Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19. 11. 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ a POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19. 11. 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ a POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ."— Transkript prezentace:

1 19. 11. 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ a POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

2 Prameny práva zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (ZVZP) zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění (ZPZP) zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

3 Pojem součást systému sociálního pojištění poskytování zdravotní péče z prostředků veřejného zdravotního pojištění oprávněným subjektům řešení nahodilých v budoucnu vzniklých sociálních událostí (nemoc nebo úraz jedinců) všeobecné státní pojištění  stát vytváří právní rámec  realizace zdravotními pojišťovnami  garance státu

4 Principy všeobecné pojištění povinné (zákonné) pojištění sociální solidarita sociální vzájemnost svobodná volba zdravotní pojišťovny a lékaře

5 Osobní rozsah zdravotního pojištění pojištěnci – fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území ČR nebo je zaměstnancem zaměstnavatele, který má sídlo na území České republiky  zaměstnanec bez trvalého pobytu  je plátcem příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků

6 Vyloučení ze zdravotního pojištění fyzické osoby, které nemají trvalý pobyt na našem území a jsou v ČR činné pro zaměstnavatele  požívající diplomatických výsad a imunit nebo  kteří nemají sídlo na území ČR dlouhodobě pobývají v cizině a neplatí pojistné

7 Věcný rozsah zdravotního pojištění Zásada: pojištěnci se hradí péče, která je poskytována s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení péče poskytnutá na území ČR  v cizině jen nutná a bezodkladná péče  členský stát EU, EHP (koordinační pravidla) rozsah hrazené zdravotní péče za podmínek a v rozsahu stanoveném zákonem (§ 13 odst. 2, § 15 odst. 3 – 5 ZVZP) péče a úkony, které se z prostředků zdravotního pojištění nehradí (§ 15, příloha č. 1) regulační poplatky a jejich limity (§ 16a a § 16b)

8 Právní vztah zdravotního pojištění ●vztah pojistný  účast na pojištění ●vztah realizační  dochází k naplnění jeho předmětu ●vznik a zánik právního vztahu

9 Subjekty zdravotního pojištění Hlavní subjekt: pojištěnec zdravotní pojišťovna Vedlejší subjekt zaměstnavatel (stát) zdravotnické zařízení

10 Zdravotní pojišťovna nositel zdravotního pojištění zajišťuje jeho provádění samostatně spravuje finanční prostředky na zajištění zdravotního pojištění zásada rovného postavení zdravotních pojišťoven základní postavení má Všeobecná zdravotní pojišťovna ostatní zdravotní pojišťovny – zaměstnanecké pojišťovny

11 Obsah právního vztahu zdravotního pojištění povinnost oznamovací povinnost platit pojistné

12 Povinnost oznamovací (§ 10 a § 12 ZVZP) zaměstnanec vůči svému zaměstnavateli zaměstnanec vůči své zdravotní pojišťovně zaměstnavatel vůči zdravotní pojišťovně další povinnosti zvláštní povinnosti OSVČ (§ 22 a § 24 ZPZP)

13 Plátci pojistného (§ 4 ZPZP) pojištěnec zaměstnavatel stát

14 Pojištěnec (§ 5 ZVZP) zaměstnanec, kterému plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků OSVČ osoba, za kterou hradí pojistné stát osoba bez zdanitelných příjmů – tzv. samoplátce

15 Práva pojištěnce (§ 11) na výběr zdravotní pojišťovny a lékaře, na výběr dopravní služby, na zdravotní péči bez přímé úhrady, na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady (§ 15 odst. 4, příloha č. 2 ZVZP), na výběr varianty zdravotní péče, na časovou a místní dostupnost hrazené péče, podílet se na kontrole poskytnuté zdravotní péče hrazené zdravotním pojištěním.

16 Výše pojistného 13,5 % z vyměřovacího základu za rozhodné období (kalendářní měsíc: zaměstnanec, samoplátce, stát; kalendářní rok: OSVČ)  u zaměstnance: pojistné hradí z 1/3 zaměstnanec a ze 2/3 zaměstnavatel, tj. zaměstnanec 4,5 % a zaměstnavatel 9 % z vyměřovacího základu

17 Vyměřovací základ zaměstnance (§ 3 ZPZP) podobné jako u pojistného na sociální zabezpečení minimální vyměřovací základ: minimální mzda (od 1. 1. 2007 – 8.000 Kč)  nižší MVZ: zaměstnanec je povinen doplatit rozdíl ve výši sazbou 13,5 %  i v případě poskytnutí neplaceného pracovního volna nebo neomluvené nepřítomnosti v práci  písemná smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ● maximální vyměřovací základ: 72násobek průměrné mzdy (1.863.648 Kč)

18 Kdy MVZ neplatí (odst. 8) vyměřovacím základem je skutečný příjem, v situacích, kdy je zaměstnanec po celý KM osobou,  za kterou platí pojistné i stát  držitelem průkazu ZTP, ZTP/P  v důchodovém věku, avšak nesplňuje podmínky pro jeho přiznání  která pečuje o dítě do stanoveného věku  která současně vykonává samostatnou výdělečnou činnost a odvádí z ní měsíčně zálohy na pojistné

19 Vyměřovací základ OSVČ (§ 3a) vyměřovací základ:  vypočtený: 50 % čistého příjmu  stanovený: 12násobek 50 % průměrné mzdy. Pro rok 2013 částka 155.304 Kč maximální vyměřovací základ: 72násobek průměrné mzdy (viz výše) MVZ opět neplatí ve vymezených situacích + OSVČ je současně zaměstnancem a odvádí ze zaměstnání pojistné alespoň z minimální mzdy

20 stát  od r. 2010: 5.829 Kč, pojistné 787 Kč samoplátce  minimální mzda (8.500 Kč, pojistné 1.148 Kč)

21 Odvod pojistného zaměstnanec  pojistné odvádí zaměstnavatel na účet příslušné ZP  splatnost: od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce samoplátce  za celý kalendářní měsíc, nejpozději do 8. dne následujícího měsíce stát  pojistné hradí měsíčně Ministerstvo financí na zvláštní účet VZP, a to do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce  přerozdělování pojistného podle věku a pohlaví a nákladových indexů

22 Odvod pojistného u OSVČ formou záloh na pojistné a doplatku pojistného zálohy  od měsíce zahájení činnosti  v 1. roce z MMVZ (r. 2013 z 12.942 Kč, tj. 1.748 Kč)  neplatí zálohy (pojistné zaplatí formou doplatku):  jen 1. rok (současně platí stát)  po celou dobu (současně zaměstnanec a SVČ není hlavním zdrojem příjmů)  v dalších letech: 13,5 % z měsíčního vyměřovacího základu  vypočtený: průměr z ročního vyměřovacího základu připadající na jeden kalendářní měsíc  stanovený: MMVZ přehled musí být podán do jednoho měsíce, ve kterém měla podat daňové přiznání, doplatek pojistného je splatný do osmi dnů od podání přehledu

23 Sankce penále pokuty přirážka k pojistnému

24 Penále (§ 18 ZPZP) 0,05 % z každý den prodlení až do zaplacení –pojistné bylo zaplacené jiné ZP, jiný účet či variabilní symbol 0,05 % z dlužného přeplatku na pojistném –ZP nevrátila přeplatek ve stanovené lhůtě

25 Pokuty (§ 44 ZVZP a § 26 ZPZP) nesplnění oznamovací povinnosti pojištěnce a zaměstnavatele –až 10.000 Kč, resp. až 200.000 Kč nesplnění či porušení stanovených povinností (kontrola placení pojistného u plátce, nepodání přehledu OSVČ) –až do výše 50.000 Kč

26 Přirážka k pojistnému (§ 45 ZVZP) zaměstnavateli, u něhož došlo v uplynulém kalendářním roce k opakovanému výskytu pracovních úrazů nebo nemocí z povolání ze stejných příčin až do výše 5 % z podílu na jím hrazeném pojistném všech zaměstnanců


Stáhnout ppt "19. 11. 2013 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ a POJISTNÉ NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google