Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období"— Transkript prezentace:

1 Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období

2 Aktuální situace ROP JV
Období

3

4

5 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

6 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Alokace výzvy: 130 mil. Kč (plus zbytky z výzvy na NGA, a převody z jiných os) „Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 90 mil. Kč Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 mil. Kč. Maximální výše dotace 25 mil. Kč. Data výzvy: Příjem žádostí od 17. prosince 2012, od 8.30 do 29. března 2013, do Zaměření výzvy: Dle plnění indikátorů a cílů K dispozici na sekce dotační možnosti – výzvy „v kostce“

7 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Zaměření výzvy: Výstavba a technické zhodnocení mateřských a základních škol, včetně tělocvičen a školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce se zaměřením na odborné učebny, zejména pak na počítačové učebny a technické dílny. Pozornost bude věnována přizpůsobení tříd pro žáky s hendikepem. U školských zařízení bude hodnocena potřebnost projektu s důrazem na demografickou projekci, tedy předmětem hodnocení bude z pohledu udržitelnosti projektu i zajištění dostatečného množství žáků daného školského zařízení. Důraz bude kladen rovněž na společné projekty MŠ a ZŠ s poukazem na úsporu provozních nákladů. Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky, projekt musí mít zajištěnu dlouhodobou udržitelnost. V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity řešící prostory pro stravování (typicky školní jídelny);

8 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Zaměření výzvy: Komplexní úpravy významných veřejných prostranství měst (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, včetně výstavby a technického zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu. Revitalizace významných území měst, včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní a účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.) musí být realizovány ve vazbě na rozvoj ekonomických aktivit. Cílem je zvýšit atraktivnost měst a kvalitu života prostřednictvím investic pro efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch prostřednictvím komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských.

9 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
Specifika výzvy: Uplatnění systému závěrečných projektů. Způsobilí žadatelé: obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2); organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí); svazky obcí (projekt musí být realizován na území členské obce s více než 500 obyvateli); nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí);

10 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

11 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Alokace výzvy: Až 80 mil. Kč „Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 60 mil. Kč Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 0,3 mil. Kč. Maximální výše dotace 10 mil. Kč. Data výzvy: Příjem žádostí od 2. dubna 2013, od 8.30 do 28. června 2013, do Zaměření výzvy: Tvorba a propagace specifických turistických produktů významně přesahující region, vycházející z místních podmínek, podpora projektů rozvíjejících projekty podpořené v rámci výzev v oblasti podpory 2.1 vyhlášených , resp. v únoru 2012 se sběrem námětů od dubna.

12 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu
Specifika výzvy: Uplatnění systému závěrečných projektů. Riziko veřejné podpory, modifikace de minimis Způsobilí žadatelé: obce; svazky obcí; kraje; nestátní neziskové organizace; organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; právnické osoby s účastí samosprávy; malí a střední podnikatelé.

13 Z OP TP do oblastí podpory 3.2 a 3.3 na sociální služby
RELOKACE!!! Z OP TP do oblastí podpory 3.2 a 3.3 na sociální služby Až 100 mil. Kč

14 Období

15 3 kategorie │ 15        Méně rozvinuté Přechodné Více rozvinuté
GDP/capita* < 75 % of EU average 75-90 % > 90 % *index EU27=100 3 kategorie Canarias Guyane Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Açores Malta Méně rozvinuté Přechodné Více rozvinuté │ 15

16 11 investičních priorit pro nové období
Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. Zlepšení přístupu k ICT, jejich využití a kvality. Zvýšení konkurenceschopnosti MSP, zemědělství a rybářství. Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích; Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik. Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách (TEN-T). Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy. Schváleno VRR

17 20,5 mld. € z 336 mld.€

18 Jednoduchá implementační struktura = transparentnost a efektivita
SROP (IROP ?) ROP

19 Jednoduchá implementační struktura = transparentnost a efektivita
IOP ROP Regionální rada jako řídící orgán 67 zaměstnanců VaVpI – 67 lidí na 263 projektů IOP – 175 lidí na 1930 projektů (bez CP) ROP JV – 67 lidí na 1450 projektů 175 zaměstnanců

20 Aktuální stav vyjednávání ČR
Dojednán víceletý finanční rámec – 20,5 mld. EUR Způsobilost DPH 85% kofinancování Pravidlo N+3 po celé období 7% výkonnostní rezerva na úrovni státu

21 Územní přístup

22 Vazba programů na typy území

23 Integrovaný přístup Integrované územní investice (ITI) ITI budou realizovány v metropolitních oblastech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradecko-pardubické a ústecko-chomutovské aglomeraci. Jejich podporou bude zajištěno naplnění povinné minimální alokace na udržitelný rozvoj měst (5% podílu z EFRR). Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí neboli ostatních rozvojových území (SRR ČR) a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových regionů) bude řešen kromě standardních individuálních projektů také v rámci implementace IPRÚ. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) CLLD bude realizován prostřednictvím Společné zemědělské politiky v územích periferních a stabilizovaných a v území s hustotou menší než 100 obyvatel na km/². ERDF umožní financování strategií MAS především v územích periferních (s přesahem do území stabilizovaných). ESF umožní financování strategií MAS především na území státem podporovaných regionů.

24 Harmonogram pro fázi přípravy

25 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz
Mgr. Richard Hubl Odbor řízení programu tel DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Konference Brno


Stáhnout ppt "Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období"

Podobné prezentace


Reklamy Google