Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovace 2010 - 2. prosince 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovace 2010 - 2. prosince 2010."— Transkript prezentace:

1 Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovace 2010 - 2. prosince 2010

2 Senovážné nám. 24 110 00 Praha 1 Americké vědecké informační středisko, o. p. s. Senovážné nám. 24 110 00 Praha 1

3 informační, poradenské a servisní služby v oblasti mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji pomoc při hledání vhodných partnerů a finančních zdrojů rozvíjení kontaktů mezi českými a americkými vědci posílení spolupráce mezi národními a mezinárodními vládními i nevládními institucemi v oblasti výzkumu, vývoje a komercionalizace technologií pořádání odborných seminářů a konferencí Činnost

4 Konference a semináře   Příklady   „Peer Review: Its Present and Future State“ – 2006, Praha   „NIH Day“ – 2007, Praha, Brno, Hradec Králové   „NAFSA: Association of International Educators“ – 2008, Washington, USA   „The 20th International Conference on High Resolution Molecular Spectroscopy – Prague 2008“   „High-Level Symposium on Nanotechnology Safety“ – 2010, Praha

5 KONTAKT II   Výzkumný projekt   délka projektu 2 – 4 roky   každá strana hradí výdaje na činnosti probíhající na vlastním území   účast na konferencích v USA v rámci pobytu   projektům základního výzkumu může být poskytnuta podpora až do výše 100 % uznaných nákladů   projektům aplikovaného výzkumu do 50 % uznaných nákladů

6 OBORY   přírodní vědy a matematika   technické vědy   zdravotnictví a lékařské vědy   energetika   zemědělství   vesmír   ochrana životního prostředí a biodiverzita   standardizace   využívání přírodních zdrojů   doprava   vědní politika

7 PŘIHLÁŠKA   ePROJEKT   žádost v češtině   popis projektu - kdo, s kým, proč, jak, co a za kolik   povinné přílohy, včetně Cover Page a Budget   uzávěrka přijímání žádostí – 9. září 2010, 14:00 hod.

8 ROZPOČET (1) F1 - Osobní náklady na výzkumné a vývojové zaměstnance a jim odpovídající náklady na povinné zákonné odvody a příděl do FKSP nebo jeho poměrnou část, pokud není tento fond tvořen příděly ze zisku. Ve specifikaci uveďte počet osob zaměstnaných na hlavní pracovní poměr, resp. specifikujte jejich část úvazku. mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců dle jejich úvazku na řešení projektu zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, uzavřené v přímé souvislosti s řešením projektu F2 - Pořízení majetku v rámci programu KONTAKT II se nepovolují investiční (kapitálové) náklady hrazené z účelové podpory tohoto programu, do uznaných nákladů je lze zahrnout, avšak jejich úhradu je nutno zajistit z vlastních či jiných zdrojů

9 ROZPOČET (2) F3 - Provoz a údržba dlouhodobého hmotného majetku s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok, nebo hmotného majetku s provozně technickými funkcemi delšími než 1 rok, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a současně je pro řešení projektu užíván a jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč, ve výši, která je rovna výši odpisů odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu F4 - Další provozní náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu (např. materiál, drobný hmotný majetek) F5 - Služby náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, např. pronájem přístrojů, testování, certifikace, údržba přístrojů, poradenství. Dodavatelem zakázek nesmí být člen řešitelského týmu, ani jiný zaměstnanec příjemce nebo dalšího příjemce nebo osoba spojená s příjemcem, dalším příjemcem, řešitelem nebo dalším řešitelem

10 ROZPOČET (3) F6 - Výsledky náklady na zveřejňování výsledků projektů, včetně nákladů a výdajů na zajištění práv k těmto výsledkům VaVaI F7 - Cestovné lze hradit pouze osobám řešitelského týmu na cesty v USA a ČR - včetně účastnických poplatků a nákladů spojených s účastí na konferencích a seminářích. Ve specifikaci zdůvodněte výši cestovného, vč. uvedení konkrétního cíle a účelu cesty např. na jakých konferencích je plánována aktivní účast. Konference v USA jsou povoleny pouze ve spojitosti s návštěvou pracoviště partnera. F8 – Doplňkové (režijní) náklady vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu, např. administrativní náklady, výdaje na pomocný personál a infrastrukturu, energii a služby pokud již nejsou uvedené v jiných kategoriích.

11 ZDROJE   ZD – Podpora MŠMT Účelová podpora poskytnutá z prostředků poskytovatele – MŠMT.   ZO - Ostatní veřejné zdroje Další veřejné zdroje, které použijete na řešení projektu - jiné než dotace uvedená v předchozí kolonce - např. dotace ze státního rozpočtu na činnost subjektu, příspěvek na činnost příspěvkové organizace, zdroje EK/EU.   ZN - Neveřejné zdroje Neveřejné zdroje, které použijete na řešení projektu - zdroje nemající původ ve veřejných rozpočtech - např. zdroje z hospodářské činnosti, prodeje výsledků výzkumné činnosti, prodeje vlastních výrobků a služeb. V návrhu projektu musí být specifikovány všechny finanční zdroje, které uchazeč bude užívat k finančnímu zabezpečení realizace projektu programu KONTAKT II (LH), přičemž uvedené náklady se musí vztahovat výlučně k danému projektu a k době jeho trvání.

12 PŘÍLOHY 8.1.1. Doklady prokazující oprávnění k činnosti Povinnost prokazovat oprávnění k činnosti se nevztahuje na vysoké školy zřízené zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a veřejné výzkumné instituce zřízené zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. 8.1.2. Čestné prohlášení statutárního orgánu uchazeče Čestné prohlášení o způsobilosti se v případě právnických osob prokazuje u všech osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu uchazeče nebo jeho člena. Originál čestného prohlášení se předkládá pouze jednou za uchazeče pro danou veřejnou soutěž.

13 PŘÍLOHY 8.1.3. Dokument(y) pro posouzení typu organizace Dokladem pro posouzení typu organizace jsou u výzkumných organizací:   stanovy, zřizovací či zakládací listina (netýká se VVŠ a VVI v souladu s bodem 8.1.1.)   dokument prokazující oddělené účetní evidence pro hospodářskou a nehospodářskou činnost – např. vnitřní směrnice k vedení účetnictví   dokument prokazující, že není poskytován přednostní přístup k výsledkům či výzkumným kapacitám, a to nejen ve vztahu k předmětnému projektu – např. interní směrnice. U malých, středních a velkých podniků se typ organizace dokládá čestným prohlášením podepsaným statutárním orgánem (zástupcem) uchazeče s právem podepisovat za organizaci dle obchodního či jiného rejstříku.

14 PŘÍLOHY 8.1.4. Návrh smlouvy o spolupráci   jen v případě více subjektů na české straně 8.1.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů   při podání návrhu projektu k osobě řešitele, popř. dalšího řešitele   před uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory pak i pro osobu/y statutárního orgánu (zástupce organizace např. u VVŠ se bude jednat o souhlas rektora, neboť bude poskytovatelem žádáno prostřednictvím dálkového přístupu o výpis z Evidence z rejstříku trestů pro jeho osobu).

15 PŘÍLOHY 8.1.6. Povinné přílohy spolupráce s USA   doložení spolupráce v rámci Dohody mezi vládou ČR a vládou USA o vědeckotechnické spolupráci   Cover Page - formulář musí být opatřen podpisy řešitelů a zástupců organizací na české i americké straně (ze strany amerického partnera postačuje "naskenovaný" podpis).   Budget - rozpočtová tabulka se specifikovanou výší požadované účelové podpory na české straně a uvedenou výší finančních prostředků vložených americkou stranou do realizace projektu   V případě více spolupracujících institucí na české nebo americké straně odevzdejte jeden celkový formulář Cover Page a celkovou tabulku Budget a následně dílčí formuláře a tabulky pro jednotlivé účastníky.

16 UPOZORNĚNÍ Žádost je nutné současně přihlásit do "Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES11) - Program VaVaI na podporu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH)“ Veřejnou soutěž vyhlašuje MŠMT. www.msmt-vyzkum.cz Bližší informace o VES11: Ing. Světlana Trojanová Odbor pro mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, MŠMT

17 PROJEKTY projektyVES 03VES 04VES 05VES 06VES 07VES 08VES 09VES 10 Podané AMVIS 21302134526958 Podané KONTAKT 21301933506957 schválené 2-211526165646 zamítnuté -1947341312 Úspěšnost KONTAKT 100 %0 %70 %79 % 32 %81 %

18 KONTAKT VES 09 a VES 10

19

20 Projekty Kosmické počasí: Události ve slunečním větru jako prediktory geomagnetické aktivity Šafránková Jana, MFF UKRichardson John D., Center for Space Research, MIT Selektivní katetrizační ablace versus neselektivní ablace AV uzlu s implantaci bivertikulárního stimulátoru Kautzner Josef, IKEMNatale Andrea, Cleveland Clinic Foundation Analýza dynamických a statických vlastností QT intervalů Halámek Josef, ÚPT AV ČR Asirvatham Samuel J., Mayo Clinic Kára Tomáš, FN u sv. Anny Aplikace optických systémů Kirkpatrick Baez ve vesmíru Pína Ladislav Cash Webster, University of Colorado Rigaku Innovative Technologies Europe, s. r. o. Mnohojazyčná univerzální anotace lingvistických dat Hajič Jan, MFF UKPalmer Martha, University of Colorado Využití biologických postupů pro bioremediaci půd kontaminovaných organickými xenobiotiky Macková Martina, VŠCHT Leigh Mary Beth, University of Alaska Velmi krátkodobá srážková a hydrologická předpověď zaměřená na prognózu přívalových povodní Sokol Zbyněk, ÚFA AV ČR Kitzmiller David H., NOAA National Weather Service Novák Petr, ČHMÚ

21 Projekty Genově specifické molekulární markery pro šlechtění hrachu na rezistenci ke kořenovým houbovým chorobám rodu Fusarium Smýkal Petr, Agritec Plant Research s.r.o. Coyne Clarice, USDA-ARS Plant Germplasm Intr. Rotační seismometry - návrh, konstrukce, kalibrace a polní testování Kozák Jan, GFÚ AV ČR Evans John R., U.S. Geological Survey Numerické modely vícefázového proudění a transportu v porézním prostředí při ochraně životního prostředí Beneš Michal, FJFI ČVUT Illangasekare Tissa, Colorado School of Mines Kolaborativní algoritmy pro řízení formací bezpilotních letounů Šebek Michael, FEL ČVUT Lewis Frank L., University of Texas Využití zvratu pohlaví a proteomiky zmrazeného spermatu veslonosa amerického pro produkci kaviáru Linhart Otomar, JČU Mims Steve, Kentucky State University Proteomická identifikace biomarkerů intraamniálního zánětu v plodové vodě pacientek se spontánním předčasným porodem Kacerovský Marian, FN HK Menon Ramkumar, Centennial Women's Hospital Lenčo Juraj, FVZ UO

22 Ing. Simona Lauerová AMVIS, o. p. s. Senovážné nám. 24 110 00 Praha 1 www.amvis.cz E-mail: amvis@amvis.cz E-mail: amvis@amvis.czamvis@amvis.czamvis@amvis.cz

23 COVER PAGE

24 BUDGET


Stáhnout ppt "Česko - americká spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích Inovace 2010 - 2. prosince 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google