Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Ing. Eva Gdovinová Oddělení kontroly ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Ing. Eva Gdovinová Oddělení kontroly ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ."— Transkript prezentace:

1 Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Ing. Eva Gdovinová Oddělení kontroly ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

2 Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

3 POPLATNÍCI POJISTNÉHO - taxativně vyjmenovaní § 3 odst. 2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti § 3 odst. 3 Zaměstnanci jsou poplatníci pojistného na důchodové pojištění, kteří jsou účastni důchodového pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění, zaměstnancem je též FO, které byly zúčtované příjmy po skončení zaměstnání zakl. účast na poj. § 3 odst. 4 – OSVČ – povinnost platit pojistné na důchodové pojištění, pokud se přihlásí k NP, potom i pojistné na NP § 3 odst. 5 – osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

4 Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně nebo byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR nejsou od této daně osvobozeny jsou zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Vyměřovací základ § 5 odst. 1

5 a)Náhrada škody podle zákoníku práce b)Odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů a odměna při končení funkčního období c)Věrnostní přídavek horníků d)Odměny vyplácené podle zákona o vynálezech, pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání e)Jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelné pohromy, ek. nebo průmyslové havárie f)Plnění, které bylo poskytnuto poživateli SD nebo ID III. stupně po uplynutí 1 roku ode ne skončení zaměstnání g)Pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance § 8 odst.2 § 5 odst. 2 -do VZ se nezahrnují tyto příjmy

6 Zaměstnanci – 6,5 % důchodové pojištění 3,5 %, kteří jsou účastní DS (3 % + 2 % na účet PF) Zaměstnavatel – 25 % = 2,3% NP+ 21,5% DP + 1,2% SPZ Nelze si odečíst polovinu částky, kterou zaměstnavatelé vyplácejí zaměstnancům za dobu DPN (Celkem 31,5 %) Zaměstnavatel - 26 % pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok zvolí (do 25 zaměstnanců, odečet ½ náhrady mzdy) Zrušena sazba pojistného 21,5 % od 1.1.2012 Sazby pojistného § 7

7  Povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné i za zaměstnance  Příjem zaměstnance není v peněžní formě - povinnost zaměstnavatele uhradit pojistné i za zaměstnance  Započitatelný příjem zúčtovaný po končení ZMR a DPP ve se považuje za příjem zúčtovaný kal. měsíci, v němž toto zaměstnání skončilo Př. ZMR od 1.1.2009 do 30.6.2012, vstup do zaměstnání 5.1.2009. 1/2009 - 6/2012 příjem 1000 Kč/měsíčně 9/2012 – příjem 1500 Kč do 31.10.2012 oznámím nástup od 5.1.2009, od 1.do 20. října 2012 odvedu pojistné z částky …, ELDP zavedu od 1.6.2012 s uvedením, výdělečná činnost od 5.1.2009. Odvod pojistného § 8

8 Pojistné je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce § 9 penále 0,05 % za každý kalendářní den nezaplacení pojistného ve stanovené lhůtě, splátky – penále 0,025 % - § 20 povinnost zaměstnavatele předložit na předepsaném tiskopisu přehled o výši VZ § 5a a o výši pojistného, s uvedením č. účtu, z něhož byla platba provedena Uchovávat záznamy pro stanovení a odvod pojistného po dobu 10 let, § 22c Úhrada náhrady mzdy podle zvláštního předpisu, mzdového vyrovnání – povinnost uhradit i pojistné § 25a Povinnosti zaměstnavatele

9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Maximální vyměřovací základ § 15a § 15a Průměrná mzda r. 2013 25 884 Kč VVZ 25.093 x p.k. 1,0315 MVZ20092010201120122013 Násobek průměrné mzdy 4872 4848 ?? Výše MVZ 1 130 640 1 707 048 1 781 280 1 206 576 1 242 432 Měsíční VZ vyšší než 94 220142 254148 440100 548103 536

10 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Maximální vyměřovací základ Jedno zaměstnání u jednoho zaměstnavatele, zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje max. VZ; do VZ zaměstnavatele se nezahrnuje částka, které převyšuje max. VZ zaměstnance ( 1 206 576 Kč, 2013 1 242 432 Kč) Měsícměsíční VZ OdvodMěsícměsíční VZ Odvod Leden300000 červenec3000000 Únor300000 srpen3000000 Březen300000 září3000000 Duben300000 říjen3000000 Květen300000 42 432listopad3000000 Červen300000 0Prosinec3000000

11 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Maximální vyměřovací základ Změny od 1.12.2009 Potvrzení v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. www.cssz.cz - tiskopisy, nemocenské www.cssz.cz - tiskopisy, nemocenské

12 Nemocenské pojištění-zákon č. 187/2006 Sb. Okruh pojištěných osob : Vymezen taxativním výčtem pracovních vztahů v § 5 ZNP Od 1.1.2012 pojištěni NP nově: Zaměstnanci činní na základě DPP § 7a, kód „T,U,V,W,X,Y,Z“ Společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté k.s., a ředitelé o.p.s. i pokud nemají pracovní poměr s o.p.s., kód S Prokuristé Členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni (obchodní společnosti, družstva, SVJ, o.p.s., o.s., nadace,..) Q Likvidátoři kód R Vedoucí organizačních složek zahraniční právnické osoby, jejichž místo výkonu práce je trvale v ČR

13  Výkon zaměstnání v ČR (výjimka MS, k. nařízení EU)  Zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů (výjimka opakované krátkodobé zaměstnání)  Sjednaná částka započitatelného příjmu za kal. měsíc činí alespoň částku rozhodného příjmu 2 500,- Kč (výjimka ZMR § 7) výši rozhodného příjmu bude vyhlašovat MPSV ve Sbírce zákonů sdělením 1/10 průměrné mzdy (25 884), zaokr. na 500 Kč ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění § 6 odst. 1 ZNP

14 PODMÍNKY ÚČASTI NA POJIŠTĚNÍ § 5 okruh pojištěných osob – vyjmenovaní Podmínky účasti u zaměstnání zkoumám, co bylo sjednáno krátkodobé zaměstnání (do 14 dnů) malého rozsahu (nad 14 dnů, příjem není sjednán nebo je sjednán pod 2 500 Kč) Ostatní – nezařaditelné do výše uvedených skupin

15 § 6 odst. 2 – Sjednaná částka z. příjmu činí aspoň výše rozhodného příjmu, nebo zaměstnanec dosáhl rozhodného příjmu. Zaměstnání n etrvalo a ani nemělo trvat déle než 14 kal. dnů, opětovný nástup k témuž zaměstnavateli (i právní nástupce) a od skončení předchozího zaměstnání u téhož zaměstnavatele neuplynula doba aspoň 6 měsíců, pokud předchozí zaměstnání - založilo účast na pojištění, nebo - nezaložilo účast na pojištění proto, že nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kal.dnů, ale zaměstnanec dosáhl rozhodného příjmu (rok 2012 – 2500,- Kč) 1. Zjistit, zda jde o první takové zaměstnání, nebo opakující se zaměstnání do 6 měsíců, po 6 měsících 2. Zjistit, zda byl sjednán příjem aspoň ve výši 2 500 Kč 3. Počkat na výši zúčtovaného příjmů, pokud nebyl sjednán nebo byl sjednán nižší než 2 500 Kč KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ

16 Příklad § 6 odst. 2 Zaměstnání od 18.12.2011 do 31.12.2011, příjem 10 000 Kč nezaložilo účast, je prvním zaměstnáním u zaměstnavatele Opakovaný nástup od 1.6. do 14.6.2012: a)Příjem 5 000 Kč – založí účast na pojištění b) Sjednaný příjem a skutečný příjem = 1 300 Kč – nezaloží účast c) Sjednaný příjem 1 300 Kč, skutečný příjem 3 000 Kč – založí účast na pojištění d) Sjednaný příjem 3 000 Kč, skutečný příjem 1 800 Kč – je účasten pojištění, protože sjednaný příjem je vyšší než skutečný KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ

17 Souběh více krátkodobých zaměstnání v kalendářním měsíci § 6 odst. 3 – úprava podmínek krátkodobého zaměstnání o úhrn započitatelných příjmů u stejného zaměstnavatele trvá více krátkodobých zaměstnání v kalendářním měsíci zúčtované příjmy ze všech zaměstnání se sečtou Pokud činí aspoň 2 500 Kč, je účasten na NP v době trvání všech zaměstnání = souběh Pokud každé KR zaměstnání založí vlastní účast na pojištění, nesčítá se. Krátkodobé zaměstnání – souběh v jednom měsíci

18 Jediným kritériem účasti je úhrn příjmů aspoň 2 500 Kč. Není rozhodující, že Zaměstnání je prvním nebo opakujícím se po 6 měsících Ze zaměstnání je odměna nižší než 2 500 Kč. Platí jen pro souběh krátkodobých zaměstnání (PP-DPČ, DPČ- DPČ, PP-PP, společník s.r.o. – PP, DPČ; ne DPP v jakékoliv kombinaci) Krátkodobé zaměstnání – souběh v jednom měsíci

19 Pan Zahrádka a pan Novák uzavřeli se zaměstnavatelem DPČ od 1. do 14. dubna 2012. Dosud u tohoto zaměstnavatele nikdy nepracovali. Oba nastoupili do práce 1. dubna a oba obdrželi odměnu z této DPČ 6 000 Kč. Nic neodvádím, nic nezakládá účast. 2.Od 20. do 30. dubna pan Zahrádka uzavřel další DPČ s týmž zaměstnavatelem, odměna 2 000 Kč. pan Zahrádka má souběh, sečteme příjmy (více než 2 500 Kč), účast na pojištění od 1.4. - 14.4. + 20.4. – 30.4.2012, má dvě zaměstnání, 2 x oznámení, 2 x se odvede pojistné (jednou z 6 000 Kč a jednou z 2 000 Kč) Krátkodobé zaměstnání – souběh v jednom měsíci, příklad

20 13. Dubna skončil PP, který trval 10 roků. Do dubna zúčtován započitatelný příjem 9 000 Kč. Od 25. do 30. dubna činnost na základě DPČ u téhož zaměstnavatele, odměna sjednána a zúčtována ve výši 2 400 Kč Nejde o souběh dvou KR zaměstnání. DPČ: je opakující se krátkodobé zaměstnání do 6 měsíců, ale odměna je nižší než 2 500 Kč, nezakládá účast na pojištění, neodvádí se pojistné Krátkodobé zaměstnání – souběh v jednom měsíci, příklad

21 Zaměstnání malého rozsahu ZMR § 7 Trvá déle než 14 kal. dnů Účast posuzujeme zvlášť v každém kalendářním měsíci Příjem za kalendářní měsíc sjednán nižší než 2 500 Kč Není sjednám měsíční příjem § 7 odst. 3 – započitatelný příjem zúčtovaný až po skončení zaměstnání MR se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo.

22 DPČ od 15.2.2012 – sjednáno za každou odpracovanou hodinu 100 Kč – úvazek nebyl sjednán Započitatelný příjem únor 1200 Kč, březen 2500 Kč, duben 1 050 Kč, květen 1200 Kč, červen 900 Kč Účast NP jen v březnu Zaměstnavatel má povinnost oznámit OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnání od 15.2.2009 do 30. dubna 12 (oznámení o skončení zaměstnání až dnem skončení DPČ). Příklady

23 DPČ byla sjednána na období od 1.1. do 31.12.12. Bylo sjednáno, že odměna bude činit 170 Kč za odpracovanou hodinu, nebyla sjednána částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc. Jedná se proto o ZMR. Zaměstnanci byla zúčtována odměna: do ledna 8000 Kč, do února 7000 Kč, do března 1000 Kč, do dubna 1200 Kč.Dne 4.3.12 onemocněl, PN trvala do 26.4.12. V měsících březnu a dubnu není účasten NP, nedosáhl rozhodného příjmu, z příjmů 1000 Kč a 1200 Kč se pojistné neplatí. Měl nárok na ND ? Příklady

24 Zaměstnanec uzavřel PP od 2.1.2012 do 30.6.2012. Mzda byla sjednána ve výši 2400 Kč měsíčně a do jednotlivých měsíců zúčtována. Do srpna 2012 byl zaměstnanci zúčtován doplatek za dovolenou ve výši 300 Kč. Zaměstnanci vznikne v měsíci červnu 2012 účast na NP z důvodu dosažení RP ( 2400 + 300 ). Zaměstnavatel oznámí nástup zaměstnance do zaměstnání do 30.9.2012 od 2.1.2012 a skončení PP 30.6.2009, odvede pojistné na SZ do 20.9.2009 z částky 2700 Kč (tato částka zahrnuta do VZ na přehledu za měsíc 8/12 ELDP zavede od 1.6.2012 do 30.6.2012). Příklady

25 Účast na pojištění Ostatní Účast na NP od vstupu do zaměstnání až do skončení zaměstnání Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání a od druhého dne po nástupu má neplacené volno na dobu 3 měsíců. Mzda činila za jeden den 800 Kč. Účast na pojištění, oznámím nástup do 8 dnů, odvedu pojistné.

26 Účast na pojištění DPP § 7a Účast na NP posuzována pouze za každý kalendářní měsíc zvlášť Započitatelný příjem nad 10 000 Kč vznik : dnem, kdy začne vykonávat práci zánik : uplynutím doby, na kterou byla DPP sjednána příjem po skončení DPP se bude považovat pro účely pojištění za příjem v měsíci, kdy zaměstnání skončilo (ust. § 7 odst. 3), Nepřihlíží se k době trvání DPP a zda se opakuje zaměstnanec vykonává několik činností na základě DPP: bude účasten NP, pokud úhrn započitatelných příjmů přesáhne 10 000 Kč

27 Účast na pojištění DPP § 7a - pokračování účast na NP – náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN Počet hodin u jednoho zaměstnavatele zvýšen na 300 hodin DPP od 1.1.2011 lze uzavřít DPP výhradně písemnou formou – ZP od 1.1.2012 musí být povinně uvedena doba, na kterou dohoda uzavírá - § 75 ZP

28 Účast na pojištění DPP § 7a - příklad Zaměstnanec uzavře DPP na dobu do 31.3.2012 na činnost konanou ode dne 12.3.1012, odměna činí 6 000 Kč, a další DPP s týmž zaměstnavatelem na činnost konanou dne 26.3.2012, odměna činí 5 000 Kč zúčtováno v březnu 6 000 + 5 000= 11 000 Kč Účast na pojištění od 12.3.2012 do 31.3.2012, a od 26.3.do 31.3.12 zavedu ELDP (2), „oznámím“ na OSSZ, odvedu pojistné, bude se vypočítávat samostatně z každé DPP a zvlášť zaokrouhlovat. Souběh DPP v jednom měsíci

29 Účast na pojištění DPP § 7a - příklad Zaměstnání je vykonáváno na základě DPP od 5.9.2012 do 20.10.2012 v září zúčtován příjem 5.000 Kč v říjnu dosáhne rozhodného příjmu 10.500 Kč P/O bude podána od 5.9.2012 do 20.10.2012 v termínu do 30.11.2012 Účast na NP pouze v říjnu 2012 – odvod pojistného, nárok na dávky pouze pokud vznikne DPN v říjnu

30 Zaměstnavatel uzavřel DPP Od 1. do 31. března, odměna 8 000 Kč zúčtována do měsíce dubna novou DPP uzavřel Od 10. do 30. dubna, odměna ve výši 4 000 Kč zúčtována také do měsíce dubna. Nejde o souběh dvou DPP, DPP netrvaly v jednom měsíci, nesčítám, DPP nezakládají účast na pojištění, neodvádím pojistné. Dohoda o provedení práce § 7a - příklad

31 DPP od 1. července do 20. srpna 2012 PP od 21. do 31. srpna 2012 s týmž zaměstnavatelem. Nástup 1. července, do druhého 21. srpna Zúčtováno do srpna : 9 000 Kč DPP a 3 000 Kč PP V předcházejících 6 měsících zaměstnanec u zaměstnavatele nepracoval. DPP nezakládá účast, nezúčtováno nad 10 000 Kč PP – první krátkodobé zaměstnání, nezakládá účast na pojištění Dohoda o provedení práce § 7a - příklad

32 Účast na NP a DP od 1.1.2012 Obecné podmínky účasti na NP - zaměstnání malého rozsahu (pokud není sjednán měsíční příjem) nebo - ostatní Za den vstupu do zaměstnání se považuje nejdříve den 1.1.2012 (zánik poj. dnem ukončení činnosti) MR platí obecné podmínky, „oznámení“ až po vzniku účasti (čtvrtletní odměna v březnu, oznámení do konce dubna, vznik účasti od 1.1.2012) Členové kolektivního orgánu

33 1.Členové představenstva a.s. jsou odměňováni jednou za rok, odměna činí 100 000 Kč. 2.Předseda představenstva a.s. má od roku 2011 sjednanou odměnu 50 000 Kč měsíčně. 1. MR 2. ostatní: „oznámení do konce ledna 2012 Členové kolektivního orgánu - příklad

34 3. Odměna za činnost člena statutárního orgánu náležející za rok 2011 byla zúčtována do ledna 2012 ve výši 100 000 Kč. 4. Předseda představenstva a.s. je zároveň v této společnosti ředitelem v pracovním poměru od r. 2010. Odměna předsedy představenstva činí 300 000 Kč čtvrtletně, mzda zaměstnance v PP činí 50 000 Kč měsíčně. 3. V lednu odvedu pojistné, „oznámím“ do konce ledna účast na pojištění od 1.1.2012. 4. dvakrát účast na pojištění, pozor na MVZ Členové kolektivního orgánu - příklad

35 Účast na NP a DP od 1.1.2012 oznamovací povinnost - malý rozsah - ostatní Společník s.r.o. je účasten NP za stejných podmínek jako jednatel Vznik pojištění dnem, ve kterém začal konat práci pro společnost, poj. zaniká dnem ukončení výkonu práce. Pro účast na NP je rozhodující sjednaný příjem - bude-li nižší než rozhodný příjem či nebude-li sjednán vůbec, půjde o zaměstnání malého rozsahu. Zkoumám zda má příjem 2 500 Kč. Jednatel s.r.o. Společník s.r.o.

36 Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání Je-li společník s.r.o. současně jednatelem téže společnosti, je pojištěn z této činnosti jen jednou ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Souběh pojištění z více zaměstnání § 8 ZNP

37 1)Společník v roce 2012 odměna 2 000,- Kč jednatel v roce 2012 odměna 2 000,- Kč = součet příjmů, účast na pojištění (v roce 2011 účast nebyla) 2) Společník v roce 2012 odměna 1 000,- Kč jednatel v roce 2012 odměna 1 000,- Kč = součet příjmů je nižší než 2 500 Kč nezaloží účast na pojištění (ani v roce 2011) 3) Za činnost společníka není odměňován, za činnost jednatele není odměňován – pro pojistné nás nezajímá ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Společník s r.o.

38 Podmínky účasti od 1.1.2012: Nemocenské a důchodové pojištění – jednotné podmínky, Zrušena podmínka – odměna předem určena Příklad na bytové družstvo: Odměna 40 000 Kč za rok byla – nebyla předem určena, zúčtována do února 2012 za rok 2011 Zúčtovaný příjem vyšší než 2 500 Kč, posuzuji jako zaměstnání malého rozsahu, vznik pojištění 1.1.2012, „oznámím“ do 31.3.2012, odvedu pojistné, ELDP vedu od 1.2.2012 (zánik pojištění – dnem skončení členství v družstvu) ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Členové orgánu družstva 2012

39 Vznik a zánik účasti na pojištění § 10 ZNP  Vznik dnem nástupu do zaměstnání, pokud splňuje podmínky účasti na NP a zaniká dnem skončení PP. Za den před nástupem, za který příslušena NM, nebo za který se mzda nebo plat nekrátí (např. za svátek, dovolenou, za návštěvu lékaře, jako dárci krve,…) Př. Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr s pracovní dobou po-pá, s měsíční mzdou 20.000 Kč o Od soboty 1. 9.2012, nastoupil v pondělí 3.9.2012 o Od neděle 1.1.2012, do zaměstnání nastoupil v pondělí 2.1.2012 (v lednu odpracoval všechny měny, nebyl důvod pro krácení mzdy) o Od úterý 1.5.2012, do zaměstnání nastoupil ve středu 2.5.2012 (jeden pracovní den nepracoval, mzda nebyla krácena - ZP)

40 Sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat RP Zaměstnanec v pracovním poměru má sjednanou mzdu 2 200 Kč/měsíc Pracovní poměr uzavřel od 1.1.2009 na dobu neurčitou. Od 1.1.2012 se stává zaměstnáním malého rozsahu (rozhodný příjem 2 500 Kč) - zánik pojištění § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. Posuzuji účast na nemocenském pojištění v každém měsíci zvlášť. Zaměstnavatel odhlásí tohoto zaměstnance z pojištění k 31.12.2011. V r. 2012 tento zaměstnanec nastoupí do práce dne 5.1.2012, v měsíci listopadu 2012 dosáhne rozhodného příjmu – zúčtováno 3 000 Kč. Zaměstnavatel do konce měsíce prosince 2012 oznámí nástup tohoto zaměstnance od 5.1.2012. ELDP vede od 1.11.2012. Změna RP od 1.1.2012 na 2.500 Kč § 10 odst. 2

41 Změna sjednaného příjmu § 10 odst. 3 ZNP  Jestliže u ZMR dojde ke zvýšení sjednaného příjmu na částku RP 2.500 Kč, vzniká pojištění ode dne, od něhož byl započitatelný příjem na takovou částku sjednán, nebo zvýšen Př. Zaměstnanec má pracovní poměr v rozsahu 2 dnů v týdnu, mzda činí 1.600 Kč/měsíc. Od 20.6. činí rozsah práce 5 dnů v týdnu mzda činí 3.700 Kč/měsíc. Od 1. do 19.6. činila mzda 1.200 Kč, za 20. až 30.6. činila 1.900 Kč. o Zaměstnavatel má povinnost : o Oznámit skončení ZMR 19.6. o Oznámit nástup do zaměstnání od 20.6. (den 20.6 je dnem nástupu vždy,i kdyby to byla so, ne

42 Změna sjednaného příjmu § 10 odst. 4 ZNP  Uzavřel-li zaměstnanec v PP po skončení PP další PP tak, že oba bezprostředně na sebe navazují nedochází k zániku pojištění z důvodu předchozího PP, pokud jsou splněny podmínky účasti na pojištění – pojištění trvá bez přerušení (vliv RO pro ND). Platí i pro DPČ, členy družstev, členy kolektivních orgánů, poslance,..Neplatí pro ZMR. o PP-PP, DPČ-DPČ, O-O,Q-Q Př. Konec PP 30.6.Od 1.7. je mu přiznán SD, nadále bude u téhož zaměstnavatele pracovat – ohlašovací povinnost, RO pro ND a)V PP, který uzavřel od 1.7. na poloviční úvazek, mzda 6.000 Kč, nástup 2.7. b)V PP, který uzavřel od 2.7., v tomto dnu začal pracovat, mzda 6.000 Kč c)Na DPČ, kterou uzavřel od 1.7., sjednaná odměna 8.000 Kč d)Na DPP d 1.7., začal pracovat 1.7., odměna 10.000 Kč Př. Zaměstnanec má pracovní poměr v rozsahu 2 dnů v týdnu, mzda činí 1.600 Kč/měsíc. Od 20.6. činí rozsah práce 5 dnů v týdnu mzda činí 3.700 Kč/měsíc. Od 1. do 19.6. činila mzda 1.200 Kč, za 20. až 30.6. činila 1.900 Kč. o Zaměstnavatel má povinnost : o Oznámit skončení ZMR 19.6. o Oznámit nástup do zaměstnání od 20.6. (den 20.6 je dnem nástupu vždy,i kdyby to byla so, ne

43 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nemocenské dávky Kdo platíVýplata dávky z NP odSazba 2012 a 2013 nemocenské 1.-21.kal.dní zaměstnavatel poté OSSZ 22. dne60% ošetřovnéOSSZ1.dne60% PPMOSSZ1.dne70% VTPMOSSZ1.dne Rozdíl mezi DVZ a průměrem z. příjmů

44 Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění, nebo po zániku pojištění, v OL – nemocenské, PPM Nárok na výplatu dávky (neplacené volno, výkon práce,nárok na plat zvl. předpis) Př. Zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele o neplacené volno na celý měsíc srpen. Bylo mu vyhověno. Od 8. srpna je PN. Nemá nárok na náhradu mzdy, od 1.9. má nárok na výplatu nemocenského. V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každé pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou (výjimka VTPM) ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění § 14

45 § 15 Ochranná lhůta (OL) : o Nemocenské – OL 7 kalendářních dnů o PPM – nástup na PPM v době 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství (sčítání nevyčerpané OL z dřívějšího pojištění, nejvýše 180 kalendářních dnů o Ošetrovné - nemá OL ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění § 15

46 § 15 Ochranná lhůta neplyne: od r. 2012 ze zaměstnání sjednaného na základě dohody o provedení práce ze zaměstnání poživatele starobního důchodu nebo pro ID III. stupně z dalšího zaměstnání, do kterého vstoupil zaměstnanec na dobu své dovolené ze zaměstnání sjednaného výlučně na dobu prázdnin se studentem nebo žákem ze zaměstnání malého rozsahu případě útěku odsouzeného ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění

47 Př. Zaměstnanec uzavřel DPČ na dobu od 1.7. do 31.8., výše odměny nebyla předem určena – ZMR. V červenci zúčtovaná odměna 5.000 Kč, v srpnu 8.000 Kč. Zaměstnanec byl uznán PN a)Od 29. 8. do 15.10. a)Od 2.9. Př. Zaměstnanci skončil PP 30.6. Od 30.6. má nárok na ošetřovné do 8.7. Dne 8.7. je uznán PN. OL trvala pouze do 7.7. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění

48 § 16 na ND není nárok na výplatu za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží práci, nebo OSVČ Nebo pokud náleží příjem podle zvláštních právních předpisů nebo po dobu vazby, výkonu trestu – vznik nároku na dávky před vazbou, výkonem trestu § 17 – první a poslední den sociální události nárok za část dne, pokud za část dne náleží započitatelný příjem. Platí i v případě dne, který se považuje za pokračování předchozí DPN. Př. Zaměstnanci končila PN, která trvala 30 dnů ve středu. V týdnu, němž končí PN má noční směny od 22.00 hod do 6:00 hod. Do práce nastoupil ve středu ve 22.00 hodin Za středu náleží nemocenské za 6 hodin. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění

49 § 17 odst. 4 – kalendářní dny, v nichž má zaměstnanec nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby se započítávají do podpůrčí doby ( i dny vyloučené - § 18 odst. 7) Př. Zaměstnanec je uznán PN od 1.9. do 30.9. De 27.9. v době vycházek odpracuje 2 hodiny. Za den 27.9. není nárok na nemocenské bez ohledu na počet odpracovaných hodin Oznamovací povinnost má i zaměstnanec. ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění

50 1.období 12 kalendářních měsíců před měsícem vzniku nemoci 2.nebo od vstupu do zaměstnání do měsíce před vznikem nemoci 3.nebo od vstupu do zaměstnání do konce kal. měsíce (do dne, jímž zaměstnání skončilo), v němž došlo k nástupu do zaměstnání, vznikla-li nemoc v měsíci vstupu do zaměstnání 4.RO je první předcházející kalendářní rok s alespoň 30 započitatelnými dny není-li v RO 12 kal. měsíců alespoň 7 započitatelných dnů, nebo není žádný započitatelný příjem ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodné období - § 18 a § 19

51 Př. Zaměstnanec je uznán PN od 31.10.2012, u zaměstnavatele pracuje dva roky – RO od 1.10.2011 do 30.9.2012 Pokud 31.10.2012 odpracoval celou směnu, PN začíná 1.11.2012 - § 26 odst. 3 ZNP. RO 1.11.2011 do 31.10.2012. Př. Zaměstnanec je uznán PN od 20.5., do zaměstnání nastoupil 1.3., RO ? Př. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 5.9., od 20.9. do 25.9. ošetřoval dítě, měl nárok na ošetřovné. RO ? Př. Zaměstnanec byl uznán PN od 7.1.2011 do 31.12.2011, v lednu 2012 ošetřoval dítě po dobu 7 dnů, měl nárok na ošetřovné, RO ? ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodné období - § 18 a § 19

52 - Zam.je v PP několik let, od 15.4.-17.8.12 byl ve výkonu trestu, PP trvá. Opět nastoupil 27.8.12. PN od 14.12.12 – RO od 27.8. do 30.11.10 -Při převzetí dítěte, opakovaně u PPM i u jednoho při ošetřovném se RO zjišťuje ke dni převzetí (u PPM k I. převzetí) -U převedené zaměstnankyně na jinou práci z důvodu těhotenství, je RO ke dni převedení, pokud je to pro ni výhodnější -Vznikne-li soc.událost v OL, je RO jako by soc.událost vznikla bezprostředně po ukončení zaměstnání - Nastoupí-li zam. na další PPM do 4let věku dítěte, porovnává se DVZ s tím před nástupem na I.PPM a z toho výhodnějšího se PPM vypočte ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodné období - § 18 a § 19

53 Pravděpodobný příjem pokud však v rozhodném období je méně než 7 kalendářních dní v děliteli, použije se pravděpodobný započitatelný příjem za 1 kal.den v měsíci vzniku sociální události (jedna třicetina započitatelného příjmu) není-li v RO započitatelný příjem není-li v RO alespoň 7 započitatelných dnů není-li v RO, kterým je první kalendářní rok před vznikem sociální události s alespoň 30 započitatelnými dny, žádný kalendářní rok s 30 započitatelnými dny ZMR + DPP – skutečně dosažený příjem se dělí 30 dny ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodné období - § 19 odst. 6, 7

54 Př. Zaměstnanec dne 10.2. nastoupil do práce, po 5 hodinách utrpěl Pracovní úraz. DVZ ? Př. Zaměstnanec je uznán PN od 10.února 2012 do 15. března 2012. Jestliže do práce nastoupil a)Před únorem 2011, je RO b)10.4.2011, c)18.1.2012 d)1.2.2012 e)8.2.2012 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodné období - § 19 odst. 6, 7

55 Patří sem: -Kal.dny omluvené nepřítomnosti v práci nebo ve službě, za které nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, -Kal.dny PN nebo karantény, v nichž náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny za dobu prvních 14 kal.dnů -Kal.dny, za které bylo poskytnuto nemocenské, PPM nebo ošetřovné Nepatří sem: - Kal.dnů PN, za které nevznikl nárok na nemocenské - dnů pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyloučené dny - § 18 odstavec 8

56 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Redukční hranice Průměrná mzda 2013 25.884 Kč Náhrada mzdy 2012 Náhrada mzdy 2013 Nemocen ské 2012 Nemocenské 2013 146,65151,03838,00863,00 219,98226,631257,001295,00 439,95453,082514,002589,00 I. Redukční hranice II. Redukční hranice III. Redukční hranice

57 Muž střídající se s matkou dítěte v péči o dítě v době její PPM na základě dohody, po uplynutí 6 týdne ode dne porodu, musí pečovat alespoň 7 dní po sobě jdoucích, aby měl nárok na PPM Dohoda o převzetí dítěte: -Den od kterého bude pojištěnec pečovat -Tento den nesmí spadat do období, kdy již byla PPM vyplacena a ani do období přede dnem ověření podpisu -Den porodu -Úředně nebo orgánem nemocenského pojištění, ověřen podpis matky ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Peněžitá pomoc v mateřství Zákon č. 187/2006 Sb. § 32

58 270 dnů účasti na pojištění se v případě předčasného porodu zjišťuje ke dni začátku 6.týdne Do 270 dnů účasti na pojištění se počítá i doba studia, pokud v posledních 2 letech bylo studium ukončeno úspěšně ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Peněžitá pomoc v mateřství Zákon č. 187/2006 Sb. § 32

59 Ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství, dávky na které nemá nárok: - DPP - členové kolektivního orgánu právnické osoby - zaměstnání malého rozsahu -Na ošetřovné není nárok též v období 21 dnů trvání DPN, v němž náleží náhrada mzdy ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zákon č. 187/2006 Sb. § 39, 42

60 Povinnosti lékaře  konec DPN je 30.dnem po uznání invalidity, i když jí neukončil lékař  nejméně 1x měsíčně povinnost lékaře vystavit trvání DPN, vždy k 21. dni trvání DPN  vycházky v období od 7 do 19 hodin a maximálně na 6 hodin  vznik DPN 3 dny zpětně - pokud déle, jen se souhlasem OSSZ  ukončení DPN 3 dny dopředu – pokud déle přihlédne se při výplatě pouze ke 3 dnům ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Povinnosti lékaře + práce neschopného Zákon č. 187/2006 Sb. Povinnosti práce neschopného Povinnost označit místo pobytu potřebnými údaji, tak aby bylo možno provést kontrolu léčebného režimu (§ 64)

61 Povinnosti zaměstnavatele § 93 - § 100  Přihlásit se do registru zaměstnavatelů, odhlásit se  Oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání/skončení zaměstnání, ohlásit změnu údajů  Vést evidenci o zaměstnancích  Uschovávat záznamy – archivace  Přijímat žádosti o dávky a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat OSSZ, oznamovat skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávek  Poskytnout součinnost při kontrole ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

62 Děkuji za pozornost. Ing. Eva Gdovinová oddělení kontroly OSSZ Plzeň-město ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ


Stáhnout ppt "Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Ing. Eva Gdovinová Oddělení kontroly ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google