Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."— Transkript prezentace:

1 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz

2 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Metrologie 2009/2010 Den ÚNMZIng. Emil Grajciar

3 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Rok 2009 byl rokem, kdy česká metrologie plnila úkoly vyplývající: - z členství ČR v EU (a to nejen v rámci CZ PRES), - přispěla k naplňování záměrů MPO v oblasti snižování administrativní a regulatorní zátěže. Rok 2009 byl také rokem : - plnění úkolů koncepce rozvoje NMS, - činností při správě současného NMS a - standardní mezinárodní spolupráce.

4 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1. Mezinárodní spolupráce, Evropská unie 1.1 Mezinárodní spolupráce V součinnosti s ČMI byla mezinárodní spolupráce vedena standardním způsobem: - na úseku mezinárodních vládních metrologických organizací (Metrická konvence, OIML), - na úseku nevládních metrologických regionálních organizací (EURAMET, e.V., WELMEC), a další. Z významných akcí pak je potřebné se zmínit o 44. zasedání Mezinárodního výboru pro legální metrologii (CIML), které se uskutečnilo v říjnu 2009. Mimo jiné bylo odsouhlaseno konání 46.zasedání CIML v roce 2011 v Praze

5 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1.2 Evropská unie 1.2.1 Transpozice evropských směrnic – v gesci ÚNMZ Ve Sbírce zákonů, částka 136/2009 byla zveřejněna vyhláška č. 424/2009 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování.424/2009 Sb. Vyhláška transponuje směrnici EP a Rady 2009/3/ES. Vyhláška nabyla účinnosti k datu 1. ledna 2010.

6 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Kodifikovaná znění evropských směrnic Dne 28. 4. 2009 byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie směrnice EP a Rady 2009/34/ES o společných ustanoveních pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (přepracované znění). Směrnice zrušila směrnici 71/316/EHS. Změna evropského předpisu nevyvolá změnu vyhlášky č.332/2000Sb.332/2000Sb. Dne 16. 5. 2009 byla uveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie směrnici EP a Rady 2009/23/ES o vahách s neautomatickou činností (kodifikované znění). Směrnice zrušila směrnici 90/384/EHS. Změna evropského předpisu nevyvolá změnu nařízení vlády č.326/2002 Sb.326/2002 Sb.

7 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1.2.2 Transpozice evropských směrnic – v gesci MPO Ve Sbírce zákonů, částka 66/2009 byl zveřejněn zákon číslo 222/2009 Sb. o volném pohybu služeb a dále tzv. změnový zákon, zákon č. 223/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb. Oba zmiňované zákony nabyly účinnosti dne 28. prosince 2009. Předmětné zákony transponují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu. Implementace vedla k úpravě zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a to v části vztahující se ke střediskům kalibrační služby a registrovaným činnostem podle tohoto zákona.

8 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1.2.3 Evropský metrologický výzkumný projekt (EMRP) ÚNMZ se jako spolugestor podílel na projednávání návrhu rozhodnutí EP a Rady č. 912/2009/ES o účasti Společenství v evropském metrologickém výzkumném programu prováděném několika členskými státy. Předmětné rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 30.9.2009. - Jedná se o projekt spolufinancovaný z prostředků EU podle článku 169 Smlouvy a je plánován na období 7 let. - Finanční objem minimálně 400 milionů Eur. - Správcem projektu je EURAMET, e.V., jehož zakládajícím členem je také Český metrologický institut. - Umožňuje výrazné zapojení ČR, zejména ČMI. -Projekt je zaměřen do oblasti redefinice jednotek, do průmyslové metrologie, energetiky, životního prostředí, zdraví a do nových technologií.

9 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1.2.4 Novela směrnice EP a Rady 2004/22/ES – gestor ÚNMZ V Úředním věstníku EU L 294/7 ze dne 11.11.2009 byla vydána směrnice Komise 2009/137/ES o měřicích přístrojích, kterou se mění směrnice EP a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích, pokud jde o zneužívání maximálních dovolených chyb, pokud jde o zvláštní přílohy pro přístroje MI-001 až MI- 005 (elektroměry, plynoměry, vodoměry, měřiče tepla, měřicí systémy na kapaliny jiné než voda. Novela NV musí nabýt účinnosti dne 1. června 2011.

10 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 1.2.5 - Revize MID V roce 2009 byly zahájeny práce na revizi MID (směrnice EP a Rady 2004/22/ES, o měřicích přístrojích ) v souladu s článkem 25 směrnice. V rámci této revize: budou řešeny návrhy na nové změny, případně návrhy na odstranění „nepřesností“ stávající směrnice, bude znovu otevřena otázka 8 „staropřístupových“ směrnic v neposlední řadě bude řešena realizace „NLF“ formou omnibusu pro MID a NAWI. V této záležitosti se již rozeběhly přípravné práce v PS EK. Očekává se dopadová studie a veřejná diskuse cca do poloviny roku 2010. Tímto tématem se také začal zabývat WELMEC.

11 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Přehled „staropřístupových“ směrnic : Směrnice Rady 71/317/EHS - pravoúhlá závaží střední přesnosti. Směrnice Rady 74/148/EHS - závaží vyšší než střední přesnosti. Směrnice rady 71/347/EHS - měření objemové hmotnosti obilí. Směrnice Rady 75/33/EHS - vodoměru na studenou vodu. Směrnice Rady 76/765/EHS - lihoměry a hustoměry na líh ve znění směrnice 82/624/EHS. Směrnice Rady 86/217/EHS - měřidla tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel. Směrnice Rady 76/766/EHS - lihoměrné tabulky. Směrnice Rady 71/349/EHS - kalibrace nádrží na plavidlech.

12 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2.Národní metrologický systém ČR 2.1 Koncepce rozvoje NMS ČR K datu 31. 12. 2009 se uskutečnilo vyhodnocení koncepce, které bude uveřejněno na www.unmz.cz v části metrologie. Byl analyzován stav plnění a některé úkoly zejména v technické části byly modifikovány s ohledem na nově vzniklé požadavky. V případě několika málo úkolů, došlo ke zpoždění, které bylo vyvoláno zejména finančními možnostmi.www.unmz.cz V roce 2009: Uskutečnila se celá řada legislativních změn. Pokračoval rozvoj etalonáže jednotlivých veličin. Pokračoval úkol výstavby ČMI – OI Praha. Ukončení stavebních prací se očekává v roce 2010.

13 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2.2 Legislativní úkoly (národní) Byla vypracována část návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se snižováním administrativní zátěže podnikatelů, která mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii. Základní změny: Zrušení institutu SKS, zrušení povinnosti žádat ÚNMZ o souhlas k navázání hlavního etalonu organizace na zahraniční subjekty, zrušení povinné registrace pro výrobce stanovených měřidel. Úprava HBZ ke zpřesnění transpozice směrnic k HBZ. Definování významu zajišťovacích značek. Byl připraven návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

14 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2.3 Český metrologický institut Vykonal kalibraci 51 651 kusů etalonů a pracovních měřidel. Pro externí subjekty ověřil 124 263 kusů stanovených měřidel. ČMI provedl zkoušky pro vydání certifikátů o schválení typu u 31 stanovených měřidel, u 36 certifikátů schválení typu měřidel provedl revizi či vydal doplněk. Uskutečnil 195 mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Na úseku ionizujícího záření vyrobil, zkalibroval a ověřil 7 326 kusů etalonů a měřidel. ČMI vykonal 604 dozorových akcí. Jako notifikovaná osoba č. 1383 vydal 54 certifikátů ES přezkoušení typu, u 33 certifikátů ES schválení typu vydal doplněk nebo revizi a vydal 1 170 certifikátů shody. ČMI v roce 2009 zahájil zpracování opatření obecné povahy (v současné době je 7 opatření před ukončením notifikačního procesu).

15 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2.4 Autorizované subjekty Celkový počet autorizovaných metrologických středisek (AMS) k 31. 12. 2009 byl 260. AMS ověřila v r. 2009 celkem 2,06 mil. kusů stanovených měřidel. V roce 2009 se projevil dopad implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích Nedošlo sice k poklesu počtu AMS, ale došlo k výraznému poklesu prvotních ověření u těch druhů měřidel, která lze uvádět na trh postupy posuzování shody (odměrné nádoby – v r. 2008 8,41 mil kusů, v r. 2009 0,14 mil. kusů). Subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření bylo k 31. 12. 2009 celkem 81. 2.5 Pověřování subjektů k výkonu činnosti SKS. V roce 2009 pověřeno celkem 8 subjektů. Počet SKS ke dni 31. prosince 2009 byl celkem 21.

16 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2.6 Vyhlašování státních etalonů V roce 2009 byly vyhlášeny 3 státní etalony: státní etalon poměru střídavých elektrických napětí průmyslové frekvence 50 Hz, státní etalon velké hmotnosti 500 kg, státní etalon celkového zářivého toku infračerveného záření. Celkem je k 31. 12. 2009 vyhlášeno v ČR 43 státních etalonů. 2.7 Plán standardizace – Program rozvoje metrologie V roce 2009 bylo řešeno 39 úkolů. Z toho zpracovával ČMI 18 úkolů, ostatní subjekty řešily zbývajících 21 úkolů. Na uvedené úkoly bylo vynaloženo celkem 42,396 mil. Kč (MPO přímo 33 mil. Kč na 16 úkolů řešených ČMI, ostatní z rozpočtu ÚNMZ). V rámci Plánu standardizace 2009, část iMERA EMRP řešil ČMI 4 úkoly ( 5,8 mil. Kč). Celkem bylo na projekt vynaloženo 10 mil. Kč, z toho 4,2 mil. Kč na přímou účast v projektech EMRP.

17 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2.8 Program podpory investic Pro potřeby laboratoře primární metrologie teploty ČMI byly pořízeny: Souprava kalibrační pece pro střední teplotní rozsah. Systém realizace ochranné atmosféry pro kyvety otevřených pevných bodů. Celková cena pořízených přístrojů byla 2 199 000,- Kč včetně DPH. 2.9 Kontrolní činnost ÚNMZ V roce 2009 bylo provedeno celkem 30 kontrol, z toho 2 u ČMI (na úseku fundamentální metrologie a v OI ČMI Pardubice), 10 kontrol u AMS s přidělenou úřední značkou K, 10 kontrol u AMS autorizovaných k ověřování tachografů s úřední značkou CZK a 8 kontrol u subjektů autorizovaných k výkonu úředního měření.

18 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 2.10 Spolupráce, poradní orgány Rada pro metrologii, technické komise,….. 2.11 Publikační činnost Věstník ÚNMZ V čísle č.2/2010 vydán přehled dalších určených norem (dokumentů OIML) pro podporu směrnice MID. Sborníky TH ÚNMZ – rok 2009 Hotově balené zboží v kostce Metrologie v kostce (3. upravené a doplněné vydání) V přípravě je sborník k metrologické terminologii Časopis Metrologie

19 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 3. Rok 2010 Činnost odboru metrologie ÚNMZ bude zaměřena do těchto oblastí: zpracování novely nařízení vlády č. 464/2005 Sb. tvorba nového zákona, tvorba prováděcích vyhlášek MPO, realizace stávající koncepce rozvoje NMS ČR, účast na jednáních PS Rady a PS EK pro měřidla, organizační příprava na 46. zasedání CIML, které se uskuteční v Praze v roce 2011, zajištění účasti na jednáních v mezinárodních organizacích. Nadále bude věnována pozornost kontrolám metrologických subjektů (AMS, úřední měření), řešení úkolů zařazených do Programu rozvoje metrologie.Trvale bude věnována pozornost mezinárodní metrologické spolupráci.

20 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Děkuji za pozornost Ing. Emil Grajciar grajciar@unmz.cz


Stáhnout ppt "Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví www.unmz.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google