Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak chápat regionální rozvoj a rozvoj venkova VI. Co znamená regionální rozvoj/rozvoj venkova (Objekty regionálního/rurálního rozvoje a výsledky, výstupy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak chápat regionální rozvoj a rozvoj venkova VI. Co znamená regionální rozvoj/rozvoj venkova (Objekty regionálního/rurálního rozvoje a výsledky, výstupy."— Transkript prezentace:

1 Jak chápat regionální rozvoj a rozvoj venkova VI. Co znamená regionální rozvoj/rozvoj venkova (Objekty regionálního/rurálního rozvoje a výsledky, výstupy a dopady rozvojových aktivit Příloha 27 Příloha 27)

2 Objekty regionálního rozvoje Záleží na nástrojích a metodách, které jsou používány (subjekt s určitým nástrojem a metodou může působit pouze na určitý objekt, ne na objekt jakýkoliv Určení objektů je dáno zaměření opatření (priority) příslušného programu V podstatě se jedná o záležitosti, které jsou programem podporovány (na ně prostřednictvím projektů působíme)

3

4 Formy kapitálu, na něž s ejako na objekty působí, ale které mají i aktéři a jsou i nástroji lidmi utvořený kapitál (jmění spočívající v ekonomické infrastruktuře) přírodní kapitál (jmění spočívající v přírodních zdrojích (eko- systémech), které přispívají ke kvalitě života

5 Formy kapitálu, na něž s ejako na objekty působí, ale které mají i aktéři a jsou i nástroji lidský kapitál (jmění spočívající v produktivním potenciálu jednotlivých lidí založeném na jejich zdraví, motivaci, talentu a získaných dovednostech /znalosti získané kvalifikací/;produkt jejich svobodné vůle či vlastního zájmu), někdy též jako kulturní kapitál (jmění spočívající v symbolech a významech kultury, které prostřednictvím vzdělávání reprodukují strukturu společnosti a vedou její sociální praxi – vědění získané socializací) sociální kapitál (jmění spočívající v důvěře mezi lidmi, normách, formálních i neformálních sítích, které lidé využívají pro přístup ke zdrojům, řešení společných problémů a které utvářejí sociální kohezi)

6 Objekty regionálního rozvoje podle SROP Malé a střední podniky a podnikání (investice do fixního kapitálu vč. důrazu na využití místních zdrojů a tradičních řemesel, poradenství, konzultace vč. internacionalizace, inovace, transfer technologií, sítě a partnerství /sociální kapitál/, infrastruktura pro tyto záležitosti)

7 Objekty regionálního rozvoje podle SROP Infrastruktura v regionech (dopravní infrastruktura: regionální silniční síť - II. a III. třída /silnice v centrech osídlení nebo napojující tato centra na vyšší silniční síť, silnice napojující průmyslové nebo obchodní zóny na silniční síť, doplnění výstavby silnic I. třídy - OP Infrasturktura a CF, silnice II. a III. třídy k hraničním přechodům, problémová místa na silnících - mosty, nepříznivé dopady na obyvatele - Hluk/; dopravní obslužnost: dopravní systémy ve větších centrech, MHD /rozvoj/, terminály, dopravní prostředky /nákup/, dopravní informační systémy

8 Objekty regionálního rozvoje podle SROP Infrastruktura v regionech (informační a komunikační technologie v regionech: infrastruktura pro ICT, služby a aplikace pro občany /veřejná informační centra s internetem, ICT ve školách, vzdělávacích institucích a knihovnách, ICT pro propojení občanů a úřadů, regionální a lokální komunikační sítě/) vybraná města - příprava na iniciativu URBAN (průmyslové a vojenské lokality /demolice a sanace/, města /jádra měst - objekty a jejich obnova či výstavba, veřejná infrastruktura - parky, vodoteče, místní komunikace a technická infrastruktura/)

9 Objekty regionálního rozvoje podle SROP Lidé v regionech (sociální a veřejná zdravotní infrastruktura /kapacity a vybavení pro aktivní politiku zaměstnanosti, sociální integraci a celoživotní učení/, sociální začleňování /střediska motivace, pracovní rehabilitace a doprovodu ohrožených osob, získávání sociálně profesních dovedností, NNO pracujíc s vyloučenými skupinami, hlavně na venkově, osoby ohrožené sociální exkluzí /minority, drogově závislí, po propuštění z trestu, mládež, bezpečnost, nemateriální kvalita života/, místní a regionální orgány /posílení jejich kapacity pro plánování a realizaci programů - vzdělávání/)

10 Objekty regionálního rozvoje podle SROP Služby pro cestovní ruch (propagace, nové produkty cestovního ruchu, poradenství, partnerství /sítě podniků/, marketingové studie infrastruktura pro cestovní ruch (informační centra, ubytování, stravování, turistická zařízení sportovní, kulturní, rekreační činnosti, kulturní dědictví

11 Objekty regionálního rozvoje podle ROP ROP OBECNĚ (příloha 26 nutné)ROP OBECNĚ (příloha 26 nutné) Sídla (města, venkovské obce, jejich revitalizace a rozvoj) Lidé (infrastruktura a programy pro vzdělávání, zdravotní a sociální péči – také jako rozvoj území Doprava (dostupnost, infrastruktura, obslužnost) Cestovní ruch (infrastruktura, ubytování, prodej a marketing cestovního ruchu, využití památek) Organizace činné v regionálním rozvoji (technická pomoc: činnosti orgánů, služby pro zájemce, informace a publicita rozvojových aktivit, absorpční kapacita) Někdy podnikání (infrastruktura).

12 Objekty regionálního rozvoje podle ROP ROP SeverozápadROP Severozápad Města (jejich revitalizace a regenerace a infrastruktura pro lidské zdroje) Rozvoj území (fyzická infrastruktura: energetické sítě, vodovody a kanalizace, sítě pro informovanost lidí, osvěta a kapacity lidí) – lidé Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost (dostupnost) Cestovní ruch (infrastruktura, ubytování, prodej a marketing cestovního ruchu Organizace činné v regionálním rozvoji (technická pomoc: činnosti řídícího a zprostředkovatelského orgánu, služby, informace a publicita rozvojových aktivit, absorpční kapacita subjektů-objektů).

13 Objekty regionálního rozvoje podle ROP ROP SeverovýchodROP Severovýchod Města a venkov (jejich rozvoj) Podnikání (infrastruktura pro podnikání a spolupráce se školami a vzdělávacími organizacemi) Dopravní infrastruktura (silniční infrastruktura, obslužnost, letiště) Cestovní ruch (infrastruktura, doprovodné aktivity, marketing, koordinace cestovního ruchu) Organizace činné v regionálním rozvoji (technická pomoc: činnosti řídícího a zprostředkovatelského orgánu, služby, informace a publicita rozvojových aktivit, absorpční aktérů- objektů).

14 Objekty regionálního rozvoje podle ROP ROP Střední ČechyROP Střední Čechy Města (rozvoj a regenerace) – pod rozvojem území Rozvoj území (infrastruktura pro vzdělávání, zdravotnictví a sociální služby ve městech a na venkově) – Lidé Doprava (regionální infrastruktura, udržitelné formy dopravy) Cestovní ruch (podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu, veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu, propagace a řízení turismu) Organizace činné v regionálním rozvoji (technická pomoc: činnosti řídícího a zprostředkovatelského orgánu, služby, informace a publicita rozvojových aktivit, absorpční kapacita subjektů-objektů).

15 Objekty regionálního rozvoje podle ROP ROP JihozápadROP Jihozápad Stabilizace a rozvoj měst a obcí (revitalizace částí měst a obcí, infrastruktura a programy pro školství, zdravotní a sociální péči – Lidé Dostupnost center (silnice II. a III. třídy, dopravní obslužnost, místní komunikace, regionální letiště) Cestovní ruch (infrastruktura, revitalizace památek a kulturního dědictví pro cestovní ruch) Organizace činné v regionálním rozvoji (technická pomoc: činnosti řídícího a zprostředkovatelského orgánu, služby, informace a publicita rozvojových aktivit, absorpční kapacita subjektů-objektů).

16 Objekty regionálního rozvoje podle ROP ROP MoravskoslezskoROP Moravskoslezsko Prosperita regionu (region) (infrastruktura veřejných služeb, podnikání, cestovní ruch, brownfields, marketing regionu) Infrastruktura a dostupnost (silniční dopravní infrastruktura, rozvoj mezinárodního letiště Ostrava a propojení s centrem, obslužnost, integrovaná záchranný systém a systém krizového řízení) Města (regenerace) Venkov Organizace činné v regionálním rozvoji (technická pomoc: činnosti řídícího a zprostředkovatelského orgánu, služby, informace a publicita rozvojových aktivit, absorpční kapacita subjektů-objektů).

17 Objekty regionálního rozvoje podle ROP ROP Střední MoravaROP Střední Morava Rozvoj a obnova regionu (region) (regenerace a revitalizace, podnikání) Doprava (regionální silnice, veřejná doprava, bezmotorová doprava) Cestovní ruch (infrastruktura, propagace, služby cestovního ruchu) Organizace činné v regionálním rozvoji (technická pomoc: činnosti řídícího a zprostředkovatelského orgánu, služby, informace a publicita rozvojových aktivit, absorpční kapacita subjektů-objektů).

18 Objekty regionálního rozvoje Praha OP KonkurenceschopnostOP Konkurenceschopnost Dostupnost a prostředí (povrchová veřejná doprava, hlavní sítě – okruh, ICT, opuštěná, znehodnocená nebo sociálně problémová území a plochy, prevence a řešení přírodních nebo technologických rizik, udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů Inovace a podnikání (inovační prostřední, partnerství výzkumu s praxí, podnikatelské prostředí) Technická pomoc

19 Objekty regionálního rozvoje Praha OP AdaptabilitaOP Adaptabilita Znalostní ekonomika (další vzdělávání, spolupráce výzkumu s praxí, a poradenství rozvíjející podnikatelské prostředí, inovace organizace práce, efektivní veřejná správa města) Trh práce (znevýhodněné osoby, uchazeči a zájemci o zaměstnání, osoby ohrožené ztrátou zaměstnání a nečinné osoby; organizace podporujících začleňování znevýhodněných osob, spolupráce se zaměstnavateli, sociální ekonomika) Počáteční vzdělávání (vzdělávání na SŠ a VOŠ, vzdělávání pedagogických pracovníků a odborných pracovníků ve školství, rozvoj a zkvalitnění studijních programů na vysokých školách, podpora žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami) Technická pomoc

20 Výstupy, výsledky a dopady Výstup: přímý výtvor jednání (operační cíle) Výsledek: okamžitý následek jednání, okamžitá změna, ke které jednání přivedlo (specifické cíle) Dopady: dlouhodobý účinek po provedení aktivit (obecné cíle)

21


Stáhnout ppt "Jak chápat regionální rozvoj a rozvoj venkova VI. Co znamená regionální rozvoj/rozvoj venkova (Objekty regionálního/rurálního rozvoje a výsledky, výstupy."

Podobné prezentace


Reklamy Google