Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ELEMENTY TRHU MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ELEMENTY TRHU MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ELEMENTY TRHU MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

2 Nabídka  Celková (agregátní) nabídka (Aggregate Supply – AS) – souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh. Je dána objemem výroby všech výrobců a cenami, za které chtějí výrobci výrobky prodat  Dílčí (tržní) nabídka (Market Supply – MS, resp. S) – rozumíme nabídku jediného výrobku od různých výrobců. Jde o nabídku na trhu jednoho výrobku  Individuální nabídka – nabídka jednoho výrobce

3 Křivka nabídky  Objem nabídky (Q) je závislý na ceně (P).  Cena je nezávislá a objem závislá proměnná.  Vztah mezi těmito dvěma proměnnými vyjadřuje křivka nabídky (S). Q P Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 P3P3 P2P2 P1P1 Q4Q4 P4P4 Křivka nabídky S

4 Zákon rostoucí nabídky  Růst ceny vyvolá růst nabízeného množství, pokles ceny vyvolá pokles nabízeného množství.  Růst cen vyvolá zvýšený zájem o výrobu, přiláká další výrobce, vyvolá zájem o růst výroby u těch, kteří dříve vyráběli méně.  Růst cen vyšší ceny vyšší příjmy možnost nakoupit větší množství dodatečných výrobních faktorů rozšíření výroby.  Za další a možná hlavní příčinu rostoucí nabídky bývá považován zákon klesajících výnosů. Jestliže výnosnost výrobních faktorů s jejich rostoucím objemem klesá, je jasné, že větší objem produkce budou výrobci schopni vyrobit jen za cenu vyšších nákladů na jednotku produkce.

5 Nabízené množství a nabídka  Od pojmu nabídka musíme odlišit termín nabízené množství.  Nabídka – je znázorněna celou křivkou nabídky.  Nabízené množství – grafickým znázorněním je bod na křivce nabídky (objem nabídky při konkrétní ceně).  Musíme důsledně odlišovat pojmy:  Posun po křivce (změna nabízeného množství vlivem změny ceny).  Posun křivky (změna nabídky vyvolaná jinými než cenovými vlivy).

6 Změna celkové nabídky P P Q Q B A C SS´ P 3 =P´ 3 P 2 =P´ 2 P 1 =P´ 1 Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q´ 2 Q´ 1 Q´ 3 Posun po křivce nabídkyPosun křivky nabídky

7 Příčiny změny nabídky  Nabídka produktu se zvýší (posun křivky vpravo):  Snížením ceny jeho výrobního substitutu  Zvýšením ceny jeho výrobního komplementu  Snížením ceny výrobních faktorů použitých k výrobě  Vlivem pozitivních technologických změn  Zvýšením počtu prodávajících  Nabídka produktu se sníží (posun křivky vlevo):  Zvýšením ceny jeho výrobního substitutu  Snížením ceny jeho výrobního komplementu  Zvýšením ceny výrobních faktorů použitých k výrobě  Vlivem negativních technologických změn  Snížením počtu prodávajících

8 Poptávka  Celková (agregátní) poptávka (Aggregate Demand – AD) – souhrn všech zamýšlených koupí na trhu. Je určena objemem poptávaných výrobků a jejich cenami.  Dílčí (tržní) poptávka (Market Demand – MD, resp. D) – poptávka všech kupujících po jednom výrobku.  Individuální poptávka – poptávka jediného kupujícího nebo také poptávka po produkci jediného výrobce.  Ekonomickou teorii zajímá právě poptávka v rámci rozpočtového omezení = efektivní koupěschopná poptávka.

9 Křivka poptávky D Q P P3P3 P1P1 P2P2 Q1Q1 Q3Q3 Q2Q2 0 Objem poptávky (Q) je závislý na ceně (P). Cena je nezávislá a objem závislá proměnná. Vztah mezi těmito dvěma proměnnými vyjadřuje křivka poptávky (D).

10 Zákon klesající poptávky  Zákon klesající poptávky – když cena vzroste, poptávané množství klesne, když cena klesne, poptávané množství vzroste.  Klesá-li cena, zboží je levnější, a tím pro poptávku lákavější.  Nižší cena zároveň umožní v rámci nezměněného rozpočtového omezení nakoupit více zboží těm, kteří dříve nakupovali méně.  U některých druhů zboží, které nakupuje každý, přiláká snížení ceny další kupce.  Nízká cena zboží zpřístupní a zároveň je významným psychologickým faktorem, který způsobí zvýšení poptávaného množství.

11 Příčiny změny poptávky  poptávka produktu se zvýší (posun křivky vpravo):  zvýšením ceny jeho substitutu  snížením ceny jeho komplementu  Zvýšením důchodu spotřebitelů  Přesunem preferencí spotřebitelů z jiných produktů na tento produkt  Zvýšením počtu kupujících  Očekáváním zvýšené ceny produktu v budoucnu nebo jeho nedostupností  Poptávka produktu se sníží (posun křivky vlevo):  snížením ceny jeho substitutu  zvýšením ceny jeho komplementu  snížením důchodu spotřebitelů  Přesunem preferencí spotřebitelů na jiné produkty  snížením počtu kupujících  Očekáváním snížené ceny produktu v budoucnu

12 Cena  Trh je v rovnováze, jestliže se nabídka rovná poptávce.  Rovnovážná cena - cena za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky.  Stav rovnováhy je velmi vzácný a výjimečný – dochází k neustálému střetávání nabídky a poptávky.  Tržní cena – cena, která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky.

13 Utváření ceny – rovnováha na trhu Q P E D S QEQE PEPE

14 Formování ceny na trhu P Q E S D PEPE QEQE QSQS QDQD P P´ Q´ D Q´ S Přebytek Nedostatek

15 Vliv změny nabídky a poptávky na rovnováhu Q Q PP D S’S’ S S’’ D’’ D’ D S P P’’ P’P’’ P P’ Q’ QQQ’’

16 Konkurence  Tržní konkurence – je proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu.  Konkurence mezi nabídkou a poptávkou – výrobci chtějí prodat s co největším ziskem, spotřebitelé chtějí uspokojit své potřeby co nejlevněji.  Konkurence na straně poptávky – každý spotřebitel chce nakoupit co nejvíce zboží co nejlevněji, třeba i na úkor ostatních spotřebitelů. Vzniká v případě kde D > S nedostatek zboží na trhu.

17 Konkurence  Konkurence na straně nabídky – každý výrobce se snaží získat na daném trhu co možná největší podíl ZISK. S > D – konkurenční boj se stává bojem o ekonomické přežití, kdo sníží cenu prodělá, jde o to, kdo prodělá nejméně. S < D – jde o to, kdo dokáže nejlépe využít růst cen a nejvíce vydělá. Ten si pak vytváří nejlepší předpoklady k tomu, aby ovládl větší část trhu.

18 Cenová a necenová konkurence  Základní formy konkurence na straně nabídky:  Cenová konkurence – dobrovolné snižování cen ze strany výrobců, aniž by je k tomu nutil přebytek nabídky nad poptávkoupřilákání spotřebitele.  Necenová konkurence – přilákání poptávky, ale jinými (necenovými) metodami (kvalita, reklama, obal, servis, dodatkové služby).  Konkurence na straně nabídky = spojení konkurence cenové a necenové

19 Dokonalá a nedokonalá konkurence  Dokonalá konkurence – abstrakce ekonomické teorie (v reálném světě bychom ji marně hledali).  Dokonalá konkurence = naprosto rovné podmínky pro všechny její účastníky  Volný vstup do odvětví  Stejná míra informovanosti všech subjektů na trhu  Mnoho výrobců na trhu jednoho výrobku  Bezrozdílná produkce

20 Dokonalá konkurence  Výrobce nemůže ovlivnit tržní cenu produkce. Tržní cena výrobku se změní jedině tehdy, když se změní i cena všech ostatních výrobků na tomto trhu.  Jedinou metodou jak maximalizovat zisk v dokonalé konkurenci při nezměněném rozsahu produkce je odstraňování zbytečných nákladů ve výrobě.  Dokonalá konkurence = výrobci jsou bezprostředně zainteresovaní na vyhledávání úspor. V tom je její dokonalost.  V reálném světě se můžeme setkat s různými formami nedokonalé konkurence.

21 Monopol  Jediný výrobce určitého produktu na trhu = absolutní moc nad spotřebitelem.  Monopol = faktická likvidace konkurence na straně nabídky.  Růst cen je limitován pouze koupěschopností spotřebitelů.  Krajní extrém dokonalé konkurence, nikoliv však nereálný.  Ochromené působení tržního mechanismu musí být doplněno státní regulací.

22 Oligopol  Větší nedokonalost než u monopolistické konkurence.  Na trhu zůstalo jen několik výrobců se značnou ekonomickou silou = brání zájemcům k vstupu na trh (přístup do odvětví je omezen).  Oligopol nutí spotřebitele kupovat za vyšší ceny, protože mají možnost omezovat nabídku a tím nutí spotřebitele, aby za zboží, kterého je na trhu méně platil vyšší cenu.  Konkurence je omezena a odehrává se převážně v necenové oblasti.

23 Monopolistická konkurence  Charakteristika monopolistické konkurence:  Trh jednoho výrobku s mnoha výrobci  Volný vstup na tento trh  Produkt je diferencovaný  Ceny různých typů výrobků se mohou lišit  Prosazují se všechny typy cenové i necenové konkurence = zvýšení zisku lze dosáhnout i jiným způsobem, než hledáním úspor při výrobě.

24 Počet výrobců Produkce Bariéry vstupu Tržní podíl Dokonalá konkurence MNOHOHOMOGENNÍNEMALÝ Monopol1HETEROGENNÍANOZNAČNÝ OligopolNĚKOLIK HOMOGENNÍ/ HETEROGENNÍ ANOZNAČNÝ Monopol. konkurence MNOHO JEMNĚ HETEROGENNÍ MALÉMALÝ

25 Funkce trhu  Trh má v ekonomice své přesně vymezené funkce, které spočívají v hledání odpovědí na otázky:  Co? – řeší konkurence na straně poptávky (spotřebitelé mají k dispozici tzv. peněžní hlasy)  Jak? – určuje konkurence na straně nabídky (soutěž mezi výrobci rozhoduje o tom, za kolik se bude vyrábět, v jaké kvalitě, na jaké technické úrovni)  Pro koho? – se vyrábí, určují důchody, které se formují na trhu výrobních faktorů (mzdy, renty, zisky a úroky)  Dokonale konkurenční trh (abstraktní model) by dokázal odpovědět na tyto otázky sám (bez dalších vlivů a zásahů).

26 Otázky na cvičení 1. přednáška – Úvod, formování trhu  Nabídka  Křivka nabídky (grafické znázornění), zákon rostoucí nabídky, změna nabídky a příčiny změn nabídky  Poptávka  Křivka poptávky (grafické znázornění), zákon klesající poptávky, změna poptávky a příčiny změn poptávky  Cena  Definujte cenu, utváření ceny (grafické znázornění), formování ceny na trhu, vlivy změn S a D na trhu  Konkurence  Definujte typy a druhy konkurence

27 Ing. Veronika Mazalová, Ph.D. Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ELEMENTY TRHU MIKROEKONOMIE I Ing. Veronika Mazalová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google