Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát I.K.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát I.K."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát I.K.
Výuka ZS Tel. +420/

2 Postavení OSVČ v sociálním zabezpečení – systémy povinného pojištění
ZS Sociální pojištění: nemocenské pojištění (dobrovolně), důchodové pojištění a státní politika zaměstnanosti Zdravotní pojištění

3 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR/MPSV
integrovaný portál - Správa služeb zaměstnanosti, Česká správa sociálního zabezpečení, Pravidelně aktualizované publikace dostupné na webu: cssz/informace/informacni- materialy/publikace.htm Příručka OSVČ 2014

4 Zdravotní pojišění Všeobecná zdravotní pojišťovna/VZP, web Svaz zdravotních pojišťoven ČR, web

5 Povinnosti OSVČ Oznámit příslušné okresní (Pražské) správě sociálního zabezpečení den ·  zahájení (znovuzahájení) samostatné výdělečné činnosti nebo spolupráce při výkonu samostatné výdělečné činnosti s uvedením dne, od kterého je oprávněna tuto činnost vykonávat. ·    ukončení samostatné výdělečné činnosti ·    zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost ·    od kterého jí byl pozastaven výkon samostatné výdělečné činnosti. ·  od kterého nemá nárok na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu, na starobní důchod, na rodičovský příspěvek nebo příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu, přestala vykonávat vojenskou (civilní) službu, přestala být nezaopatřeným dítětem, nebo byla propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní měsíce, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Oznámení se podává nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala skutečnost, která zakládá tuto povinnost. .

6 Povinnosti OSVČ v nemocenském pojištění
Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné. OSVČ může být účastna nemocenského pojištění jen v těch kalendářních měsících, za které je povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, a nebo je od placení záloh osvobozena. Účast na nemocenském pojištění vzniká dnem, od kterého se OSVČ přihlásila k nemocenskému pojištění, nejdříve však dnem, ve kterém se přihlásila. Zpětně může účast na pojištění vzniknout pouze v případě, že se OSVČ přihlásila k účasti nejpozději do 8 dnů od zahájení výkonu samostatné výdělečné činnosti a v té samé lhůtě se přihlásila i k účasti na důchodovém pojištění. Z nemocenského pojištění OSVČ je poskytováno  nemocenské  peněžitá pomoc v mateřství (peněžitá pomoc) .

7 Zaměstnavatelé dávky nemocným zaměstnancům
Podle nového zákona o nemocenském pojištění, z. č. 187/2006 Sb., v platném znění/ZNP, dávky nemocenského pojištění vyplácí vždy okresní správa sociálního zabezpečení od 15. dne trvání pracovní neschopnosti zaměstnance. Agendu vyplácení dávek náhrady mzdy po dobu prvních 14 dní, resp. 21 (Od do ), pracovní neschopnosti vedou a zpracovávají všichni zaměstnavatelé bez ohledu na počet zaměstnanců, které mají. .

8 Povinnosti v důchodovém pojištění
v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala hlavní samostatnou výdělečnou činnost, v kalendářním roce po dobu, po kterou vykonávala vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud její příjem z vedlejší samostatné výdělečné činnosti po odpočtu vynaložených výdajů dosáhl v kalendářním roce aspoň rozhodné částky. Rozhodná částka činí 2,4 násobek částky, která se stanoví jako součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje a přepočítávacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. .

9 Ochrana zaměstnance při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění novely č. 217/2009 Sb. účinné od 20. července 2009, v návaznosti na insolvenční zákon, z. č. 182/2006 Sb., v platném znění Zaměstnanec, kterému zaměstnavatel dluží mzdu, se může přihlásit o svůj nárok na úřadu a práce, v jehož obvodu má sídlo nebo místo podnikání zaměstnavatel, a současně může podat návrh na zahájení insolvenčního řízení. Úřad práce zveřejňuje na úřední desce informace o podání insolvenčního nárvhu na určitý podnik. Lze uplatnit mzdové nároky za 3 měsíce rozhodného období, nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za rozhodné období, které je maximálně 6 měsíců před podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení a 3 měsíce po zahájení. 3 měsíce rozhodného období, zpětně od prvního dne kalendářního měsíce, je-li podán insolvenční návrh u příslušného krajského soudu ČR na zaměstnavatele, který je v platební neschopnosti: 1. Zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, je po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není schopen plnit 2. Neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti Celkově lze vyplatit 1 zaměstnanci za 1 měsíc částku jeden a půl násobku průměrné mzdy v národním hospodářství v době podání návrhu na insolvenční řízení, například 1. květen 2009 – 30. duben 2010 je to ,- Kč.1,5 násebek činí ,- Kč, maximálně lze vyplatit za období 3 měsíců 1 zaměstnanci tedy částku ,- Kč.

10 Zaměstnávání cizinců Zaměstnavatel je povinen vést evidenci všech občanů EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinných příslušníků, jakož i všech cizinců, které zaměstnává nebo kteří jsou k němu vyslání zahraničním zaměstnavatelem k výkonu práce. Evidence obsahuje identifikační údaje zaměstnance, adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování, číslo cestovního dokladu a název vydávajícího orgánu, druh, místo a dobu výkonu práce, pohlaví, zařazení podle odvětvové (oborové) klasifikace ekonomických činností, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, dobu platnosti povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, den nástupu a skončení zaměstnání či vyslání. Cizince lze získávat pouze na pracovní místo, které je zaměstnavatelem hlášeno na úřadu práce jako volné a na které nelze přijmout občana ČR, zejména uchazeče o zaměstnání, § 85 odst. 1 zákona o zaměstnanosti.

11 Příjemný a klidný zbytek dne přeji. I. K.
Děkuji za pozornost. Příjemný a klidný zbytek dne přeji. I. K. tel. +420/ Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát

12


Stáhnout ppt "Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát I.K."

Podobné prezentace


Reklamy Google