Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŽP 2. 27.9. 2005 Nástroje ochrany životního prostředí v právu, právní odpovědnost při ochraně životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŽP 2. 27.9. 2005 Nástroje ochrany životního prostředí v právu, právní odpovědnost při ochraně životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 PŽP 2. 27.9. 2005 Nástroje ochrany životního prostředí v právu, právní odpovědnost při ochraně životního prostředí

2 Teorie dělby moci ve státě Zákonodárná – nadřazená, vytváří právní rámec pro správu Výkonná – politická vláda, veřejná správa chrání veřejný zájem zákonnými prostředky Soudní – soudcovská nezávislost, vázanost pouze zákony Právo veřejné – jeho součástí je právo správní, protože upravuje vztahy za účasti nositele veřejné moci (stát, kraj, obec). Součástí práva správního je právo životního prostředí, kde veřejná moc (správní orgány) chrání veřejný zájem na ochraně životního prostředí. Právo soukromé - v oblasti ŽP je významné vlastnictví, náhrada škody Právo procesní – upravuje řízení před orgány veřejné správy Právo hmotné – stanoví obsah činnosti veřejné správy, cíle a úkoly, oprávnění a povinnosti FO/PO Právní předpisy podle právní síly (hierarchie) Úst. zákony a mez. smlouvy podle čl. 10 Ústavy, zákony, nařízení (vláda/ministerstva, přenesená působnost) vyhlášky (samostatná působnost krajů a obcí) Orgán veřejné správy Působnost - věcná, územní, funkční Pravomoc - soubor oprávnění úřadu pro výkon správy (rozhodovací, dozorčí, sankční…) Správní delikt – chování v rozporu se správním předpisem za delikt výslovně označen, přestupek/správní delikt FO/PO při podnikání Právní moc – vlastnost rozhodnutí, kdy jsou práva a povinnosti definitivně

3 Orgán veřejné správy = Působnost – věcná = například životní prostředí, územní = například správní obvod obce s rozšířenou působnost, funkční = kdo rozhoduje v prvním stupni, kdo o odvolání Pravomoc - soubor oprávnění úřadu pro výkon správy (rozhodovací, dozorčí, sankční, vstup na pozemky…) Správní delikt – chování v rozporu se správním předpisem za delikt výslovně označen, přestupek/správní delikt FO/PO při podnikání Právní moc – vlastnost rozhodnutí – nelze se proti němu odvolat - nezměnitelnost a nezrušitelnost, nemůže být o věci znovu rozhodováno

4 Prostředky ochrany právní mimoprávní : –ekonomické –vědecké –technické a technologické –politické –osvětové –výchovné –vzdělávací –organizační (institucionální)

5 Nástroje ochrany životního prostředí se dělí do dvou základních skupin I. nástroje p ř í m é h o působení na adresáty (zákazy, příkazy, povolení, souhlasy, plány, koncepce, standardy, limity, apod.), které se dělí na: a) administrativně-právní nástroje b) koncepční nástroje c) nástroje dobrovolné regulace d) sankční nástroje II. nástroje n e p ř í m é h o působení na adresáty (zejména poplatky, daně, dotace, pojištění, depozitně refundační systémy, emisní povolenky a jiné ekonomické nástroje ochrany).

6 Nástroje přímého působení A)Administrativně-právní nástroje aa) ukládání povinností – ve formě zákazů, příkazů a omezení přímo zákonem nebo rozhodnutím orgánu státní správy na základě zákona; ab) - správní akty ve formě povolení (výjimek), souhlasů, schválení, rozhodnutí o odchylném postupu nebo - tzv.jiné úkony, jako např.stanoviska, vyjádření orgánu státní správy, registrace - obojí jako předpoklad či podmínka určité činnosti; ac) standardy – jako požadavky na zachování určitého nezbytného stavu životního prostředí; ad) kategorizace objektů ochrany a zdrojů ohrožování životního prostředí – se zřetelem na jejich význam, resp. intenzitu ochrany; ae) kontrola a dozor – jako nástroje nezbytné k zajišťování a vynucování právního režimu ochrany životního prostředí; af) nástroje odpovědnosti za ztráty na životním prostředí – odpovědnost za škodu (náhrada škody) a odpovědnost za ekologickou újmu (nápravná opatření) ag) výkon rozhodnutí – nezbytná podmínka k vynucování práva v případech, kdy vydané rozhodnutí není splněno dobrovolně. ah) provedení nezbytných preventivních opatření orgánem státní správy – k odvrácení hrozícího ohrožení či poškození životního prostředí

7 B) Koncepční nástroje - plány, programy, koncepce - v některých případech obligatorní tvorba - posuzování vlivů na životní prostředí, resp.na soustavu NATURA 2000 - obsah nebo jen určité části jsou právně závazné C) Nástroje dobrovolné regulace –ca) administrativní subordinační smlouvy, např. § 39, § 45e odst.2, § 68 zákona č.114/1992 Sb. –cb) dobrovolné přistoupení k režimu určité činnosti nebo systému – např. provozování ekologického zemědělství, označování ekologicky šetrných výrobků, dobrovolná účast podniků v systému environmentálního řízení a auditu EMAS D) Sankční nástroje –da) pokuty a ostatní sankce za přestupky a jiné správní delikty –db) tresty za trestné činy

8 Nástroje nepřímého působení – ekonomické nástroje doplněk právních nástrojů právo jim poskytuje formu závazného a vynutitelného pravidla chování působení ekonomických nástrojů založeno na možnosti volby chování adresáta, ekologické =ekonomické Základní funkce: stimulace adresáta, PPP, narovnání selhání trhu internalizace externích nákladů na ochranu životního prostředí kompenzace újmy, jejíž vznik je spojen se škodlivou činností fiskální funkce, financování ochrany životního prostředí ze získaných zdrojů, často poplatky Základní členění: nástroje pozitivní stimulace (dotace, daňové úlevy, apod.) nástroje negativní stimulace (zejména poplatky) Systém ekonomických nástrojů ochrany životního prostředí: poplatky za znečišťování či jiné poškozování životního prostředí –poplatky za využívání přírodních zdrojů –uživatelské poplatky – např.výrobci přípravků poškozujících ozónovou vrstvu Země daně a daňová zvýhodnění finanční podpory - dotace, dary, zvýhodněné půjčky, garance a jiná zvýhodnění úlevy – např. zákon o ovzduší depozitně refundační systémy – např.zákon o obalech prostředky k zajištění závazků – povinné pojištění, finanční rezervy, kauce a záruky obchodovatelná emisní povolení - zákon č.695/2004 Sb. náhrady – např. § 58 zákona č.114/1992 Sb.

9 Právní odpovědnost při ochraně životního prostředí Rozlišujeme odpovědnost morální, právní, ekonomickou a politickou Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí A/ Trestněprávní odpovědnost a ochrana životního prostředí Role trestněprávní represe a prevence při ochraně životního prostředí Skutkové podstaty trestných činů : Obecné - Ohrožení a poškození životního prostředí (§ 181a a § 181b) Zvláštní - Pytláctví (§ 178a), Poškozování lesa těžbou (§181c), Nakládání s nebezpečnými odpady (§ 181e), Neoprávněné nakládání s chráněnými a volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami (§181f, 181g a 181h), Týrání zvířat (§ 203) atd. Ostatní - Zneužívání pravomoci veřejného činitele (§ 158), Obecné ohrožení (§ 179 a 180), Poškozování cizí věci (§ 257) a Zneužívání vlastnictví (§ 258) Potřeba další novelizace trestního zákona – plná ekologizace B/ Odpovědnost za správní delikty proti životnímu prostředí Správní delikty fyzických osob (přestupky) Skutkové podstaty přestupků speciální (ve zvláštních zákonech – např. o ochraně přírody a krajiny, stavebním, lesním, na ochranu zvířat proti týrání atd.), základní (obsažené v přestupkové zákoně – např. v § 29, 34 či 35), zbytkové (obsažené též v přestupkovém zákoně – např. § 45 „Přestupky na úseku ochrany životního prostředí“, popř. § 46 „Ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě“). Správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti –nejednotnost, roztříštěnost a místy i zastaralost právní úpravy

10 Právní odpovědnost za ztráty na životním prostředí Evropské (komunitární právo): Směrnice č.2004/35/ES o odpovědnosti za škody na životním prostředí prostřednictvím prevence a jejich nápravy – objektivní odpovědnost ČR: Právní odpovědnost za škodu na životním prostředí Občanský zákoník (§ 420) –Škoda jen jako ztráta na částech životního prostředí, které jsou majetkem. –Omezenost – princip volné dispozice, jen na věcech, časové hledisko atd. –Oprávněným k uplatňování náhrady škody je poškozený vlastník věci. Právní odpovědnost za ekologickou újmu Zákon o životním prostředí (§ 10 a 27) Náprava ekologické újmy : –naturální restituce, –kompenzace, –finanční plnění. Oprávněným je stát V ČR chybí speciální zákon – existuje jen systém nápravných opatření dle platných speciálních zákonů. Hierarchie subjektů povinných k nápravě ekologické újmy : –původce, –vlastník, –stát. Odpovědnost za tzv. historické škody (staré zátěže): Původce není znám, různé formy podílu státu. Ekonomické zajištění odpovědnosti :povinné pojištění,vytváření povinné finanční rezervy,účelové fondy. Základní principy právní odpovědnosti v ochraně životního prostředí : –A/ prevence, –B/ náprava, –C/ sankce.


Stáhnout ppt "PŽP 2. 27.9. 2005 Nástroje ochrany životního prostředí v právu, právní odpovědnost při ochraně životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google