Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ELDP Ivana Jurčíková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ELDP Ivana Jurčíková."— Transkript prezentace:

1 ELDP Ivana Jurčíková

2 Návody k vyplnění Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP pro období od tiskopis ČSSZ Metodická pomůcka k vyplňování ELDP pro období od tiskopis ČSSZ

3 Právní úprava Zákon č. 582/1991 Sb.
úkoly zaměstnavatelů při provádění DP § 35a - § 46 § 38- evidenční listy § 39 – předkládání EL § 54 odst. 4 – pokuty § 123e – elektronické podání

4 Hlavní zásady vedení ELDP se vede:
za jednotlivý kalendářní rok, nebo část roku pro každého pojištěnce (od za každého poživatele starobního důchodu) pro každou výdělečnou činnost (při souběhu u téhož zaměstnavatele)

5 Hlavní zásady vedení Uzavření ELDP: při skončení výdělečné činnosti
při dosažení u trvání výdělečné činnosti při nástupu do výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence skončení příslušnosti k ČR práv. předpisům ve vedení ELDP se pokračuje až po příp. opětovném nástupu do zaměstnání, po opětovné změně k právním předpisům ČR

6 Hlavní zásady vedení Od se na ELDP vykazuje doba omluvných důvodů pouze za dobu trvání výdělečné činnosti ! (omluvné důvody - § 16 odst. 4 písm. a) ZDP doba DPN, karantény doba, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě do 10 let, nejdéle prvních 9 (16) dnů doba před porodem, nejdříve 8 týdnů před ODP do dne předcházejícímu dni porodu)

7 EL se vyplňuje nejpozději do následujícího kal. roku po účetní závěrce, pokud výdělečná činnost trvá nebo trvala k do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě při skončení účasti na DP před 31.12, nejpozději do následujícího kal.roku.

8 ELDP se předkládá ode dne zápisu údajů do ELDP
do 30 dnů: ode dne zápisu údajů do ELDP ode dne zániku zaměstnavatele do 8 dnů ode dne obdržení výzvy orgánu sociálního zabezpečení

9 ELDP se předkládá Výjimky při předkládání
do 3 měsíců od úmrtí pojištěnce: nedošlo-li k jeho vyžádání orgánem social. zabez. ve lhůtě jim určené dříve do 3 měsíců pokud se jedná o nový nástup do zaměstnání u téhož zaměstnavatele ELDP osob ve služebním poměru se předkládají orgánům MO, MV, MS

10 Předkládání ELDP na tiskopisech ČSSZ
třídílný tiskopis při používání psacího stroje (originál + 2 stejnopisy) jednodílný tiskopis při použití výpočetní techniky – program k vyplňování EL (www.cssz.cz) v elektronické podobě ( § 123a zák. č. 582/1991 Sb. )

11 Česká správa sociálního zabezpečení určuje
dle § 123e odst. 5 z.č. 582/1991 Sb., ZOPSZ v případě předepsaných tiskopisů: Evidenční list důchodového pojištění, Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění, Přehled o výši pojistného lze jejich podání učinit též způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., tj. písemně na předepsaném tiskopisu, nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, a to v období od do

12 Předkládání ELDP originál – odesílá organizace na ČSSZ prostřednictvím OSSZ 1.stejnopis zůstává po dobu 3 let v archivu organizace (§ 35a odst.4) 2. stejnopis náleží zaměstnanci - organizace je povinna jej vydat zaměstnanci nejpozději v den, kdy je EL předkládán na OSSZ EL musí být vyplněn přesně dle stanovených kritérií, přesných zásad pro vyplňování tak, aby prošel technickou kontrolou pro jeho archivaci na ČSSZ Občan má právo projevit nesouhlas se zápisem zaměstnavatele na ELDP – spor o zápis na ELDP

13 Povolené opravy oddíl 1. a oddíl 3. nelze opravovat: RČ, rodné příjmení, VS, IČ chybný údaj škrtnout oprava po zbývající část prostoru parafa, kdo opravil oddíl 2. nelze opravovat průběh pojištění lze škrtat údaj celkem – parafa se neuvádí

14 Oddíl 2. Průběh pojištění
Zápis do dvou (příp. více) řádků dovršení důch. věku pro přiznání star. důch. a pojištění trvá nadále dodatečné zúčtování příjmů po skončení výdělečné činnosti (neplatí u ZMR a DPP!) opakovaný nástup do tří měsíců změna na zaměstnání malého rozsahu a naopak změna druhu výdělečné činnosti ( př. DPČ na DPP)

15 Oddíl 2. Průběh pojištění
Kód: první znak – číselník druhů činností druhý znak: P – příjem po skončení výdělečné činnosti (neplatí pro ZMR a DPP) D – důchodový věk V – výjimka – vojenská služba po část KM, pravomocné rozhodnutí soudu o naplat. rozv. PP nebo po podání návrhu na určení neplatnosti skončení PP došlo k mimosoudní dohodě třetí znak: S –statut. zástupce obchod. spol. nebo družstva (v případě, kdy je uvedeno v prvním znaku 1-9, A-J, L, N, P, S, T-Z) MR: A – jedná se o zaměstnání MR N – jedná se o zaměstnání a DPP

16 2. Průběh pojištění v daném roce:
„od“ den vzniku účasti na NP - den nástupu do zaměstnání (u MR a DPP pokud k pojištění došlo již v měsíci zahájení činnosti) „do“ – den ukončení výdělečné činnosti (pokud VČ trvá – ) navazují-li bezprostředně dvě výdělečné činnosti na sebe, vyplňují se jedním řádkem nevyplňuje se v případě druhého znaku „P“ – příjem po skončení výdělečné činnosti

17 Oddíl 2. Průběh pojištění
Dny počet kal. dnů trvání pojištění v daném kal.roce nezahrnují se nepojištěné měsíce zahrnují se vyloučené doby součet započtených dnů ve sloupci „Dny“ bude odpovídat součtu dnů, v nichž není znak „X“ výjimka, kdy je KM označen X, v němž po část měsíce: je vykonávána vojenská služba trvaly omluvné důvody a nebyla splněna podmínka dosažení rozhodného příjmu u zaměstnání MR u neplatně skončeného pracovního poměru

18 Oddíl 2. Průběh pojištění
Znak X uvádí se nepojištěné M pouze v období od – do uvádí se doba čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené uvádí se výkon vojenské služby po část měsíce a zbývající část, kdy nebyly dosaženy příjmy započitatelné do VZ, netrvaly omluvné důvody - výjímečné případy (po pouze vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení)

19 Oddíl 2. Průběh pojištění
Vyloučené doby doba výkonu vojenské služby doba po kterou trval dle rozsudku soudu PP vztah, který skončil neplatně a soud za tuto dobu nepřiznal žádnou náhradu mzdy omluvné důvody: doba DPN, pokud si ji ZAM nezpůsobil úmyslně doba karantény doba trvání potřeby ošetřování nebo péče o dítě do 10-ti let nebo jiného člena rodiny nejvýše 9 KD (16 KD) doba před porodem, nejdříve 8 týdnů před ODP do dne předcházejícímu dni porodu

20 Oddíl 2. Průběh pojištění
Vyměřovací základ úhrn VZ k období, za které náleží výjimky při uvedení dvou řádků při dosažení důchodového věku se uvede úhrnem do druhého řádku neplatí, pokud celá doba po dosažení důchodového věku je doba odečtená (MVZ)

21 Oddíl 2. Průběh pojištění
Doby odečtené osoba výdělečně činná po dovršení důchodového věku (vzniku nároku na důchod) bez pobírání důchodu: čerpání pracovního volna bez náhrady příjmu doba neomluvené absence doba trvání omluvných důvodů měsíce označené X

22 (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné)
Aplikace § 11 odst. 2 věta třetí a § 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné) Člen dozorčí rady a.s. zaměstnán v PP na dobu neurč. od  sjednaný příjem 35 000 Kč /měs. za období od března 2012 dluží spol. pojistné zúčtovaný příjem za r činil 327 000 Kč, za měsíce leden a únor  2012 činil 70 128 Kč v DPN byl od 5. dubna do 20. dubna  2012 Doba dočasné pracovní neschopnosti je dobou vyloučenou a bude uvedena v údaji „Vyloučené doby”, ale s ohledem na znění § 11 odst. 2 věty třetí zákona č. 155/1995 Sb. nemůže být tato doba zahrnuta jako doba pojištění do celkového počtu dnů ve sloupci „Dny”. V měsících březen až prosinec 2012 bude uveden znak „X”. V případě, že dlužné pojistné za kalendářní měsíc bude zaplaceno do tří let ode dne splatnosti tohoto pojistného musí být vyhotoven opravný ELDP.

23 (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné)
Aplikace § 11 odst. 2 věta třetí a § 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné) Ředitel obecně prospěšné společnosti začal vykonávat práci mimo PPV od sjednaný příjem 20 000 Kč/měs. důchodový věk dovršil a je výdělečně činný i nadále společnost dluží pojistné od listopadu 2012 v DPN byl od 10. 8. do  VZ za r. 2012 činil  Kč Na ředitele obecně prospěšné společnosti, kteří mimo pracovně právní vztah vykonávají pro tuto společnost práci, za kterou jsou odměňováni se nevztahuje sankce uvedená v § 11 odst. 2 věta třetí zákona č. 155/1995 Sb., tzn. že na ELDP nebudou měsíce listopad a prosinec 2012 označeny znakem „X” jako měsíce nepojištěné. V daném případě se nejedná o obchodní společnost, ale o příspěvkovou organizaci (zákon č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech). Pokud byla tato činnost vykonávána ke dni 31. prosinci 2011 a je vykonávána i po tomto dni, považuje se 1. leden 2012 za den nástupu do zaměstnání (článek II bod 4 zákona č. 470/2011 Sb.). Doba dočasné pracovní neschopnosti do dovršení důchodového věku bude vykázána v údaji „Vyloučené doby” a zahrnuta do celkového počtu dnů uvedených ve sloupci „Dny”. Doba dočasné pracovní neschopnosti se po dovršení důchodového věku vykazuje jak v údaji „Vyloučené doby”, tak i údaji „Doby odečítané”. Tato doba se nezapočítává do celkového počtu dnů ve sloupci „Dny” (§ 34 odst. 2 a § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.).

24 (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné)
Aplikace § 11 odst. 2 věta třetí a § 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné) Společník s.r.o. začal vykonávat práci mimo PPV od odměna 35 000 Kč/měs. od je současně jednatelem téže společnosti – odměna činí /měs. společnost dluží pojistné od září 2012 do srpna 2012 činí zúčtovaný příjem společníka Kč do srpna 2012 činí zúčtovaný příjem jednatele Kč. Od 1. ledna 2012 se účast na pojištění společníka a jednatele téže s.r.o. posuzuje jako výkon jedné činnosti, a proto se i příjmy z obou těchto činnosti sčítají do jednoho vyměřovacího základu uváděného na ELDP (§ 8 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 220/2011 Sb.).

25 (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné)
Aplikace § 11 odst. 2 věta třetí a § 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné) Člen představenstva bytového družstva začal vykonávat svou funkci od 1. 3. 2012 dle stanov družstva je odměna členům představenstva stanovena na 3 000 Kč/měs. s tím, že odměna má být zúčtována vždy po 4 měsících této činnosti první odměna byla zúčtována v 6/2012, pak 9/2012 a 12/2012. Ve stanovách je dále obsaženo, že tato odměna se může zvýšit dle výsledků hospodaření družstva. Na základě souhlasu členské základny družstva byla čl. předst. zúčtována v 12/2012 ještě odměna 2000 Kč. Celkový zúčtovaný příjem člena představenstva činil 32 000 Kč. Do údaje „Od” bude uveden den od něhož začal člen představenstva družstva vykonávat svou práci, tj. 1. března Přestože byla členovi představenstva bytového družstva zúčtována odměna pouze v měsících červnu, září a prosinci, trvala po celou dobu výkonu činnosti člena představenstva družstva účast na pojištění (byla splněna jedna z podmínek § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. - nejedná se o zaměstnání malého rozsahu takže otázka, kdy dojde k zúčtování odměny není pro posouzení účasti na pojištění rozhodující).

26 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
(krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnanec v PP od do v ochranné lhůtě dne onemocněl a v prac. neschopnosti byl do dosažený VZ do činil Kč v 5/2012 zaměstnavatel dodatečně zúčtoval zaměstnanci odměnu ve výši Kč. Dobu trvání pracovní neschopnosti po skončení tohoto zaměstnání nebude zaměstnavatel na ELDP zaznamenávat. Příjem zúčtovaný po skončení zaměstnání bude uveden na samostatném řádku s kódovým označením „1P+”. Doba dočasné pracovní neschopnosti trvající po skončení výdělečné činnosti (od 5. dubna do 14. června), bude do evidence ČSSZ přenesena OSSZ, která je příslušná k výplatě nemocenských dávek.

27 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
(krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnankyně v PP od 2. 1.2002 nastoupila dne na PPM dítě se narodilo 21. 4. 2012 v 3/2012 zaměstnavatel zaměstnankyni dodatečně zúčtoval odměnu ve výši 6 500 Kč dosažený VZ za r činil 54 500 Kč. V údaji „Dny” bude, vzhledem ke splnění podmínek účasti na pojištění podle § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., uveden počet dnů z období od 1. ledna do 30. dubna 2012. V celkovém součtu dnů uvedených v údaji „Vyloučené doby”, nebude s ohledem na zúčtovaný příjem zahrnut měsíc březen. Z měsíce dubna 2012 bude do vyloučených dob zahrnuto pouze období od 1. dubna do 20. dubna 2012, tj. do dne předcházejícího dni porodu. V údaji „Dny” bude, vzhledem ke splnění podmínek účasti na pojištění podle § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., uveden počet dnů z období od 1. ledna do 30. dubna 2012. V celkovém součtu dnů uvedených v údaji „Vyloučené doby”, nebude s ohledem na zúčtovaný příjem zahrnut měsíc březen. Z měsíce dubna 2012 bude do vyloučených dob zahrnuto pouze období od 1. dubna do 20. dubna 2012, tj. do dne předcházejícího dni porodu.

28 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
(krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnanec v PP na dobu neurčitou od sjednaný příjmem 27 000 Kč/měs. ukončil výdělečnou činnost dnem před ukončením PP zaměstnanec onemocněl a v DPN byl od 2.8. do v 8/2012 zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci náhradu za nevyčerpanou dovolenou dosažený VZ v r činil 190 000 Kč. K vzájemnému krytí vyloučené doby s příjmem z výdělečné činnosti v měsíci srpnu 2012 nedochází, protože dočasná pracovní neschopnost netrvala po celý kalendářní měsíc. Doba dočasné pracovní neschopnosti v měsíci srpnu 2012 (30 dnů) bude uvedena ve sloupci „Vyloučené doby”. Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti nebude na ELDP uvedena. Doba dočasné pracovní neschopnosti trvající po skončení výdělečné činnosti (od 1. září do 30. září 2012), bude do evidence ČSSZ přenesena OSSZ, která je příslušná k výplatě nemocenských dávek.

29 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb.
(krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnanec v PP od sjednaný příjem 19 000 Kč odpracoval dne 2. dubna 2012 část směny a poté utrpěl pracovní úraz (za tuto část směny byla zúčtována mzda) v důsledku tohoto úrazu byl v dočasné pracovní neschopnosti od 2.4. do v 5/2012 mu byla zúčtována odměna ve výši 5 000 Kč dosažený VZ r činil 175 000 Kč. Pokud je zaměstnanec uznán práce neschopným ode dne, ve kterém již odpracoval část směny, za kterou mu náleží odměna, bude na ELDP vykázána vyloučená doba až ode dne následujícího po dni, kdy zaměstnanec alespoň část směny odpracoval – tj. na ELDP nebude do vyloučených dob zahrnut den 2. dubna 2012. Ve vyloučených dobách nebude s ohledem na zúčtovaný příjem zahrnut měsíc květen 2012.

30 Neplatné skončení pracovního poměru
Zaměstnanec v PP od , sjednaný příjem 20 000 Kč, dostal k   výpověď z PP. VZ za 1/2012 a 2/2012 činil 43 000 Kč. ELDP za rok 2012 byl původně vyhotoven ZAM se soudní cestou domáhal neplatnosti rozvázání PP. V 10/2012 soud rozhodl o neplatném ukončení PP a přiznal ZAM náhradu mzdy za březen až srpen 2012 ve výši 120 000 Kč (20 000 Kč/měs). Náhradu mzdy přiznanou soudem ZMTV zúčtoval až v 3/2013. Rozhodnutí se stalo pravomocné 15. 11. 2012. ZAM a ZMTV se dohodli na ukončení PP k  Od 15.  do  zaměstnanec již nepracoval. Na základě rozsudku soudu je možné hodnotit dobu pojištění (§ 11 odst. 2 věta šestá zákona č. 155/1995 Sb.) jen do dne předcházejícího nabytí právní moci rozsudku, tj. do 14. listopadu 2012, od 15. listopadu do 30. listopadu 2012 nebyla splněna ani jedna z podmínek § 11 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., proto nelze tyto dny zahrnout do celkového počtu dnů uváděných v údaji „Dny” a na ELDP se v tomto měsíci vyznačí znak „X” – v návaznosti na tuto situaci (nehodnocení části měsíce), bude v údaji „Kód” na druhé pozici uveden znak „V”. Období od 1. září do 14. listopadu 2012, za které nebyla soudem přiznána náhrada mzdy je podle § 16 odst. 4 písm. j) zákona č. 155/1995 Sb. dobou vyloučenou. Náhrada mzdy, ve výši stanovené soudem, bude na ELDP uvedena do kalendářního roku 2012, za který náleží.


Stáhnout ppt "ELDP Ivana Jurčíková."

Podobné prezentace


Reklamy Google