Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění"— Transkript prezentace:

1 Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění Ing. Eva Gdovinová Oddělení kontroly

2 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti č. 589/1992 Sb.

3 POPLATNÍCI POJISTNÉHO - taxativně vyjmenovaní § 3 odst. 2)
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ POPLATNÍCI POJISTNÉHO - taxativně vyjmenovaní § 3 odst. 2) Zaměstnavatelé jsou poplatníky pojistného na nemocenské pojištění, pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti § 3 odst. 3 Zaměstnanci jsou poplatníci pojistného na důchodové pojištění, kteří jsou účastni důchodového pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění, zaměstnancem je též FO, které byly zúčtované příjmy po skončení zaměstnání zakl. účast na poj. § 3 odst. 4 – OSVČ – povinnost platit pojistné na důchodové pojištění, pokud se přihlásí k NP, potom i pojistné na NP § 3 odst. 5 – osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění

4 Vyměřovací základ § 5 odst. 1
Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně nebo byly, pokud by podléhaly zdanění v ČR nejsou od této daně osvobozeny jsou zúčtované zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance.

5 § 5 odst. 2 -do VZ se nezahrnují tyto příjmy
Náhrada škody podle zákoníku práce Odstupné a další odstupné, odchodné a odbytné poskytovaná na základě zvláštních právních předpisů a odměna při končení funkčního období Věrnostní přídavek horníků Odměny vyplácené podle zákona o vynálezech, pokud vytvoření a uplatnění vynálezu nemělo souvislost s výkonem zaměstnání Jednorázová sociální výpomoc poskytnutá zaměstnanci k překlenutí jeho mimořádně obtížných poměrů vzniklých v důsledku živelné pohromy, ek. nebo průmyslové havárie Plnění, které bylo poskytnuto poživateli SD nebo ID III. stupně po uplynutí 1 roku ode ne skončení zaměstnání Pojistné zaplacené zaměstnavatelem za zaměstnance § 8 odst.2

6 Zrušena sazba pojistného 21,5 % od 1.1.2012
Sazby pojistného § 7  Zaměstnanci – 6,5 % důchodové pojištění 3,5 %, kteří jsou účastní DS (3 % + 2 % na účet PF)   Zaměstnavatel – 25 % = 2,3% NP+ 21,5% DP + 1,2% SPZ Nelze si odečíst polovinu částky, kterou zaměstnavatelé vyplácejí zaměstnancům za dobu DPN (Celkem 31,5 %) Zaměstnavatel % pokud si tuto sazbu sám pro kalendářní rok zvolí (do 25 zaměstnanců, odečet ½ náhrady mzdy)  Zrušena sazba pojistného 21,5 % od 6

7 Povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné i za zaměstnance
Odvod pojistného § 8 Povinnost zaměstnavatele odvádět pojistné i za zaměstnance Příjem zaměstnance není v peněžní formě - povinnost zaměstnavatele uhradit pojistné i za zaměstnance Započitatelný příjem zúčtovaný po končení ZMR a DPP ve se považuje za příjem zúčtovaný kal. měsíci, v němž toto zaměstnání skončilo Př. ZMR od do , vstup do zaměstnání 1/ /2012 příjem 1000 Kč/měsíčně 9/2012 – příjem 1500 Kč do oznámím nástup od , od 1.do 20. října 2012 odvedu pojistné z částky …, ELDP zavedu od s uvedením, výdělečná činnost od

8 Povinnosti zaměstnavatele
Pojistné je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce § 9 penále 0,05 % za každý kalendářní den nezaplacení pojistného ve stanovené lhůtě, splátky – penále 0,025 % - § 20 povinnost zaměstnavatele předložit na předepsaném tiskopisu přehled o výši VZ § 5a a o výši pojistného, s uvedením č. účtu, z něhož byla platba provedena Uchovávat záznamy pro stanovení a odvod pojistného po dobu 10 let , § 22c Úhrada náhrady mzdy podle zvláštního předpisu, mzdového vyrovnání – povinnost uhradit i pojistné § 25a

9 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Maximální vyměřovací základ § 15a MVZ 2009 2010 2011 2012 2013 Násobek průměrné mzdy 48 72 48 ?? Výše MVZ Měsíční VZ vyšší než 94 220 Průměrná mzda r. 2013 VVZ x p.k. 1,0315 § 15a

10 Jedno zaměstnání u jednoho zaměstnavatele,
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Maximální vyměřovací základ Jedno zaměstnání u jednoho zaměstnavatele, zaměstnanec neplatí v kalendářním roce pojistné z částky, která přesahuje max. VZ; do VZ zaměstnavatele se nezahrnuje částka, které převyšuje max. VZ zaměstnance ( Kč, Kč) Měsíc měsíční VZ Odvod Leden 300000 červenec Únor srpen Březen září Duben říjen Květen 42 432 listopad Červen Prosinec

11 www.cssz.cz Potvrzení v souladu s ustanovením § 15a odst. 3 zákona
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Maximální vyměřovací základ Potvrzení v souladu s  ustanovením § 15a odst. 3 zákona č. 589/1992 Sb. - tiskopisy, nemocenské Změny od

12 Nemocenské pojištění-zákon č. 187/2006 Sb.
Okruh pojištěných osob : Vymezen taxativním výčtem pracovních vztahů v § 5 ZNP Od pojištěni NP nově: Zaměstnanci činní na základě DPP § 7a, kód „T,U,V,W,X,Y,Z“ Společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté k.s., a ředitelé o.p.s. i pokud nemají pracovní poměr s o.p.s., kód S Prokuristé Členové kolektivních orgánů právnické osoby, kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni (obchodní společnosti, družstva, SVJ, o.p.s., o.s., nadace,..) Q Likvidátoři kód R Vedoucí organizačních složek zahraniční právnické osoby, jejichž místo výkonu práce je trvale v ČR

13 Zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Podmínky účasti zaměstnanců na pojištění § 6 odst. 1 ZNP Výkon zaměstnání v ČR (výjimka MS, k. nařízení EU) Zaměstnání trvalo nebo mělo trvat alespoň 15 kalendářních dnů (výjimka opakované krátkodobé zaměstnání) Sjednaná částka započitatelného příjmu za kal. měsíc činí alespoň částku rozhodného příjmu 2 500,- Kč (výjimka ZMR § 7) výši rozhodného příjmu bude vyhlašovat MPSV ve Sbírce zákonů sdělením 1/10 průměrné mzdy (25 884), zaokr. na 500 Kč Parametrická změna = vázáno na průměrnou mzdu = ,- Kč ( : 10 = = zaokrouhleno na celou 500 dolů) 13

14 PODMÍNKY ÚČASTI NA POJIŠTĚNÍ
§ 5 okruh pojištěných osob – vyjmenovaní Podmínky účasti u zaměstnání zkoumám, co bylo sjednáno krátkodobé zaměstnání (do 14 dnů) malého rozsahu (nad 14 dnů, příjem není sjednán nebo je sjednán pod Kč) Ostatní – nezařaditelné do výše uvedených skupin

15 KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ
§ 6 odst. 2 – Sjednaná částka z. příjmu činí aspoň výše rozhodného příjmu, nebo zaměstnanec dosáhl rozhodného příjmu. Zaměstnání netrvalo a ani nemělo trvat déle než 14 kal. dnů, opětovný nástup k témuž zaměstnavateli (i právní nástupce) a od skončení předchozího zaměstnání u téhož zaměstnavatele neuplynula doba aspoň 6 měsíců, pokud předchozí zaměstnání - založilo účast na pojištění, nebo - nezaložilo účast na pojištění proto, že nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kal.dnů, ale zaměstnanec dosáhl rozhodného příjmu (rok 2012 – 2500,- Kč) 1. Zjistit, zda jde o první takové zaměstnání, nebo opakující se zaměstnání do 6 měsíců, po 6 měsících 2. Zjistit, zda byl sjednán příjem aspoň ve výši Kč 3. Počkat na výši zúčtovaného příjmů, pokud nebyl sjednán nebo byl sjednán nižší než Kč

16 KRÁTKODOBÉ ZAMĚSTNÁNÍ
Příklad § 6 odst. 2 Zaměstnání od do , příjem Kč nezaložilo účast, je prvním zaměstnáním u zaměstnavatele Opakovaný nástup od 1.6. do : Příjem Kč – založí účast na pojištění Sjednaný příjem a skutečný příjem = Kč – nezaloží účast Sjednaný příjem Kč, skutečný příjem Kč – založí účast na pojištění Sjednaný příjem Kč, skutečný příjem Kč – je účasten pojištění, protože sjednaný příjem je vyšší než skutečný

17 Krátkodobé zaměstnání – souběh v jednom měsíci
Souběh více krátkodobých zaměstnání v kalendářním měsíci § 6 odst. 3 – úprava podmínek krátkodobého zaměstnání o úhrn započitatelných příjmů u stejného zaměstnavatele trvá více krátkodobých zaměstnání v kalendářním měsíci zúčtované příjmy ze všech zaměstnání se sečtou Pokud činí aspoň Kč, je účasten na NP v době trvání všech zaměstnání = souběh Pokud každé KR zaměstnání založí vlastní účast na pojištění, nesčítá se.

18 Krátkodobé zaměstnání – souběh v jednom měsíci
Jediným kritériem účasti je úhrn příjmů aspoň Kč. Není rozhodující, že Zaměstnání je prvním nebo opakujícím se po 6 měsících Ze zaměstnání je odměna nižší než Kč. Platí jen pro souběh krátkodobých zaměstnání (PP-DPČ, DPČ-DPČ, PP-PP, společník s.r.o. – PP, DPČ; ne DPP v jakékoliv kombinaci)

19 Krátkodobé zaměstnání – souběh v jednom měsíci, příklad
Pan Zahrádka a pan Novák uzavřeli se zaměstnavatelem DPČ od 1. do 14. dubna Dosud u tohoto zaměstnavatele nikdy nepracovali. Oba nastoupili do práce 1. dubna a oba obdrželi odměnu z této DPČ Kč. Nic neodvádím, nic nezakládá účast. Od 20. do 30. dubna pan Zahrádka uzavřel další DPČ s týmž zaměstnavatelem, odměna Kč. pan Zahrádka má souběh, sečteme příjmy (více než Kč), účast na pojištění od – , má dvě zaměstnání, 2 x oznámení, 2 x se odvede pojistné (jednou z Kč a jednou z Kč)

20 Krátkodobé zaměstnání – souběh v jednom měsíci, příklad
13. Dubna skončil PP, který trval 10 roků. Do dubna zúčtován započitatelný příjem Kč. Od 25. do 30. dubna činnost na základě DPČ u téhož zaměstnavatele, odměna sjednána a zúčtována ve výši Kč Nejde o souběh dvou KR zaměstnání. DPČ: je opakující se krátkodobé zaměstnání do 6 měsíců, ale odměna je nižší než Kč, nezakládá účast na pojištění, neodvádí se pojistné

21 Zaměstnání malého rozsahu ZMR § 7
Trvá déle než 14 kal. dnů Účast posuzujeme zvlášť v každém kalendářním měsíci Příjem za kalendářní měsíc sjednán nižší než Kč Není sjednám měsíční příjem § 7 odst. 3 – započitatelný příjem zúčtovaný až po skončení zaměstnání MR se považuje pro účely pojištění za příjem zúčtovaný do kalendářního měsíce, v němž toto zaměstnání skončilo.

22 Příklady DPČ od – sjednáno za každou odpracovanou hodinu 100 Kč – úvazek nebyl sjednán Započitatelný příjem únor 1200 Kč, březen 2500 Kč, duben Kč, květen Kč, červen 900 Kč Účast NP jen v březnu Zaměstnavatel má povinnost oznámit OSSZ nástup zaměstnance do zaměstnání od do 30. dubna 12 (oznámení o skončení zaměstnání až dnem skončení DPČ).

23 Příklady DPČ byla sjednána na období od 1.1. do Bylo sjednáno, že odměna bude činit 170 Kč za odpracovanou hodinu, nebyla sjednána částka započitatelného příjmu za kalendářní měsíc. Jedná se proto o ZMR. Zaměstnanci byla zúčtována odměna: do ledna 8000 Kč, do února 7000 Kč, do března 1000 Kč, do dubna 1200 Kč .Dne onemocněl, PN trvala do V měsících březnu a dubnu není účasten NP, nedosáhl rozhodného příjmu, z příjmů 1000 Kč a 1200 Kč se pojistné neplatí. Měl nárok na ND ?

24 Příklady Zaměstnanec uzavřel PP od do Mzda byla sjednána ve výši 2400 Kč měsíčně a do jednotlivých měsíců zúčtována. Do srpna 2012 byl zaměstnanci zúčtován doplatek za dovolenou ve výši 300 Kč. Zaměstnanci vznikne v měsíci červnu 2012 účast na NP z důvodu dosažení RP ( ). Zaměstnavatel oznámí nástup zaměstnance do zaměstnání do od a skončení PP , odvede pojistné na SZ do z částky 2700 Kč (tato částka zahrnuta do VZ na přehledu za měsíc 8/12 ELDP zavede od do ).

25 Účast na NP od vstupu do zaměstnání až do skončení zaměstnání
Účast na pojištění Ostatní Účast na NP od vstupu do zaměstnání až do skončení zaměstnání Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání a od druhého dne po nástupu má neplacené volno na dobu 3 měsíců. Mzda činila za jeden den 800 Kč. Účast na pojištění, oznámím nástup do 8 dnů, odvedu pojistné.

26 Účast na pojištění DPP § 7a
Účast na NP posuzována pouze za každý kalendářní měsíc zvlášť Započitatelný příjem nad Kč vznik : dnem, kdy začne vykonávat práci zánik : uplynutím doby, na kterou byla DPP sjednána příjem po skončení DPP se bude považovat pro účely pojištění za příjem v měsíci, kdy zaměstnání skončilo (ust. § 7 odst. 3), Nepřihlíží se k době trvání DPP a zda se opakuje zaměstnanec vykonává několik činností na základě DPP: bude účasten NP, pokud úhrn započitatelných příjmů přesáhne Kč

27 Účast na pojištění DPP § 7a - pokračování
účast na NP – náhrada mzdy za prvních 21 kalendářních dnů trvání DPN Počet hodin u jednoho zaměstnavatele zvýšen na 300 hodin DPP od lze uzavřít DPP výhradně písemnou formou – ZP od musí být povinně uvedena doba, na kterou dohoda uzavírá - § 75 ZP

28 Účast na pojištění DPP § 7a - příklad
Zaměstnanec uzavře DPP na dobu do na činnost konanou ode dne , odměna činí Kč, a další DPP s týmž zaměstnavatelem na činnost konanou dne , odměna činí Kč zúčtováno v březnu = Kč Účast na pojištění od do , a od 26.3.do zavedu ELDP (2), „oznámím“ na OSSZ, odvedu pojistné, bude se vypočítávat samostatně z každé DPP a zvlášť zaokrouhlovat. Souběh DPP v jednom měsíci

29 Účast na pojištění DPP § 7a - příklad
Zaměstnání je vykonáváno na základě DPP od do v září zúčtován příjem Kč v říjnu dosáhne rozhodného příjmu Kč P/O bude podána od do v termínu do Účast na NP pouze v říjnu 2012 – odvod pojistného, nárok na dávky pouze pokud vznikne DPN v říjnu

30 Dohoda o provedení práce § 7a - příklad
Zaměstnavatel uzavřel DPP Od 1. do 31. března, odměna Kč zúčtována do měsíce dubna novou DPP uzavřel Od 10. do 30. dubna, odměna ve výši Kč zúčtována také do měsíce dubna. Nejde o souběh dvou DPP, DPP netrvaly v jednom měsíci, nesčítám, DPP nezakládají účast na pojištění, neodvádím pojistné.

31 Dohoda o provedení práce § 7a - příklad
DPP od 1. července do 20. srpna 2012 PP od 21. do 31. srpna 2012 s týmž zaměstnavatelem. Nástup 1. července, do druhého 21. srpna Zúčtováno do srpna : Kč DPP a Kč PP V předcházejících 6 měsících zaměstnanec u zaměstnavatele nepracoval. DPP nezakládá účast, nezúčtováno nad Kč PP – první krátkodobé zaměstnání, nezakládá účast na pojištění

32 Členové kolektivního orgánu
Účast na NP a DP od Obecné podmínky účasti na NP - zaměstnání malého rozsahu (pokud není sjednán měsíční příjem) nebo - ostatní Za den vstupu do zaměstnání se považuje nejdříve den (zánik poj. dnem ukončení činnosti) MR platí obecné podmínky, „oznámení“ až po vzniku účasti (čtvrtletní odměna v březnu, oznámení do konce dubna, vznik účasti od )

33 Členové kolektivního orgánu - příklad
Členové představenstva a.s. jsou odměňováni jednou za rok, odměna činí Kč. Předseda představenstva a.s. má od roku 2011 sjednanou odměnu Kč měsíčně. 1. MR 2. ostatní: „oznámení do konce ledna 2012

34 Členové kolektivního orgánu - příklad
3. Odměna za činnost člena statutárního orgánu náležející za rok 2011 byla zúčtována do ledna 2012 ve výši Kč. 4. Předseda představenstva a.s. je zároveň v této společnosti ředitelem v pracovním poměru od r Odměna předsedy představenstva činí Kč čtvrtletně, mzda zaměstnance v PP činí Kč měsíčně. 3. V lednu odvedu pojistné, „oznámím“ do konce ledna účast na pojištění od 4. dvakrát účast na pojištění, pozor na MVZ

35 Jednatel s.r.o. Společník s.r.o.
Účast na NP a DP od oznamovací povinnost - malý rozsah - ostatní Společník s.r.o. je účasten NP za stejných podmínek jako jednatel Vznik pojištění dnem, ve kterém začal konat práci pro společnost, poj. zaniká dnem ukončení výkonu práce. Pro účast na NP je rozhodující sjednaný příjem - bude-li nižší než rozhodný příjem či nebude-li sjednán vůbec, půjde o zaměstnání malého rozsahu. Zkoumám zda má příjem Kč.

36 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Souběh pojištění z více zaměstnání § 8 ZNP Vykonává-li zaměstnanec více zaměstnání, z nichž každé zakládá účast na pojištění, je pojištěn z každého z těchto zaměstnání Je-li společník s.r.o. současně jednatelem téže společnosti, je pojištěn z této činnosti jen jednou Nemělo-li zaměstnání trvat a ani netrvalo déle než 14 dní, ale vykonával-li zaměstnanec u stejného zaměstnavatele více takovýchto zaměstnání a úhrn příjmů přesáhl alespoň částku rozhodného příjmu, je účasten pojištění nejvýše po dobu trvání takovýchto zaměstnání. POZOR - Za krátkodobé zaměstnání se nikdy nepovažuje DPP Stejné je to s DPP = u stejného zaměstnavatele + více DPP + součet odměn ,- = nemocenské pojištění po dobu trvání všech těch DPP

37 Společník v roce 2012 odměna 2 000,- Kč
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Společník s r.o. Společník v roce 2012 odměna 2 000,- Kč jednatel v roce 2012 odměna 2 000,- Kč = součet příjmů, účast na pojištění (v roce 2011 účast nebyla) 2) Společník v roce 2012 odměna 1 000,- Kč jednatel v roce 2012 odměna 1 000,- Kč = součet příjmů je nižší než Kč nezaloží účast na pojištění (ani v roce 2011) 3) Za činnost společníka není odměňován, za činnost jednatele není odměňován – pro pojistné nás nezajímá Účast na nemocenském a tím i zároveň důchodovém pojištění je v roce 2012 pokud je odměna více jak 2 500,-Kč

38 Členové orgánu družstva 2012
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Členové orgánu družstva 2012 Podmínky účasti od : Nemocenské a důchodové pojištění – jednotné podmínky, Zrušena podmínka – odměna předem určena Příklad na bytové družstvo: Odměna Kč za rok byla – nebyla předem určena, zúčtována do února 2012 za rok 2011 Zúčtovaný příjem vyšší než Kč, posuzuji jako zaměstnání malého rozsahu, vznik pojištění , „oznámím“ do , odvedu pojistné, ELDP vedu od (zánik pojištění – dnem skončení členství v družstvu) Účast na nemocenském a tím i zároveň důchodovém pojištění je v roce 2012 pokud je odměna více jak 2 500,-Kč

39 Vznik a zánik účasti na pojištění § 10 ZNP
Vznik dnem nástupu do zaměstnání, pokud splňuje podmínky účasti na NP a zaniká dnem skončení PP. Za den před nástupem, za který příslušena NM, nebo za který se mzda nebo plat nekrátí (např. za svátek, dovolenou, za návštěvu lékaře, jako dárci krve,…) Př. Zaměstnanec uzavřel pracovní poměr s pracovní dobou po-pá, s měsíční mzdou Kč Od soboty , nastoupil v pondělí Od neděle , do zaměstnání nastoupil v pondělí (v lednu odpracoval všechny měny, nebyl důvod pro krácení mzdy) Od úterý , do zaměstnání nastoupil ve středu (jeden pracovní den nepracoval, mzda nebyla krácena - ZP)

40 Sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat RP
Změna RP od na Kč § 10 odst. 2 Sjednaná částka započitatelného příjmu přestane dosahovat RP Zaměstnanec v pracovním poměru má sjednanou mzdu Kč/měsíc Pracovní poměr uzavřel od na dobu neurčitou. Od se stává zaměstnáním malého rozsahu (rozhodný příjem Kč) - zánik pojištění § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb. Posuzuji účast na nemocenském pojištění v každém měsíci zvlášť. Zaměstnavatel odhlásí tohoto zaměstnance z pojištění k V r tento zaměstnanec nastoupí do práce dne , v měsíci listopadu 2012 dosáhne rozhodného příjmu – zúčtováno Kč. Zaměstnavatel do konce měsíce prosince 2012 oznámí nástup tohoto zaměstnance od ELDP vede od

41 Změna sjednaného příjmu § 10 odst. 3 ZNP
Jestliže u ZMR dojde ke zvýšení sjednaného příjmu na částku RP Kč, vzniká pojištění ode dne, od něhož byl započitatelný příjem na takovou částku sjednán, nebo zvýšen Př. Zaměstnanec má pracovní poměr v rozsahu 2 dnů v týdnu, mzda činí Kč/měsíc. Od činí rozsah práce 5 dnů v týdnu mzda činí Kč/měsíc. Od 1. do činila mzda Kč, za 20. až činila Kč. Zaměstnavatel má povinnost : Oznámit skončení ZMR 19.6. Oznámit nástup do zaměstnání od (den 20.6 je dnem nástupu vždy,i kdyby to byla so, ne

42 Změna sjednaného příjmu § 10 odst. 4 ZNP
Uzavřel-li zaměstnanec v PP po skončení PP další PP tak, že oba bezprostředně na sebe navazují nedochází k zániku pojištění z důvodu předchozího PP, pokud jsou splněny podmínky účasti na pojištění – pojištění trvá bez přerušení (vliv RO pro ND). Platí i pro DPČ, členy družstev, členy kolektivních orgánů, poslance,..Neplatí pro ZMR. PP-PP, DPČ-DPČ, O-O,Q-Q Př. Konec PP 30.6.Od 1.7. je mu přiznán SD, nadále bude u téhož zaměstnavatele pracovat – ohlašovací povinnost, RO pro ND V PP, který uzavřel od 1.7. na poloviční úvazek, mzda Kč, nástup 2.7. V PP, který uzavřel od 2.7., v tomto dnu začal pracovat, mzda Kč Na DPČ, kterou uzavřel od 1.7., sjednaná odměna Kč Na DPP d 1.7., začal pracovat 1.7., odměna Kč Př. Zaměstnanec má pracovní poměr v rozsahu 2 dnů v týdnu, mzda činí Kč/měsíc. Od činí rozsah práce 5 dnů v týdnu mzda činí Kč/měsíc. Od 1. do činila mzda Kč, za 20. až činila Kč. Zaměstnavatel má povinnost : Oznámit skončení ZMR 19.6. Oznámit nástup do zaměstnání od (den 20.6 je dnem nástupu vždy,i kdyby to byla so, ne

43 Nemocenské dávky Kdo platí Výplata dávky z NP od Sazba 2012 a 2013
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Nemocenské dávky Kdo platí Výplata dávky z NP od Sazba 2012 a 2013 nemocenské 1.-21.kal.dní zaměstnavatel poté OSSZ 22. dne 60% ošetřovné OSSZ 1.dne PPM 70% VTPM Rozdíl mezi DVZ a průměrem z. příjmů

44 Dávkový systém nemocenského pojištění § 14
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění § 14 Nárok na dávku vzniká, jestliže podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění , nebo po zániku pojištění, v OL – nemocenské, PPM Nárok na výplatu dávky (neplacené volno, výkon práce,nárok na plat zvl. předpis) Př. Zaměstnanec požádal svého zaměstnavatele o neplacené volno na celý měsíc srpen. Bylo mu vyhověno. Od 8. srpna je PN . Nemá nárok na náhradu mzdy, od 1.9. má nárok na výplatu nemocenského. V případě souběhu pojištění se podmínky pro vznik nároku na dávku posuzují v každé pojištění samostatně. Je-li nárok na tutéž dávku současně z více pojištění, náleží dávka ze všech pojištění jen jednou (výjimka VTPM) 44

45 Dávkový systém nemocenského pojištění § 15
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění § 15 § 15 Ochranná lhůta (OL) : Nemocenské – OL 7 kalendářních dnů PPM – nástup na PPM v době 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění u žen, jejichž zaměstnání skončilo v době těhotenství (sčítání nevyčerpané OL z dřívějšího pojištění, nejvýše 180 kalendářních dnů Ošetrovné - nemá OL 45

46 Dávkový systém nemocenského pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění § 15 Ochranná lhůta neplyne: od r ze zaměstnání sjednaného na základě dohody o provedení práce ze zaměstnání poživatele starobního důchodu nebo pro ID III. stupně z dalšího zaměstnání, do kterého vstoupil zaměstnanec na dobu své dovolené ze zaměstnání sjednaného výlučně na dobu prázdnin se studentem nebo žákem ze zaměstnání malého rozsahu případě útěku odsouzeného 46

47 Dávkový systém nemocenského pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění Př. Zaměstnanec uzavřel DPČ na dobu od 1.7. do 31.8., výše odměny nebyla předem určena – ZMR. V červenci zúčtovaná odměna Kč, v srpnu Kč. Zaměstnanec byl uznán PN Od do Od 2.9. Př. Zaměstnanci skončil PP Od má nárok na ošetřovné do 8.7. Dne 8.7. je uznán PN. OL trvala pouze do 7.7. 47

48 Dávkový systém nemocenského pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění § 16 na ND není nárok na výplatu za dobu, po kterou vykonává v pojištěné činnosti, ze které tyto dávky náleží práci, nebo OSVČ Nebo pokud náleží příjem podle zvláštních právních předpisů nebo po dobu vazby, výkonu trestu – vznik nároku na dávky před vazbou, výkonem trestu § 17 – první a poslední den sociální události nárok za část dne, pokud za část dne náleží započitatelný příjem. Platí i v případě dne, který se považuje za pokračování předchozí DPN. Př. Zaměstnanci končila PN, která trvala 30 dnů ve středu. V týdnu, němž končí PN má noční směny od hod do 6:00 hod. Do práce nastoupil ve středu ve hodin Za středu náleží nemocenské za 6 hodin. 48

49 Dávkový systém nemocenského pojištění
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Dávkový systém nemocenského pojištění § 17 odst. 4 – kalendářní dny, v nichž má zaměstnanec nárok na započitatelný příjem za část pracovní doby se započítávají do podpůrčí doby ( i dny vyloučené - § 18 odst. 7) Př. Zaměstnanec je uznán PN od 1.9. do De v době vycházek odpracuje 2 hodiny. Za den není nárok na nemocenské bez ohledu na počet odpracovaných hodin Oznamovací povinnost má i zaměstnanec. 49

50 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Rozhodné období - § 18 a § 19 období 12 kalendářních měsíců před měsícem vzniku nemoci nebo od vstupu do zaměstnání do měsíce před vznikem nemoci nebo od vstupu do zaměstnání do konce kal. měsíce (do dne, jímž zaměstnání skončilo), v němž došlo k nástupu do zaměstnání, vznikla-li nemoc v měsíci vstupu do zaměstnání RO je první předcházející kalendářní rok s alespoň 30 započitatelnými dny není-li v RO 12 kal. měsíců alespoň 7 započitatelných dnů, nebo není žádný započitatelný příjem 50

51 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Rozhodné období - § 18 a § 19 Př. Zaměstnanec je uznán PN od , u zaměstnavatele pracuje dva roky – RO od do Pokud odpracoval celou směnu, PN začíná § 26 odst. 3 ZNP. RO do Př. Zaměstnanec je uznán PN od 20.5., do zaměstnání nastoupil 1.3., RO ? Př. Zaměstnanec nastoupil do zaměstnání 5.9., od do ošetřoval dítě, měl nárok na ošetřovné. RO ? Př. Zaměstnanec byl uznán PN od do , v lednu 2012 ošetřoval dítě po dobu 7 dnů, měl nárok na ošetřovné, RO ? 51

52 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Rozhodné období - § 18 a § 19 Zam.je v PP několik let, od byl ve výkonu trestu, PP trvá. Opět nastoupil PN od – RO od do Při převzetí dítěte, opakovaně u PPM i u jednoho při ošetřovném se RO zjišťuje ke dni převzetí (u PPM k I. převzetí) U převedené zaměstnankyně na jinou práci z důvodu těhotenství, je RO ke dni převedení, pokud je to pro ni výhodnější Vznikne-li soc.událost v OL, je RO jako by soc.událost vznikla bezprostředně po ukončení zaměstnání - Nastoupí-li zam. na další PPM do 4let věku dítěte, porovnává se DVZ s tím před nástupem na I.PPM a z toho výhodnějšího se PPM vypočte 52

53 Rozhodné období - § 19 odst. 6, 7
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodné období - § 19 odst. 6, 7 Pravděpodobný příjem pokud však v rozhodném období je méně než 7 kalendářních dní v děliteli, použije se pravděpodobný započitatelný příjem za 1 kal.den v měsíci vzniku sociální události (jedna třicetina započitatelného příjmu) není-li v RO započitatelný příjem není-li v RO alespoň 7 započitatelných dnů není-li v RO, kterým je první kalendářní rok před vznikem sociální události s alespoň 30 započitatelnými dny, žádný kalendářní rok s 30 započitatelnými dny ZMR + DPP – skutečně dosažený příjem se dělí 30 dny 53

54 Rozhodné období - § 19 odst. 6, 7
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Rozhodné období - § 19 odst. 6, 7 Př. Zaměstnanec dne nastoupil do práce, po 5 hodinách utrpěl Pracovní úraz. DVZ ? Př. Zaměstnanec je uznán PN od 10.února 2012 do 15. března Jestliže do práce nastoupil Před únorem 2011, je RO , 54

55 Vyloučené dny - § 18 odstavec 8
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Vyloučené dny - § 18 odstavec 8 Patří sem: Kal.dny omluvené nepřítomnosti v práci nebo ve službě, za které nenáleží náhrada příjmu nebo za které mu nebyl poskytnut služební příjem nebo plat, Kal.dny PN nebo karantény, v nichž náleží náhrada mzdy, platu nebo odměny za dobu prvních 14 kal.dnů Kal.dny, za které bylo poskytnuto nemocenské, PPM nebo ošetřovné Nepatří sem: - Kal.dnů PN, za které nevznikl nárok na nemocenské - dnů pracovní neschopnosti po ukončení podpůrčí doby 55

56 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
Redukční hranice Náhrada mzdy 2012 Náhrada mzdy 2013 Nemocenské 2012 Nemocenské 2013 146,65 151,03 838,00 863,00 219,98 226,63 1257,00 1295,00 439,95 453,08 2514,00 2589,00 I. Redukční hranice II. Redukční hranice III. Redukční hranice Průměrná mzda Kč

57 musí pečovat alespoň 7 dní po sobě jdoucích, aby měl nárok na PPM
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Peněžitá pomoc v mateřství Muž střídající se s matkou dítěte v péči o dítě v době její PPM na základě dohody, po uplynutí 6 týdne ode dne porodu, musí pečovat alespoň 7 dní po sobě jdoucích, aby měl nárok na PPM Dohoda o převzetí dítěte: Den od kterého bude pojištěnec pečovat Tento den nesmí spadat do období, kdy již byla PPM vyplacena a ani do období přede dnem ověření podpisu Den porodu Úředně nebo orgánem nemocenského pojištění, ověřen podpis matky Zákon č. 187/2006 Sb. § 32

58 Peněžitá pomoc v mateřství
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Peněžitá pomoc v mateřství 270 dnů účasti na pojištění se v případě předčasného porodu zjišťuje ke dni začátku 6.týdne Do 270 dnů účasti na pojištění se počítá i doba studia, pokud v posledních 2 letech bylo studium ukončeno úspěšně Zákon č. 187/2006 Sb. § 32

59 členové kolektivního orgánu právnické osoby zaměstnání malého rozsahu
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství, dávky na které nemá nárok: DPP členové kolektivního orgánu právnické osoby zaměstnání malého rozsahu Na ošetřovné není nárok též v období 21 dnů trvání DPN, v němž náleží náhrada mzdy Zákon č. 187/2006 Sb. § 39, 42

60 Povinnosti lékaře + práce neschopného
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Povinnosti lékaře + práce neschopného Povinnosti lékaře konec DPN je 30.dnem po uznání invalidity, i když jí neukončil lékař nejméně 1x měsíčně povinnost lékaře vystavit trvání DPN, vždy k 21. dni trvání DPN vycházky v období od 7 do 19 hodin a maximálně na 6 hodin vznik DPN 3 dny zpětně - pokud déle, jen se souhlasem OSSZ ukončení DPN 3 dny dopředu – pokud déle přihlédne se při výplatě pouze ke 3 dnům Povinnosti práce neschopného Povinnost označit místo pobytu potřebnými údaji, tak aby bylo možno provést kontrolu léčebného režimu (§ 64) Zákon č. 187/2006 Sb.

61 Povinnosti zaměstnavatele § 93 - § 100
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Povinnosti zaměstnavatele § 93 - § 100 Přihlásit se do registru zaměstnavatelů, odhlásit se Oznámit nástup zaměstnance do zaměstnání/skončení zaměstnání, ohlásit změnu údajů Vést evidenci o zaměstnancích Uschovávat záznamy – archivace Přijímat žádosti o dávky a neprodleně je spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat OSSZ, oznamovat skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávek Poskytnout součinnost při kontrole

62 Děkuji za pozornost. Ing. Eva Gdovinová
ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Děkuji za pozornost. Ing. Eva Gdovinová oddělení kontroly OSSZ Plzeň-město


Stáhnout ppt "Pojistné na sociální zabezpečení Nemocenské pojištění"

Podobné prezentace


Reklamy Google