Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D."— Transkript prezentace:

1 A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D.

2 T EMATICKÉ OBLASTI Právo na rodinu Manželství, rozvody, registrované partnerství… Ochrana práv dítěte (sanace rodiny, náhradní rodinné prostředí) Pracovní podmínky ve prospěch rodiny (mateřská a rodičovská dovolená, pracovní volno…) Finanční podpora rodiny (dávky soc. zabezepečení, daňové slevy…) Slučitelnost profesních a rodinných rolí (služby pro předškolní děti, částečné úvazky…)

3 P RÁVO NA RODINU Základní občanské a sociální právo; nezadatelné, nepromlčitelné, neodnímatelné Upraveno rodinným právem – součást práva občanského (soukromoprávní sféra) – nový Občanský zákoník Právo zahrnuje: Svobodnou volbu partnera, s nímž chce člověk založit rodinu Výchovu vlastních a osvojených dětí podle své vůle Tato práva jsou podporována veřejnou rodinnou politikou: Podpora a pomoc při založení rodiny a výchově dětí Ochrana ženy jako rodičky a matky v zaměstnání Intervence ve prospěch dítěte, přestane-li rodina plnit své funkce

4 P RÁVNÍ RÁMEC RODINNÉ POLITIKY Zákon o rodině (94/1963), od 1.1.2014 Občanský zákoník (89/2012, § 655 – 975): manželství, rodičovství, vyživovací povinnost, pěstounská péče, osvojení, poručenství, opatrovnictví atd. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (359/1999) ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Zákoník práce (262/2006): úprava pracovních podmínek pro těhotné ženy, kojící matky, ženy pečující o dítě.

5 F INANČNÍ POMOC RODINÁM S DĚTMI Zákon o daních z příjmů (586/1992): Daňová sleva na dítě (1117 Kč/měs) Zákon o nemocenském pojištění (187/2006): ochrana ženy v době těhotenství a mateřství, nárok na ošetřovné, na vyrovnávací příspěvek Zákon o důchodovém pojištění (155/1995): Vdovský/vdovecký důchod, sirotčí důchod Zákon o státní sociální podpoře (117/1995): Přídavek na dítě Rodičovský příspěvek (netestovaná dávka) Příspěvek na bydlení Porodné Pohřebné

6 OCHRANA ŽENY V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ Zaměstnankyni (matce) přísluší v souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě mateřská dovolená po dobu 28 týdnů ; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Po tuto dobu nepřísluší zaměstnankyni/zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, má však nárok na dávky nemocenského pojištění Výše peněžité pomoci v mateřství činí 70 % denního vyměřovacího základu (při vyšších příjmech dvě redukční hranice). Vrátí-li se zaměstnankyně do práce po skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen zařadit ji na její původní práci a pracoviště.

7 OCHRANA ŽENY V DOBĚ TĚHOTENSTVÍ A MATEŘSTVÍ Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství, přičemž Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu. Zaměstnankyni, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Přestávky ke kojení se započítávají do pracovní doby a poskytuje se za ně náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku. Koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství anebo mateřství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci přednostně v rámci pracovní smlouvy, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako na dosavadní práci. Pokud taková zaměstnankyně dosahuje při práci, na niž byla převedena, bez svého zavinění nižšího výdělku než na dosavadní práci, poskytuje se jí na vyrovnání tohoto rozdílu vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění.

8 S LUŽBY PÉČE PRO DĚTI DO TŘÍ LET VĚKU Zdravotnická zařízení typu jesle: v průběhu 90. letech došlo k významnému poklesu počtu těchto zařízení z 1043 v roce 1991 na 46 zařízení v roce 2011 jde o tzv. zvláštní dětská zařízení léčebně preventivní péče, která pečují o všestranný rozvoj dětí ve věku do tří let jesle mohou být zřízeny jako územní, závodní nebo společné; zřizovateli jeslí jsou dnes nejčastěji obce vzhledem k tomu, že péče v jeslích je hrazena z rozpočtu zřizovatele, je zcela na něm, jaké stanoví za pobyt dětí v jeslích poplatky; zpravidla se pohybují ve výši 800 - 4.500 Kč za měsíc Podle nového zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách: jesle již nepatří mezi zdravotnická zařízení. Soukromá zařízení a Služby typu "baby- sitting"dle z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, poplatek za službu je stanoven na komerční bázi jejím poskytovatelem

9 S LUŽBY PÉČE PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Mateřské školy zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí dle zákona č. 561/2004, podrobnosti stanoveny vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání; posledním ročník zdarma Mateřské školy "soukromé", tj. zřízené církevními právnickými osobami či jinými právnickými osobami a firmami; podrobnosti stanoveny vyhláškou č. 14/2005 Sb.; vzdělávání za úplatu, její výši stanoví zřizovatel. Služby typu "baby-sitting" nebo soukromá zařízení dle z.č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

10 R ODIČOVSKÁ DOVOLENÁ A RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Rodičovská dovolená přísluší matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký o ni požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. (Nezáleží na tom, zda je otec současně manželem matky, ale zda je zapsaný jako otec v rodném listu dítěte). V době, kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou, může zaměstnanec čerpat rodičovskou dovolenou. Rodičovskou dovolenou mohou otec i matka čerpat současně.Hmotné zabezpečení nebo dávky přísluší však jen jednomu z nich. Zaměstnankyně i zaměstnanec, kteří se vrací po rodičovské dovolené zpět do práce, musí být zařazeni podle pracovní smlouvy. Po dobu čerpání rodičovské dovolené nepřísluší zaměstnankyni / zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu. Poskytování rodičovského příspěvku není vázáno na čerpání rodičovské dovolené a naopak. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku: nejvýše 11500 Kč/měs.

11 R ODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK Rozmezí rodičovské (Kč) Délka čerpání (počet měsíců) Celková rodičovská (Kč) přibližná doba čerpání předpokládaný věk dítěte v měsících, kdy vám nárok na rodičovskou skončí 5 1164348220 000 11 5001924220 000 Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi. Dávka je testovaná: nárok mají rodiny s příjmem do 2,4násobku životního minima. Přídavek na dítě je poskytován ve třech výších podle věku dítěte. Věk nezaopatřeného dítěte Přídavek na dítě v Kč měsíčně do 6 let500 6 – 15 let610 15 – 26 let700

12 V ÝŠE PŘÍSPĚVKU PRO RODINU (EU 2004) Země Počet dětí 123456 Belgie71 euro132 euro197 euro 1 Dánsko 2 Finsko90 euro110,50 euro131 euro151,50 euro172 euro Francie0 euro109 euro250 euro390 euro530 euro670 euro Irsko118 euro 147 euro Itálie 3 Lucembursko168 euro399 euro727 euro 4 Německo154 euro 179 euro Nizozemí 5 Rakousko105 euro118 euro131 euro Řecko6 euro18 euro40 euro48 euro Španělsko 6 Švédsko102 euro 129 euro184 euro204 euro Velká Británie 107 euro72 euro 7

13 V YPLACENÉ DÁVKY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V ČR ( V MIL. K Č ) Dávky200020052006200720082009201020112012 Dávky státní sociální podpory31 85532 95434 04248 53241 88341 08240 79136 00735 543 v tom: přídavek na dítě12 74811 19511 03310 2366 2324 7363 8623 4973 342 sociální příplatek 1) 6 1994 7794 4194 6073 1742 9623 10078652 příspěvek na bydlení2 5182 4582 2871 5651 6192 2803 5214 6385 746 příspěvek na dopravu 2) 1 045 -2------ rodičovský příspěvek7 69112 62713 52628 69028 29428 58627 72225 70625 032 zaopatřovací příspěvek 3) 15-------- dávky pěstounské péče3394675857718449231 0051 0721 213 porodné5818951 5912 0971 6471 5791 565292144 pohřebné54053351350971171615 příspěvek na teplo 3) 106-------- příspěvek na nájemné 4) 73-------- příspěvek na péči o dítě v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc 6) -224------ příspěvek na školní pomůcky 7) --655720---

14 P ŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu přihlášený v bytě k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené zákonem. Výplata příspěvku na bydlení je časově omezena na 84 měsíce v období posledních 10 kalendářních let. Toto omezení neplatí pro domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let a pro osoby se zdravotním postižením, které bydlí v pro ně postavených nebo upravených bytech.

15 Porodné Touto dávkou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny. Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodí-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, výše porodného činí 19 500 Kč. Pohřebné Na pohřebné má nárok osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5 000 Kč.

16 V DOVSKÝ A VDOVECKÝ DŮCHOD Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který byl poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo splnil ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu (nemoci z povolání). Vdovec má nárok na vdovecký důchod za stejných podmínek jako vdova na vdovský důchod. Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od smrti manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže pečuje o nezaopatřené dítě… Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry. Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy - 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení). Výše procentní výměry důchodu činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

17 S IROTČÍ DŮCHOD Nárok na sirotčí důchod má nezaopatřené dítě, zemřel-li rodič (osvojitel), nebo osoba, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče, Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Výše důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry a z procentní výměry. Výše základní výměry důchodu je stanovena procentní sazbou z průměrné mzdy – 9 % průměrné mzdy (po příslušném zaokrouhlení); v případě oboustranného sirotka náleží základní výměra pouze jednou. Výše procentní výměry důchodu činí 40 % procentní výměry důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti.

18 M ODELOVÝ PŘÍKLAD Manželé bez dětí: HM otec 25.000, matka 15.000, ČM 19295 + 12405 = 31700 Manželé s dětmi 1 rok a 4 roky: ČM otec: 19295 + 2 x 1117 = 21529 MD: PPM 10380 (= 70% HM) + otec 21259 = 31909 (ŽM 9450 Kč x 2,4 = 22680: NENÍ NÁROK NA PŘÍDAVKY NA DĚTI) RD po MD, do 4 let druhého dítěte: 5116; ČM rodiny s dvěma dětmi: 21529 + 5116 = 26645 RD po MD, do 2 let druhého dítěte: 11500; ČM rodiny s dvěma dětmi: 21529 + 11500 = 33029

19 P ROBLÉMY Jaké rodiny podporovat: všechny – univerzální princip, nebo nízkopříjmové – sociální princip? Jak řešit důchodovou krizi: zvyšováním porodnosti, posílením mezigenerační solidarity, zvyšováním důchodového věku, soukromým důchodovým spořením…? Jak zajistit rovnoprávnost profesionálních a rodičovských rolí: služby pro zaměstnané rodiče, možnost práce z domova…?


Stáhnout ppt "A KTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF – Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google