Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní elementy trhu Mikroekonomie i

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní elementy trhu Mikroekonomie i"— Transkript prezentace:

1 Základní elementy trhu Mikroekonomie i
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.

2 Nabídka Celková (agregátní) nabídka (Aggregate Supply – AS) – souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh. Je dána objemem výroby všech výrobců a cenami, za které chtějí výrobci výrobky prodat Dílčí (tržní) nabídka (Market Supply – MS, resp. S) – rozumíme nabídku jediného výrobku od různých výrobců. Jde o nabídku na trhu jednoho výrobku Individuální nabídka – nabídka jednoho výrobce

3 Křivka nabídky Objem nabídky (Q) je závislý na ceně (P).
Cena je nezávislá a objem závislá proměnná. Vztah mezi těmito dvěma proměnnými vyjadřuje křivka nabídky (S). P Křivka nabídky S P4 P3 P2 P1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q

4 Zákon rostoucí nabídky
Růst ceny vyvolá růst nabízeného množství, pokles ceny vyvolá pokles nabízeného množství. Růst cen vyvolá zvýšený zájem o výrobu, přiláká další výrobce, vyvolá zájem o růst výroby u těch, kteří dříve vyráběli méně. Růst cen vyšší ceny vyšší příjmy možnost nakoupit větší množství dodatečných výrobních faktorů rozšíření výroby. Za další a možná hlavní příčinu rostoucí nabídky bývá považován zákon klesajících výnosů. Jestliže výnosnost výrobních faktorů s jejich rostoucím objemem klesá, je jasné, že větší objem produkce budou výrobci schopni vyrobit jen za cenu vyšších nákladů na jednotku produkce.

5 Nabízené množství a nabídka
Od pojmu nabídka musíme odlišit termín nabízené množství. Nabídka – je znázorněna celou křivkou nabídky. Nabízené množství – grafickým znázorněním je bod na křivce nabídky (objem nabídky při konkrétní ceně). Musíme důsledně odlišovat pojmy: Posun po křivce (změna nabízeného množství vlivem změny ceny). Posun křivky (změna nabídky vyvolaná jinými než cenovými vlivy).

6 Změna celkové nabídky Posun po křivce nabídky Posun křivky nabídky P P
Q Q1 Q2 Q´1 Q3 Q´2 Q´3 Q

7 Příčiny změny nabídky Nabídka produktu se zvýší (posun křivky vpravo):
Snížením ceny jeho výrobního substitutu Zvýšením ceny jeho výrobního komplementu Snížením ceny výrobních faktorů použitých k výrobě Vlivem pozitivních technologických změn Zvýšením počtu prodávajících Nabídka produktu se sníží (posun křivky vlevo): Zvýšením ceny jeho výrobního substitutu Snížením ceny jeho výrobního komplementu Zvýšením ceny výrobních faktorů použitých k výrobě Vlivem negativních technologických změn Snížením počtu prodávajících

8 Poptávka Celková (agregátní) poptávka (Aggregate Demand – AD) – souhrn všech zamýšlených koupí na trhu. Je určena objemem poptávaných výrobků a jejich cenami. Dílčí (tržní) poptávka (Market Demand – MD, resp. D) – poptávka všech kupujících po jednom výrobku. Individuální poptávka – poptávka jediného kupujícího nebo také poptávka po produkci jediného výrobce. Ekonomickou teorii zajímá právě poptávka v rámci rozpočtového omezení = efektivní koupěschopná poptávka.

9 Křivka poptávky Objem poptávky (Q) je závislý na ceně (P).
Cena je nezávislá a objem závislá proměnná. Vztah mezi těmito dvěma proměnnými vyjadřuje křivka poptávky (D). P P3 P2 D P1 Q3 Q2 Q1 Q

10 Zákon klesající poptávky
Zákon klesající poptávky – když cena vzroste, poptávané množství klesne, když cena klesne, poptávané množství vzroste. Klesá-li cena, zboží je levnější, a tím pro poptávku lákavější. Nižší cena zároveň umožní v rámci nezměněného rozpočtového omezení nakoupit více zboží těm, kteří dříve nakupovali méně. U některých druhů zboží, které nakupuje každý, přiláká snížení ceny další kupce. Nízká cena zboží zpřístupní a zároveň je významným psychologickým faktorem, který způsobí zvýšení poptávaného množství.

11 Příčiny změny poptávky
poptávka produktu se zvýší (posun křivky vpravo): zvýšením ceny jeho substitutu snížením ceny jeho komplementu Zvýšením důchodu spotřebitelů Přesunem preferencí spotřebitelů z jiných produktů na tento produkt Zvýšením počtu kupujících Očekáváním zvýšené ceny produktu v budoucnu nebo jeho nedostupností Poptávka produktu se sníží (posun křivky vlevo): snížením ceny jeho substitutu zvýšením ceny jeho komplementu snížením důchodu spotřebitelů Přesunem preferencí spotřebitelů na jiné produkty snížením počtu kupujících Očekáváním snížené ceny produktu v budoucnu

12 Cena Trh je v rovnováze, jestliže se nabídka rovná poptávce.
Rovnovážná cena - cena za kterou se obchoduje v případě rovnosti nabídky a poptávky. Stav rovnováhy je velmi vzácný a výjimečný – dochází k neustálému střetávání nabídky a poptávky. Tržní cena – cena, která vzniká na trhu při aktuálním vztahu nabídky a poptávky.

13 Utváření ceny – rovnováha na trhu
P S E PE D QE Q

14 Formování ceny na trhu Přebytek Nedostatek P S P P´ E PE D Q QD Q´D QE
Q´S QS

15 Vliv změny nabídky a poptávky na rovnováhu
S’ P P S S S’’ P’ P’’ P D’’ P P’’ P’ D D D’ Q’ Q Q’’ Q Q’ Q Q’’ Q

16 Konkurence Tržní konkurence – je proces, ve kterém se střetávají různé zájmy různých subjektů trhu. Konkurence mezi nabídkou a poptávkou – výrobci chtějí prodat s co největším ziskem, spotřebitelé chtějí uspokojit své potřeby co nejlevněji. Konkurence na straně poptávky – každý spotřebitel chce nakoupit co nejvíce zboží co nejlevněji, třeba i na úkor ostatních spotřebitelů. Vzniká v případě kde D > S nedostatek zboží na trhu.

17 Konkurence Konkurence na straně nabídky – každý výrobce se snaží získat na daném trhu co možná největší podíl ZISK. S > D – konkurenční boj se stává bojem o ekonomické přežití, kdo sníží cenu prodělá, jde o to, kdo prodělá nejméně. S < D – jde o to, kdo dokáže nejlépe využít růst cen a nejvíce vydělá. Ten si pak vytváří nejlepší předpoklady k tomu, aby ovládl větší část trhu.

18 Cenová a necenová konkurence
Základní formy konkurence na straně nabídky: Cenová konkurence – dobrovolné snižování cen ze strany výrobců, aniž by je k tomu nutil přebytek nabídky nad poptávkou přilákání spotřebitele. Necenová konkurence – přilákání poptávky, ale jinými (necenovými) metodami (kvalita, reklama, obal, servis, dodatkové služby). Konkurence na straně nabídky = spojení konkurence cenové a necenové

19 Dokonalá a nedokonalá konkurence
Dokonalá konkurence – abstrakce ekonomické teorie (v reálném světě bychom ji marně hledali). Dokonalá konkurence = naprosto rovné podmínky pro všechny její účastníky Volný vstup do odvětví Stejná míra informovanosti všech subjektů na trhu Mnoho výrobců na trhu jednoho výrobku Bezrozdílná produkce

20 Dokonalá konkurence Výrobce nemůže ovlivnit tržní cenu produkce. Tržní cena výrobku se změní jedině tehdy, když se změní i cena všech ostatních výrobků na tomto trhu. Jedinou metodou jak maximalizovat zisk v dokonalé konkurenci při nezměněném rozsahu produkce je odstraňování zbytečných nákladů ve výrobě. Dokonalá konkurence = výrobci jsou bezprostředně zainteresovaní na vyhledávání úspor. V tom je její dokonalost. V reálném světě se můžeme setkat s různými formami nedokonalé konkurence.

21 Monopol Jediný výrobce určitého produktu na trhu = absolutní moc nad spotřebitelem. Monopol = faktická likvidace konkurence na straně nabídky. Růst cen je limitován pouze koupěschopností spotřebitelů. Krajní extrém dokonalé konkurence, nikoliv však nereálný. Ochromené působení tržního mechanismu musí být doplněno státní regulací.

22 Oligopol Větší nedokonalost než u monopolistické konkurence.
Na trhu zůstalo jen několik výrobců se značnou ekonomickou silou = brání zájemcům k vstupu na trh (přístup do odvětví je omezen). Oligopol nutí spotřebitele kupovat za vyšší ceny, protože mají možnost omezovat nabídku a tím nutí spotřebitele, aby za zboží, kterého je na trhu méně platil vyšší cenu. Konkurence je omezena a odehrává se převážně v necenové oblasti.

23 Monopolistická konkurence
Charakteristika monopolistické konkurence: Trh jednoho výrobku s mnoha výrobci Volný vstup na tento trh Produkt je diferencovaný Ceny různých typů výrobků se mohou lišit Prosazují se všechny typy cenové i necenové konkurence = zvýšení zisku lze dosáhnout i jiným způsobem, než hledáním úspor při výrobě.

24 HOMOGENNÍ/ HETEROGENNÍ
Počet výrobců Produkce Bariéry vstupu Tržní podíl Dokonalá konkurence MNOHO HOMOGENNÍ NE MALÝ Monopol 1 HETEROGENNÍ ANO ZNAČNÝ Oligopol NĚKOLIK HOMOGENNÍ/ HETEROGENNÍ Monopol. konkurence JEMNĚ HETEROGENNÍ MALÉ

25 Funkce trhu Trh má v ekonomice své přesně vymezené funkce, které spočívají v hledání odpovědí na otázky: Co? – řeší konkurence na straně poptávky (spotřebitelé mají k dispozici tzv. peněžní hlasy) Jak? – určuje konkurence na straně nabídky (soutěž mezi výrobci rozhoduje o tom, za kolik se bude vyrábět, v jaké kvalitě, na jaké technické úrovni) Pro koho? – se vyrábí, určují důchody, které se formují na trhu výrobních faktorů (mzdy, renty, zisky a úroky) Dokonale konkurenční trh (abstraktní model) by dokázal odpovědět na tyto otázky sám (bez dalších vlivů a zásahů).

26 Otázky na cvičení 1. přednáška – Úvod, formování trhu
Nabídka Křivka nabídky (grafické znázornění), zákon rostoucí nabídky, změna nabídky a příčiny změn nabídky Poptávka Křivka poptávky (grafické znázornění), zákon klesající poptávky, změna poptávky a příčiny změn poptávky Cena Definujte cenu, utváření ceny (grafické znázornění), formování ceny na trhu, vlivy změn S a D na trhu Konkurence Definujte typy a druhy konkurence

27 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Základní elementy trhu Mikroekonomie i"

Podobné prezentace


Reklamy Google