Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodika vykazování autorských honorářů u státních orgánů 31. 1. 2013 Jana Janoušková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodika vykazování autorských honorářů u státních orgánů 31. 1. 2013 Jana Janoušková."— Transkript prezentace:

1 Metodika vykazování autorských honorářů u státních orgánů 31. 1. 2013 Jana Janoušková

2 Zdanění autorského honoráře - nejedná se o závislou činnost (nejsou autorům vypláceny v rámci výkonu jejich zaměstnání, tj. mzdy) Zahrnují se do příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti – (§ 7 odst. 2 písm. a) ZDP.) – Není zapotřebí živnostenské oprávnění - nejedná o živnost – NELZE zdanit jako ostatní příjmy (dle § 10 ZDP), a to ani v případě, že by se jednalo o příležitostný příjem Pozn. ZDP = Zákon č. 586/92 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

3 Uplatnění výdajů na dosažený příjem skutečné výdaje vynaložené na dosažený příjem (vč. odpisů hmotného majetku, který bude poplatník k uvedenému účelu používat - např. PC nad 40 000 Kč, osobní automobil), – lze i paušál na spotř. pohonných hmot (4 000 x 12), tj. 48 000 ročně na auto (80 % ze 60 000) – V tomto případě nutno zaplatit silniční daň v daném roce dle měsíců podnikání a podat DAP do 31.1. následujícího roku!!!! – nutná daňová evidence výdaje procentem - ve výši 40 % z dosaženého příjmu – (v uvedené částce výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů, včetně odpisů, paušálu na auto) – Nutno vést záznamy jen o příjmech a evidenci pohledávek – Není třeba se obávat kontroly ze strany FÚ

4 Příjmy za autorské honoráře podléhají zdravotnímu i sociálnímu pojištění OSVČ je povinna se přihlásit: příslušné správě sociálního zabezpečení - nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá takovou povinnost (§ 48 zák. - Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení) příslušné zdravotní pojišťovně - nejpozději do 8 dnů u příslušné zdravotní pojišťovny od zahájení výdělečné činnosti

5 Platba sociálního pojištění - výjimka vedlejší činnost Pro rok 2012 je stanovena ve výši 60 329 Kč (daňový základ) V tomto případě nevzniká povinnost platit sociální pojistné (ušetřím 8 808 Kč) !!! Za každý měsíc, ve kterém nebyla SVČ vykonávána, se odečte 1/12 rozhodné částky (tj. z 60 329 Kč) V případě prokazování tzv. vedlejší činnosti je zapotřebí: – předložit místně příslušné OSSZ doklad o dosažení minimálního vyměřovacího základu v rámci zaměstnání (viz tiskopisy)

6 Vyměřovací základ pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) činí 50 % daňového základu, tj. zisku (pro SZ i ZP) Sociální zabezpečení (SZ)29,2 % (bez nemoc. pojištění 2,3 % - je dobrovolné) Zdravotní pojištění (ZP)13,5 %

7 Příjem80 000120 000 - Výdaj (40 % z příjmů)- 32 000- 48 000 Ke zdanění (DZ)48 00072 000 Pro daň z příjmů připočítám příjmy ze zaměstnání (superhr. mzda + popř. i jiné příjmy) ?? 7 200?? 10 800 Sociální pojištění 0 Nedosaž. minima 10 512 72000 x 50% x 29,2% Zdravotní pojištění 3 240 48000 x 50 % x 13,5% 4 860 72000 x 50% x 13,5% Vždy tak vzniká povinnost: 1.Podat daňové přiznání FÚ, kde uvedu veškeré své příjmy (tj. ze zaměstnání, z autorských honorářů, popř. i z jiných podnikatelský aktivit dle §§ 7 – 10 ZDP) Nelze proto žádat u zaměstnavatele o tzv. roční zúčtování daně 2.Podat přehled o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu 3.Podat přehled o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení V případě překročení minima pro SZ – vzniká povinnost platit zálohy

8 Sociální pojistné - rekapitulace V roce zahájení vedlejší činnosti → přihláška OSSZ a zálohy se platit nemusí V následujícím roce (do 30. 4.) je podán přehled o příjmech a výdajích a na základě výsledků je buď: – povinně účastna OSVČ důchodového pojištění a záloha se musí platit v následujícím roce (tj. v případě překročení minima – pro r. 2012 Kč 60 329, tj. DZ, tj. příjmy – výdaje z autorství) – nebo příjem po odpočtu výdajů nedosahuje rozhodné částky a není nutno doplatit žádnou částku ani platit zálohy v následuj. období. Přehled ale podat se musí!!!

9 Sociální pojistné – tiskopisy http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm Tiskopis: Přihláška k podnikání Potvrzení pro účely posouzení výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti Přehled o příjmech a výdajích – nepřihlašovat se k nemocenskému pojištění!!!

10 Zdravotní pojištění - rekapitulace V roce zahájení vedlejší činnosti OSVČ → přihláška u příslušné zdravot. pojišťovny Zálohy nemusí platit OSVČ, která je současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů V následujícím roce (do 30. 4. viz § 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592 /1992 Sb., v platném znění ) je podán přehled o příjmech a výdajích a je provedena úhrada zdravotního pojištění (do 8 dnů od podání přehledu). A na základě výsledku buď: – platí zálohy ve výši jedné dvanáctiny doplatku vyplývajícího z podaného přehledu – nebo nemusí být placeny vůbec, pokud je OSVČ dále zaměstnancem, prostřednictvím kterého je placeno zdravotní pojištění (tj. vedlejší činnost)

11 Zdravotní pojištění – tiskopisy pro VZP http://www.vzp.cz/platci/tiskopisy Přihláška k podnikání Přehled o příjmech a výdajích

12 Přihláška na FÚ Registrace k dani z příjmů, případně k dani silniční, vyplnit přihlášku k registraci a doložit ji na registrační oddělní příslušného územního pracoviště FÚ – do 30 (15) dnů ode dne, kdy začal vykonávat činnost nebo přijal příjem Daňové přiznání lze vyplnit online: http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

13 V případě, že nebudete již v dalším roce podnikat: Odhlásit se Nebo podat pak přehledy na ZP a OSSZ s „nulou“ Na FÚ – sdělení, že v daném roce nebyly žádné příjmy z podnikání

14 Malé příjmy do 6 000 Kč včetně (§ 7 - § 10 ZDP) !!! Hrubé příjmy NE zisk Nemusí se podat přiznání pro daň z příjmů (FÚ) Nemusí se přiznávat pro OSSZ Musí se přiznat pro zdravotní pojišťovnu

15 do 7 000 Kč pro autory - Příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize Nelze použít  Plátce honoráře pouze odvede 15% srážkovou daň Příjmy se již neuvádějí do daňového přiznání

16 Institut spolupracující osoby § 13 ZDP Na studující dítě (max. podíl 30 %, nejvýše 180 000 Kč) – Lze uplatnit 24 840 Kč na poplatníka a 4 020 Kč na studium – + výhoda u sociálního pojištění Na manžela/manželku (max. podíl 50 %, nejvýše 540 000 Kč) Využití slev na dani v rámci rodiny

17 Dohody o provedení práce z pohledu ZP a SP - souběh více DPP v jednom kalendářním měsíci V průběhu ledna 2012 byl ze strany Ministerstva zdravotnictví upřesněn postup u souběhu více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci. Ministerstvo zdravotnictví zaslalo všem zdravotním pojišťovnám dopis s metodickým návodem → u více DPP v jednom kalendářním měsíci pro účely určení zaměstnání v systému zdravotního pojištění a pro zjištění dosažení tzv. započitatelného příjmu jednotlivé příjmy se nesčítají. Jiná situace je u sociálního pojištění, kdy se dohody sčítají a posuzuje se jejich úhrn (§7a odst. 3 zák. o nemocenském pojištění) Zaměstnanci činní na základě DPP jsou účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč. Tito zaměstnanci jsou účastni pojištění také, jestliže vykonávají v kalendářním měsíci u téhož zaměstnavatele více DPP a úhrn započitatelných příjmů z těchto dohod přesáhl v kalendářním měsíci částku 10 000 Kč.

18 Solidární daň 2013 týká se občanů s měsíčním příjmem nad 103 536 Kč. odvíjí se od maximálního vyměřovacího základu (strop) u důchodového pojištění, tj. 1 242 432 Kč (48krát průměrná mzda stanovena vyhláškou MSPV ve výši 25 884 Kč) Zaměstnanec je povinen si sám podat daňové přiznání!!!

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Metodika vykazování autorských honorářů u státních orgánů 31. 1. 2013 Jana Janoušková."

Podobné prezentace


Reklamy Google