Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MZLU Brno Odborné vzdělávání Ekoagropodnikání zaměřené na zachování a údržbu krajiny 26.4. – 27.11.2012 Šardice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MZLU Brno Odborné vzdělávání Ekoagropodnikání zaměřené na zachování a údržbu krajiny 26.4. – 27.11.2012 Šardice."— Transkript prezentace:

1 MZLU Brno Odborné vzdělávání Ekoagropodnikání zaměřené na zachování a údržbu krajiny 26.4. – 27.11.2012 Šardice

2 MZLU Brno Úvod do kurzu Prezentace instituce Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky AF PRO PŘÍRODU A MYSLIVOST, o.s. 2 MZLU Brno

3 Úvod do kurzu Představení přednášejících Dr.Ing. Petr Marada (odborný organizační garant kurzu) Ing. Svatava Maradová (ředitelka spol. GEOCART CZ) prof.Ing. Jan Mareček, DrSc. další odborníci z praxe….. 3 MZLU Brno

4 Představení 1.Účastník soutěže mladých myslivců a ochrany přírody 2.Střední průmyslová škola strojní v Uh. Hradišti 3.Vysoká škola zemědělská v Brně 4.Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 5.Související aktivity Praxe - Okresní úřad Hodonín, referát životního prostředí - výkon státní správy na odděleních referátu ECO-management s.r.o.,Brno - odborný pracovník divize environmentálních analýz MZLU v Brně - odborný asistent / vysokoškolský učitel EKO-CENTRUM Brno - Ing. Vladimír Adamec, CSc - Spolupráce při hodnocení vlivu antropogenní činnosti na zemědělský půdní fond v k.ú. Šardice. Ministerstvo zemědělství ČR – Studie, semináře……akreditovaný poradce Ekologická komise ČMMJ Vlastní zemědělská praxe…. jiné Petr Marada

5 MZLU Brno

6 6 Ekosystémové služby Zakládání a péče o krajinotvorné prvky Realizace agroenvironmentálních opatření Vzdělávání a akreditované zemědělské poradenství Tvorba projektů a žádostí o dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství Dr. Ing. Petr Marada a partneři

7 MZLU Brno Zakládání a péče o krajinotvorné prvky Specializujeme se na zakládání především ekologicky a esteticky hodnotných částí krajiny, navracejících a utvářejících její typický vzhled nebo přispívajících k udržení její stability Důraz je kladen především na liniové, skupinové a soliterní výsadby nelesních dřevin včetně ovocných převážně původních krajových odrůd, dále mokřady, malé vodní plochy, remízy, meze, biokoridory včetně polních cest a souvisejícího ozelenění Součástí nabízených služeb je i odpovídající péče prováděná vhodnou technikou a optimální technologií.

8 MZLU Brno

9

10 Realizace agroenvironmentálních opatření Agroenvironmentální opatření představují soubor dotačních titulů Ministerstva zemědělství, které jsou zaměřeny na ochranu přírody a krajiny. Provádění těchto opatření přispívá k : Zamezení zrychleného odtoku vody z krajiny Snížení eroze půdy Podpoře ekologické stability krajiny Zachování a zvýšení přírodní rozmanitosti na zemědělsky využívané půdě S ohledem na místní podmínky se zaměřujeme na tvorbu biopásů extenzivní pěstování ovocných sadů původních krajových odrůd v režimu ekologického zemědělství zatravňování orné půdy první zalesňování orné půdy

11 MZLU Brno Vzdělávání a poradenská činnost Organizujeme a poskytujeme „Odborné vzdělávání o ekoagropodnikání zaměřeném na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny“ V rámci terénní praxe prezentujeme realizované aktivity ekofarmy v místmím regionu Poskytujeme akreditované zemědělské poradenství v rámci Programu rozvoje venkova, v oblasti právních požadavků zaměřených na ochranu životního prostředí, zajišťujících zdravotně nezávadné potraviny, odpovídající prostředí pro zvířata a vyhovující podmínky pro zemědělce V oblasti výuky, vědy a výzkumu spolupracujeme s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně

12 MZLU Brno Tvorba projektů a žádostí o dotace v oblasti životního prostředí a zemědělství včetně následných realizací Zaměřujeme se na - Program rozvoje venkova (Ministerstvo zemědělství) - Operační program Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí) - Program péče o krajinu (Ministerstvo životního prostředí

13 MZLU Brno Jsme zapojeni do udržování, čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích v obcích Podílíme se aktivně na udržování zelených ploch, přírodních útvarů……… Jsme připraveni zajistit zimní údržba komunikací Vysazujeme novou zeleň, podílíme se aktivně na zachování původních krajových odrůd ovocných stromů provádíme údržbu a péči o další společná zařízení dle vytvořeného plánu (např. údržba polních cest na základě jejich vyznačení a vytyčení v terénu, sečení mezí, ochranných nádrží, ochrana biocenter před škodami zvěří….) Péče veřejná prostranství a společná zařízení obcí

14 MZLU Brno Reference Realizace agroenvironmentální ch opatření v k.ú. Šardice, Nenkovice a Násedlovice (podpořeno MZe z Programu rozvoje venkova v roce 2007) Vytváření a prohlubování mokřadu v trati Dlouhé čtvrtě v Šardicích (podpořeno MŽP v rámci Programu péče o krajinu v roce 2007) Odborné vzdělávánhí - Ekoagropodnikání zaměřené na rozvoj mimoprodukčních funkcí agrární krajiny (podpořeno MZe v rámci Programu rozvoje venkova v roce 2007) Projekt výsadby extenzivního ovocného sadu k.ú. Šardice Projekt „Výsadba ovocných stromů pro obnovu krajinýcdh prvků mikroregionu Šardice, Nenkovice a Násedlovice ( podpořeno z Programu péče o krajinu MŽP v roce 2008) Projekt „Soliterní stromy pro obnovu krajinných prvků v Šardicích“ (podpořeno z Operačního programu Životní prostředí“ MŽP v roce 2008). Velmi dobrá spolupráce Dr.Ing. Petra Marady s Obecním úřadem v Nenkovicích byla oceněna v rámci krajského kola soutěže „Vesnice roku“ v roce 2008 hejtmanem Jihomoravského kraje udělením čestného úznání této obci za příkladný přístup k agroekologii

15 MZLU Brno

16 Čestné uznání…Cena české krajiny strana 16

17 MZLU Brno 17 Motto: „Krajina jako vizitka občanů, kde žijí…… aneb jaká krajina, takoví lidé….“

18 MZLU Brno Dr.Ing. Petr Marada

19 MZLU Brno Úvod do kurzu Časový objem kurzu dvoudenní bloky (čt, pá; celkem 9 bloků) Jeden den vždy exkurze – terénní cvičení) Začátky v 8:00 hod - prezence Ukončení v 17:00 hod 1 hod na oběd, 2 x přestávka na kávu Tvorba projektu - fakultativní V listopadu 2012 možná obhajoba Celkem 18 dnů – poslední den exkurze - hon 19 MZLU Brno

20 Úvod do kurzu Struktura kurzu Výuka Diskuse Terénní cvičení - exkurze 20 MZLU Brno

21 Úvod do kurzu Program 26. a 27.4. 2012 Zemědělské hospodaření a mimoprodukční funkce agrární krajiny Koncepce agrární politiky ČR Ekosystémové služby jako veřejný zájem Zemědělské hospodaření a myslivost Prezentace možností agroenvironmentálního hospodaření Zakládání a péče o krajinotvorné prvky Exkurze v terénu - prezentace intenzivního zemědělství / prezentace ekosystémových služeb 21 MZLU Brno

22 Úvod do kurzu Program na květen 2012 Vybrané požadavky základních právních předpisů vztažených na zemědělské hospodaření zákon o půdě, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu zákon o zemědělství, zákon o rostlinolékařské péči, zákon o hnojivech zákon o nakládání s chemickými látkami, zákon o vodách, zákon o odpadech dotační politika Ministerstva zemědělství,databáze LPIS Postup zahájení zemědělského hospodaření Zadání projektu – podklad pro žádost o dotace 22 MZLU Brno

23 Úvod do kurzu Program na červen 2012 Pozemkové úpravy a jejich využití v rámci ekoagropodnikání zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, plán společných zařízení, ÚSES katastrální vyhláška Tvorba projektu a vlastní realizace mokřadního ekosystému Exkurze v terénu – prezentace společných zařízení (nové polní cesty, biokoridory, mokřadní ekosystémy) 23 MZLU Brno

24 Úvod do kurzu Program na červenec 2012 Agroenvironmentální hospodaření - ošetřování travních porostů louky, mezofilní a vlhkomilné louky, horské a suchomilné louky, trvale podmáčené a rašelinné louky, ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků, ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního, pastviny, druhově bohaté pastviny, suché stepní trávníky a vřesoviště, Zakládání a péče o zatravněné plochy Exkurze v terénu – zatravňování orné půdy 24 MZLU Brno

25 Úvod do kurzu Program na srpen 26. a 27.8.2010 Agroenvironmentální opatření Péče o krajinu - biopásy. Zakládání a péče o biopásy, hodnocení biodiverzity, Problematika „zaplevelování“ Exkurze v terénu – zakládání biopásů, péče, údržba, konflikty s veřejností 25 MZLU Brno

26 Úvod do kurzu Program na září 2012 Ochrana přírody a krajiny Právní předpisy v oblasti ochrany přírody a krajiny, dotační politika Zákon o životním prostředí Zákon o ochraně přírody a krajiny Dotační politika Program péče o krajinu, program pro obnovu přirozených funkcí krajiny Operační program životní prostředí Program rozvoje venkova Tvorba projektů a žádostí o dotace Tvorba projektu a vlastní realizace výsadeb soliterních stromů, biokoridorů Exkurze v terénu – výsadba nelesních dřevin, ovocných stromů typických krajových odrůd 26 MZLU Brno

27 Úvod do kurzu Program na říjen 2012 Agroenvironmentální hospodaření Integrovaná produkce Ekologické zemědělství (zákon o ekologickém zemědělství) Výroba bioproduktů a management zdravotní nezávadnosti potravin Exkurze do zemědělské prvovýroby - extenzivně obhospodařovaný ovocný sad, biovinice 27 MZLU Brno

28 Úvod do kurzu Program na listopad 2012 Standardy pro správné agroenvironmentální hospodaření Postupy pro trvale udržitelné agroenvironmentální hospodaření metodika pro prevenci škod působených zvěří a škod působených na zvěři Exkurze v terénu – postupy pro minimalizaci škod působených zvěří a na zvěři 28 MZLU Brno

29 Úvod do kurzu Program na listopad 2012 Zalesňování zemědělské půdy Odborné konzultace Obhajoba projektu Hodnocení biodiverzity Ukončení odborného vzdělávání 29 MZLU Brno

30 Úvod do kurzu Podpůrné materiály Kniha „Zvyšování přírodní hodnoty polních honiteb“ (L + E forma) Metodické pomůcky MZe Výukové materiály od přednášejících Právní předpisy Odkazy na normy Podpůrné materiály MZe WWW (mze.cz, env.cz, opzp.cz, sfzp.cz ….) 30

31 MZLU Brno strana 31

32 MZLU Brno Úvod do kurzu Zázemí odborného vzdělávání Salonek obecní haly Šardice (posluchárna, toalety, bar….) Občerstvení (zajišťuje zdejší restaurace – pp. Zvědělík, Müller) - minerálky, káva, čaj, pečivo…. Obědy – Restaurace (12:00 – 13:00 hod) Ubytování – Penzion Pavla Karlíka 32 MZLU Brno

33 Úvod do kurzu Představení posluchačů Jméno a příjmení Název a představení organizace Postavení a funkce v organizaci Vzdělání a praxe Osobní pohnutky k návštěvě kurzu, cíle, téma projektu 33 MZLU Brno

34 Závěr Děkuji za pozornost! Přeji příjemné prožití dnešního dne a pokračování odborného vzdělávání! Kontakt:p.marada@quick.cz tel: 545 132 380 mobil: 602 578 784


Stáhnout ppt "MZLU Brno Odborné vzdělávání Ekoagropodnikání zaměřené na zachování a údržbu krajiny 26.4. – 27.11.2012 Šardice."

Podobné prezentace


Reklamy Google