Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daně a jejich správa Přednáška č. 4 Daň z příjmů FO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daně a jejich správa Přednáška č. 4 Daň z příjmů FO."— Transkript prezentace:

1 Daně a jejich správa Přednáška č. 4 Daň z příjmů FO

2 Slevy na dani Sociální funkce, snaha o optimální redistribuci důchodů. Zohlednit sociální postavení poplatníka i celé domácnosti. Slevy: Sociální – na poplatníka nebo na vyživovanou osobu (daňové zvýhodnění) Na zaměstnance se zdravotním postižením Splnění zákonem stanovených podmínek! Jinak 1/12 na každý měsíc. Vyživovaná osoba je účastník domácnosti, dítě, vůči kterému má poplatník vyživovací povinnost (bez ohledu na jeho příjem) anebo manžel bez dostatečného příjmu.

3 Slevy na dani platné od 1.1.2009 (§ 35ba ZDP) Slevy na dani(Kč)měsíční slevaroční sleva na poplatníka (včetně starobních důchodců) 2 07024 840 u poživatele částečného inv. důchodu 210 2 520 (na invalitidu 1. a 2. stupně) u poživatele plného inv. důchodu 420 5 040 (na invaliditu 3. stupně) u držitele průkazu ZTP/P 134516 140 u studenta do 26 let věku (28 let při prezenční formě doktorského studia) 335 4 020 na druhého z manželů bez příjmů (nebo do 68 000Kč) -24 840 daňové zvýhodnění na dítě, příp. daň. bonus 111713 404

4 Daňové zvýhodnění na dítě (§ 35c a §35d ZDP) Daňový bonus Pokud je daňová záloha menší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti, vyplatí zaměstnavatel vzniklý rozdíl zaměstnanci jako měsíční daňový bonus. Podmínkou pro uplatnění měsíčního daňového bonusu je hrubý příjem alespoň 4 000 Kč/měsíc, ročně nejméně 48 000 Kč. maximální měsíční daňový bonus 5 025Kč.

5 Příklad 1.Slečna Jana byla studentkou do 15. srpna 2012. Je jí 21 let. Od října byla zaměstnána. Jakou výši slevy může uplatnit? 2.Pan Novák, otec Jany, má za rok 2012 ZD 490 000 Kč. Žije v domácnosti s manželkou, která má příjem pouze z dividend ve výši 3 800 Kč. Dále se synem – student gymnázia a s Janou. Určete výši daně po slevách. 3.Pan Pavel má v ZD pouze příjmy z pronájmu ve výši 147 800 Kč, uplatňuje k nim výdaje 44 340 Kč, uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti.

6 Prohlášení k dani a daň z příjmu Zaměstnanci může být od daňové zálohy odpočítána sleva na dani a uplatněno daňové zvýhodnění na děti pouze v případě, že podepsal u daného zaměstnavatele Prohlášení k dani. Prohlášení může být podepsáno v jednom okamžiku pouze u jednoho zaměstnavatele. Pro správné určení způsobu zdanění je třeba určit, zda: –Je příjem zdanitelný (není vyňat nebo osvobozen?) –Postavení poplatníka zakládá účast na SP –Příjem tvoří nebo může tvořit samostatný ZD

7 Forma zdanění Prohlášení k dani Poplatník podepsal prohlášení k dani Zálohová daň 15% Uplatnění slev na dani a Daňového zvýhodnění na děti Provádí se roční zúčtování daně Poplatník nepodepsal prohlášení k dani Příjem do 5000,- Srážková daň 15% konečná forma daně nevstupuje do ročního zúčtování Příjem nad 5000,- Zálohová daň 15% Povinnost podat daňové přiznání

8 Zúčtování daně ze mzdy Celý rok máme jen jednoho zaměstnavatele – požádáme o zúčtování daně svého zaměstnavatele do 15. 2. Více zaměstnání během roku, zaměstnání se nepřekrývala – požádáme o zúčtování daně některého ze svých zaměstnavatelů. Kromě těchto příjmů ze závislé činnosti neměl další příjmy zdanitelné v ZDzP FO, které by v hrubé výši nepřekročily 6 000,- Kč. Více zaměstnání během roku, zaměstnání se překrývala (neplatí, pokud druhý zaměstnavatel = samostatný ZD) – musíme sami podat daňové přiznání Potvrzení o příjmech – musíme požádat do 15.2.

9 Výpočet čisté mzdy Čistá mzda (částka k výplatě) = hrubá mzda – sociální pojištění – zdravotní pojištění – daňová záloha (po odečtení slev na dani či daňových zvýhodnění na děti) + případný daňový bonus

10 Výpočet čisté mzdy u dohod a)Zaměstnanec pracující na základě DPP nemá u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení. V měsíci lednu si vydělal mzdu ve výši 4 000 Kč. Spočtěte čistou mzdu zaměstnance. b)Jaká bude čistá mzda zaměstnance na DPP, pokud mu byla za měsíc leden zúčtována mzda ve výši 4 000 Kč, podepsal prohlášení k dani. c)Zaměstnanec pracující na základě DPČ nemá u zaměstnavatele podepsané daňové prohlášení. V měsíci lednu si vydělal mzdu ve výši 4 000 Kč. Spočtěte čistou mzdu zaměstnance. d)Jaká bude čistá mzda zaměstnance na DPČ, pokud mu byla za měsíc leden zúčtována mzda ve výši 4 000 Kč, podepsal prohlášení k dani.

11 Odvod sražených daňových záloh Pro odvod sražených daňových záloh je stanoven jeden pevný termín, a to do 20. dne kalendářního měsíce, v němž povinnost srazit zálohy vznikla dle zákona č. 586/1992 Sb. §38h písm. 10).

12 Příjmy z podnikání a jiné SVČ Příjmy z podnikání: příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti – dle živnostenského zákona, příjmy z jiného podnikání (dle zvláštních předpisů). Příjmy z jiné samostatně výdělečné činnosti: příjmy z užití nebo poskytnutí průmyslového a jiného duševního vlastnictví a autorských práv, příjmy z výkonu nezávislého povolání.

13 Příjmy z podnikání a jiné SVČ Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti - výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů = dílčí základ daně příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (nebo záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji)

14 Daňové výdaje Příjmy z podnikání a jiné SVČ lze snížit o výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení. Vykazování a prokazování: HV z účetnictví (jako u PO), daňová evidence zjednodušeně paušálem (% z příjmů). Obchodní majetek = úhrn majetkových hodnot, které jsou ve vlastnictví poplatníka, a o kterých se účtuje nebo účtovalo anebo byly uvedeny v daňové evidenci.

15 Paušální výdaje Druh příjmu20042010 Příjmy ze zemědělské výroby50 %80 % Příjmy z řemeslných živností25 %80 % Příjmy z ostatních živností25 %60 % Příjmy z jiného podnikání a z nezávislého povolání25 %40 % Příjmy z převodu a využití práv30 %40 % Příjmy z pronájmu majetku vloženého do podnikání-30 %

16 Příklad Pan Jan je účetní poradce, který podniká jako živnostník. V roce 2012 dosáhl příjmů ve výši 557 432 Kč. Protože podniká ve vlastním domě, jeho výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů dosáhly výše jen 276 599 Kč. Zvolte ten způsob výpočtu dílčího ZD, který je ve zdaňovacím období pro tohoto podnikatele výhodnější.

17 Zvláštní postupy stanovení daně Samostatný základ daně – pro autorské honoráře za příspěvky do médií do 7 000 Kč vyplacené jedním subjektem. Spolupracující osoby – podíl (max výše stanovena zákonem) lze převést na spolupracujícího člena rodiny. Sdružení bez právní subjektivity - příjmy a výdaje se rozdělují dle smlouvy.

18 Vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné Každá osoba, která má příjmy z podnikání a jiné SVČ, je osobou SVČ z hlediska sociálního pojistného. ZP – každá OSVČ musí odvádět pojistné (sazba 13,5 %). DP – svázáno s pojistným na SPZ; pro většinu OSVČ je účast na DP povinná. Povinnost u osob, které vykonávají SVČ jako hlavní činnost (bez ohledu na ztrátu či zisk) (sazba 29,2 %). NP – účast dobrovolná! – bez daňového charakteru.

19 Vyměřovací základ u OSVČ Vyměřovací základ OSVČ je 50 % dílčího ZD příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti Vyměřovací základ –podléhají mu jen příjmy z činnosti - respektování skutečnosti, že část příjmů připadá na investovaný kapitál –vyměřovací základ je určité % (parametr = 50 %) z dílčího ZD z podnikání a jiné SVČ = vypočtený vyměřovací základ

20 Minimální vyměřovací základ VZP = 0,5 x průměrná mzda (x počet měsíců) Min. VZ neplatí pro státní pojištěnce. DP Hlavní činnost: DP = 0,5 x parametr 0,5 x průměrná měsíční mzda 25 884 Kč (x počet měsíců) Vedlejší činnost: DP = 0,1x průměrná mzda (x počet měsíců) Min. VZ neplatí pro měsíce, kdy byla osoba SVČ po celou dobu v pracovní neschopnosti. Na všechny poplatníky se vztahuje min. VZ! Omezený rozsah při vedlejší činnosti.

21 Příklad Pan Karel podniká v zemědělské výrobě. Jeho příjmy podle daňové evidence za rok 2012 činily 880 000 Kč. Výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů činily 700 000 Kč. Od 5. do 29. 2. a od 20.9. do 7.11. byl pan Karel v pracovní neschopnosti. Určete jeho vyměřovací základy za rozhodné období 2012.

22 Maximální vyměřovací základ Platí pro pojistné na VZP i SZ Je 72 násobek průměrné mzdy u VZP/ kalendářní rok Je 48 násobek průměrné mzdy u SZ/ kalendářní rok Užije se při posouzení jeho ročního úhrnu 25 884 Kč = prům. mzda 1 242 432 Kč/rok – max. vym. základ pro SZ

23 Vedlejší činnost - DP Při zaměstnání anebo uznané situace: –Osoba pobírající invalidní nebo starobní důchod –Osoba pobírající rodičovský příspěvek –Osoba považována za nezaopatřené dítě (student). Pokud dílčí ZD ze SVČ nepřesáhne určitou mez, není osoba účastna na DP OSVČ. (příjmy – výdaje) se porovnávají s 2,4 násobkem průměrné mzdy 25 884 Kč (62 121,6 Kč za celý kalendářní rok), Min VZ = 0,1 x průměrná mzda (x počet měs.)

24 Příklad Pan Josef podniká na základě živnostenského oprávnění. Jeho příjmy za rok 2012 dosáhly 595 000 Kč. Výdaje na zajištění a dosažení a udržení příjmů činily v tomto dílčím základu 395 000 Kč. Jak vysoké pojistné bude platit za rok 2012?


Stáhnout ppt "Daně a jejich správa Přednáška č. 4 Daň z příjmů FO."

Podobné prezentace


Reklamy Google