Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Aktuální situace ROP JV Období 2007 - 2013

3

4

5 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

6 Alokace výzvy: •130 mil. Kč (plus zbytky z výzvy na NGA, a převody z jiných os) •„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 90 mil. Kč •Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 mil. Kč. •Maximální výše dotace 25 mil. Kč. Data výzvy: •Příjem žádostí –od 17. prosince 2012, od 8.30 do 29. března 2013, do 13.30. Zaměření výzvy: •Dle plnění indikátorů a cílů •K dispozici na www.jihovychod.cz sekce dotační možnosti – výzvy „v kostce“www.jihovychod.cz 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

7 Zaměření výzvy: •Výstavba a technické zhodnocení mateřských a základních škol, včetně tělocvičen a školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce se zaměřením na odborné učebny, zejména pak na počítačové učebny a technické dílny. •Pozornost bude věnována přizpůsobení tříd pro žáky s hendikepem. •U školských zařízení bude hodnocena potřebnost projektu s důrazem na demografickou projekci, tedy předmětem hodnocení bude z pohledu udržitelnosti projektu i zajištění dostatečného množství žáků daného školského zařízení. •Důraz bude kladen rovněž na společné projekty MŠ a ZŠ s poukazem na úsporu provozních nákladů. •Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky, projekt musí mít zajištěnu dlouhodobou udržitelnost. •V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity řešící prostory pro stravování (typicky školní jídelny); 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

8 Zaměření výzvy: •Komplexní úpravy významných veřejných prostranství měst (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, včetně výstavby a technického zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu. •Revitalizace významných území měst, včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní a účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.) musí být realizovány ve vazbě na rozvoj ekonomických aktivit. •Cílem je zvýšit atraktivnost měst a kvalitu života prostřednictvím investic pro efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch prostřednictvím komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských. 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

9 Specifika výzvy: •Uplatnění systému závěrečných projektů. Způsobilí žadatelé: •obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2); •organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí); •svazky obcí (projekt musí být realizován na území členské obce s více než 500 obyvateli); •nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí); 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

10 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

11 Alokace výzvy: •Až 80 mil. Kč •„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 60 mil. Kč •Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 0,3 mil. Kč. •Maximální výše dotace 10 mil. Kč. Data výzvy: •Příjem žádostí –od 2. dubna 2013, od 8.30 do 28. června 2013, do 13.30. Zaměření výzvy: •Tvorba a propagace specifických turistických produktů významně přesahující region, vycházející z místních podmínek, podpora projektů rozvíjejících projekty podpořené v rámci výzev v oblasti podpory 2.1 vyhlášených 31. 8. 2009, resp. v únoru 2012 se sběrem námětů od dubna. 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

12 Specifika výzvy: •Uplatnění systému závěrečných projektů. •Riziko veřejné podpory, modifikace de minimis Způsobilí žadatelé: •obce; •svazky obcí; •kraje; •nestátní neziskové organizace; •organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; •právnické osoby s účastí samosprávy; •malí a střední podnikatelé. 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

13 RELOKACE!!! Z OP TP do oblastí podpory 3.2 a 3.3 na sociální služby Až 100 mil. Kč

14 Období 2014 - 2020

15 │ 15 3 kategorie < 75 % of EU average GDP/capita* *index EU27=100 75-90 %> 90 %  Canarias Guyane Réunion Guadeloupe/ Martinique Madeira Açores Malta Méně rozvinuté Přechodné Více rozvinuté │ 15

16 11 investičních priorit pro nové období 1.Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací. 2.Zlepšení přístupu k ICT, jejich využití a kvality. 3.Zvýšení konkurenceschopnosti MSP, zemědělství a rybářství. 4.Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích; 5.Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik. 6.Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů. 7.Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách (TEN-T). 8.Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil. 9.Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě. 10.Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. 11.Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy.

17 20,5 mld. € z 336 mld.€

18 Jednoduchá implementační struktura = transparentnost a efektivita ROP SROP (IROP ?)

19 Jednoduchá implementační struktura = transparentnost a efektivita ROP IOP Regionální rada jako řídící orgán 67 zaměstnanců 175 zaměstnanců VaVpI – 67 lidí na 263 projektů IOP – 175 lidí na 1930 projektů (bez CP) ROP JV – 67 lidí na 1450 projektů

20 •Dojednán víceletý finanční rámec – 20,5 mld. EUR –Způsobilost DPH –85% kofinancování –Pravidlo N+3 po celé období –7% výkonnostní rezerva na úrovni státu Aktuální stav vyjednávání ČR

21 Územní přístup

22 Vazba programů na typy území

23 Integrované územní investice (ITI) ITI budou realizovány v metropolitních oblastech – v Praze, Brně, Ostravě, Plzni a Hradecko- pardubické a ústecko-chomutovské aglomeraci. Jejich podporou bude zajištěno naplnění povinné minimální alokace na udržitelný rozvoj měst (5% podílu z EFRR). Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) Rozvoj sídelních aglomerací a regionálních center a jejich zázemí neboli ostatních rozvojových území (SRR ČR) a také státem podporovaných regionů (hospodářsky problémových regionů) bude řešen kromě standardních individuálních projektů také v rámci implementace IPRÚ. Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) CLLD bude realizován prostřednictvím Společné zemědělské politiky v územích periferních a stabilizovaných a v území s hustotou menší než 100 obyvatel na km/². ERDF umožní financování strategií MAS především v územích periferních (s přesahem do území stabilizovaných). ESF umožní financování strategií MAS především na území státem podporovaných regionů. Integrovaný přístup

24 Harmonogram pro fázi přípravy

25 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Mgr. Richard Hubl Odbor řízení programu tel. 532 193 543 hubl@jihovychod.cz www.jihovychod.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST! Konference 6. 6. Brno


Stáhnout ppt "Budoucnost a nastavení programů v ČR pro období 2014 - 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google