Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EZFRV European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD Ing. Karel Stojan MZe ČR, odbor ZAaPÚ Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EZFRV European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD Ing. Karel Stojan MZe ČR, odbor ZAaPÚ Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EZFRV European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD Ing. Karel Stojan MZe ČR, odbor ZAaPÚ Olomouc Olomouc 28. března 2007

2 Úvod do problematiky - EU má několik politik ( programů – vizí ) - Společná zemědělská politika EU – probíhá její reforma – odklon od produkce - Rozdělení „Zemědělského orientačního a záručního fondů“ na fondy dva: * Evropský zemědělský záruční fond * Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ( EZFRV – EAFRD ) - Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 - Program rozvoje venkova ČR na období 2007- 2013 ( PRV ) * Priority: 3 + 1 = 4 osy * Opatření: 6 + 10 + 3 + 2 = 21 * Podopatření: 20 + 13 + 8 + 3 = 44

3 Legislativa  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky - z Evropského zemědělského záručního fondu pro financování tržních a dalších opatření - z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro financování programů rozvoje venkova 26 stran

4 Legislativa  Rozhodnutí Rady o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) Rozhodnutí Rady o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období 2007-2013) vydané 16.2.2006 – 26 stran Strategické směry Společenství stanoví oblasti důležité pro naplňování priorit Společenství, zejména ve vztahu k cílům udržitelnosti a k Lisabonské strategii pro hospodářský růst a zaměstnanost

5 Legislativa  Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) ze dne 20.9.2005 – 40 stran

6 Legislativa  Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Článek 12 – Příprava 1. Po přijetí strategických směrů Společenství připraví každý členský stát svůj národní strategický plán.Tento plán bude připraven v souladu s institucionálním uspořádáním členských států v úzké spolupráci s partnery uvedenými v článku 6. Bude vypracován v úzké spolupráci s Komisí a bude se vztahovat na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013. 2. Každý členský stát zašle svůj národní strategický plán Komisi předtím, než předloží své programy pro rozvoj venkova.

7 Legislativa  Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Článek 15 - Programy pro rozvoj venkova 1. V členských státech EZFRV (EAFRD) působí prostřednictvím programů pro rozvoj venkova. Tyto programy provádějí strategii rozvoje venkova prostřednictvím souboru opatření rozdělených do skupin podle os vymezených v hlavě IV, pro jejichž dosažení bude požadována podpora z EZFRV. Každý program rozvoje venkova se týká období mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem 2013. 2. Členský stát může předložit buď jeden program pro celé své území, nebo soubor regionálních programů. 3. Členské státy s regionálními programy mohou rovněž předložit ke schválení celostátní rámec obsahující prvky společné pro tyto programy.

8 Stav příprav-programové dokumenty  10.5.2006 – schválen NSPRV vládou ČR  16.8.2006 – schválen PRV vládou ČR  20.9.2006 – PRV odeslán EK k projednání  Implementační nařízení-vydala EK- prosinec 2006  6 měsíců projednávání v EK  Prováděcí předpisy-zahájení realizace duben – ????  Předkládání žádostí-projektů 05-10/2006  Platby za rok 2007-přelom roků 2007/2008  www.mze.cz www.mze.cz

9 Národní strategický plán rozvoje venkova (NSPRV)  Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Národní strategický plán rozvoje venkova ČR vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta 2007-2013 s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a trvale udržitelný rozvoj Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období 2007-2013  30+76 stran

10 Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Programový dokument pro čerpání prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období 2007-2013 schválený vládou ČR a předložen EK Do Bruselu odeslán dokument o 308 stranách českého textu Jde o dokument, který je na úrovni ČR projednaný, ale není odsouhlasený EK. Proto údaje dále uváděné nejsou závazné a je potřeba je brát s rezervou !!!!!!!

11 Program rozvoje venkova Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV. LEADER

12 Přehled o osách OSA I - ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 0,74819 mld EUR:7x29=3,100 mld Kč/rok…..23,24% --------------------------------------------------------------------------------- OSA II - ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY 1,73199 mld EUR:7x29=7,175 mld Kč/rok…..53,82% -------------------------------------------------------------------------------- OSA III - KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA 0,56574 mld EUR:7x29=2,344 mld Kč/rok…..17,57% ---------------------------------------------------------------------------------- OSA IV – LEADER 0,15663 mld EUR:7x29=0,201 mld Kč/rok……4,89% -------------------------------------------------------------------------------- V. TECHNICKÁ POMOC 0,01503 mld EUR:7x29=0,062 mld Kč/rok……0,48% ------------------------------------------------------------------------------------ Celkem:3,21758 mld EUR:7x29=12,882mld Kč/rok……100% ( 2,834 mld Kč/rok)-kof. 2,50620 mld EUR–EAFRD=78%****0,71138 mld EUR-kofinancování=22%

13 Klíčová témata EU osa I  Předvídání změn zemědělství, interaktivní školení, vyváření a odbyt nových výrobků, využití výsledků výzkumu a vývoje, společné podniky s v+v, rozšiřování ICT, dynamické podnikání se strategickými a organizačními dovednostmi, otevírání nových trhů nepotravinářskou produkcí, obnovitelnými zdroji, vstřícnost k mladým zemědělcům

14 Závazné priority EU osa I  Silný a dynamický zemědělsko- potravinářský sektor, přenos znalostí, modernizace, inovace, kvalita v potravinovém řetězci a prioritních sektorech v rámci investic do hmotného a lidského kapitálu

15 Opatření v ose I  Opatření I.1 – Opatření zaměřená na restrukturalizaci  a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.1.2 Investice do lesů  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  I.1.3.1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  I.1.3.2. Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů  a technologií (resp. inovací) v potravinářství  I.1.4 Pozemkové úpravy

16 Opatření v ose I  Opatření I.2 Opatření přechodná pro Českou republiku  a ostatní nové členské státy EU  I.2.1 Seskupení producentů

17 Opatření v ose I  Opatření I.3 Opatření zaměřená na podporu vědomostí  a zdokonalování lidského potenciálu  I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  I.3.4 Využívání poradenských služeb

18 Klíčová témata EU osa II  Služby v životním prostředí a krajině, praxe s příznivými podmínkami pro zvířata, snížení emisí skleníkových plynů, ekologické zemědělství, agroenvironmentální iniciativy, územní rovnováha marginálních a produkčních oblastí jako příspěvek k územní soudržnosti

19 Závazné priority EU osa II  Biodiverzita a zemědělské a lesnické systémy zachovávající vysokou hodnotu přírody a tradičních zemědělských krajin  Ochrana vody a půdy  Zmírňování klimatických změn

20 Opatření v ose II  Opatření II.1. zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy   II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)   II.1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní polititku 2000/60/ES (WFD)  II.1.2.1. Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě  II.1.2.2. Rámcová směrnice pro vodní politiku ES

21 Opatření v ose II  II.1.3. Agroenvironmentální opatření  II.1.3.1. Podopatření postupy šetrné k  životnímu prostředí  II.1.3.1.1. Titul ekologické zemědělství  II.1.3.1.2 Titul integrovaná produkce  II.1.3.1.2.1 Management integrovaná produkce ovoce  II.1.3.1.2.2 Management integrovaná produkce  révy vinné  II.1.3.1.2.3 Management integrovaná produkce zeleniny

22 Opatření v ose II  II.1.3.2. Podopatření ošetřování travních porostů   II.1.3.2.1. Louky  II.1.3.2.2. Pastviny

23 Opatření v ose II  II.1.3.3. Podopatření péče o krajinu  II.1.3.3.1. Titul zatravňování orné půdy  II.1.3.3.1.1. Management zatravňování orné půdy (C.1.1)  II.1.3.3.1.2. Management zatravňování orné půdy  podél vodního útvaru (C.1.2)  II.1.3.3.1.3. Management zatravňování orné půdy  regionální směsí (C.1.3)  II.1.3.3.1.4. Management zatravňování orné půdy  regionální směsí podél vodního útvaru (C.1.4)

24 Opatření v ose II  II.1.3.3.2. Titul pěstování meziplodin  II.1.3.3.3 Titul biopásy 

25 Opatření v ose II  Opatření II.2. zaměřená na udržitelné  využívání lesní půdy   II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy  II.2.1.1. První zalesnění zemědělské půdy  II.2.1.2. Založení porostů rychle rostoucích dřevin  pro energetické využití

26 Opatření v ose II  II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích   II.2.2.1. Zachování hospodářského souboru lesního  porostu z předchozího produkčního cyklu  II.2.3. Lesnicko-enviromentální platby   II.2.3.1. Zlepšování druhové skladby lesních porostů

27 Opatření v ose II  II.2.4. Obnova lesnického potenciálu  a podpora společenských funkcí lesů   II.2.4.1 Obnova lesnického potenciálu  a zavádění preventivních opatření  II.2.4.2. Neproduktivní investice v lesích

28 Klíčová témata EU osa III  rozvoj mikropodniků, řemesel založených na tradičních dovednostech, vybavení a školení, hospodářské podhoubí vesnic,  školení mládeže (pro turistiku, rekreaci, služby v životním prostředí, tradiční venkovské činnosti, kvalitní výrobky, zavedení a rozšíření ICT),  vesnické ICT iniciativy (kombinující vybavení, sítě, dovednosti, školení, internet, vysokorychlostní IT),  inovace v obnovitelných zdrojích,

29 Závazné priority EU osa III  Zastřešující priorita tvorba pracovních příležitostí, podmínky růstu – budování kapacit, příprava místních strategií, zachování atraktivity venkova pro další generace,  ve školení, informacích a podnikání zohlednit potřeby žen, mladých lidí a starších pracovníků

30 Opatření v ose III  Opatření III.1 - Opatření k diverzifikaci  hospodářství venkova   III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  III.1.3 Podpora cestovního ruchu

31 Opatření v ose III  Opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života  ve venkovských oblastech  III.2.1 Základní služby pro hospodářství  a obyvatelstvo venkova  III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic  III.2.1.2. Občanské vybavení a služby  III.2.2 Ochrana a rozvoj dědictví venkova  III.2.2.1 Přírodní dědictví venkova  III.2.2.2 Kulturní dědictví venkova

32 Opatření v ose III  Opatření III.3 - týkající se vzdělávání a informování  hospodářských subjektů působících  v oblastech, na něž se vztahuje osa III  III.3.1 Vzdělávání a informace  Opatření III.4 - týkající se získávání dovedností  a propagace za účelem přípravy a  provádění strategií místního rozvoje  III.4.1 Získávání dovedností, animace, provádění

33 Osa IV. Leader  Priority : zlepšení místního řízení a mobilizace vnitřního rozvojového potenciálu venkova Převaha realizace v ose III

34 Principy  Místní rozvojová strategie: Strategický plán Leader 2007-2013  Řádně vymezené subregionální venkovské území 10000-100000 obyv., města do 25000 obyv. (+event. výjimky), území se nesmějí překrývat  Průměr EU 56000 obyv. a území 1805 km 2  Ucelené území – mapa, hranice, souhlas starostů  Dostatek lidských, finančních a hospodářských zdrojů na podporu strategie – popis ve strategii  Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 50:50 – menší území výhodou

35 Principy  Vypracování a provádění strategie náleží místním akčním skupinám  Víceodvětvové navrhování a provádění strategie  Projekty z různých odvětví hospodářství, podpora podnikání ve strategii – body – větší území výhodou  Inovační přístup ve strategii i v projektech – body  Projekty spolupráce ve strategii – body  Vytváření sítí místních partnerství  SZIF kontrola MAS a projektů, informační systém a financování

36 Osa IV. Leader - opatření IV.1.1 Místní akční skupina Navrhuje ucelenou strategii místního rozvoje  Skupina založená podle principů LEADER. Podíl hospodářských a sociálních partnerů – alespoň 50% zemědělci, ženy, mladí lidé a jejich sdružení – rovnováha partnerů v území a složení MAS – body  Prokáže schopnost definovat a provádět strategii rozvoje pro danou oblast, včetně administrativy – zúčastnila se v LEADER+, LEADER ČR nebo v opatření III.4.1 (1. výzva 7/2007)  Změněné MAS nebo území a nové MAS s alespoň 6 měsíci v budování schopností (2. výzva 2009)

37 Osa IV. Leader - opatření  Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, nadace  Účetnictví – prokáže schopnost spravovat veřejné prostředky, oddělené účetnictví, oddělené strategie  Minimální struktura: manažer MAS, programový výbor, výběrová komise  Podpora MAS až 20% celkové podpory na strategii  Vedlejší hospodářská činnost – vlastní zdroje MAS  Přijatelné výdaje: osobní náklady (hodinový limit), kancelářské potřeby, nájemné, vnitřní vzdělávání (sleduje se), příprava strategie, osvěta, propagační akce  Poskytování poradenských služeb pro Leader zdarma

38 Osa IV. Leader - opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  Témata strategie podle všech os PRV, většinou osa III.  Sazba na území 60% + bonus za počet obyvatel  Téma strategie --- osy --- opatření podle PRV  Fiše podle opatření nebo typů příjemců a sazeb podpor  Cíle a indikátory podle PRV na všech úrovních  Podmínky opatření zpravidla podle opatření PRV, opatření nemusí být identická – přesná definice ve Strategickém plánu Leader  Projekty více investiční než v LEADER+

39 Osa IV. Leader - opatření Opatření Strategického plánu Leader:  Osa I. vyloučena nároková opatření osy I. (Předčasný odchod do důchodu, Zakládání skupin výrobců, méně vhodné jsou podpory velkých potravinářských podniků)  Osa II. vyloučena nároková opatření osy II. (možné budou obě opatření Neproduktivní investice, Preventivní opatření v lesích)  Osa III. – všechna opatření jsou možná  Respektovat demarkační čáru! Předpisy!

40 Osa IV. Leader - opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  Meziúzemní nebo mezinárodní spolupráce  Podmínkou je uzavření partnerské smlouvy o spolupráci  Soulad projektů se strategií a PRV  Řízení – koordinační MAS  Druhý ŘO (u mezinárodní spolupráce) schválí projekt do 9 měsíců

41 Příjemci podpory v Leaderu  Místní akční skupiny – předkládající strategii – výběr MZe  Fyzické a právnické osoby, obce – předkládající projekty – výběr MAS

42 Závěr Veškeré informace na vebových stránkách MZe : www.mze.cz www.mze.cz Odkaz: PODPORA Z EU A NÁRODNÍ DOTACEPODPORA Z EU A NÁRODNÍ DOTACE Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EZFRV European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD Ing. Karel Stojan MZe ČR, odbor ZAaPÚ Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google