Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ ing. Luboš Pavlík 18. 2. 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ ing. Luboš Pavlík 18. 2. 2015."— Transkript prezentace:

1 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ ing. Luboš Pavlík

2 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Legislativní úprava, zdroje informací Právní normy, jimiž se řídí veřejné zdravotní pojištění v ČR: zákon č. 48/1997 Sb., O veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., O pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Koordinační Nařízení EU (1408/71, 574/1972 byla nahrazena 883/2004, 987/2009), mezinárodní smlouvy, asociační dohody výklady k zákonům může dát soud (i NSS nebo mezinárodní soudní dvůr), ale pro zdravotní pojišťovny jsou závazná i stanoviska Ministerstva zdravotnictví, Rozhodčích orgánů nebo kontrolních institucí (např. Nejvyšší kontrolní úřad). Zdroje informací Mzdová účtárna, Verlag-Dashofer Zdravotní pojištění, Anag Metodika pro pořizování dokladů zdravotní pojišťovny (např. ministerstva a centrální instituce (např.

3 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Určení OSVČ – (Obecně – vazba na §7 ZDP) osoby podnikající v zemědělství osoby provozující živnost osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů, s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku, pokud tato činnost není považována za zaměstnání a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti, spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

4 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Určení příslušnosti k právním předpisům Dle zák. č. 48/1997 Sb. OSVČ pouze s vazbou na trvalý pobyt nebo zaměstnání Přerušení pojistného vztahu – „Dlouhodobý pobyt v zahraničí“ Dle koordinačního nařízení EU (883/2004) Místo výkonu činnosti Při výkonu činnosti ve více státech EU, EHS, Švýcarska je rozhodujícím prvkem určení bydliště Formulář A1 (E101) Pojištění včetně nezaopatřených rodinných příslušníků (NRP) Dle mezinárodních smluv a dohod

5 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Minimální vyměřovací základ Dvanáctinásobek 50% průměrné mzdy (všeobecný vyměřovací základ pro účely důchodového pojištění za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje krát přepočítávací koeficient). Konstanty pro rok 2015 Minimální roční vyměřovací základ … … ,- Minimální roční pojistné … … ,- Minimální měsíční vyměřovací základ … … ,50 Minimální měsíční (záloha na) pojistné … … ,- Rozhodné období Kalendářní rok s dělením na kalendářní měsíce.

6 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Vyměřovací základ Je stanoven jako 50% příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. Určení příjmu OSVČ vede daňovou evidenci U takové OSVČ je VZ stanoven jako 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. OSVČ vede účetnictví, společník v.o.s., komplementář komanditní spol. U takové OSVČ se za příjem SVČ po odpočtu výdajů na jeho dosažení, zajištění a udržení považuje pro účely tohoto zákona základ daně z příjmů z této činnosti

7 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Určení příjmu – pokračování Daň z příjmů je stanovena paušální částkou U takové OSVČ se za příjem ze SVČ považuje předpokládaný příjem, a za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení předpokládané výdaje (pouze u těch příjmů, které jsou zdaněny paušální částkou) Účtující v hospodářském roce Příjem ze SVČ a výdaje vynaložené na jeho dosažení, zajištění a udržení zúčtované v hospodářském roce zahrnují do kalendářního roku, do kterého jsou vykazovány pro účely daně z příjmů. Spolupracující osoby Za příjem ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení se u spolupracující osoby a u osoby samostatně výdělečně činné, která vykonává samostatnou činnost se spolupracující osobou (spolupracujícími osobami), považuje její podíl na společných příjmech; u osoby samostatně výdělečně činné, která je současně též spolupracující osobou, též její podíl na společných příjmech. Podíl v poměru 50 : 50, 30 : 70.

8 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Nezapočitatelné příjmy Za příjem ze samostatné výdělečné činnosti se nepovažují příjmy, které jsou podle zvláštního právního předpisu (ZDP) samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně, a odměny náležející podle autorského zákona z titulu jiných majetkových práv. Příjmy zdaňované zvláštní sazbou daně (do ,-/měsíčně u jednoho zdroje).

9 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Minimální vyměřovací základ neplatí pro: Držitele průkazu ZTP, ZTP/P „Osoby důchodového věku“, které nesplnily podmínky pro jeho přiznání důchodový věk důchod z ciziny je menší než minimální mzda a nemá příjem - osoba, za kterou platí pojistné stát „Osoby pečující“ dítě 1 x 7 nebo 2 x 15 let celodenní péče nemá příjem – osoba, za kterou platí pojistné stát Osoba, za kterou platí pojistné stát Souběh se zaměstnáním, kde je hrazeno alespoň z minima pro zaměstnance

10 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Poměrné snížení minimálního vyměřovacího základu SVČ nebyla vykonávána po celé rozhodné období Držitelé průkazu ZTP, ZTP/P „Osoby důchodového věku“, které nesplnily podmínky pro jeho přiznání „Osoby pečující“ Osoba, za kterou platí pojistné stát Souběh se zaměstnáním, kde je hrazeno alespoň z minima pro zaměstnance Měla nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství jako OSVČ. Včetně prvních 3 dnů trvání pracovní neschopnosti. dle počtu kalendářních měsíců skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc

11 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Určení výše zálohy První rok podnikání Pouze OSVČ – minimální výše zálohy, pokud si OSVČ sama nestanoví zálohu vyšší Souběh se státem – nevzniká povinnost platit zálohy Druhý a následující rok podnikání SVČ alespoň po část měsíce % sazba z měsíčního vyměřovacího základu (13,5%) Měsíční vyměřovací základ Souběh se zaměstnáním, OSVČ není hlavním zdrojem příjmů Není povinnost hradit zálohy na pojistné Možnost poměrného snížení zálohy Pokles příjmů o 1/3 Referenční období nejméně tři měsíce po sobě jdoucí Pokles počítán průměrem na jeden měsíc Období od 1. ledna

12 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Plnění povinností Sdělit jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo Sdělit obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČ (pokud je přiděleno), číslo bankovního účtu OSVČ, která účtuje v hospodářském roce je povinna do 31. března sdělit datum podání daňového přiznání. Podání Přehledu do jednoho měsíce ode dne, ve kterém se mělo podat daňové přiznání za tento kalendářní rok Doplatek rozdílu mezi zaplacenými zálohami a skutečnou výší pojistného dle výpočtu v přehledu, je splatný vždy do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled

13 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Plnění povinností – pokračování Povinnost při zjištění dodatečné změny údajů oznámených v Přehledu ohlásit změny do 8 dnů ode dne, kdy se o nich OSVČ dozvěděla. Vyplnění „Opravné přehledu“. Doplatek pojistného se provede do 30 dnů ode dne, kdy se o změnách OSVČ dozvěděla Den splnění oznamovací povinnosti Den předání příslušné zdravotní pojišťovně Den podání poštovní zásilky Den předání tiskopisu příslušnému živnostenskému úřadu

14 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Zákonné termíny k plnění povinností - pokračování Nejzazší termín Akce Platí pro Daňové přiznání OSVČ OSVČ, kterým nezpracovává daňové přiznání za rok 2014 daňový poradce Podání přehledu OSVČ 2014 OSVČ, které nemají povinnost podávat daňové přiznání za rok 2014 Doplatek pojistného Podání dokladu o zpracování daňového přiznání daňovým poradcem OSVČ, kterým zpracovává daňové přiznání za rok 2014 daňový poradce Daňové přiznání 2014 Přehled OSVČ 2014

15 Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ
Změna na paušální výdaje OSVČ vedoucí účetnictví Daňová úprava se promítne do výsledku hospodaření. OSVČ je povinna tuto úpravu zohlednit pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. V případě podání dodatečného daňového přiznání za předchozí rok, je OSVČ povinna podat opravný přehled. OSVČ vedoucí daňovou evidenci Daňovou úpravu nelze považovat za příjem ani výdaj z SVČ – jde o úpravu mezi příjmy a výdaji. V době, kdy se úprava projeví pro daňové účely (např. při zdaňování pohledávek), nebude OSVČ promítat úpravy pro účely stanovení vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění. Do vyměřovacího základu se promítnou až v době, kdy dojde ke skutečnému plnění (příjmy při úhradě pohledávek, prodeji zboží, výdaje z úhrady závazků). Při podání dodatečného daňového přiznání nemusí tato OSVČ podávat opravný přehled.

16 Zdravotní pojištění v roce 2015 – další změny
Zaměstnanci a zaměstnavatelé Změna minimální mzdy Vyjmutí termínu „nebo funkčních požitků“ DPP – sčítání u jednoho zaměstnavatele, doplatky po ukončení DPP DPČ - sčítání u jednoho zaměstnavatele, doplatky po ukončení DPP Nová skupina osob, za které hradí pojistné stát („W“) Ukončen í navyšování vyměřovacího základu u neplaceného volna a neomluvené absence Vyměřovací základ – obecnější definice s přesahem na příjmy ze států EU i další státy mimo ČR Vyjmutí výjimky z odměn podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích, pokud vytvoření a uplatnění nemělo souvislost s výkonem zaměstnání Precizována výjimka u odstupného Po 1. lednu 2015 nelze vrátit přeplatek vzniklý překročením max. VZ za roky 2008 až 2012 Do vyměřovacího základu se zahrnují náhrad výdajů poskytovaných procentem z platové základny představitelům státní moci a některých státních orgánů a soudcům

17 ZÁVĚR


Stáhnout ppt "Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Zdravotní pojištění v roce 2015 - OSVČ ing. Luboš Pavlík 18. 2. 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google