Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝROBNÍ PROCES TRH KONKURENCE 20.10.2012. VÝROBA = VÝROBNÍ PROCES •představuje sled souvisejících a na sebe navazujících činností, kt.přetvářejí přírodu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝROBNÍ PROCES TRH KONKURENCE 20.10.2012. VÝROBA = VÝROBNÍ PROCES •představuje sled souvisejících a na sebe navazujících činností, kt.přetvářejí přírodu."— Transkript prezentace:

1 VÝROBNÍ PROCES TRH KONKURENCE 20.10.2012

2 VÝROBA = VÝROBNÍ PROCES •představuje sled souvisejících a na sebe navazujících činností, kt.přetvářejí přírodu v užitečné věci pomocí výrobních faktorů •Výsledek: výrobek nebo služba •Členění: 1)Pracovní proces 2)Nepracovní proces •Činitele pracovního procesu: 1)Lidský činitel (člověk schopný konat práci = prac.síla) 2)Věcné činitele (hmotné statky,kt.člověk při práci využívá) a)DM (postupně se spotřebovává, použití vícekrát) b)OM (jednorázová spotřeba)

3 VÝROBNÍ FAKTORY • Při výrobě ekonomických statků člověk používá vzácné statky, tzv. výrobní faktory ( 3 základní) 1)PRÁCE 2)PŘÍRODNÍ ZDROJE 3)KAPITÁL

4 PRÁCE • Lidské síly a schopnosti vrozené i získané, tělesné i duševní • Kvalita a množství práce ovlivněno fyz.a dušev.vlastnostmi • Množství práce ve společnosti – počet schopných pracovat • Množství a kvalitu zvyšovat: kvalifikace, lepší vybavení • Výsledek práce: mzda

5 PŘÍRODNÍ ZDROJE • Veškeré dary přírody určitého státu • Omezené množství (nerostné suroviny, přírodní materiály) • Nejdůležitější přírodní zdroj: půda (účastní se výr.procesu) • Půda – Není volný statkem – množství omezeno – Rozdílná kvalita – rozdílné dosahování výnosů – Využití: - zemědělství - stavební pozemek – Důchod plynoucí z půdy: pozemková renta

6 KAPITÁL – Všechny ostatní prostředky lidmi vymyšlené, vyrobené a určené především k tvorbě dalších nových statků – Výsledek předchozí výroby (na rozdíl od práce a půdy) – Př.: kombajn, kosa, tovární budova,… – Není omezeno, můžeme jich vyrobit kolik chceme, ALE… – OMEZENO SPOTŘEBOU – Z vlastnictví neplynou žádné výhody – Aby přinášel důchod, musí se podnikat – Výsledek: zisk nebo úrok

7 TRH •Charakteristika –Oblast ekonomiky, která určuje pravidla, podle nichž dochází k výměně činností mezi účastníky trhu prostřednictvím směny zboží –Směnu zprostředkovávají peníze –Střetává se zde nabídka s poptávkou •Funkce –Možnost odpovědět na otázky •Co vyrábět? •Jak vyrábět? •Pro koho vyrábět? –Lidé v ekonomickém životě vstupují: •jako jednotlivci = FO •jako skupinové subjekty = PO

8 TRŽNÍ SUBJEKTY •Na trhu se setkávají kupující a prodávající, aby prostřednictvím peněz směnili své výrobky a služby •Domácnosti –Rodiny nebo jednotlivci chtějí uspokojit své potřeby –Na trhu vystupují jako kupující i prodávající •Firmy –Podniky, které organizují podnikání –Účel: dosažení maximálního zisku –Na trhu vystupují jako kupující i prodávající •Stát –Zasahuje prostřednictvím orgánů státní správy (parlament, vláda,..) –Regulátor (odstranění negat.dopadů, které trh sám nevyřeší) –Př.: regulace plynu, elektřiny, nájemného,…

9 TYPY TRHŮ •Ekonomické subjekty se setkávají na trhu, kde dochází mezi nimi k výměně zboží •Výměna ve formě koupě a prodeje uskutečněna v: –Prodejnách, obchodních domech –Kancelářích, na tržištích –Po telefonu, přes internet •Trh není ohraničen určitým místem •Vzájemné nákupy a prodeje se uskutečňují na celém území státu, i za hranicemi

10 TYPY TRHŮ 1)Dle předmětu koupě 2)Dle vztahu nabídky a poptávky 3)Dle míry zapojení ekonomiky do mezinár.dělby práce 4)Dle množství druhů zboží a služeb 5)Dle územního hlediska 6)Dle konkurence

11 Dle předmětu koupě 1)Trh zboží a služeb – Trh spotřebních statků – Trh kapitálových statků 2)Trh výrobních faktorů – Práce, půda, kapitál 3)Trh finanční – Trh peněžní – Trh kapitálový – Trh devizový

12 Dle vztahu nabídky a poptávky • Trh nasycený – Nabídka je větší než poptávka – Odběratel si může vybírat, nekupuje za jakoukoliv cenu – Dodavatelé bojují o zákazníka • Trh nenasycený – Nabídka je menší než poptávka – Odběratel musí snižovat své požadavky vůči dodavateli – Vede ke snižování: • Jakosti výrobků i služeb spojených s prodejem • Technickému zaostávání • Zvyšování cen

13 Dle míry zapojení Dle množství druhů zboží ekonomiky do a služeb mezinárodní dělby práce • Trh otevřený – Pokud velká část produkce, zejména zpracovatelského průmyslu, směňuje se zahraničím • Trh uzavřený – Pokud podíl směny se zahraničím je nízký • Trh celkový – Trh veškerého zboží • Trh dílčí – Trh jednoho druhu zboží – Př.: automobilů

14 Dle územního hlediska Dle konkurence • Trh místní – Jarmark, obchůdky v městečku – Př.: poděbradské oplatky • Trh národní – Vznik na základě dělby práce – Trh v rámci státu • Trh světový – Specializace na mezinár.úrovni – Výsledek: mezinárodní obchod světový trh • Trh konkurenční – Probíhá soutěž domácích i zahraničních dodavatelů o získání odběratele • Trh monopolizovaný – Jde o výsadní postavení jednoho dodavatele na trhu

15 POPTÁVKA •Množství statků a služeb, které jsou kupující ochotni a schopni při daných podmínkách koupit (při dané ceně v určitém čase a místě) = koupěschopnost spotřebitelů •Závislost mezi množstvím poptávané produkce a cenou •Zákon klesající poptávky (s rostoucí cenou klesá poptávané množství)

16 POSUN POPTÁVKOVÉ KŘIVKY • Množství statků, které jsou kupující ochotni koupit závisí i na jiných faktorech než je cena • Změny znázorněny posunem poptávkové křivky • Faktory ovlivňující posun křivky – Cena kupovaného zboží – Ceny substitutů – Ceny komplementů – Výše příjmů (plat, mzda) – Zvyky a změny v preferencích kupujících • Typy poptávky – Agregátní (souhrn všech koupí), individuální(poptávka 1 kupujícího), dílčí (všech kupujících po 1 druhu zboží)

17 NABÍDKA • Množství statků, které výrobci dodají na trh při určité ceně • Vyjadřuje závislost mezi množstvím nabídkové produkce a cenou • S rostoucí cenou roste nabídkové množství • Zákon rostoucí nabídky • Tvar nabídkové křivky způsoben: – Výrobci mohou s danými zdroji měnit strukturu výroby (při zvýšení ceny určitého statku se zvýší jeho podíl a sníží podíl jiných) – Do odvětví mohou stoupit noví výrobci (ti, kteří mají vyšší náklady a při nižší ceně nemohli daný statek vyrábět)

18 POSUN NABÍDKOVÉ KŘIVKY • Posun po křivce: změny v cenách za jinak stejných podmínek • Posun křivky: způsobeno změnami jiných faktorů • Chování firem nabízející statky silně ovlivněno ziskem – Zisk je cílem podnikání – Proto firmy reagují na ↑ ceny ↑ výroby daného statku • Faktory ovlivňující křivku – Ceny prodávaného zboží – Změny cen substitutů – Ceny komplementů – Výrobní náklady • Typy nabídky: agregátní, individuální, dílčí

19 TRŽNÍ ROVNOVÁHA • Stav na trhu, kdy nabídka a poptávka po určitém statku nebo službě jsou vyrovnané(všechno nabízené zboží bude vykoupeno) • Děje se tak při určité tržní ceně • Stav rovnováhy je velmi vzácný – neustálé střetávání S a D • Jestliže: nabízené množství = poptávané množství = rovnováha • Cena v rovnováze = rovnovážná cena • Při jiných cenách vzniká přebytek nebo nedostatek

20 KONKURENCE • Forma hospodářské soutěže mezi prodávajícími nebo kupujícími • Na jejím základě dochází ke zvyšování technické úrovně, kvality, užitnosti, produkce, rozšiřování výroby, a tím ke ↓ cen • Motivuje k inovaci výrobků, prodeje i služeb • Z konkurence má prospěch spotřebitel • Soutěž o zákazníky nutí výrobce, aby: – ↓ náklady – Zdokonalovali a vyvíjeli nové výrobky a služby – Nezvyšovali ceny

21 KONKURENCE • CENOVÁ (využívání tvorby cen jako nástroje konkurenčního boje) • NECENOVÁ (získat zákazníka jinými metodami než cenová konk.) • DOKONALÁ (statky stejnorodé, vstup není omezen,nelze ovlivnit cenu) • NEDOKONALÁ 1)MONOPOL jediná firma tvoří celou nabídku odvětví, produkt jedinečný 2)OLIGOPOL malý počet firem, kt.ovlivňují cenu a konkurenční podmínky 3)MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE mnoho firem, výrobky diferencovány, vstup i výstup snadný


Stáhnout ppt "VÝROBNÍ PROCES TRH KONKURENCE 20.10.2012. VÝROBA = VÝROBNÍ PROCES •představuje sled souvisejících a na sebe navazujících činností, kt.přetvářejí přírodu."

Podobné prezentace


Reklamy Google