Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Daňový systém ČR Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Sociální pojištění Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. Vyměřovací základ OSVČ. Český daňový systém 5. Sociální pojištění

3 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného.
Rozhodné období je vymezeno jako : kalendářní měsíc, v případě vyměřovacího základu zaměstnance, organizace a malé organizace; kalendářní rok u OSVČ. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost …

4 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného.
Výše pojistného se stanoví z vyměřovacího základu zjištěného v rozhodném období a činí : u zaměstnavatele 25,0 %, z toho připadá na : důchodové pojištění ,5 %, nemocenské pojištění ,3 %, státní politiku zaměstnanosti ,2 %; u zaměstnanců na důchodové pojištění ,5 %; u OSVČ 29,2 %, z toho připadá na : důchodové pojištění ,0 %, státní politiku zaměstnanosti ,2 %; (dobrovolné nemocenské pojištění = 2,3 %) u ODÚDP na důchodové pojištění 28 ,0 % u zaměstnavatele 26 %, pokud si tuto sazbu sám stanoví a počet zaměstnanců je menší než 26. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost …

5 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného.
Pojistné odvádějí správě sociálního zabezpečení : zaměstnavatelé; OSVČ; ODÚDP. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost …

6 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného.
Pojistné odvádí zaměstnavatel za kalendářní měsíce. Pojistné za kalendářní měsíc je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Z této částky zaměstnavatel odečte polovinu částky , kterou zúčtoval zaměstnancům na náhradě mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. OSVČ platí pojistné v zálohách za kalendářní měsíc splatných od 1. do 20 . dne následujícího kalendářního měsíce. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost …

7 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného.
Doplatek pojistného OSVČ (rozdíl mezi výší pojistného a zaplacenými zálohami na pojistné) je splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, za který se pojistné platí. Přehled se podává na předepsaném tiskopise do 1 měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost …

8 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Vyměřovacím základem zaměstnavatele pro odvod pojistného je částka odpovídající úhrnu vyměřovacích základů jejich zaměstnanců. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

9 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Zaměstnáním se rozumí taková činnost, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

10 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

11 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jejich prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

12 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění tehdy, pokud podle ujednání trvá nebo mělo trvat déle než 14 kalendářních dnů po sobě jdoucích a započitatelný příjem v něm dosahuje alespoň Kč za kalendářní měsíc. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

13 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Zaměstnancem (poplatníkem pojistného) se rozumějí tyto osoby: zaměstnanci v pracovním poměru; zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti; členové družstev, vykonávající pro družstvo práci, za kterou jsou odměňováni; fyzické osoby jmenované nebo volené do funkce vedoucího správního úřadu (jeho zástupce) nebo do funkce statutárního orgánu PO (jeho zástupce); Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

14 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
soudci; poslanci PS a senátoři SP a poslanci EP zvolení na území ČR; členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů, kteří jsou pro výkon funkce odměněni; Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

15 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
členové vlády, prezident, víceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové RRTV, členové RČTKÚ, finanční arbitr a jeho zástupce, Veřejný ochránce práv a jeho zástupce; dobrovolní pracovníci pečovatelské služby; pěstouni v zařízeních pro výkon funkce pěstounské péče; Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

16 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce; společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté k.s., jestliže mimo pracovně právní vztah vykonávají pro společnost práci, za kterou jsou odměňováni; členové družstev vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena; pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

17 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Do vyměřovacího základu zaměstnance se nezahrnují : náhrada škody podle zákoníku práce; odstupné a další odstupné, odchodné, odbytné, odměna při skončení funkčního období (obce, kraje); věrnostní přídavek horníků; Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

18 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
odměny vyplácené podle zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích; jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů; Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

19 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
plnění poskytnutá po skončení zaměstnání (k životnímu jubileu, výročí nebo k ocenění zásluh), za podmínky, že důvod pro poskytnutí těchto plnění nastal po skončení zaměstnání; plnění, které bylo poskytnuto poživateli starobního nebo plného invalidního důchodu po uplynutí 1 roku po skončení zaměstnání; pojistné placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

20 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Maximální vyměřovací základ zaměstnance je stanovován od roku Rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje maximální vyměřovací základ zaměstnance je kalendářní rok (tj. 2014). Maximálním vyměřovacím základem je částka ve výši 48 násobku průměrné mzdy, což pro rok 2014 činí Kč ( x 48). Maximální vyměřovací základ zaměstnance je tvořen součtem vyměřovacích základů zaměstnance zjištěných v kalendářním roce, za který se maximální vyměřovací základ zjišťuje. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

21 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
V případě, že úhrn vyměřovacích základů zaměstnance přesáhne v kalendářním roce maximální vyměřovací základ a zaměstnanec je v tomto roce zaměstnán : u jednoho zaměstnavatele, neplatí zaměstnanec v tomto roce pojistné z částky, která přesahuje tento vyměřovací základ, přičemž to platí i v případě více zaměstnání v kalendářním roce, avšak u téhož zaměstnavatele; do vyměřovacího základu zaměstnavatele se nezahrnuje částka, která přesahuje maximální vyměřovací základ zaměstnance a z níž zaměstnance neplatí v kalendářním roce pojistné; u více zaměstnavatelů, považuje se pojistné zaplacené zaměstnancem z úhrnu jeho vyměřovacích základů ze všech zaměstnání, který přesahuje tento maximální vyměřovací základ, za přeplatek na pojistném. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

22 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele.
Zaměstnavatel je povinen písemně potvrdit zaměstnanci na jeho žádost úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo sraženo pojistné, a to do 8 dnů ode dne obdržení žádosti. Jestliže zaměstnavatel zjistí, že v tomto potvrzení uvedl nesprávné údaje, je povinen vydat zaměstnanci nové potvrzení. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele

23 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Vyměřovacím základem OSVČ zůstává i pro rok 2014 částka, kterou si tato osoba určí, nejméně však 50 % daňového základu (rozdílu mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů) ze samostatné výdělečné činnosti. Maximální vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti činí 48násobek průměrné mzdy (ve stejné výši jako u zaměstnanců), tj. Kč v roce 2014. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

24 3. Vyměřovací základ OSVČ.
V případě, že OSVČ byla v kalendářním roce též zaměstnancem a součet vyměřovacího základu nebo úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance a vyměřovacího základu OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti přesáhl maximální vyměřovací základ OSVČ, sníží se o tuto přesahující částku nejdříve vyměřovací základ OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a je-li přesahující částka vyšší než tento vyměřovací základ OSVČ, sníží se o zbytek přesahující částky vyměřovací základ nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance, přičemž se nejdříve sníží vyměřovací základy z těch zaměstnání, v nichž je zaměstnanec poplatníkem pouze pojistného na důchodové pojištění s tím, že vyměřovací základy dokládá OSVČ potvrzením. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

25 3. Vyměřovací základ OSVČ.
OSVČ, která se účastní důchodového pojištění též jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhla maximálního vyměřovacího základu zaměstnance, není povinna platit zálohy na pojistné, a to od kalendářního měsíce, v němž příslušné OSSZ oznámila a doložila, že v zaměstnání dosáhla tohoto vyměřovacího základu, do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž OSVČ dosáhla tohoto maximálního vyměřovacího základu. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

26 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Maximální měsíční vyměřovací základ (2014) = Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2014 činí : Kč u OSVČ vykonávající hlavní SVČ; Kč u OSVČ vykonávající vedlejší SVČ. Minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2014 činí : Kč u OSVČ vykonávající hlavní SVČ; Kč u OSVČ vykonávající vedlejší SVČ. Maximální měsíční záloha na pojistné pro rok 2014 činí pro OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší SVČ Kč. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

27 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Od jsou v rámci OSVČ rozlišovány osoby vykonávající výdělečnou činnost : hlavní; vedlejší. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

28 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší, pokud OSVČ činná v kalendářním roce : vykonávala zaměstnání; měla nárok na výplatu částečného nebo plného invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod; měla nárok na rodičovský příspěvek nebo na peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu, pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců, nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost, nebo která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost); vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách ČR, pokud nejde o vojáky z povolání, nebo byla nezaopatřeným dítětem (studentem). Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

29 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Další samostatná činnost se považuje za hlavní. Minimální vyměřovací základ pro odvod pojistného na rok 2014 činí u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost Kč (25 % průměrné mzdy, (tj x 0,25) a u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost Kč (10 % průměrné mzdy, tj x 0,10). Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

30 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je pro OSVČ povinná. Pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se určí jako určený vyměřovací základ násobený koeficientem 0,292. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

31 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Minimální záloha u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí Kč, tj. 6 486 x 0,292 (pro rok 2014). Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

32 3. Vyměřovací základ OSVČ.
U osob vykonávajících vedlejší samostatnou výdělečnou činnost činí minimální výše zálohy na pojistné 758 Kč, tj x 0,292) pro rok 2014. Tato osoba platí zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2014 nebo pokud její příjem po odpočtu výdajů byl v roce 2013 alespoň Kč. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

33 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Účast na nemocenském pojištění je dobrovolná. Minimálním vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na nemocenské pojištění je částka stanovená jako měsíční vyměřovacího základ a z něho pak pojistné ve výši 2,3 % (115 Kč pro OSVČ s hlavní a vedlejší činností, tj x 0,023), pro rok 2014. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

34 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Vyměřovacím základem ODUDP pro pojistné na důchodové pojištění je částka, kterou si sama určí, nejméně však částka ve výši ¼ průměrné mzdy (6 486 Kč = :4). Vyměřovacím základem zahraničního zaměstnance pro nemocenské pojištění je měsíční základ, jehož výši určuje zahraniční zaměstnanec; nesmí však být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění (tj. 2 x = Kč). Sazba pojistného činí 2,3 % z VZ. Minimální pojistné činí 115 Kč měsíčně. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

35 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění (ODÚDP) platí pouze pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé celé kalendářní měsíce, ve kterých je aspoň po část kalendářního měsíce účastna důchodového pojištění. Pojistné činí 28 % z vyměřovacího základu Při platbě tohoto pojistného je ODÚDP povinna označit kalendářní měsíce, na které toto pojistné platí. VZ je nejméně částka odpovídající ¼ průměrné mzdy, minimální pojistné činí Kč za měsíc v roce 2014 (6 486 x 0,28). Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ

36 3. Vyměřovací základ OSVČ.
Za žádost o vrácení přeplatku na pojistném se považuje vždy podání přehledu, vyplývá-li z něho přeplatek na pojistném. Na žádost OSVČ použije příslušná OSSZ přeplatek na pojistném vyplývající z přehledu na úhradu záloh na pojistném do budoucna, nejdéle však do konce kalendářního roku, přičemž za den zaplacení záloh na pojistném se považuje den, kdy OSVČ podala přehled s takovou žádostí. Český daňový systém 5. Sociální pojištění 5.3. Vyměřovací základ OSVČ


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google