Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Státní zemědělský intervenční fond.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Státní zemědělský intervenční fond."— Transkript prezentace:

1 je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Státní zemědělský intervenční fond

2 SZIF administruje a kontroluje následující platby: a) z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) v rámci společných organizací trhu (SOT) v rámci společných organizací trhu (SOT) v rámci intervenčních opatření v rámci intervenčních opatření poskytování vývozních subvencí ve vazbě na vývozní licence poskytování vývozních subvencí ve vazbě na vývozní licence přímé platby (režim jednotné platby na plochu) přímé platby (režim jednotné platby na plochu)

3 administraci vývozních a dovozních licencí administraci vývozních a dovozních licencí administraci záruk administraci záruk administraci systému produkčních kvót administraci systému produkčních kvót vybírání finančních dávek z výroby cukru vybírání finančních dávek z výroby cukru administrace prémiových práv (pro krávy bez tržní produkce mléka a bahnice) administrace prémiových práv (pro krávy bez tržní produkce mléka a bahnice) administrace národní značky kvalitních potravin KLASA administrace národní značky kvalitních potravin KLASA

4 b) z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 1.1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací 1.1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací 1.2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU 1.2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU 1.3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu 1.3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

5 OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny 2.1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 2.1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 2.2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy 2.2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

6 OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova 3.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 3.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 3.2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 3.2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 3.3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje 3.3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III osa III

7 OSA IV – Leader 4.1. Implementace místní rozvojové strategie 4.1. Implementace místní rozvojové strategie 4.2. Realizace projektů spolupráce 4.2. Realizace projektů spolupráce Technická pomoc Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov c) z Evropského rybářského fondu (EFF) podpora rybářství podpora rybářství

8  Centrální pracoviště : Praha, Ve Smečkách 33  Regionální odbory: Praha Praha České Budějovice České Budějovice Ústí nad Labem Ústí nad Labem Hradec Králové Hradec Králové Brno Brno Opava Opava Olomouc - Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov, Prostějov, Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště Olomouc - Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov, Prostějov, Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště

9 Regionální pracoviště Olomouc oddělení finanční podpory oddělení finanční podpory oddělení inspekční služby oddělení inspekční služby - kontrola některých opatření SOT (např. naskladnění obilí, masa) - kontrola některých opatření SOT (např. naskladnění obilí, masa) - kontrola části žadatelů o přímé platby (náhodný a cílený výběr 5 - 8 %) - kontrola části žadatelů o přímé platby (náhodný a cílený výběr 5 - 8 %) oddělení kontrol projektových opatření oddělení kontrol projektových opatření

10 Oddělení finanční podpory Příjem a administrace žádostí na projektová opatření z osy I, III, a IV. Příjem a administrace žádostí na projektová opatření z osy I, III, a IV. Zpracování žádostí a vydávání rozhodnutí na neprojektová opatření (osa II, platby na plochu). Zpracování žádostí a vydávání rozhodnutí na neprojektová opatření (osa II, platby na plochu). Příjem a administrace žádostí na některá opatření SOT – sušená krmiva, zpracování lněných a konopných stonků, mléčné kvóty. Příjem a administrace žádostí na některá opatření SOT – sušená krmiva, zpracování lněných a konopných stonků, mléčné kvóty. Vyhodnocení kontrol Vyhodnocení kontrol Autorizace plateb Autorizace plateb

11 Projektová opatření Základní požadavky stanoveny v Podmínkách – obecná a specifická část pro každé opatření Základní požadavky stanoveny v Podmínkách – obecná a specifická část pro každé opatření Pro příjem žádostí jsou vyhlašována třítýdenní kola (únor, červen, říjen), každé opaření by mělo být otevřeno alespoň jednou za rok Pro příjem žádostí jsou vyhlašována třítýdenní kola (únor, červen, říjen), každé opaření by mělo být otevřeno alespoň jednou za rok Příjmová kola vyhlašuje ministr zemědělství Příjmová kola vyhlašuje ministr zemědělství

12 Příjem žádostí 2007 1. kolo – červenec I.1.1.1.modernizace zemědělských podniků I.1.1.1.modernizace zemědělských podniků I.3.2. zahájení činnosti mladých zemědělců I.3.2. zahájení činnosti mladých zemědělců III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy - záměr b) bioplynové stanice - záměr b) bioplynové stanice - záměr c) kotelny na biomasu - záměr c) kotelny na biomasu - záměr d) zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv - záměr d) zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 2. kolo – začátek 5. listopadu I.1.2. Investice do lesů I.1.2. Investice do lesů I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4. pozemkové úpravy I.1.4. pozemkové úpravy I.3.1. další odborné vzdělávání a informační činnost I.3.1. další odborné vzdělávání a informační činnost

13 III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy- záměr a) III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3. Podpora cestovního ruchu III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic III.2.1.2 Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace

14 Postup administrace Zaregistrování žadatele Zaregistrování žadatele Formální kontrola úplnosti žádosti a příloh, potvrzení o přijetí žádosti Formální kontrola úplnosti žádosti a příloh, potvrzení o přijetí žádosti Kontrola správnosti žádosti a příloh, kontrola finančního zdraví a bodování Kontrola správnosti žádosti a příloh, kontrola finančního zdraví a bodování Výběr projektů – provádí centrální pracoviště Výběr projektů – provádí centrální pracoviště Podpis dohody s vybranými žadateli Podpis dohody s vybranými žadateli Žádost o proplacení Žádost o proplacení Kontrola na místě – oddělení kontrol Kontrola na místě – oddělení kontrol Autorizace platby Autorizace platby Proplacení uznané výše přijatelných nákladů Proplacení uznané výše přijatelných nákladů

15 Neprojektová opatření –přímé platby Podmínky pro platby jsou stanoveny v nařízeních vlády pro jednotlivá opatření Podmínky pro platby jsou stanoveny v nařízeních vlády pro jednotlivá opatření Platby jsou vázány na výměru zemědělské půdy vedenou v evidenci půdy (LPIS) Platby jsou vázány na výměru zemědělské půdy vedenou v evidenci půdy (LPIS) Příjem žádostí zajišťují zemědělské agentury v jednotlivých okresech Příjem žádostí zajišťují zemědělské agentury v jednotlivých okresech Podání žádostí o dotaci nebo zařazení do opatření je vždy do 15. května (mimo zalesnění – do 31.11.) Podání žádostí o dotaci nebo zařazení do opatření je vždy do 15. května (mimo zalesnění – do 31.11.) Žadatelé musí půdu obhospodařovat v souladu s dobrými zemědělskými a environmentálními podmínkami (GEAC) Žadatelé musí půdu obhospodařovat v souladu s dobrými zemědělskými a environmentálními podmínkami (GEAC)

16 Pravidla dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC). Nedochází k rušení krajinných prvků Nedochází k rušení krajinných prvků Šikorořádkové plodiny nejsou pěstovány na svazích s průměrnou sklonitostí nad 12 stupňů Šikorořádkové plodiny nejsou pěstovány na svazích s průměrnou sklonitostí nad 12 stupňů Kejda a močůvka je zapravována do půdy do 24 hodin po aplikaci Kejda a močůvka je zapravována do půdy do 24 hodin po aplikaci Nedošlo ke změně kultury z trávy na ornou půdu Nedošlo ke změně kultury z trávy na ornou půdu Nedošlo k pálení rostlinných zbytků na pozemcích Nedošlo k pálení rostlinných zbytků na pozemcích Je to součást Cross - Compliance – ucelený soubor definovaných zákonných požadavků na hospodaření v zemědělství a s ním spojený systém kontrol (ochrana vod a ovzduší, ochrana zvířat (welfare), veřejné zdraví a zdraví zvířat a rostlin, optimalizace hospodaření zemědělských podniků a ekologické zemědělství).

17 Přímé platby, HDRP, EAFRD Jednotná platba na plochu SAPS Jednotná platba na plochu SAPS Platba v méně příznivých oblastech LFA Platba v méně příznivých oblastech LFA Platba v oblastech Natura 2000 Platba v oblastech Natura 2000 Energetické plodiny Energetické plodiny Platba na cukr Platba na cukr Národní doplňkové platby – TopUp Národní doplňkové platby – TopUp Orná půda Orná půda Len Len Chmel Chmel Přežvýkavci Přežvýkavci Škrob Škrob Agroenvironmentální opatření Agroenvironmentální opatření Lesnictví Lesnictví

18 SAPS – Jednotná platba na plochu SAPS – Jednotná platba na plochu  Platba se poskytuje na plochu zemědělské půdy evidované v LPIS min. 1 ha  Zemědělská půda musí být vedena na žadatele v evidenci nejméně od podání žádosti do 31.8.  Sazba dotace je stanovována každý rok v polovině listopadu

19 LFA – méně příznivé oblasti LFA – méně příznivé oblasti Podpora se poskytuje na zemědělskou kulturu Podpora se poskytuje na zemědělskou kulturu travní porost obhospodařovanou v následujících méně příznivých oblastech : Horská oblast typu HA (Sazba 4 321,43 Kč/ha) Horská oblast typu HB (Sazba 3 688,35 Kč/ha) Ostatní méně příznivá oblast typu OA (Sazba 3 220,43 Kč/ha) Ostatní méně příznivá oblast typu OB (Sazba 2 587,35 Kč/ha) Oblast se spec. omezeními typu S (Sazba 3 137,85 Kč/ha) Oblast se spec. omezeními typu SX (Sazba 2 504,78 Kč/ha)

20 LFA – méně příznivé oblasti LFA – méně příznivé oblasti  Zemědělská půda musí být vedena na žadatele v evidenci nejméně od podání žádosti do 30.9.  Splnění 5-letého závazku  Splnění minimální výměry (1 ha travního porostu)  Dodržení termínů 1. a 2. seče  Dodržení intenzity VDJ - k datu 31.7.

21 Natura 2000 Natura 2000 Platba se poskytuje pouze na travní porosty které se nacházejí na území ptačích oblastí & evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu Platba se poskytuje pouze na travní porosty které se nacházejí na území ptačích oblastí & evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu Zemědělská půda musí být vedena na žadatele v evidenci nejméně od podání žádosti do 30.9. Zemědělská půda musí být vedena na žadatele v evidenci nejméně od podání žádosti do 30.9. Dodržení termínů 1. a 2. seče či 1x pastva pozemků Dodržení termínů 1. a 2. seče či 1x pastva pozemků Kontrola hnojení dusíkem na pastevních plochách max. 30 kg N/ha Kontrola hnojení dusíkem na pastevních plochách max. 30 kg N/ha Intenzita není sledována Intenzita není sledována Předpokládaná sazba pro rok 2007 – 3 082,80 Kč/ha Předpokládaná sazba pro rok 2007 – 3 082,80 Kč/ha

22 SSP – Oddělená platba za cukr Žadatel – fyzická nebo právnická osoba, která: obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou v LPIS obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou v LPIS má pro hospodářský rok 2005/2006 uzavřenou platnou smlouvu s výrobcem cukru v České republice na dodávku cukrové řepy má pro hospodářský rok 2005/2006 uzavřenou platnou smlouvu s výrobcem cukru v České republice na dodávku cukrové řepy požádal si a byla mu přiznána platba SAPS požádal si a byla mu přiznána platba SAPS

23 EP – Podpora energetických plodin EP – Podpora energetických plodin Poskytne se na plochu, kde jsou pěstovány plodiny, které budou použity k energetickým účelům Poskytne se na plochu, kde jsou pěstovány plodiny, které budou použity k energetickým účelům Sazba 45 EUR/ha (referenční výměra 2 mil. ha pro celou EU. Při překročení výměry se sazba bude krátit) Sazba 45 EUR/ha (referenční výměra 2 mil. ha pro celou EU. Při překročení výměry se sazba bude krátit) Žadatel (pěstitel) má nárok na podporu Žadatel (pěstitel) má nárok na podporu Zpracovatel /nákupčí skládá záruku/jistotu ve výši 60 EUR/ha Zpracovatel /nákupčí skládá záruku/jistotu ve výši 60 EUR/ha Oba subjekty mají mezi sebou uzavřenu platnou smlouvu o pěstování a dodávce energetických plodin Oba subjekty mají mezi sebou uzavřenu platnou smlouvu o pěstování a dodávce energetických plodin

24 EP – Podpora energetických plodin EP – Podpora energetických plodin Energetické plodiny Energetické plodiny jsou jakékoli plodiny primárně určené k produkci energetických výrobků s výjimkou „zaplevelujících rostlin“. jsou jakékoli plodiny primárně určené k produkci energetických výrobků s výjimkou „zaplevelujících rostlin“. Za energetické využití se považuje Za energetické využití se považuje elektrická a tepelná energie vyrobená z biomasy elektrická a tepelná energie vyrobená z biomasy produkty považované ze biopaliva jsou: „bioethanol, bionafta, bioplyn, biomethanol, biodimethylether, bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl- ether), bio-MTBE (methyl-tercio-butyl-ether), syntetická biopaliva, biovodík, čistý rostlinný olej“ produkty považované ze biopaliva jsou: „bioethanol, bionafta, bioplyn, biomethanol, biodimethylether, bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl- ether), bio-MTBE (methyl-tercio-butyl-ether), syntetická biopaliva, biovodík, čistý rostlinný olej“

25 Agroenvironmentální opatření Agroenvironmentální opatření Žadatel je zařazen do opatření na 5 let Žadatel je zařazen do opatření na 5 let A. Hospodaření šetrné k životnímu prostředí B.Ošetřování travních porostů C.Péče o krajinu

26 A. Hospodaření šetrné k životnímu prostředí A1 Ekologické zemědělství A2 Integrovaná produkce vinná réva vinná réva ovoce ovoce zelenina zelenina

27 B. Ošetřování travních porostů B. Ošetřování travních porostů 1. Louky 2. Mezofilní a vlhkomilné louky 3. Horské a suchomilné louky 4. Trvale podmáčené a rašelinné louky 5. Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků 6. Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního 7. Pastviny 8. Druhově bohaté pastviny 9. Suché stepní trávníky a vřesoviště

28 C Péče o krajinu C Péče o krajinu C1 zatravňování orné půdy C1 zatravňování orné půdy C2 pěstování meziplodin C2 pěstování meziplodin C3 biopásy C3 biopásy - C2 a C3 - doba užívání pozemků a plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace od 1.dubna do 31. března - Všechna ostatní opatření od 1. ledna do 31. prosince

29 Zalesnění zemědělsky využívaných půd Zalesnění zemědělsky využívaných půd Dotace je poskytována v prvním roce na zalesnění dalších 5 let na péči a 15 let je poskytována náhrada Dotace je poskytována v prvním roce na zalesnění dalších 5 let na péči a 15 let je poskytována náhrada Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění se podává do 30. listopadu Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění se podává do 30. listopadu Žádost o dotaci na péči a náhradu se podává do 15. května Žádost o dotaci na péči a náhradu se podává do 15. května Minimální výměra zalesňovaného pozemku 0,5 ha, pokud navazuje na les, může být i menší Minimální výměra zalesňovaného pozemku 0,5 ha, pokud navazuje na les, může být i menší

30 Postup administrace přímých plateb Zemědělská agentura: Zemědělská agentura: Školení pro žadatele Školení pro žadatele Tisk předtisků a map Tisk předtisků a map Příjem žádostí Příjem žádostí Zadání žádosti do systému Zadání žádosti do systému Předání na RO SZIF Předání na RO SZIF

31 Regionální odbor SZIF : Regionální odbor SZIF : Kontrola úplnosti a správnosti Kontrola úplnosti a správnosti Kontrola na místě u vybraného vzorku žádostí – inspekční služba Kontrola na místě u vybraného vzorku žádostí – inspekční služba Kontrola užívání půdy na LPIS Kontrola užívání půdy na LPIS Vydání rozhodnutí o platbě Vydání rozhodnutí o platbě

32 Další opatření, která administruje RO SZIF Další opatření, která administruje RO SZIF Předčasné ukončení zemědělské činnosti Předčasné ukončení zemědělské činnosti Zakládání skupin výrobců Zakládání skupin výrobců SOT SOT - podpora výrobcům sušených krmiv - podpora výrobcům sušených krmiv - podpora zpracovatelů lněných a konopných stonků - podpora zpracovatelů lněných a konopných stonků - mléčné kvóty - mléčné kvóty

33 Zdroje informací: www.szif.cz www.szif.cz www.szif.cz Příručky pro žadatele Příručky pro žadatele Formuláře žádostí Formuláře žádostí Instruktážní listy pro vyplnění žádostí Instruktážní listy pro vyplnění žádostí Aktuální informace k vyhlašovaným kolům příjmu žádostí, sazbám dotací apod. Aktuální informace k vyhlašovaným kolům příjmu žádostí, sazbám dotací apod. Seznam příjemců dotací Seznam příjemců dotací www.mze.cz www.mze.cz

34 Portál FARMÁŘ Portál FARMÁŘ Přístup má každý zemědělec pod svým heslem Přístup má každý zemědělec pod svým heslem Informace o postupu administrace své žádosti Informace o postupu administrace své žádosti Přístup do LPIS, možnost tisknout si předtisky žádostí Přístup do LPIS, možnost tisknout si předtisky žádostí Přístup do registru zvířat Přístup do registru zvířat

35 Děkuji za pozornost Ing. Květoslava Mazalová koordinátorka oddělení finanční podpory mazalova@szif.cz


Stáhnout ppt "Je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Státní zemědělský intervenční fond."

Podobné prezentace


Reklamy Google