Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2015 CVIČENÍ – č. 3. opraveno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2015 CVIČENÍ – č. 3. opraveno."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2015 CVIČENÍ – č. 3. opraveno ROZVOZ

2 Vypočtěte a graficky znázorněte násle- dující „zásobovací“ problém: ZADÁNÍ Existuje centrální sklad „Z“. Je 7 spotřebitelských míst „S 1 “ až „S 7 “. Pro rozvoz mezi skladem a spotřebitelskými místy je k dispozici jediné vozidlo s omeze- nou kapacitou. Únor 2015

3 Úkolem je rozvážet určité zboží Úkolem je rozvážet určité zboží - 1 kus zboží je vzat jako „transportovaná jednotka“ – např. paleta s cihlami - úkolem je najít rozvoz – naplánovat cestu - musí proběhnout s minimem najetých kilometrů a s minimem „výjezdů“ vozidla. ZADÁNÍ Únor 2015

4 ZADÁNÍ omezení Protože život není jednoduchý, existují jistá omezení, které zcela jistě, více či méně, kom- plikují logistiku i rozhodovací proces. Úloha má jistě celou řadu řešení – více či méně optimálních, na které lze přijít logickou úvahou a protože její zadání bude záviset na VOLBĚ HODNOT PRVKŮ, může Vaše vý- sledné řešení sklouznout do oblasti řešení triviálních. Únor 2015

5 Protože řešení úlohy je jednoznačně odvislé od konkrétních hodnot – přijměte férový přístup: ZADÁNÍ NEVOLTE JEDNODUCHÁ A PŘEDEM DANÁ VÝSLEDNÁ ŘEŠENÍ NEVOLTE JEDNODUCHÁ A PŘEDEM DANÁ VÝSLEDNÁ ŘEŠENÍ. Únor 2015

6 1. Parametry zadání a ome- zující podmínky voleb vstupních hodnot: 1. ………. ZADÁNÍ Únor 2015

7 1. nakreslete 1. Napřed si nakreslete ve Vám známém a zvole- ném (přibližném, ne zcela přesně respektovaém) měřítku - nejlépe na čtverečkový papír A3 ! - grafiku polohopisu (body představující sídla zákazníků + sklad) a doplňte následujícími předepsanými údaji – respektujte daná omezení. Sklad nemusí být uprostřed. Následující hodnoty zapisujte do tabulky. ZADÁNÍ Únor 2015

8 2. Spojte 3. Určete 2. Spojte každý bod s každým (zdroj - sklad a VŠECHNA místa spotřeby - zákazníci) = vznikne modelové propojení všemi možnými (nicméně ideálními) dopravními cestami. 3. Určete jejich vzájemnou kilometrovou vzdále- nost (zapište do tabulky) - nepřekračujte vzdále- nost 200 km (minimum je 10 km) = použijte lineární rozptyl hodnot vzdáleností – vzdálenosti by měly odpovídat Vámi zvolené „bezměřítkové“ grafice. ZADÁNÍ Únor 2015

9 4. přeškrtněte - 5. 5 cestoznačte 4. Z daných 20 cest = libovolných 5 cest přeškrtněte - jakoby neexistovaly. 5. U dalších libovolných 5 cest označte směr = budou to jednosměrky. ZADÁNÍ Únor 2015

10 6. Určete 6. Určete kolik každý zákazník potřebuje kusů na svůj provoz = udejte spotřební minimum a maximum … nejmenší min. = 5 - maximum určete přirozeným rozložením až do 10 násobku minima kusů – v absolutní hodnotě JE toto max. omezeno na hodno- tou = 500) – respektuje to fakt, že spotřeba v reálu nebývá rovnoměrná. Tím je určen „rozsah provozních hodnot“ každého ze 7 míst spotřeby. ZADÁNÍ Únor 2015

11 7. 7. Určete hodnotu kusů, které má každý zákazník ve výchozím stavu – hodnotu určete v rozsahu Vámi určených - daných provozních hodnot (z rozmezí min. – max. předchozího bodu) – tato hodnota je dále označována jako „aktuální stav“. Zapište do téže tabulky. ZADÁNÍ Únor 2015

12 8. 8. Při určování hodnot v výchozího stavu – bod 7. – pro třetinu míst (tj. 3) zvolte do hodnoty = (min+15 % z jeho maxima) – tento stav (hodnota) určuje, že musí být doplněno prioritně (tj. pokud možno – v závislosti na hodnotě přepravní kapacity vozidla) při „prvním“ rozvozu – viz další popis zadání. ZADÁNÍ Únor 2015

13 9.Určete kapacitu 9. Určete kapacitu přepravního vozidla jako dovolený počet kusů, které vozidlo může při jedné jízdě rozvést. Tato hodnota je rovna nejvýše 10 % z cel- kového součtu maximálních hodnot kusů všech jednotlivých spotřebních míst = sečtěte jednotlivé zvolené maximální hodnoty zásob ve všech spotřebních místech a určete 10 % hodnotu. ZADÁNÍ Únor 2015

14 10. 10. Při jednotlivých jízdách musí být ložná kapacita vozidla využita minimálně na 85 %. Výjimkou je poslední rozvozová cesta. Naplnění vozidla volte tak, aby nevracelo zpět do skladu žádné kusy. Přetěžování vozidla je zakázáno. ZADÁNÍ Únor 2015

15 11. 11. V zásadě se předpokládá, že cesta je volena tak, aby vozidlo při jednom výjezdu nejelo po stejné cestě dvakrát - rovněž by jednotlivá místa spotřeby měly být zásob- ována jediným návozem (musely by se sta- novit další zpřesňující podmínky). ZADÁNÍ Únor 2015

16 12. 12. Cestu pokud možno volte tak, aby vo- zidlo i při všech dalších výjezdech nejelo po stejné cestě dvakrát. NEPLATÍ TO pro řešení „A“ - pokud na 100 % doplnění pojede do stejného bodu vícekrát(!). Zpáteční cesta by měla být z bodu poslední- ho zákazníka daného výjezdu do skladu co nejkratší – neplatí zákaz už použité cesty. ZADÁNÍ Únor 2015

17 ZADÁNÍ vzorový nákres sklad 11 km 17 km 18 km 55 km 16 km X 162 km 146 km S1S1 S2S2 S3S3 S7S7 14 – 69 ks 48 – 300 ks S6S6 4 km 80 – 500 ks X 6 k 50 ks 28 ks 20 ks X S5S5 Únor 2015

18 ZADÁNÍ Tab. popisu grafu Únor 2015 mís- to zásoba od - do aktu- ální stav rozdíl max - aktual. vzdále -nost km do S 1 vzdále -nost km do S 2 vzdále -nost km do S 3 … vzdále- nost km do S 10 komentář - popis S1S1 3 – 69 ks28 ks41 ks1018 29-J120 S2S2 18 S3S3 29-Jxx … S8S8 48 – 300 ks50 - P250 ks S9S9 11-J S 10

19 ZADÁNÍ - výstupy Úkoly a cíl jednotlivých řešení – vždy hledat mi- nimum počtu ujetých km i počtu jízd: „ A“ = doplnění pouze všech prioritních míst „B“ = počet jízd pro doplnění všech zákaznic- kých skladů na maximum (najednou!) a z toho počet jízd pro doplnění priorit „C“ = postupné doplňování zásob – JSOU po- voleny vícenásobné průjezdy už zásobeným bodem Únor 2015

20 ZADÁNÍ - výstupy Při řešení „ A “ = pouze doplnění všech priorit- ních míst - propočtěte: 1) Na místě spotřeby vyložit potřebný počet kusů pro doplnění na stav maximální hodnoty skladu = 100 % zásob. 2) Je povolen průjezd bez vyložení. 3) Zjistěte při kolikátém rozvozu budou doplněna všechna prioritní místa. 4) Vozidlo by mělo být VŽDY zcela naplněno Únor 2015

21 ZADÁNÍ - výstupy Při řešení „ B “ propočtěte varianty: 5) Při jedné každé zastávce v místě spotřeby se musí doplnit zásoby na 100 % celkového maxi- ma zásob daného místa (průjezd bez vyložení je povolen až po doplnění na 100%). 5a) T.zn., pokud při průjezdu místem spotřeby je do- plněno na 100% a na vozidle zbývá – tento zby- tek se vyloží v dalším místě a pokud toto už není plné na 100%, musí být doplněno při příštím vý- jezdu – teprve pak je možné doplnit další místo Únor 2015

22 ZADÁNÍ - výstupy ………………… 6) Snažte se respektovat priority určené dle bodu 8. zadání - tj. zkuste volit okruhy rozvozu volte tak, aby pokud možno byla tato místa doplněna co nejdřív. 7) Zjistěte při kolikátém rozvozu budou doplněna všechna prioritní místa a kolik bude potřeba rozvozů celkem, aby ve všech místech byly plné sklady (tj. doplněno postupně na maximální hodnotu zásob). Únor 2015

23 ZADÁNÍ - výstupy ………….. 8) Obecně jsou povoleny vícenásobné průjezdy – pouze pokud už je místo spotřeby doplněno na 100% - viz bod 5. 9) Vozidlo by mělo být VŽDY zcela naplněno. Únor 2015

24 ZADÁNÍ - výstupy Při řešení „ C “ propočtěte varianty: 10) Doplnit zásoby se musí postupně – při jedné každé zastávce na každém projížděném místě spotřeby lze vyložit libovolný počet kusů - až do maximální hodnoty skladu – je rozumné či vhodné vykládat minimálně 50 % z minima a maximálně 85 % z maxima daného místa spotřeby. 11) Je povolen průjezd bez vyložení. Únor 2015

25 ZADÁNÍ - výstupy ………………. 12) Zjistěte při kolikátém rozvozu budou doplněna všechna prioritní místa a kolik bude potřeba rozvozů celkem, aby byly všude plné sklady - doplněny postupně na maximum. 13) Vozidlo by mělo být VŽDY zcela naplněno. Únor 2015

26 Z každého řešení budou i tyto výstupy a)pro zásobovací vozidlo s maximálním využitím jeho přepravní kapacity – určete celkový počet výjezdů a tedy jízd b) celkový počet ujetých kilometrů při rozvozu a) vypište sekvence postupně projetých bodů – určí to trasu každé cesty b) počet cest s nenaplněnou rozvozovou kapacitou. to je snad z potřebného vše …... ještě tabulku výsledků ZADÁNÍ - výstupy Únor 2015

27 Výstupy řešení úlohy: - pro každou variantu zadání formou tabulky popište každou jízdu v každém zadání a variantě ZADÁNÍ - výstupy číslo jízdy nalože- no kusů místo spotřeb y vylo- ženo kusů místo spotřeby …….místo spotřeby vylo- ženo kusů celkem km 1.55S1S1 25S3S3 SxSx 100164 2. … n. Celkovýpočetjízd =Celkemkm = Únor 2015

28 Výstupy řešení úlohy: - pro každou variantu zadání formou tabulky popište každou jízdu v každém zadání a variantě ZADÁNÍ - výstupy Únor 2015 Čís. jízdy nalo- ženo kusů místo spot- řeby vylo- ženo kusů zbývámísto spot- řeby …….místo spot- řeby vylo- ženo kusů zbývácelkem km 1.55S1S1 S3S3 SxSx 2. … n. Cel- kový početjízd = Cel- kem km =

29 …..… cw13 – cv. č. 3 POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ ……. Únor 2015


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Únor 2015 CVIČENÍ – č. 3. opraveno."

Podobné prezentace


Reklamy Google