení, zařízení sociální péče –výstavbu regionálních páteřních sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti –aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh –Příjemci podpory: •kraje; •organizace zřizované nebo zakládané krajem se souhlasem zřizovatele. - minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt/akci 2 mil. Kč.

47 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 47 ROP Moravskoslezsko •Kraj Moravskoslezský. •716,09 mil. € (cca 20,19 mld. Kč) •Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko –Hrabákova 1/1861 Ostrava - Moravská Ostrava

48 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 48 ROP Moravskoslezsko Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013 Prioritní osy 1. Regionální infrastruktura a dostupnost 2. Podpora prosperity regionu 3. Rozvoj měst 4. Rozvoj venkova Oblasti podpory 1.1. Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury 2.1. Infrastruktura veřejných služeb 3.1. Rozvojové póly regionu 4.1. Rozvoj venkova 1.2. Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava 2.2. Rozvoj cestovního ruchu 3.2.Subregionáln í centra 1.3. Rozvoj dopravní obslužnosti 2.3. Podpora využívání brownifelds 1.4. Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení 2.4. Marketing regionu

49 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 49 ROP Moravskoslezsko •Prioritní osa 1 podobná ostatním ROP, navíc obsahuje: •Oblast podpory 1.4 Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení – společné dispečerské pracoviště, podrobný Geografický informační systém kraje (GIS), digitální rádiový systém složek IZS, pracoviště krizového řízení kraje, města, Armády ČR a Celního ředitelství, operační střediska Hasičského záchranného systému, ZZS, Policie ČR, Městské policie Ostrava, dopravní centrum kraje, výstavba a rekonstrukce výjezdových stanovišť a pořízení a modernizace jejich technického vybavení.

50 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 50 ROP Moravskoslezsko •Oblast podpory 2.1 Infrastruktura veřejných služeb •2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání (min. 1,5 mil. Kč) –projekty v základním, středním, vyšším odborném školství a ve školských –zařízeních se zaměřením na: –modernizaci vybavení škol a školských zařízení; – podporu komunitní role škol –výstavba nových objektů souvisejících s modernizací výuky či komunitní funkcí škol a školských zařízení; –podporu aktivního využívání volného času (modernizace sportovišť, klubů pro zájmové vzdělávání, informační centra mládeže); – zavádění ICT a multimediálního vybavení a e-learningu do výuky –vzdělávání personálu související se změnou charakteru poskytovaných služeb Realizace v obcích nad 10 000 obyvatel. Příjemci kraj, obce a jejich organizace, školy (i soukromé), NNO.

51 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 51 ROP Moravskoslezsko •2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb •2.1.3 Podpora zajištění efektivnosti a dostupnosti poskytování zdravotnických služeb •2.1.4 Podpora rozvoje veřejných informačních služeb poskytovaných knihovnami –Výstavba a vybavení nového objektu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě –Podpora rozvoje knihovnických a informačních služeb s využitím ICT podpora automatizace knihovnických agend a internetizace knihoven. –Podpora tvorby elektronických informačních zdrojů vztahujících se k Moravskoslezskému kraji včetně digitalizace a jejich zpřístupňování široké veřejnosti. •PŘÍJEMCI PODPORY: –Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené; –obce a organizace zřízené těmito obcemi; –nestátní neziskové organizace Minimální uznatelné náklady 2000000 Kč

52 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 52 ROP Moravskoslezsko •2.2 Rozvoj cestovního ruchu –2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu –2.2.2 Rozvoj a zvyšování úrovně ubytovacích zařízení –2.2.3 Zvýšení kvality turistických informačních center –2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu •Aktivity a podmínky podobné ostatním ROP •2.3 Podpora využívání brownfields •2.4 Marketing regionu

53 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 53 ROP Moravskoslezsko •Prioritní osa 3 – Rozvoj měst •Oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu –Města nad 50 000 obyvatel (Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Opava, Ostrava), 2-100 mil. Kč •Oblast podpory 3.2 Subregionální centra –Města 10 000– 50 000 obyvatel, 2-50 mil. Kč –věcná část obou oblastí podpory je identická.

54 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 54 ROP Moravskoslezsko •Prioritní osa 3 •PODPOROVANÉ AKTIVITY Z OKRUHŮ –Přitažlivá města –Dostupnost a mobilita –Ekonomický rozvoj –Sociální integrace –Správa věcí veřejných

55 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 55 ROP Moravskoslezsko •Prioritní osa 4 – Rozvoj venkova (500 -10000 obyvatel, 1-50 mil. Kč způsobilých výdajů) –modernizace a estetické zlepšení venkovských sídel, veřejných budov, –rekonstrukce místních komunikací –zachování památek lidové architektury, tradičních řemesel, apod. –objekty občanské vybavenosti např. zařízení zdravotnických nebo sociálních služeb, hasičských zbrojnic, obecní /městské policie vč. kamerových systémů –Školy a školská zařízení –Rozšiřování kulturních a volnočasových zařízení a aktivit – bude podporována rekonstrukce nebo výstavba zejména víceúčelových zařízení –Rozvoj služeb odrážejících měnící se demografickou strukturu –Regenerace brownfields, pro jiné než průmyslové účely –Regenerace veřejných prostranství na sídlištích.

56 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 56 ROP Střední Morava •Kraje Olomoucký a Zlínský. •657,39 mil. € (cca 18,54 mld. Kč) •Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava, Jeremenkova 1211/40b, Olomouc

57 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 57

58 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 58 •Prioritní osa 1 analogická k ostatním ROP •Prioritní osa 2: Rozvoj center (nad 50 tis. ob.), Rozvoj měst (5-50 tis. ob.) a Rozvoj venkova (<5000 ob.) –Podporované aktivity jsou podobné: Aktivity zaměřené na fyzickou revitalizaci území •Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací •Odstranění nevyužitých staveb a ekologických zátěží •Obnova, stavební úpravy a případné rozšíření stávajících objektů •Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné •zeleně •Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití Aktivity zaměřené na rozvoj sociální infrastruktury •Vzdělávací infrastruktura – především mateřské, základní a střední školy a infrastruktura pro celoživotní učení •Infrastruktura pro poskytování sociálních služeb •Infrastruktura pro poskytování zdravotní péče •Infrastruktura pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit, včetně kulturních, sportovních a multifunkčních zařízení •Experimenty a pilotní aktivity na posílení regionálních inovačních systémů •Úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti

59 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 59 •Oblast podpory – 2.4 PODPORA PODNIKÁNÍ –stavební úpravy a případné rozšíření, modernizace a revitalizace stávajících objektů pro podnikání včetně brownfields, –investice do dopravní a technické infrastruktury průmyslových zón a lokalit menšího rozsahu, –odstranění nevyužitelných staveb v rámci revitalizace území Příjemci MSP, podpora dle pravidel veřejné podpory a regionální mapy

60 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 60 •PRIORITNÍ OSA 3 – CESTOVNÍ RUCH •Podporované aktivity podobné ostatním ROP •Pouze vybrané regiony - Jesenicko, Šumpersko, Olomouc, Luhačovicko, Rožnovsko, Horní Vsacko


Stáhnout ppt "Regionální operační programy. 23.10. - 25.10.2007, Pardubice Školení projektových manažerů 2 •Dříve jednotný SROP pro celou ČR mimo Prahy •Pro období."

Podobné prezentace


Reklamy Google