Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2007 - 2013 Soubor dotačních titulů, jehož cílem je podporovat zemědělské postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a krajině, podporují biodivezitu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2007 - 2013 Soubor dotačních titulů, jehož cílem je podporovat zemědělské postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a krajině, podporují biodivezitu."— Transkript prezentace:

1 2007 - 2013 Soubor dotačních titulů, jehož cílem je podporovat zemědělské postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a krajině, podporují biodivezitu a ochranu genetického potenciálu k údržbě krajiny

2 Program rozvoje venkova Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, nařízení Rady (ES) č. 1290/2005, o financování Společné zemědělské politiky, a rozhodnutí Komise č. 2006/144/ES, o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007 - 2013) OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny IIIII.1.3. Agroenvironmentální opatření OSA III – Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova OSA IV – LEADER

3 HRDP 2004 - 2006 Byl základní programový dokument schválený Evropskou komisí v květnu roku 2004 pro poskytování podpory českému zemědělství a venkovskému prostoru z prostředků EU Byl základní programový dokument schválený Evropskou komisí v květnu roku 2004 pro poskytování podpory českému zemědělství a venkovskému prostoru z prostředků EU Prioritou HRDP byl „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů“ Prioritou HRDP byl „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů“ Cílem bylo posílení zemědělského a lesního sektoru, zvýšení konkurenceschopnosti venkovských oblastí a zachování přírodního a kulturního dědictví. Cílem bylo posílení zemědělského a lesního sektoru, zvýšení konkurenceschopnosti venkovských oblastí a zachování přírodního a kulturního dědictví.

4 Opatření HRDP Předčasné ukončení zemědělské činnosti (2005) Předčasné ukončení zemědělské činnosti (2005) Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA) (2004 – 2005) Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními (LFA) (2004 – 2005) Agro - environmentální opatření (AEO) (2004 – 2005) Agro - environmentální opatření (AEO) (2004 – 2005) Lesnictví (2004 – 2005) Lesnictví (2004 – 2005) Zakládání skupin výrobců (2005) Zakládání skupin výrobců (2005)

5 AEO (HRDP) Nařízením vlády č. 242/2004 Sb Nařízením vlády č. 242/2004 Sb V rámci HRDP se jedná o opatření s největším objemem finančních prostředků poskytovaných do zemědělství V rámci HRDP se jedná o opatření s největším objemem finančních prostředků poskytovaných do zemědělství Podopatření: Podopatření:  A – postupy šetrné k životnímu prostředí - 379 mil. Kč  B – ošetřování travních porostů - 1 887 mil. Kč  C - péče o krajinu - 1 031 mil. Kč  D – osevní postup v ochranných zónách jeskyní - 26 tis. Kč AEO byla v roce 2005 realizována na celkové ploše 1 168 tis. ha AEO byla v roce 2005 realizována na celkové ploše 1 168 tis. ha Podopatření Ošetřování travních porostů na ploše 713 tis. ha tj. 81 % veškerých TTP v ČR Podopatření Ošetřování travních porostů na ploše 713 tis. ha tj. 81 % veškerých TTP v ČR

6 Celkem bylo v rámci programu HRDP za období 2004 – 2005 vyplaceno žadatelům cca 8,143 mld. Celkem bylo v rámci programu HRDP za období 2004 – 2005 vyplaceno žadatelům cca 8,143 mld. Celkový objem dotací v rámci AEO dosáhl v roce 2005 částky 3 297 mil. Kč Celkový objem dotací v rámci AEO dosáhl v roce 2005 částky 3 297 mil. Kč Srovnání financí

7 Agroenvironmentální opatření 2007 - 2013 Podmínky realizace jsou stanoveny nařízením vlády č. 79/2007 Sb. Podmínky realizace jsou stanoveny nařízením vlády č. 79/2007 Sb. Cíle: zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny, snížit erozi půdy, podpořit ekologickou stabilitu krajiny, zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě Cíle: zamezit zrychlenému odtoku vody z krajiny, snížit erozi půdy, podpořit ekologickou stabilitu krajiny, zachovat a zvýšit přírodní rozmanitost na zemědělsky využívané půdě Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny. Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.

8 Podmínky: Fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje v LPIS evidovanou „minimální výměru“ zemědělské půdy Fyzická nebo právnická osoba, která obhospodařuje v LPIS evidovanou „minimální výměru“ zemědělské půdy Závazek na 5 let Závazek na 5 let Podmínky pro poskytování dotací uvedené v zákoně č. 252/1997 o zemědělství Podmínky pro poskytování dotací uvedené v zákoně č. 252/1997 o zemědělství Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu - nařízení vlády č. 79/2007 Sb. Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu - nařízení vlády č. 79/2007 Sb.

9 Platba Každoroční příspěvek / ha Každoroční příspěvek / ha Vypláceno Státním zemědělským a intervenčním fondem v českých korunách Vypláceno Státním zemědělským a intervenčním fondem v českých korunách Evropské unie (EAFRD) a ČR (80 % a 20 %) Evropské unie (EAFRD) a ČR (80 % a 20 %) Platby pokrývají: Platby pokrývají:  náklad, který je s účastí na opatření spojen  ztrátu příjmů, vyvolanou účastí na opatření Žádost Podává se Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím Zemědělské agentury – Pozemkového úřadu MZe Podává se Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu prostřednictvím Zemědělské agentury – Pozemkového úřadu MZe

10 Přehled podopatření Podopatření A: Postupy šetrné k životnímu prostředí Podopatření A: Postupy šetrné k životnímu prostředí  Titul A1: Ekologické zemědělství  Titul A2: Integrovaná produkce Podopatření B: Ošetřování travních porostů Podopatření B: Ošetřování travních porostů Podopatření C: Péče o krajinu Podopatření C: Péče o krajinu  Titul C1: Zatravňování orné půdy  Titul C2: Pěstování meziplodin  Titul C3: Biopásy Brožura ministerstva zemědělství: www.env.cz/ais/web-pub.nsf/MZPMCFMOE91H

11 Jak vypadá využívání podopatření Ošetřování travních porostů v praxi? Příklady ze Správ CHKO Bílé Karpaty a Beskydy

12 Ošetřování travních porostů Základní: Základní:  louky  Pastviny Nadstavbové: Nadstavbové:  mezofilní a vlhkomilné louky – s variantami hnojené, nehnojené nebo nehnojené s neposečenými pásy  horské a suchomilné louky – s variantami hnojené, nehnojené nebo nehnojené s neposečenými pásy  druhově bohaté pastviny  trvale podmáčené a rašelinné louky  ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků  ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního  suché stepní trávníky a vřesoviště

13 Přiřazení typu managementu k půdním blokům Mimo ZCHÚ – navrhuje sám zemědělec, dobrovolnost v nadstavbových titulech Mimo ZCHÚ – navrhuje sám zemědělec, dobrovolnost v nadstavbových titulech Ve ZCHÚ – řeší orgán ochrany přírody (+ NATURová území v jeho působnosti) Ve ZCHÚ – řeší orgán ochrany přírody (+ NATURová území v jeho působnosti) Přiřazování titulů – typů managementu k hotovým půdním blokům v LPIS do tzv. vrstvy ENVIRO Přiřazování titulů – typů managementu k hotovým půdním blokům v LPIS do tzv. vrstvy ENVIRO Možnost podat na AOPK žádost o změnu Možnost podat na AOPK žádost o změnu Vyhoví – možná změna Vyhoví – možná změna Nevyhoví a zemědělec přesto není schopen zajistit management – přechod na základní titul (louka/pastvina) – menší dotace Nevyhoví a zemědělec přesto není schopen zajistit management – přechod na základní titul (louka/pastvina) – menší dotace Na základě mapování biotopů pro soustavu Natura 2000 Na základě mapování biotopů pro soustavu Natura 2000 Podle zkušeností pracovníků Správy a zonace Podle zkušeností pracovníků Správy a zonace Pozorování v terénu (při žádostech o změnu) Pozorování v terénu (při žádostech o změnu) Inventarizační průzkumy… Inventarizační průzkumy…

14 Poznámky z praxe z CHKO Bílé Karpaty a Beskydy Bílé Karpaty: Bílé Karpaty:  Rozloha: 715 km2  Otevřená karpatská krajina výrazná bohatstvím květnatých luk se soliterními stromy a množstvím vzácných a endemických druhů  AEO využívá kolem 200 zemědělců (několik velkých firem) Beskydy Beskydy  Rozloha: 1160 km2  Kopcovitá krajina s druhově bohatými fragmenty pralesů, pestrá mozaika rozdrobených luk a původně především pastvin – dědictví staré kulturní krajiny  Zemědělců v AEO určitě přes 1000 (až 2000) -> menší pozemky, více drobných zemědělců

15 Rozdíly a společné problémy Bílé Karpaty Správa CHKO pořádala setkání se zemědělci a konzultovala s nimi navržený management Správa CHKO pořádala setkání se zemědělci a konzultovala s nimi navržený management Správa má mezi zemědělci podle všeho celkem dobré jméno – možnost individuálního přístupu Správa má mezi zemědělci podle všeho celkem dobré jméno – možnost individuálního přístupu I když ne všude, ochranáři mají příliš naivní nepraktický přístup I když ne všude, ochranáři mají příliš naivní nepraktický přístup Beskydy Správa CHKO pouze reagovala na žádosti o změnu managementu – příliš mnoho žadatelů. Zemědělská agentura pořádala kurzy. Správa CHKO pouze reagovala na žádosti o změnu managementu – příliš mnoho žadatelů. Zemědělská agentura pořádala kurzy. Správa se často setkává s negativním přístupem, který možná pochází od zemědělských agentur – „ochranáři zemědělce omezují“ Správa se často setkává s negativním přístupem, který možná pochází od zemědělských agentur – „ochranáři zemědělce omezují“

16 Rozdíly a společné problémy Bílé Karpaty Správa se pokusila zařadit do AEO i MZCHÚ – financování z PPK je nejisté. AEO jsou ale stále příliš nepružné a rigidní (a navíc je snaha scelovat půdní bloky bez vědomí Správy) Správa se pokusila zařadit do AEO i MZCHÚ – financování z PPK je nejisté. AEO jsou ale stále příliš nepružné a rigidní (a navíc je snaha scelovat půdní bloky bez vědomí Správy) Beskydy Správa automaticky přistoupila ke způsobu hradit údržbu MZCHÚ a prvních zón z PPK, aby měla nad nimi kontrolu Správa automaticky přistoupila ke způsobu hradit údržbu MZCHÚ a prvních zón z PPK, aby měla nad nimi kontrolu

17 Problémy Správ CHKO s AEO BK: Ministerstva poskytla AOP málo času na přidělení titulů k půdním blokům a stále si zachovávají spíše direktivní přístup BK: Ministerstva poskytla AOP málo času na přidělení titulů k půdním blokům a stále si zachovávají spíše direktivní přístup B: Problémy s nekomunikativností Zemědělských agentur B: Problémy s nekomunikativností Zemědělských agentur BK: Problém větších subjektů, kam s hnojem ze zimního ustájení - > přechod na základní titul (louka/pastvina – zde povoleno hnojení) – ale spíše výjimka BK: Problém větších subjektů, kam s hnojem ze zimního ustájení - > přechod na základní titul (louka/pastvina – zde povoleno hnojení) – ale spíše výjimka B: O změnu na základní titul bylo podáno 40 žádostí – tedy zde také spíše výjimka B: O změnu na základní titul bylo podáno 40 žádostí – tedy zde také spíše výjimka BK: Někteří zemědělci s AEO končí a chtějí pobírat pouze dotace ze SAPS případně LFA BK: Někteří zemědělci s AEO končí a chtějí pobírat pouze dotace ze SAPS případně LFA

18 Problémy Správ CHKO s AEO BK: „Opět spíše zemědělské dotace, které usnadňují péči o kulturní krajinu ale velmi málo o biodiverzitu. Té někdy i škodí.“ BK: „Opět spíše zemědělské dotace, které usnadňují péči o kulturní krajinu ale velmi málo o biodiverzitu. Té někdy i škodí.“ B: „Dotace nerespektují biodiverzitu. Znezvýhodňují skutečně druhově bohaté pastviny a louky oproti těm kulturním. všichni jsou postaveni na stejnou úroveň, což je z hlediska ochrany druhů málo přínosné, podobně z hlediska podpory malozemědělců (vlastní většinou ony malé druhově bohaté porosty).“ B: „Dotace nerespektují biodiverzitu. Znezvýhodňují skutečně druhově bohaté pastviny a louky oproti těm kulturním. všichni jsou postaveni na stejnou úroveň, což je z hlediska ochrany druhů málo přínosné, podobně z hlediska podpory malozemědělců (vlastní většinou ony malé druhově bohaté porosty).“

19 Názory uživatele dotací Platby přichází často příliš pozdě, zemědělci si musí brát úvěry, aby vydrželi. Platby přichází často příliš pozdě, zemědělci si musí brát úvěry, aby vydrželi. Pobírat dotace je výhodné, pro mnohé zemědělce tvoří až 90% příjmů z jejich činnosti (zvláště v marginálních oblastech – CHÚ). Je to ale spojeno se složitou adinistrativou Pobírat dotace je výhodné, pro mnohé zemědělce tvoří až 90% příjmů z jejich činnosti (zvláště v marginálních oblastech – CHÚ). Je to ale spojeno se složitou adinistrativou Nutná evidence všeho (pastevní deníky, množství dusíku…) Nutná evidence všeho (pastevní deníky, množství dusíku…) Pro starší lidi se jedná o nic neříkající pojmy.. Pro starší lidi se jedná o nic neříkající pojmy.. Problémy s kontrolami Problémy s kontrolami Špatná úroveň úředníků SZIF Špatná úroveň úředníků SZIF Často jsou sankce příliš likvidační – „velký strašák“ Často jsou sankce příliš likvidační – „velký strašák“ Znevýhodnění malých zemědělců Znevýhodnění malých zemědělců Přístup úřadů: Zemědělská agentura ve Zlíně pořádá kurzy, ale očerňuje na nich před zemědělci ochranáře. Zemědělská agentura ve Zlíně pořádá kurzy, ale očerňuje na nich před zemědělci ochranáře. Někteří lidé ze Správy CHKO Bílé Karpaty mají příliš idealistický přístup, protože nerozumí práci zemědělce v reálu. Někteří lidé ze Správy CHKO Bílé Karpaty mají příliš idealistický přístup, protože nerozumí práci zemědělce v reálu. Návrh konkrétní změny: Místo složitého systému neposečených pruhů zavést pravidlo: ponechat 5% plochy bez zásahu. Místo složitého systému neposečených pruhů zavést pravidlo: ponechat 5% plochy bez zásahu.

20 Plus oproti dřívějším AEO B: Ekologičtější přístup B: Ekologičtější přístup  Méně hnojení  Údržba krajiny (to je svým způsobem i mínus – hrdost sedláků…)  Není to zaměřené na maximální produkci, ale kvalitu managementu Z: Zlepšení situace Z: Zlepšení situace Zvýšení sazeb Zvýšení sazeb Menší sankce – nejsou tolik likvidační Menší sankce – nejsou tolik likvidační Jinak ale pouze upravení požadavků Jinak ale pouze upravení požadavků

21 Můj názor Dotace neumožňují drobné odchylky, které prospívají biodiverzitě. Např. rozdílný management na různých částech pozemku. Dotace neumožňují drobné odchylky, které prospívají biodiverzitě. Např. rozdílný management na různých částech pozemku. Nutnost přesného časovho plánu sečení na 5 let múže být na škodu – nedovoluje příliš hýbat s termíny např. v závislosti na očasí Nutnost přesného časovho plánu sečení na 5 let múže být na škodu – nedovoluje příliš hýbat s termíny např. v závislosti na očasí Orchideje v Beskydech Děkuji za pozornost www.youtube.com/watch?v=Mtfb4m6xGCA


Stáhnout ppt "2007 - 2013 Soubor dotačních titulů, jehož cílem je podporovat zemědělské postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a krajině, podporují biodivezitu."

Podobné prezentace


Reklamy Google