Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ivana Jurčíková. Návody k vyplnění Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP pro období od 1.1.2012 tiskopis ČSSZ 89 381 8 Metodická pomůcka k vyplňování ELDP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ivana Jurčíková. Návody k vyplnění Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP pro období od 1.1.2012 tiskopis ČSSZ 89 381 8 Metodická pomůcka k vyplňování ELDP."— Transkript prezentace:

1 Ivana Jurčíková

2 Návody k vyplnění Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP pro období od 1.1.2012 tiskopis ČSSZ 89 381 8 Metodická pomůcka k vyplňování ELDP pro období od 1.1.2012 tiskopis ČSSZ 89 383 7 www.cssz

3 Právní úprava Zákon č. 582/1991 Sb. úkoly zaměstnavatelů při provádění DP § 35a - § 46 § 38- evidenční listy § 39 – předkládání EL § 54 odst. 4 – pokuty § 123e – elektronické podání

4 Hlavní zásady vedení ELDP se vede: za jednotlivý kalendářní rok, nebo část roku pro každého pojištěnce (od 1.1.2010 za každého poživatele starobního důchodu ) pro každou výdělečnou činnost (při souběhu u téhož zaměstnavatele)

5 Hlavní zásady vedení Uzavření ELDP: při skončení výdělečné činnosti při dosažení 31.12. u trvání výdělečné činnosti při nástupu do výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence skončení příslušnosti k ČR práv. předpisům ve vedení ELDP se pokračuje až po příp. opětovném nástupu do zaměstnání, po opětovné změně k právním předpisům ČR

6 Hlavní zásady vedení Od 1.1.2009 se na ELDP vykazuje doba omluvných důvodů pouze za dobu trvání výdělečné činnosti ! (omluvné důvody - § 16 odst. 4 písm. a) ZDP  doba DPN, karantény  doba, po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě do 10 let, nejdéle prvních 9 (16) dnů  doba před porodem, nejdříve 8 týdnů před ODP do dne předcházejícímu dni porodu)

7 EL se vyplňuje nejpozději do 30.4. následujícího kal. roku po účetní závěrce, pokud výdělečná činnost trvá nebo trvala k 31.12. do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě při skončení účasti na DP před 31.12, nejpozději do 31.1. následujícího kal.roku.

8 ELDP se předkládá do 30 dnů:  ode dne zápisu údajů do ELDP  ode dne zániku zaměstnavatele do 8 dnů  ode dne obdržení výzvy orgánu sociálního zabezpečení

9 ELDP se předkládá Výjimky při předkládání do 3 měsíců od úmrtí pojištěnce:  nedošlo-li k jeho vyžádání orgánem social. zabez. ve lhůtě jim určené dříve do 3 měsíců pokud se jedná o nový nástup do zaměstnání u téhož zaměstnavatele ELDP osob ve služebním poměru se předkládají orgánům MO, MV, MS

10 Předkládání ELDP na tiskopisech ČSSZ třídílný tiskopis při používání psacího stroje (originál + 2 stejnopisy) jednodílný tiskopis při použití výpočetní techniky – program k vyplňování EL (www.cssz.cz)www.cssz.cz v elektronické podobě ( § 123a zák. č. 582/1991 Sb. )

11 Česká správa sociálního zabezpečení určuje dle § 123e odst. 5 z.č. 582/1991 Sb., ZOPSZ v případě předepsaných tiskopisů: Evidenční list důchodového pojištění, Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění, Přehled o výši pojistného lze jejich podání učinit též způsobem uvedeným v § 123e odst. 2 písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., tj. písemně na předepsaném tiskopisu, nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů, formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem, a to v období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.

12 Předkládání ELDP originál – odesílá organizace na ČSSZ prostřednictvím OSSZ 1.stejnopis zůstává po dobu 3 let v archivu organizace (§ 35a odst.4) 2. stejnopis náleží zaměstnanci - organizace je povinna jej vydat zaměstnanci nejpozději v den, kdy je EL předkládán na OSSZ EL musí být vyplněn přesně dle stanovených kritérií, přesných zásad pro vyplňování tak, aby prošel technickou kontrolou pro jeho archivaci na ČSSZ Občan má právo projevit nesouhlas se zápisem zaměstnavatele na ELDP – spor o zápis na ELDP

13 Povolené opravy oddíl 1. a oddíl 3. nelze opravovat: RČ, rodné příjmení, VS, IČ chybný údaj škrtnout oprava po zbývající část prostoru parafa, kdo opravil oddíl 2. nelze opravovat průběh pojištění lze škrtat údaj celkem – parafa se neuvádí

14 Oddíl 2. Průběh pojištění Zápis do dvou (příp. více) řádků dovršení důch. věku pro přiznání star. důch. a pojištění trvá nadále dodatečné zúčtování příjmů po skončení výdělečné činnosti (neplatí u ZMR a DPP!) opakovaný nástup do tří měsíců změna na zaměstnání malého rozsahu a naopak změna druhu výdělečné činnosti ( př. DPČ na DPP)

15 Oddíl 2. Průběh pojištění Kód: první znak – číselník druhů činností druhý znak: P – příjem po skončení výdělečné činnosti (neplatí pro ZMR a DPP) D – důchodový věk V – výjimka – vojenská služba po část KM, pravomocné rozhodnutí soudu o naplat. rozv. PP nebo po podání návrhu na určení neplatnosti skončení PP došlo k mimosoudní dohodě třetí znak: S – statut. zástupce obchod. spol. nebo družstva (v případě, kdy je uvedeno v prvním znaku 1-9, A-J, L, N, P, S, T-Z) MR: A – jedná se o zaměstnání MR N – jedná se o zaměstnání a DPP

16 2. Průběh pojištění v daném roce: „ od“ - den vzniku účasti na NP - den nástupu do zaměstnání (u MR a DPP pokud k pojištění došlo již v měsíci zahájení činnosti) „do“ – den ukončení výdělečné činnosti (pokud VČ trvá – 31.12.) - navazují-li bezprostředně dvě výdělečné činnosti na sebe, vyplňují se jedním řádkem - nevyplňuje se v případě druhého znaku „P“ – příjem po skončení výdělečné činnosti

17 Oddíl 2. Průběh pojištění Dny - počet kal. dnů trvání pojištění v daném kal.roce - nezahrnují se nepojištěné měsíce - zahrnují se vyloučené doby - součet započtených dnů ve sloupci „Dny“ bude odpovídat součtu dnů, v nichž není znak „X“ výjimka, kdy je KM označen X, v němž po část měsíce: je vykonávána vojenská služba trvaly omluvné důvody a nebyla splněna podmínka dosažení rozhodného příjmu u zaměstnání MR u neplatně skončeného pracovního poměru

18 Oddíl 2. Průběh pojištění Znak X uvádí se nepojištěné M pouze v období od – do uvádí se doba čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené uvádí se výkon vojenské služby po část měsíce a zbývající část, kdy nebyly dosaženy příjmy započitatelné do VZ, netrvaly omluvné důvody - výjímečné případy (po 31.12.2004 pouze vojenské cvičení nebo výjimečné vojenské cvičení)

19 Oddíl 2. Průběh pojištění Vyloučené doby doba výkonu vojenské služby doba po kterou trval dle rozsudku soudu PP vztah, který skončil neplatně a soud za tuto dobu nepřiznal žádnou náhradu mzdy omluvné důvody: doba DPN, pokud si ji ZAM nezpůsobil úmyslně doba karantény doba trvání potřeby ošetřování nebo péče o dítě do 10-ti let nebo jiného člena rodiny nejvýše 9 KD (16 KD) doba před porodem, nejdříve 8 týdnů před ODP do dne předcházejícímu dni porodu

20 Oddíl 2. Průběh pojištění Vyměřovací základ úhrn VZ k období, za které náleží výjimky při uvedení dvou řádků při dosažení důchodového věku se uvede úhrnem do druhého řádku neplatí, pokud celá doba po dosažení důchodového věku je doba odečtená (MVZ)

21 Oddíl 2. Průběh pojištění Doby odečtené osoba výdělečně činná po dovršení důchodového věku (vzniku nároku na důchod) bez pobírání důchodu: čerpání pracovního volna bez náhrady příjmu doba neomluvené absence doba trvání omluvných důvodů měsíce označené X

22 Aplikace § 11 odst. 2 věta třetí a § 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné) Člen dozorčí rady a.s. zaměstnán v PP na dobu neurč. od 1.10.2003 sjednaný příjem 35 000 Kč /měs. za období od března 2012 dluží spol. pojistné zúčtovaný příjem za r. 2012 činil 327 000 Kč, za měsíce leden a únor 2012 činil 70 128 Kč v DPN byl od 5. dubna do 20. dubna 2012

23 Aplikace § 11 odst. 2 věta třetí a § 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné) Ředitel obecně prospěšné společnosti začal vykonávat práci mimo PPV od 15.10.2011 sjednaný příjem 20 000 Kč/měs. důchodový věk dovršil 15.8.2012 a je výdělečně činný i nadále společnost dluží pojistné od listopadu 2012 v DPN byl od 10. 8. do 30. 9.2012 VZ za r. 2012 činil 245 000 Kč

24 Aplikace § 11 odst. 2 věta třetí a § 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné) Společník s.r.o. začal vykonávat práci mimo PPV od 4.1.2010 odměna 35 000 Kč/měs. od 1.1.2011 je současně jednatelem téže společnosti – odměna činí 15 000/měs. společnost dluží pojistné od září 2012 do srpna 2012 činí zúčtovaný příjem společníka 280 000 Kč do srpna 2012 činí zúčtovaný příjem jednatele 120 000 Kč.

25 Aplikace § 11 odst. 2 věta třetí a § 16 odst. 3 věta druhá zákona č. 155/1995 Sb. (obchodní společnost/družstvo a dlužné pojistné) Člen představenstva bytového družstva začal vykonávat svou funkci od 1. 3. 2012 dle stanov družstva je odměna členům představenstva stanovena na 3 000 Kč/měs. s tím, že odměna má být zúčtována vždy po 4 měsících této činnosti první odměna byla zúčtována v 6/2012, pak 9/2012 a 12/2012. Ve stanovách je dále obsaženo, že tato odměna se může zvýšit dle výsledků hospodaření družstva. Na základě souhlasu členské základny družstva byla čl. předst. zúčtována v 12/2012 ještě odměna 2000 Kč. Celkový zúčtovaný příjem člena představenstva činil 32 000 Kč.

26 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. (krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnanec v PP od 23. 5.2002 do 31. 3. 2012 v ochranné lhůtě dne 5. 4. 2012 onemocněl a v prac. neschopnosti byl do 14. 6.2012 dosažený VZ do 31.3.2012 činil 45 000 Kč v 5/2012 zaměstnavatel dodatečně zúčtoval zaměstnanci odměnu ve výši 7 000 Kč.

27 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. (krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnankyně v PP od 2. 1.2002 nastoupila dne 1.3.2012 na PPM dítě se narodilo 21. 4. 2012 v 3/2012 zaměstnavatel zaměstnankyni dodatečně zúčtoval odměnu ve výši 6 500 Kč dosažený VZ za r. 2012 činil 54 500 Kč.

28 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. (krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnanec v PP na dobu neurčitou od 3.1.2005 sjednaný příjmem 27 000 Kč/měs. ukončil výdělečnou činnost dnem 31.8.2012 před ukončením PP zaměstnanec onemocněl a v DPN byl od 2.8. do 30.9.2012 v 8/2012 zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci náhradu za nevyčerpanou dovolenou dosažený VZ v r. 2012 činil 190 000 Kč.

29 Aplikace § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. (krytí vyloučených dob s příjmem) Zaměstnanec v PP od 2.1.2006 sjednaný příjem 19 000 Kč odpracoval dne 2. dubna 2012 část směny a poté utrpěl pracovní úraz (za tuto část směny byla zúčtována mzda) v důsledku tohoto úrazu byl v dočasné pracovní neschopnosti od 2.4. do 30.6.2012 v 5/2012 mu byla zúčtována odměna ve výši 5 000 Kč dosažený VZ r. 2012 činil 175 000 Kč.

30 Neplatné skončení pracovního poměru Zaměstnanec v PP od 2.1.2003, sjednaný příjem 20 000 Kč, dostal k 29.2.2012 výpověď z PP. VZ za 1/2012 a 2/2012 činil 43 000 Kč. ELDP za rok 2012 byl původně vyhotoven 25.3.2012. ZAM se soudní cestou domáhal neplatnosti rozvázání PP. V 10/2012 soud rozhodl o neplatném ukončení PP a přiznal ZAM náhradu mzdy za březen až srpen 2012 ve výši 120 000 Kč (20 000 Kč/měs). Náhradu mzdy přiznanou soudem ZMTV zúčtoval až v 3/2013. Rozhodnutí se stalo pravomocné 15. 11. 2012. ZAM a ZMTV se dohodli na ukončení PP k 30.11.2012. Od 15. 11.2012 do 30.11.2012 zaměstnanec již nepracoval.


Stáhnout ppt "Ivana Jurčíková. Návody k vyplnění Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP pro období od 1.1.2012 tiskopis ČSSZ 89 381 8 Metodická pomůcka k vyplňování ELDP."

Podobné prezentace


Reklamy Google