Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program motivačního semináře a workshopu „Proč učit nově“ Úvodní slovo k Projektu „Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti “ (RNDr. Vladimír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program motivačního semináře a workshopu „Proč učit nově“ Úvodní slovo k Projektu „Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti “ (RNDr. Vladimír."— Transkript prezentace:

1 Program motivačního semináře a workshopu „Proč učit nově“ Úvodní slovo k Projektu „Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti “ (RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.) Proč učit nově – Evropské trendy, vývoj v oblasti terciárního vzdělávání (RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.) Nové formy výuky podnikání, role pedagoga v inovovaném systému výuky (Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.) Nové formy a moderní metody výuky sociálního podnikání s podporou informačních technologií “ (RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.) Workshop k tématu: řízená diskuze k příspěvkům, hodnocení modulárního způsobu výuky, diskuze ke změnám v přístupu pedagoga v procesu (řídí RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Vzdělávání v Evropě V průběhu posledních let došlo v rámci Boloňského procesu k výraznému pokroku při vytváření evropského vzdělávacího prostoru vysokoškolského vzdělávání. Mezi priority Boloňského procesu patří strukturalizace studijních programů, zpřístupňování studia, zavedení jednotného kreditního systému, zajišťování kvality a vytvoření evropského rámce kvalifikací. Došlo k dynamickému rozvoji v oblasti výuky a výzkumu podnikání ve Spojených státech i Evropě. V oblasti výuky podnikání je kladen, v souladu s Boloňským procesem, důraz na výstupy a studenta (student-learning approach), na mezioborové členění a zapojení stakeholderů vně i uvnitř školy.

3 Proč učit nově? - CÍL „Vytvoření dynamického způsobu výuky, který respektuje společný základ ve všech realizovaných studijních oborech podnikání a současně pružně reaguje na měnící se situaci v podnikání i požadavky na trhu práce a v oblasti terciárního vzdělávání“. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

4 Východiska pro zavádění modulární výuky jako inovace studia  Vývoj v oblasti terciární vzdělávání v ČR i Evropě  Akreditace oborů Podnikání v rámci studijního programu Ekonomika a management  Zachování rozsahu prezenční výuky ve všech formách studia  Zachování minimální požadované studijní zátěže  Respektování společných všeobecných a odborných základů oborů ve vazbě na podnikání Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

5 Dokumenty Tyto dokumenty vymezují obsahový, ale také formální rámec nového přístupu k výuce a vymezují směry, kterým se vysokoškolské vzdělávání bude ubírat. Jejich respektování je současně předpokladem, že bude vytvořen dynamický a z dlouhodobého hlediska využitelný systém vzdělávání. Schválené akreditované studijní plány jednotlivých oborů a studijních programů (dále ASP) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání Národní soustavu klasifikací (NSK) Národní soustavu kvalifikací pro terciární vzdělávání – Úvod do diskuze Rámec kvalifikací EHEA – Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (tzv. Dublinské deskriptory) Evropský rámec kvalifikací pro celoživotní učení (EQF) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

6 Členěn í modulů (respektuj í Vyhl áš ku M Š MT č. 42/1999 Sb. § 2)  A - moduly nezbytné pro absolvování studijního programu Ekonomika a management tzv. moduly všeobecného zaměření  B – moduly studijních oboru tzv. moduly odborného zaměření  C – tzv. speciální moduly Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

7 Členění modulů v rámci oborů Podnikání  Společné moduly  Oborové moduly  Speciální moduly Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

8 Příklad rozdělení bakalářského studia do 3 částí:  1. ročník - M oduly všeobecného zaměření (společné)  2. ročník - Moduly odborného zaměření (společné a oborové)  3. ročník – Moduly speciální (společné a oborové) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

9 Příklad modulární členění 1. ročníku 1 Jazykové kompetence 2 Kvantitativní kompetence 3 Sociální kompetence 4 Informační kompetence 5 Ekonomie 6 Podnikavost 7 Ročníkový projekt I. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

10 Přínosy změny Inovace reagující na trendy ve vzdělávání Spojení obsahu stávajících předmětů do obsahově ucelených a vnitřně propojených tématických celků Student lépe pochopí obsahové souvislosti a přesahy jednotlivých témat Student během studia skládá menší počet zápočtů a zkoušek Státní zkouška je rozložena, což umožňuje rovnoměrné zatížení studenta během studia Na základě definování komplexního výstupu z učení lze stanovit jednoznačně studijní zátěž a tím i reálné kredity za ohodnocení modulu Nemění se rozsah prezenční výuky Tvorba individuálního KNOW HOW pedagoga Individuální hodnocení výkonnosti studenta Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

11 Výuka podnikání Základní role podnikatele - Vlastník - svůj majetek dokáže chránit, udržovat a usiluje o jeho reprodukci, aby sloužil potřebám jeho rodiny i společnosti. Majitel zdrojů podnikání, rozhoduje o jeho pořízení, užití a rozdělování. Obsah této role je spíše postojový než činnostní.  Podnikatel - chápe podnikání jako službu klientům. Odměnu za tuto činnost – zisk – užívá přiměřeně pro potřeby své rodiny a pro rozvoj firmy. Je to profese a životní styl, specifické sociální a společenské postavení člověka vyjadřující jeho status.  Správce - o majetek svěřený mu vlastníkem se stará s péčí dobrého hospodáře, jako by byl jeho vlastní – vykonává evidenci, akvizici, ochranu, reprodukci a ochranu podnikatelských zdrojů.  Leader - vytyčuje cíle, směr a hlavní cesty k jejich dosažení. Formuluje strategii podnikání a usiluje o to, aby pro ni získal ostatní (stakeholders).  Manažer - zajišťuje realizaci vytyčených cílů, volí k tomu vhodné metody a nástroje, zajišťuje účelné využívání podnikatelských zdrojů.  Výrobce – rozumí „procesu výroby“ produktu či služby, produkuje výrobky a služby, které jsou reálně schopny uspokojovat něčí potřebu.  Prodejce – prodává sebe, firmu i produkt, v rámci této role směnou završuje cyklus podnikání, aktivně ovlivňuje zákazníka. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

12 Jaké studijní materiály můžeme tvořit? Sylaby všech modulů Průvodci studiem modulem pro KS Průvodce studiem modulem pro PS Studijní opora k modulu pro KS Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

13 Sylabus modulu SYLABUS modulu tvoří nosnou kostru celého modulu. V bodovém přehledu poskytuje studentovi všechny podstatné informace o modulu, jeho obsahu, rozsahu, zařazení do studia, způsobech výuky, hodnocení atd. Je určen všem studentům všech forem studia. Tímto materiálem se daný modul „představuje okolí“ a je východiskem pro vypracování všech dalších studijních materiálů pro všechny formy studia. Sylabus je nedílnou součástí „Informačního katalogu školy“, kterým se vysoká škola prezentuje nejen uvnitř, ale zejména vůči svému externímu okolí. Sylabus je k dispozici kombinovaným i prezenčním studentům. Každý student jej také najde v elektronické podobě na www stránkách školy. Obsah sylabu je závazný nejen pro studenty, ale také pro pedagogy, zapojené do výuky. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

14 Průvodce studiem modulu pro PS Průvodce studiem modulu pro prezenční formu studia je písemný materiál, jehož úkolem je „provést studenta modulem“, tj. podrobněji jej informovat „jak bude studovat“. Jedná se zejména o vymezení a charakteristiku výukových a studijních procesů konkrétního modulu, definování konkrétních aktivit studenta i pedagoga v čase. Nejde ani tak o obsah (samozřejmě od něj nemůžeme abstrahovat), ale o metody studia a výuky, hodnocení, požadavky na úspěšné ukončení modulu. Student z materiálu musí pochopit, jak probíhá výukový proces, jak studuje, kdy a jak je hodnocen, proč je hodnocen, jakými metodami, z čeho se skládá jeho celkové hodnocení (za co všechno je hodnocen) apod. Společně se sylabem tvoří průvodce základní informační zdroje o obsahu a procesu studia daného modulu pro prezenční formu studia. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

15 Průvodce studiem modulu pro KS PRŮVODCE STUDIEM modulu pro kombinovanou formu studia je písemný materiál, jehož úkolem je „provést studenta modulem“, tj. podrobněji jej informovat „jak bude studovat“. Přestože východiskem pro jeho tvorbu je sylabus modulu, z hlediska obsahu se zcela odlišuje od průvodce studiem pro prezenční formu studia! Kombinovaná forma studia se odlišuje v rozsahu přímé výuky, v metodách výuky, hodnocení i samotných aktivitách jednotlivých studentů. Současně je třeba si uvědomit, že na rozdíl od prezenční formy studia, není v rámci kombinované formy studia prostor pro pravidelnou a intenzivní komunikaci mezi pedagogem a studentem. V průvodci jsou tedy precizně definovány všechny tyto odlišnosti, jednotlivé aktivity i metody, aby každý student věděl, jak se daný modul vyučuje a hodnotí. Student kombinované formy studia se řídí vždy průvodcem studia pro kombinovanou formu studia. Společně se sylabem a studijní oporou tvoří průvodce studiem základní informační a studijní zdroj modulu pro kombinovanou formu studia. Průvodce je studentům dostupný v elektronické podobě na www stránkách škol. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

16 STUDIJNÍ OPORA = STUDIJNÍ MATERIÁL pro INTERAKTIVNÍ VÝUKU Studijní opora pro kombinovanou formu výuky je základním studijním materiálem k danému modulu. Jedná se o písemný materiál, který v sobě zahrnuje výklad vybraných témat konkrétního modulu, řadu interaktivních prvků, které mají motivovat studenta k zamyšlení se nad prezentovanou problematikou (otázky k zamyšlení, odkazy na další studijní zdroje, související problematiku apod.), prezentuje řešené modelové příklady, případové studie či příklady z praxe, vymezuje úkoly k samostatné práci studentů a samostudiu. Studijní opora v sobě zahrnuje prvky učebnice a současně cvičebnice, které jsou doplněny řadou interaktivních doprovodných prvků.V rámci konzultace pak studijní opora slouží studentům jako základní zdroj informací a pedagogovi jako nástroj pro řízení výuky a samotnou konzultaci. Studijní opora nenahrazuje účast či aktivitu studenta na konzultaci a při samostudiu, je „pouhou“ oporou studenta v jeho studijním snažení a v žádném případě nenahrazuje základní literaturu k obsahu modulu! Konkrétní studijní opora je studentům dostupná v elektronické podobě v rámci studijních plánů konkrétní formy studia jako příloha konkrétního modulu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

17 Pedagog v inovovaném systému výuky  Změny v přístupu k výuce (co by měl student umět…, co budeme učit)  Změny ve způsobech výuky (jak se bude učit…)  Změny ve způsobech hodnocení (co, kdy a jak budeme hodnotit)  Změny v hodnocení pedagoga (za co a jak jsme hodnoceni) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

18 Workshop – téma I. Vzdělávání v Evropě Kde jsme? Co jsme dokázali? Co nás čeká? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

19 Workshop – téma II. Role podnikatele v podnikání a jejich výuka Podnikatel? Vlastník? Správce? Manažer? Leader? Výrobce? Prodejce? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

20 Workshop – téma III. Pedagog v procesu změny  Změny v přístupu k výuce (co by měl student umět…, co budeme učit?)  Změny ve způsobech výuky (jak se bude učit?)  Změny ve způsobech hodnocení (co, kdy a jak budeme hodnotit?)  Změny v hodnocení pedagoga (za co a jak jsme hodnoceni?) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

21 Děkuji za pozornost. Příspěvky k tématu diskuze můžete zasílat na: Vladimir.krajcik@vsp.cz andrea.folvarcna@vsp.cz jiri.mezulanik@vsp.cz


Stáhnout ppt "Program motivačního semináře a workshopu „Proč učit nově“ Úvodní slovo k Projektu „Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti “ (RNDr. Vladimír."

Podobné prezentace


Reklamy Google