Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvodní slovo k Projektu (RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvodní slovo k Projektu (RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.)"— Transkript prezentace:

1 Úvodní slovo k Projektu (RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.)
Program motivačního semináře a workshopu „Využití nových forem výuky a hodnocení studenta“ PROJEKTU ESF „Sociální podnikání jako způsob myšlení a tvořivosti“ registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/ Úvodní slovo k Projektu (RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.) Prezentace jednotlivých fázi projektu (RNDr.Krajčík, Ph.D.) Nové formy výuky a hodnocení studenta – trendy v oblasti terciárního vzdělávání, nový pohled na hodnocení studenta (Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.) Hodnocení studenta – kdy , co a jak hodnotíme (Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.) Workshop k tématu: řízená diskuze nové formy a metody výuky podnikání ve vazbě na hodnocení studenta, formativní, sumativní a celkové hodnocení studenta, hodnocení modulárního způsobu výuky, diskuze ke změnám v přístupu pedagoga v procesu výuky. (řídí Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1

2 Celkové hodnocení studenta
Hlavním cílem je: podpora podnikavosti studentů a pedagogů, transparentní, srovnatelný a prostupný způsob hodnocení, vytvořit podmínky a budovat prostředí pro ctižádostivé lidi, kteří chtějí něco dokázat. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 Dílčími cíli jsou: Vytvoření transparentního a koncepčního nástroje pro hodnocení studenta. Vytváření vhodného prostředí pro zvýšení soutěživosti mezi studenty. Vytvoření nástroje pro dílčí hodnocení podnikavosti pedagoga (vazba na mzdový systém). Reálná aplikace hlavních zásad a principů ECTS. Sjednocení principů a způsobů hodnocení jednotlivými pedagogy. Vytvoření jednoho z nástrojů pro autoevaluaci a autoregulaci výukového procesu. Sdílení a systémové využívání informací pedagogy, studenty a stakeholdery. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 3

4 Přínos projektu pro školu
Pozitivně lze hodnotit přínos projektu při vytváření prostředí pro reálné zavádění principů ECTS, respektování a aktivní podpora rozvoje podnikavosti jak studentů, tak pedagogů. Dalším reálným přínosem je získání měřitelného nástroje po hodnocení a odměňování pedagogů ve vazbě na hodnocení úrovně jejich pedagogické práce a angažovanosti v rámci výukového procesu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 4

5 Přínos projektu pro studenta
spočívá v komplexním, transparentním a měřitelném hodnocením aktivit, které vyplývají z povinností definovaných studijním programem a dalších aktivit, které jdou nad rámec studijních povinností. Výsledky hodnocení umožní porovnávat se s ostatními studenty a jsou jednou z informací, která může být využitelná při uplatnění se na trhu práce. Způsob a obsah hodnocení motivuje studenta k rozvoji a zvyšování jeho podnikavosti a soutěživosti. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5

6 Přínos projektu pro pedagoga
intenzivnější interakci se studentem, získává transparentní nástroj pro hodnocení studenta i samotnou pedagogovu autoevaluaci vlastní výuky v rámci vyučovacího procesu a autoregulaci jeho další vyučovací činnosti, hodnotící prostředek, který umožňuje kvantifikovat a měřit jeho podnikavost, odměňování za hodnocení studenta je spravedlivé, jednoznačně definované, vázáno na reálné aktivity pedagoga v procesu hodnocení a současně kontrolovatelné. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 6

7 Celospolečenské přínosy
Z celospolečenského hlediska je hodnocení studentů závažným aktem. Předmětem hodnocení, tedy tím, co u studentů hodnotíme, by mělo být především to, co je pro jedince i pro společnost prioritní. Nejsou to tedy jen tradiční vědomosti, dovednosti a návyky, ale i schopnost samostatně poznávat, objevovat a tvořit, pružně a kreativně myslet, být podnikavý, komunikovat a spolupracovat, jednat samostatně, čestně, mravně, atd.) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 7

8 Respektování zásad (vzhledem ke studentovi)
Informovat studenta, do jaké míry zvládl (zvládá) požadavky osnov (standardů, kurikula). Informovat studenta, jak by měl dále pracovat a postupovat. Motivovat, povzbudit a podnítit studenta k další práci, posílit jeho sebedůvěru. Hodnocení by nemělo být výrazem pedagogického pesimismu a odrazovat studenta od další práce. Hodnocení by naopak mělo být výrazem pedagogického optimismu, tj. důvěry v síly a schopnosti studenta (ale také pedagoga a školy). Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8

9 Význam pro pedagoga Hodnocení je významnou zpětnovazební informací o účinnosti zvolených metod a postupů. Hodnocení je prostředkem k hlubšímu poznávání studentů (rozbor jejich případných neúspěchů a stagnace by měl být pro vyučujícího impulsem pro analýzu jeho vlastní práce, používaných metod a hledání rozdílných přístupů k jednotlivým studentům). Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9

10 Příklad rozdělení bakalářského studia do 3 částí:
1. ročník - Moduly všeobecného zaměření (společné) 2. ročník - Moduly odborného zaměření (společné a oborové) 3. ročník – Moduly speciální (společné a oborové) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 10

11 Klasifikačního (studijní) hodnocení
má bezprostřední vazbu na vyučování a definované výstupy a přímo souvisí s požadavky kladenými na studijní program (výstupy z učení, studijní řád apod.). Podává informaci o stavu a rozvoji klíčových kompetencí studenta a umožňuje projektovat a řídit jeho další rozvoj. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 11

12 Hodnocení odpovědnosti studenta za osobní rozvoj
hodnocení aktivit mimo požadavky kladené studijním programem, které podporují podnikavost studenta a lze u něj definovat pozitivní přínos pro studenta samotného, školu, region či společnost obecně. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12

13 Procesy hodnocení Hodnocení studenta je realizována v rámci několika procesů výukového procesu (aktivity a chování v rámci výuky), mimovýukových procesů majících vazbu na studium studenta (studijní aktivity, odborné aktivity související se studovaným programem a oborem apod.) mimovýukových procesů majících vazbu na odborný a profesní rozvoj studenta (odborné aktivity nesouvisející se studovaným programem a oborem apod.), mimovýukových procesů společenského významu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 13

14 Klasifikační hodnocení
Z procesního hlediska je vhodné formální hodnocení studenta rozdělit na: Formativní hodnocení Sumativní hodnocení Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 14

15 Formativní hodnocení je realizováno průběžně, odkazuje se na aktivity učitele a učícího se a poskytuje jednoznačnou zpětnou vazbu o úrovni dosažení učebních výstupů. Umožňuje změnit způsob i přístup k procesu učení na straně pedagoga i studenta. Formativní hodnocení je součástí procesu vyučování a učení a umožňuje: jasný popis učebních výstupů a kritéria jejich dosažení, rychlou a jasnou zpětnou vazbu ze strany studenta, aktivní zapojení studentů a dobrou vzájemnou komunikaci s pedagogem, pružnou odezvu pedagoga na potřeby studentů. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 15

16 Sumativní hodnocení je realizována zpravidla v závěru každého modulu (případně po ukončení dílčí části modulu nebo naopak několika modulů – například státní zkouška z ekonomie). Jeho účelem je hodnocení dosažení úrovně studijních výstupů a na realizovaný proces výuky a učení již nemá vliv (z pohledu hodnoceného studenta). Umožňuje dosažené úrovni přiřadit určitou „známku“. S ohledem na svůj charakter neumožňuje sumativní hodnocení zhodnotit všechny učební výstupy a realizovaný proces učení. Sumativní hodnocení vychází důsledně z metodiky ECTS, Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 16

17 Postup definování struktury a obsahu klasifikačního hodnocení
Položte si následující otázky a pokuste se na ně najít odpověď: Co a proč bychom mohli hodnotit? Co a proč bychom měli hodnotit? Co a proč nemůže hodnotit? Kdy bychom měli hodnotit? Jsme reálné schopni toto hodnocení realizovat? Nezatíží toto hodnocení příliš studenta? Je toto hodnocení technicky realizovatelné? Není toto hodnocení zatíženo přílišnou administrativou? Jaké metody mohu k hodnocení použít? Jsou tyto metody hodnocení v souladu s definovanými výstupy modulu? Jsou tyto metody hodnocení v souladu (věcném i časovém) s organizací a obsahem studia modulu? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 17

18 Způsoby hodnocení Všechny subjekty musí být aktivně zapojeny do tohoto hodnocení (tj. nutno jasně definovat motivační kritéria pro hodnotící). Hodnocení je technicky realizovatelné a vyhodnotitelné. Hodnotící kritéria jsou jasně a stručně definována, jejich počet je omezen. Každé kritérium je nutno kvantitativně ohodnotit. Hodnocení je kontrolovatelné (existence podkladů pro hodnocení a jeho případnou kontrolu). Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 18

19 Workshop – téma I. Nové formy a metody výuky
Podnikání ve vazbě na hodnocení studenta, Formativní, sumativní a celkové hodnocení studenta, Kde jsme? Co jsme dokázali? Co nás čeká? Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 19

20 Role pedagoga při hodnocení a v procesu výuky
Workshop – téma II. Role pedagoga při hodnocení a v procesu výuky Modulární způsob výuky, diskuze ke změnám Změny v přístupu pedagoga v procesu hodnocení Změny ve způsobech výuky (jak se bude učit?) Změny ve způsobech hodnocení (co, kdy a jak budeme hodnotit?) Změny v hodnocení pedagoga (za co a jak jsme hodnoceni?) Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 20

21 Děkuji za pozornost. Příspěvky k tématu diskuze můžete zasílat na:
21


Stáhnout ppt "Úvodní slovo k Projektu (RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google