Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Státní zemědělský intervenční fond

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Státní zemědělský intervenční fond"— Transkript prezentace:

1 Státní zemědělský intervenční fond
je akreditovanou platební agenturou – zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů.

2 SZIF administruje a kontroluje následující platby:
a) z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) v rámci společných organizací trhu (SOT) v rámci intervenčních opatření poskytování vývozních subvencí ve vazbě na vývozní licence přímé platby (režim jednotné platby na plochu)

3 administraci vývozních a dovozních licencí
administraci záruk administraci systému produkčních kvót vybírání finančních dávek z výroby cukru administrace prémiových práv (pro krávy bez tržní produkce mléka a bahnice) administrace národní značky kvalitních potravin KLASA

4 b) z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD)
OSA I – Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví 1.1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rozvoj fyzického kapitálu a podporu inovací 1.2. Opatření přechodná pro Českou republiku a ostatní nové členské státy EU 1.3. Opatření zaměřená na podporu vědomostí a zdokonalování lidského potenciálu

5 OSA II – Zlepšování životního prostředí a krajiny
2.1. Opatření zaměřená na udržitelné využívání zemědělské půdy 2.2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy

6 OSA III - Kvalita života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova
3.1. Opatření k diverzifikaci hospodářství venkova 3.2. Opatření ke zlepšení kvality života ve venkovských oblastech 3.3. Opatření týkající se vzdělávání a informování hospodářských subjektů, působících v oblastech, na něž se vztahuje osa III

7 OSA IV – Leader 4.1. Implementace místní rozvojové strategie 4.2. Realizace projektů spolupráce Technická pomoc Příprava, sledování, hodnocení, informování a kontrola v rámci programu Zřízení a provoz celostátní sítě pro venkov c) z Evropského rybářského fondu (EFF) podpora rybářství

8  Centrální pracoviště : Praha, Ve Smečkách 33
 Regionální odbory: Praha České Budějovice Ústí nad Labem Hradec Králové Brno Opava Olomouc - Jeseník, Šumperk, Olomouc, Přerov, Prostějov, Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště

9 Regionální pracoviště Olomouc
 oddělení finanční podpory  oddělení inspekční služby - kontrola některých opatření SOT (např. naskladnění obilí, masa) - kontrola části žadatelů o přímé platby (náhodný a cílený výběr %)  oddělení kontrol projektových opatření

10 Oddělení finanční podpory
 Příjem a administrace žádostí na projektová opatření z osy I, III, a IV.  Zpracování žádostí a vydávání rozhodnutí na neprojektová opatření (osa II, platby na plochu).  Příjem a administrace žádostí na některá opatření SOT – sušená krmiva, zpracování lněných a konopných stonků, mléčné kvóty.  Vyhodnocení kontrol  Autorizace plateb

11 Projektová opatření  Základní požadavky stanoveny v Podmínkách – obecná a specifická část pro každé opatření  Pro příjem žádostí jsou vyhlašována třítýdenní kola (únor, červen, říjen), každé opaření by mělo být otevřeno alespoň jednou za rok  Příjmová kola vyhlašuje ministr zemědělství

12 Příjem žádostí 2007 1. kolo – červenec
I modernizace zemědělských podniků I.3.2. zahájení činnosti mladých zemědělců III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy - záměr b) bioplynové stanice - záměr c) kotelny na biomasu - záměr d) zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv 2. kolo – začátek 5. listopadu I.1.2. Investice do lesů I.1.3. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům I.1.4. pozemkové úpravy I.3.1. další odborné vzdělávání a informační činnost

13 III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy- záměr a)
III.1.2. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje III.1.3. Podpora cestovního ruchu III Obnova a rozvoj vesnic III Občanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova III.3.1. Vzdělávání a informace

14 Postup administrace  Zaregistrování žadatele
 Formální kontrola úplnosti žádosti a příloh, potvrzení o přijetí žádosti  Kontrola správnosti žádosti a příloh, kontrola finančního zdraví a bodování  Výběr projektů – provádí centrální pracoviště  Podpis dohody s vybranými žadateli  Žádost o proplacení  Kontrola na místě – oddělení kontrol  Autorizace platby  Proplacení uznané výše přijatelných nákladů

15 Neprojektová opatření –přímé platby
 Podmínky pro platby jsou stanoveny v nařízeních vlády pro jednotlivá opatření  Platby jsou vázány na výměru zemědělské půdy vedenou v evidenci půdy (LPIS)  Příjem žádostí zajišťují zemědělské agentury v jednotlivých okresech  Podání žádostí o dotaci nebo zařazení do opatření je vždy do 15. května (mimo zalesnění – do )  Žadatelé musí půdu obhospodařovat v souladu s dobrými zemědělskými a environmentálními podmínkami (GEAC)

16 Pravidla dobrých zemědělských a environmentálních podmínek (GAEC).
 Nedochází k rušení krajinných prvků  Šikorořádkové plodiny nejsou pěstovány na svazích s průměrnou sklonitostí nad 12 stupňů  Kejda a močůvka je zapravována do půdy do 24 hodin po aplikaci  Nedošlo ke změně kultury z trávy na ornou půdu  Nedošlo k pálení rostlinných zbytků na pozemcích Je to součást Cross - Compliance – ucelený soubor definovaných zákonných požadavků na hospodaření v zemědělství a s ním spojený systém kontrol (ochrana vod a ovzduší, ochrana zvířat (welfare), veřejné zdraví a zdraví zvířat a rostlin, optimalizace hospodaření zemědělských podniků a ekologické zemědělství).

17 Přímé platby, HDRP, EAFRD
 Jednotná platba na plochu SAPS  Platba v méně příznivých oblastech LFA  Platba v oblastech Natura 2000 Energetické plodiny  Platba na cukr  Národní doplňkové platby – TopUp Orná půda Len Chmel Přežvýkavci Škrob  Agroenvironmentální opatření  Lesnictví

18 SAPS – Jednotná platba na plochu
Platba se poskytuje na plochu zemědělské půdy evidované v LPIS min. 1 ha Zemědělská půda musí být vedena na žadatele v evidenci nejméně od podání žádosti do 31.8. Sazba dotace je stanovována každý rok v polovině listopadu

19 LFA – méně příznivé oblasti
Podpora se poskytuje na zemědělskou kulturu travní porost obhospodařovanou v následujících méně příznivých oblastech : Horská oblast typu HA (Sazba 4 321,43 Kč/ha) Horská oblast typu HB (Sazba 3 688,35 Kč/ha) Ostatní méně příznivá oblast typu OA (Sazba 3 220,43 Kč/ha) Ostatní méně příznivá oblast typu OB (Sazba 2 587,35 Kč/ha) Oblast se spec. omezeními typu S (Sazba 3 137,85 Kč/ha) Oblast se spec. omezeními typu SX (Sazba 2 504,78 Kč/ha)

20 LFA – méně příznivé oblasti
Zemědělská půda musí být vedena na žadatele v evidenci nejméně od podání žádosti do 30.9. Splnění 5-letého závazku Splnění minimální výměry (1 ha travního porostu) Dodržení termínů 1. a 2. seče Dodržení intenzity VDJ - k datu 31.7.

21  Předpokládaná sazba pro rok 2007 – 3 082,80 Kč/ha
 Natura 2000  Platba se poskytuje pouze na travní porosty které se nacházejí na území ptačích oblastí & evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu  Zemědělská půda musí být vedena na žadatele v evidenci nejméně od podání žádosti do 30.9.  Dodržení termínů 1. a 2. seče či 1x pastva pozemků  Kontrola hnojení dusíkem na pastevních plochách max. 30 kg N/ha  Intenzita není sledována  Předpokládaná sazba pro rok 2007 – 3 082,80 Kč/ha

22 Žadatel – fyzická nebo právnická osoba, která:
 SSP – Oddělená platba za cukr Žadatel – fyzická nebo právnická osoba, která:  obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou v LPIS  má pro hospodářský rok 2005/2006 uzavřenou platnou smlouvu s výrobcem cukru v České republice na dodávku cukrové řepy  požádal si a byla mu přiznána platba SAPS

23 EP – Podpora energetických plodin
 Poskytne se na plochu, kde jsou pěstovány plodiny, které budou použity k energetickým účelům  Sazba 45 EUR/ha (referenční výměra 2 mil. ha pro celou EU. Při překročení výměry se sazba bude krátit)  Žadatel (pěstitel) má nárok na podporu  Zpracovatel /nákupčí skládá záruku/jistotu ve výši 60 EUR/ha  Oba subjekty mají mezi sebou uzavřenu platnou smlouvu o pěstování a dodávce energetických plodin Poskytne se na plochu, kde jsou pěstovány plodiny, které budou použity k energetickým účelům Sazba 45 EUR/ha - možné krácení (zde je důležité upozornit žadatele že referenční výměra 2 mil. ha pro celou EU. Při překročení výměry se sazba bude krátit) Žadatel - je kterýkoli zemědělec obhospodařující plochy uvedené v článku 88 nařízení (ES) č. 1782/2003 s perspektivou získání podpory stanovené v uvedeném článku Zpracovatel je jakýkoli uživatel surových zemědělských surovin, který je zpracovává k získání jednoho nebo více energetických produktů. Nákupčí je fyzická nebo právnická osoba, která kupuje na vlastní účet suroviny od žadatele určené k získání jednoho nebo více energetických produktů

24 EP – Podpora energetických plodin
Energetické plodiny jsou jakékoli plodiny primárně určené k produkci energetických výrobků s výjimkou „zaplevelujících rostlin“.  Za energetické využití se považuje  elektrická a tepelná energie vyrobená z biomasy  produkty považované ze biopaliva jsou: „bioethanol, bionafta, bioplyn, biomethanol, biodimethylether, bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether), bio-MTBE (methyl-tercio-butyl-ether), syntetická biopaliva, biovodík, čistý rostlinný olej“ Zaplevelující rostliny viz. Seznam invazních a expanzivních druhů vyšších rostlin, které narušují funkci ekosystémů a mohou způsobovat hospodářské škody (příloha č. 2 vyhlášky č. 482/2005 Sb.) Za energetické využití se považuje - viz příloha č. 3 přiložené příručky (zde jsou jen stručně vyjmenovány tyto produkty)

25 Agroenvironmentální opatření
Žadatel je zařazen do opatření na 5 let Hospodaření šetrné k životnímu prostředí Ošetřování travních porostů Péče o krajinu

26 A. Hospodaření šetrné k životnímu prostředí A1 Ekologické zemědělství
A2 Integrovaná produkce  vinná réva  ovoce  zelenina

27 B. Ošetřování travních porostů
Louky Mezofilní a vlhkomilné louky Horské a suchomilné louky Trvale podmáčené a rašelinné louky Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště bahňáků Ptačí lokality na travních porostech – hnízdiště chřástala polního Pastviny Druhově bohaté pastviny Suché stepní trávníky a vřesoviště

28 C Péče o krajinu  C1 zatravňování orné půdy  C2 pěstování meziplodin  C3 biopásy C2 a C3 - doba užívání pozemků a plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace od 1.dubna do 31. března Všechna ostatní opatření od 1. ledna do 31. prosince

29 Zalesnění zemědělsky využívaných půd
 Dotace je poskytována v prvním roce na zalesnění dalších 5 let na péči a 15 let je poskytována náhrada  Žádost o poskytnutí dotace na zalesnění se podává do 30. listopadu  Žádost o dotaci na péči a náhradu se podává do května  Minimální výměra zalesňovaného pozemku 0,5 ha, pokud navazuje na les, může být i menší

30 Postup administrace přímých plateb
 Zemědělská agentura:  Školení pro žadatele  Tisk předtisků a map  Příjem žádostí  Zadání žádosti do systému  Předání na RO SZIF

31  Kontrola úplnosti a správnosti
 Regionální odbor SZIF :  Kontrola úplnosti a správnosti  Kontrola na místě u vybraného vzorku žádostí – inspekční služba  Kontrola užívání půdy na LPIS  Vydání rozhodnutí o platbě

32 Další opatření, která administruje RO SZIF
 Předčasné ukončení zemědělské činnosti  Zakládání skupin výrobců  SOT - podpora výrobcům sušených krmiv - podpora zpracovatelů lněných a konopných stonků - mléčné kvóty

33  Příručky pro žadatele  Formuláře žádostí
Zdroje informací:  Příručky pro žadatele  Formuláře žádostí  Instruktážní listy pro vyplnění žádostí  Aktuální informace k vyhlašovaným kolům příjmu žádostí, sazbám dotací apod.  Seznam příjemců dotací

34 Portál FARMÁŘ  Přístup má každý zemědělec pod svým heslem  Informace o postupu administrace své žádosti  Přístup do LPIS, možnost tisknout si předtisky žádostí  Přístup do registru zvířat

35 Děkuji za pozornost Ing. Květoslava Mazalová
koordinátorka oddělení finanční podpory


Stáhnout ppt "Státní zemědělský intervenční fond"

Podobné prezentace


Reklamy Google