Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika vykazování autorských honorářů u státních orgánů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika vykazování autorských honorářů u státních orgánů"— Transkript prezentace:

1 Metodika vykazování autorských honorářů u státních orgánů
Jana Janoušková

2 Zahrnují se do příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti
Zdanění autorského honoráře - nejedná se o závislou činnost (nejsou autorům vypláceny v rámci výkonu jejich zaměstnání, tj. mzdy) Zahrnují se do příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 odst. 2 písm. a) ZDP.) Není zapotřebí živnostenské oprávnění - nejedná o živnost NELZE zdanit jako ostatní příjmy (dle § 10 ZDP), a to ani v případě, že by se jednalo o příležitostný příjem Pozn. ZDP = Zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

3 Uplatnění výdajů na dosažený příjem
skutečné výdaje vynaložené na dosažený příjem (vč. odpisů hmotného majetku, který bude poplatník k uvedenému účelu používat - např. PC nad Kč, osobní automobil), lze i paušál na spotř. pohonných hmot (4 000 x 12), tj ročně na auto (80 % ze ) V tomto případě nutno zaplatit silniční daň v daném roce dle měsíců podnikání a podat DAP do následujícího roku!!!! nutná daňová evidence výdaje procentem - ve výši 40 % z dosaženého příjmu – (v uvedené částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů, včetně odpisů, paušálu na auto) Nutno vést záznamy jen o příjmech a evidenci pohledávek Není třeba se obávat kontroly ze strany FÚ

4 Příjmy za autorské honoráře podléhají zdravotnímu i sociálnímu pojištění
OSVČ je povinna se přihlásit: příslušné správě sociálního zabezpečení - nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá takovou povinnost (§ 48 zák. - Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) příslušné zdravotní pojišťovně - nejpozději do 8 dnů u příslušné zdravotní pojišťovny od zahájení výdělečné činnosti

5 Platba sociálního pojištění - výjimka vedlejší činnost
Pro rok 2012 je stanovena ve výši Kč (daňový základ) V tomto případě nevzniká povinnost platit sociální pojistné (ušetřím Kč) !!! Za každý měsíc, ve kterém nebyla SVČ vykonávána, se odečte 1/12 rozhodné částky (tj. z Kč) V případě prokazování tzv. vedlejší činnosti je zapotřebí: předložit místně příslušné OSSZ doklad o dosažení minimálního vyměřovacího základu v rámci zaměstnání (viz tiskopisy)

6 Vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) činí 50 % daňového základu, tj. zisku (pro SZ i ZP) Sociální zabezpečení (SZ) 29,2 % (bez nemoc. pojištění 2,3 % - je dobrovolné) Zdravotní pojištění (ZP) 13,5 %

7 Vždy tak vzniká povinnost:
Příjem 80 000 - Výdaj (40 % z příjmů) Ke zdanění (DZ) 48 000 72 000 Pro daň z příjmů připočítám příjmy ze zaměstnání (superhr. mzda + popř. i jiné příjmy) ?? ?? Sociální pojištění Nedosaž. minima 10 512 72000 x 50% x 29,2% Zdravotní pojištění 3 240 48000 x 50 % x 13,5% 4 860 72000 x 50% x 13,5% Vždy tak vzniká povinnost: Podat daňové přiznání FÚ, kde uvedu veškeré své příjmy (tj. ze zaměstnání, z autorských honorářů, popř. i z jiných podnikatelský aktivit dle §§ 7 – 10 ZDP) Nelze proto žádat u zaměstnavatele o tzv. roční zúčtování daně Podat přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu Podat přehled o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení V případě překročení minima pro SZ – vzniká povinnost platit zálohy

8 Sociální pojistné - rekapitulace
V roce zahájení vedlejší činnosti → přihláška OSSZ a zálohy se platit nemusí V následujícím roce (do ) je podán přehled o příjmech a výdajích a na základě výsledků je buď: povinně účastna OSVČ důchodového pojištění a záloha se musí platit v následujícím roce (tj. v případě překročení minima – pro r Kč , tj. DZ, tj. příjmy – výdaje z autorství) nebo příjem po odpočtu výdajů nedosahuje rozhodné částky a není nutno doplatit žádnou částku ani platit zálohy v následuj. období. Přehled ale podat se musí!!!

9 Sociální pojistné – tiskopisy http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm
Přihláška k podnikání Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti Přehled o příjmech a výdajích nepřihlašovat se k nemocenskému pojištění!!!

10 Zdravotní pojištění - rekapitulace
V roce zahájení vedlejší činnosti OSVČ → přihláška u příslušné zdravot. pojišťovny Zálohy nemusí platit OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů V následujícím roce (do viz § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592 /1992 Sb., v platném znění ) je podán přehled o příjmech a výdajích a je provedena úhrada zdravotního pojištění (do 8 dnů od podání přehledu). A na základě výsledku buď: platí zálohy ve výši jedné dvanáctiny doplatku vyplývajícího z podaného přehledu nebo nemusí být placeny vůbec, pokud je OSVČ dále zaměstnancem, prostřednictvím kterého je placeno zdravotní pojištění (tj. vedlejší činnost)

11 Zdravotní pojištění – tiskopisy pro VZP http://www. vzp
Přihláška k podnikání Přehled o příjmech a výdajích

12 Přihláška na FÚ Registrace k dani z příjmů, případně k dani silniční, vyplnit přihlášku k registraci a doložit ji na registrační oddělní příslušného územního pracoviště FÚ – do 30 (15) dnů ode dne, kdy začal vykonávat činnost nebo přijal příjem Daňové přiznání lze vyplnit online:

13 V případě, že nebudete již v dalším roce podnikat:
Odhlásit se Nebo podat pak přehledy na ZP a OSSZ s „nulou“ Na FÚ – sdělení, že v daném roce nebyly žádné příjmy z podnikání

14 Malé příjmy do 6 000 Kč včetně (§ 7 - § 10 ZDP) !!! Hrubé příjmy NE zisk
Nemusí se podat přiznání pro daň z příjmů (FÚ) Nemusí se přiznávat pro OSSZ Musí se přiznat pro zdravotní pojišťovnu

15 do 7 000 Kč pro autory - Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize Nelze použít  Plátce honoráře pouze odvede 15% srážkovou daň Příjmy se již neuvádějí do daňového přiznání

16 Institut spolupracující osoby § 13 ZDP
Na studující dítě (max. podíl 30 %, nejvýše Kč) Lze uplatnit Kč na poplatníka a Kč na studium + výhoda u sociálního pojištění Na manžela/manželku (max. podíl 50 %, nejvýše Kč) Využití slev na dani v rámci rodiny

17 Dohody o provedení práce z pohledu ZP a SP - souběh více DPP v jednom kalendářním měsíci
V průběhu ledna 2012 byl ze strany Ministerstva zdravotnictví upřesněn postup u souběhu více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci. Ministerstvo zdravotnictví zaslalo všem zdravotním pojišťovnám dopis s metodickým návodem → u více DPP v jednom kalendářním měsíci pro účely určení zaměstnání v systému zdravotního pojištění a pro zjištění dosažení tzv. započitatelného příjmu jednotlivé příjmy se nesčítají. Jiná situace je u sociálního pojištění, kdy se dohody sčítají a posuzuje se jejich úhrn (§7a odst. 3 zák. o nemocenském pojištění) Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění také, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč.

18 Solidární daň 2013 týká se občanů s měsíčním příjmem nad 103 536 Kč.
odvíjí se od maximálního vyměřovacího základu (strop) u důchodového pojištění, tj Kč (48krát průměrná mzda stanovena vyhláškou MSPV ve výši Kč) Zaměstnanec je povinen si sám podat daňové přiznání!!!

19 Děkuji za pozornost 


Stáhnout ppt "Metodika vykazování autorských honorářů u státních orgánů"

Podobné prezentace


Reklamy Google