Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EZFRV European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD Ing. Karel Stojan MZe ČR, odbor ZAaPÚ Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EZFRV European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD Ing. Karel Stojan MZe ČR, odbor ZAaPÚ Olomouc."— Transkript prezentace:

1 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EZFRV European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD Ing. Karel Stojan MZe ČR, odbor ZAaPÚ Olomouc Olomouc 28. března 2007

2 Úvod do problematiky - EU má několik politik ( programů – vizí ) - Společná zemědělská politika EU – probíhá její reforma – odklon od produkce - Rozdělení „Zemědělského orientačního a záručního fondů“ na fondy dva: * Evropský zemědělský záruční fond * Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova ( EZFRV – EAFRD ) - Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období Program rozvoje venkova ČR na období ( PRV ) * Priority: = 4 osy * Opatření: = 21 * Podopatření: = 44

3 Legislativa  Nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne 21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky - z Evropského zemědělského záručního fondu pro financování tržních a dalších opatření - z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pro financování programů rozvoje venkova 26 stran

4 Legislativa  Rozhodnutí Rady o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ) Rozhodnutí Rady o strategických směrech Společenství pro rozvoj venkova (programové období ) vydané – 26 stran Strategické směry Společenství stanoví oblasti důležité pro naplňování priorit Společenství, zejména ve vztahu k cílům udržitelnosti a k Lisabonské strategii pro hospodářský růst a zaměstnanost

5 Legislativa  Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) ze dne – 40 stran

6 Legislativa  Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Článek 12 – Příprava 1. Po přijetí strategických směrů Společenství připraví každý členský stát svůj národní strategický plán.Tento plán bude připraven v souladu s institucionálním uspořádáním členských států v úzké spolupráci s partnery uvedenými v článku 6. Bude vypracován v úzké spolupráci s Komisí a bude se vztahovat na období od 1. ledna 2007 do 31. prosince Každý členský stát zašle svůj národní strategický plán Komisi předtím, než předloží své programy pro rozvoj venkova.

7 Legislativa  Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Nařízení Rady č. 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Článek 15 - Programy pro rozvoj venkova 1. V členských státech EZFRV (EAFRD) působí prostřednictvím programů pro rozvoj venkova. Tyto programy provádějí strategii rozvoje venkova prostřednictvím souboru opatření rozdělených do skupin podle os vymezených v hlavě IV, pro jejichž dosažení bude požadována podpora z EZFRV. Každý program rozvoje venkova se týká období mezi 1. lednem 2007 a 31. prosincem Členský stát může předložit buď jeden program pro celé své území, nebo soubor regionálních programů. 3. Členské státy s regionálními programy mohou rovněž předložit ke schválení celostátní rámec obsahující prvky společné pro tyto programy.

8 Stav příprav-programové dokumenty  – schválen NSPRV vládou ČR  – schválen PRV vládou ČR  – PRV odeslán EK k projednání  Implementační nařízení-vydala EK- prosinec 2006  6 měsíců projednávání v EK  Prováděcí předpisy-zahájení realizace duben – ????  Předkládání žádostí-projektů 05-10/2006  Platby za rok 2007-přelom roků 2007/2008 

9 Národní strategický plán rozvoje venkova (NSPRV)  Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období Národní strategický plán rozvoje venkova ČR vychází z hlavních strategických priorit EU pro léta s důrazem na zvyšování ekonomického růstu, vytváření nových pracovních příležitostí a trvale udržitelný rozvoj Národní strategický plán rozvoje venkova ČR na období  stran

10 Program rozvoje venkova (PRV) Program rozvoje venkova ČR na období Programový dokument pro čerpání prostředků z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova na období schválený vládou ČR a předložen EK Do Bruselu odeslán dokument o 308 stranách českého textu Jde o dokument, který je na úrovni ČR projednaný, ale není odsouhlasený EK. Proto údaje dále uváděné nejsou závazné a je potřeba je brát s rezervou !!!!!!!

11 Program rozvoje venkova Osa I. Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví Osa II. Zlepšování životního prostředí a krajiny Osa III. Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova Osa IV. LEADER

12 Přehled o osách OSA I - ZLEPŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNICTVÍ 0,74819 mld EUR:7x29=3,100 mld Kč/rok…..23,24% OSA II - ZLEPŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A KRAJINY 1,73199 mld EUR:7x29=7,175 mld Kč/rok…..53,82% OSA III - KVALITA ŽIVOTA VE VENKOVSKÝCH OBLASTECH A DIVERZIFIKACE HOSPODÁŘSTVÍ VENKOVA 0,56574 mld EUR:7x29=2,344 mld Kč/rok…..17,57% OSA IV – LEADER 0,15663 mld EUR:7x29=0,201 mld Kč/rok……4,89% V. TECHNICKÁ POMOC 0,01503 mld EUR:7x29=0,062 mld Kč/rok……0,48% Celkem:3,21758 mld EUR:7x29=12,882mld Kč/rok……100% ( 2,834 mld Kč/rok)-kof. 2,50620 mld EUR–EAFRD=78%****0,71138 mld EUR-kofinancování=22%

13 Klíčová témata EU osa I  Předvídání změn zemědělství, interaktivní školení, vyváření a odbyt nových výrobků, využití výsledků výzkumu a vývoje, společné podniky s v+v, rozšiřování ICT, dynamické podnikání se strategickými a organizačními dovednostmi, otevírání nových trhů nepotravinářskou produkcí, obnovitelnými zdroji, vstřícnost k mladým zemědělcům

14 Závazné priority EU osa I  Silný a dynamický zemědělsko- potravinářský sektor, přenos znalostí, modernizace, inovace, kvalita v potravinovém řetězci a prioritních sektorech v rámci investic do hmotného a lidského kapitálu

15 Opatření v ose I  Opatření I.1 – Opatření zaměřená na restrukturalizaci  a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací  I.1.1 Modernizace zemědělských podniků  I.1.2 Investice do lesů  I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům  I Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů  a technologií (resp. inovací) v potravinářství  I.1.4 Pozemkové úpravy

16 Opatření v ose I  Opatření I.2 Opatření přechodná pro Českou republiku  a ostatní nové členské státy EU  I.2.1 Seskupení producentů

17 Opatření v ose I  Opatření I.3 Opatření zaměřená na podporu vědomostí  a zdokonalování lidského potenciálu  I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost  I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců  I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  I.3.4 Využívání poradenských služeb

18 Klíčová témata EU osa II  Služby v životním prostředí a krajině, praxe s příznivými podmínkami pro zvířata, snížení emisí skleníkových plynů, ekologické zemědělství, agroenvironmentální iniciativy, územní rovnováha marginálních a produkčních oblastí jako příspěvek k územní soudržnosti

19 Závazné priority EU osa II  Biodiverzita a zemědělské a lesnické systémy zachovávající vysokou hodnotu přírody a tradičních zemědělských krajin  Ochrana vody a půdy  Zmírňování klimatických změn

20 Opatření v ose II  Opatření II.1. zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy   II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech (LFA)   II.1.2. Platby v rámci oblastí NATURA 2000 a Rámcové směrnice pro vodní polititku 2000/60/ES (WFD)  II Platby v rámci NATURA 2000 na zemědělské půdě  II Rámcová směrnice pro vodní politiku ES

21 Opatření v ose II  II.1.3. Agroenvironmentální opatření  II Podopatření postupy šetrné k  životnímu prostředí  II Titul ekologické zemědělství  II Titul integrovaná produkce  II Management integrovaná produkce ovoce  II Management integrovaná produkce  révy vinné  II Management integrovaná produkce zeleniny

22 Opatření v ose II  II Podopatření ošetřování travních porostů   II Louky  II Pastviny

23 Opatření v ose II  II Podopatření péče o krajinu  II Titul zatravňování orné půdy  II Management zatravňování orné půdy (C.1.1)  II Management zatravňování orné půdy  podél vodního útvaru (C.1.2)  II Management zatravňování orné půdy  regionální směsí (C.1.3)  II Management zatravňování orné půdy  regionální směsí podél vodního útvaru (C.1.4)

24 Opatření v ose II  II Titul pěstování meziplodin  II Titul biopásy 

25 Opatření v ose II  Opatření II.2. zaměřená na udržitelné  využívání lesní půdy   II.2.1. Zalesňování zemědělské půdy  II První zalesnění zemědělské půdy  II Založení porostů rychle rostoucích dřevin  pro energetické využití

26 Opatření v ose II  II.2.2. Platby v rámci NATURA 2000 v lesích   II Zachování hospodářského souboru lesního  porostu z předchozího produkčního cyklu  II.2.3. Lesnicko-enviromentální platby   II Zlepšování druhové skladby lesních porostů

27 Opatření v ose II  II.2.4. Obnova lesnického potenciálu  a podpora společenských funkcí lesů   II Obnova lesnického potenciálu  a zavádění preventivních opatření  II Neproduktivní investice v lesích

28 Klíčová témata EU osa III  rozvoj mikropodniků, řemesel založených na tradičních dovednostech, vybavení a školení, hospodářské podhoubí vesnic,  školení mládeže (pro turistiku, rekreaci, služby v životním prostředí, tradiční venkovské činnosti, kvalitní výrobky, zavedení a rozšíření ICT),  vesnické ICT iniciativy (kombinující vybavení, sítě, dovednosti, školení, internet, vysokorychlostní IT),  inovace v obnovitelných zdrojích,

29 Závazné priority EU osa III  Zastřešující priorita tvorba pracovních příležitostí, podmínky růstu – budování kapacit, příprava místních strategií, zachování atraktivity venkova pro další generace,  ve školení, informacích a podnikání zohlednit potřeby žen, mladých lidí a starších pracovníků

30 Opatření v ose III  Opatření III.1 - Opatření k diverzifikaci  hospodářství venkova   III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy  III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje  III.1.3 Podpora cestovního ruchu

31 Opatření v ose III  Opatření III.2 - Opatření ke zlepšení kvality života  ve venkovských oblastech  III.2.1 Základní služby pro hospodářství  a obyvatelstvo venkova  III Obnova a rozvoj vesnic  III Občanské vybavení a služby  III.2.2 Ochrana a rozvoj dědictví venkova  III Přírodní dědictví venkova  III Kulturní dědictví venkova

32 Opatření v ose III  Opatření III.3 - týkající se vzdělávání a informování  hospodářských subjektů působících  v oblastech, na něž se vztahuje osa III  III.3.1 Vzdělávání a informace  Opatření III.4 - týkající se získávání dovedností  a propagace za účelem přípravy a  provádění strategií místního rozvoje  III.4.1 Získávání dovedností, animace, provádění

33 Osa IV. Leader  Priority : zlepšení místního řízení a mobilizace vnitřního rozvojového potenciálu venkova Převaha realizace v ose III

34 Principy  Místní rozvojová strategie: Strategický plán Leader  Řádně vymezené subregionální venkovské území obyv., města do obyv. (+event. výjimky), území se nesmějí překrývat  Průměr EU obyv. a území 1805 km 2  Ucelené území – mapa, hranice, souhlas starostů  Dostatek lidských, finančních a hospodářských zdrojů na podporu strategie – popis ve strategii  Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 50:50 – menší území výhodou

35 Principy  Vypracování a provádění strategie náleží místním akčním skupinám  Víceodvětvové navrhování a provádění strategie  Projekty z různých odvětví hospodářství, podpora podnikání ve strategii – body – větší území výhodou  Inovační přístup ve strategii i v projektech – body  Projekty spolupráce ve strategii – body  Vytváření sítí místních partnerství  SZIF kontrola MAS a projektů, informační systém a financování

36 Osa IV. Leader - opatření IV.1.1 Místní akční skupina Navrhuje ucelenou strategii místního rozvoje  Skupina založená podle principů LEADER. Podíl hospodářských a sociálních partnerů – alespoň 50% zemědělci, ženy, mladí lidé a jejich sdružení – rovnováha partnerů v území a složení MAS – body  Prokáže schopnost definovat a provádět strategii rozvoje pro danou oblast, včetně administrativy – zúčastnila se v LEADER+, LEADER ČR nebo v opatření III.4.1 (1. výzva 7/2007)  Změněné MAS nebo území a nové MAS s alespoň 6 měsíci v budování schopností (2. výzva 2009)

37 Osa IV. Leader - opatření  Obecně prospěšné společnosti, občanská sdružení, zájmová sdružení právnických osob, nadace  Účetnictví – prokáže schopnost spravovat veřejné prostředky, oddělené účetnictví, oddělené strategie  Minimální struktura: manažer MAS, programový výbor, výběrová komise  Podpora MAS až 20% celkové podpory na strategii  Vedlejší hospodářská činnost – vlastní zdroje MAS  Přijatelné výdaje: osobní náklady (hodinový limit), kancelářské potřeby, nájemné, vnitřní vzdělávání (sleduje se), příprava strategie, osvěta, propagační akce  Poskytování poradenských služeb pro Leader zdarma

38 Osa IV. Leader - opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie  Témata strategie podle všech os PRV, většinou osa III.  Sazba na území 60% + bonus za počet obyvatel  Téma strategie --- osy --- opatření podle PRV  Fiše podle opatření nebo typů příjemců a sazeb podpor  Cíle a indikátory podle PRV na všech úrovních  Podmínky opatření zpravidla podle opatření PRV, opatření nemusí být identická – přesná definice ve Strategickém plánu Leader  Projekty více investiční než v LEADER+

39 Osa IV. Leader - opatření Opatření Strategického plánu Leader:  Osa I. vyloučena nároková opatření osy I. (Předčasný odchod do důchodu, Zakládání skupin výrobců, méně vhodné jsou podpory velkých potravinářských podniků)  Osa II. vyloučena nároková opatření osy II. (možné budou obě opatření Neproduktivní investice, Preventivní opatření v lesích)  Osa III. – všechna opatření jsou možná  Respektovat demarkační čáru! Předpisy!

40 Osa IV. Leader - opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce  Meziúzemní nebo mezinárodní spolupráce  Podmínkou je uzavření partnerské smlouvy o spolupráci  Soulad projektů se strategií a PRV  Řízení – koordinační MAS  Druhý ŘO (u mezinárodní spolupráce) schválí projekt do 9 měsíců

41 Příjemci podpory v Leaderu  Místní akční skupiny – předkládající strategii – výběr MZe  Fyzické a právnické osoby, obce – předkládající projekty – výběr MAS

42 Závěr Veškeré informace na vebových stránkách MZe : Odkaz: PODPORA Z EU A NÁRODNÍ DOTACEPODPORA Z EU A NÁRODNÍ DOTACE Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova - EZFRV European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD Ing. Karel Stojan MZe ČR, odbor ZAaPÚ Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google