Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akademik 06 ekonomická část. Oddělená účetní evidence Zákon č. 130/2002 § 8 Použití podpory odstavec 1 Příjemce vede pro každý projekt a výzkumný záměr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akademik 06 ekonomická část. Oddělená účetní evidence Zákon č. 130/2002 § 8 Použití podpory odstavec 1 Příjemce vede pro každý projekt a výzkumný záměr."— Transkript prezentace:

1 Akademik 06 ekonomická část

2 Oddělená účetní evidence Zákon č. 130/2002 § 8 Použití podpory odstavec 1 Příjemce vede pro každý projekt a výzkumný záměr oddělenou evidenci podle zvláštního právního předpisu o uznaných nákladech a v rámci této evidence sleduje výdaje nebo náklady hrazené z podpory. účelová podpora spoluúčast

3 Oddělená účetní evidence Zakázka pomocí zakázky se oddělují náklady a výnosy celého projektu bez ohledu na typ zdroje pomocí zakázky se oddělují náklady a výnosy celého projektu bez ohledu na typ zdrojeČinnost číslo činnosti přestavuje typ zdroje číslo činnosti přestavuje typ zdroje má-li projekt 2 zdroje financování (účelová podpora, spoluúčast ZČU), má přiřazeno jedno zakázkové číslo a 2 činnosti má-li projekt 2 zdroje financování (účelová podpora, spoluúčast ZČU), má přiřazeno jedno zakázkové číslo a 2 činnosti v MAGIONu pak lze vyjet celou zakázku dohromady, nebo odděleně po jednotlivých činnostech v MAGIONu pak lze vyjet celou zakázku dohromady, nebo odděleně po jednotlivých činnostech činnost účelové podpory činnost spoluúčasti zakázka

4 Zdroje spoluúčasti Neinvestiční spoluúčast dotace vzdělávací činnost (pouze u vzdělávacích projektů) dotace vzdělávací činnost (pouze u vzdělávacích projektů) vlastní příjmy vlastní příjmy Investiční spoluúčast vzdělávací činnost (FRIM) vzdělávací činnost (FRIM) vlastní příjmy vlastní příjmy žádost o převod dotace na spoluúčast projektu musí obsahovat tyto náležitosti: žádost o převod dotace na spoluúčast projektu musí obsahovat tyto náležitosti: zakázku, pracoviště, činnost, odkud se bude přeúčtovávat dotace zakázku, pracoviště, činnost, odkud se bude přeúčtovávat dotace zakázku, pracoviště, činnost projektu, na který se uvolňuje spoluúčast zakázku, pracoviště, činnost projektu, na který se uvolňuje spoluúčast výši spoluúčasti výši spoluúčasti podpis správce prostředků katedry nebo fakulty (tajemník nebo vedoucí) podpis správce prostředků katedry nebo fakulty (tajemník nebo vedoucí) žádost se adresuje na oddělení rozpočtu a financování (paní Matoušové) žádost se adresuje na oddělení rozpočtu a financování (paní Matoušové) Vzorové formuláře na uvolnění spoluúčasti se nachází na www stránkách http://www.eo.zcu.cz/formulare.htm

5

6 žádám o převedení dotace na vzdělávací činnost ve výši 00201112 30.4.2006Plzeň, Vážená paní Milena Matoušová odd. rozpočtu a financování zakázkačinnostpracoviště 0,00 Kč ze: Vážená paní Matoušová, zakázkapracovištěčinnostvýše spoluúčasti 1112 jako zdroj investiční spoluúčasti následujících projektů: CELKEM0,00 Kč podpis tajemníka katedry (nebo fakulty) Děkuji. S pozdravem

7 Přeúčtování vlastních příjmů na spoluúčast projektů upraveno směrnicí kvestora č. 22K/2003 upraveno směrnicí kvestora č. 22K/2003 má-li rozpočtová jednotka dostatek vlastních příjmů, využije své vlastní příjmy má-li rozpočtová jednotka dostatek vlastních příjmů, využije své vlastní příjmy žádost musí obsahovat tyto náležitosti: žádost musí obsahovat tyto náležitosti: zakázku, pracoviště, činnost, odkud se budou přeúčtovávat vlastní příjmy zakázku, pracoviště, činnost, odkud se budou přeúčtovávat vlastní příjmy zakázku, pracoviště, činnost projektu, na který se uvolňuje spoluúčast zakázku, pracoviště, činnost projektu, na který se uvolňuje spoluúčast seznam dokladů (vč. uvedení jejich výše), které se mají přeúčtovat seznam dokladů (vč. uvedení jejich výše), které se mají přeúčtovat podpis správce prostředků katedry nebo fakulty (tajemník nebo vedoucí) podpis správce prostředků katedry nebo fakulty (tajemník nebo vedoucí) žádost se odesílá na oddělení rozpočtu nebo fakultní účetní žádost se odesílá na oddělení rozpočtu nebo fakultní účetní je možné použít následující formulář, který je umístěn na www stránkách http://www.eo.zcu.cz/formulare.htm je možné použít následující formulář, který je umístěn na www stránkách http://www.eo.zcu.cz/formulare.htm

8

9 Přeúčtování vlastních příjmů PS na spoluúčast projektů nemá-li rozpočtová jednotka dostatek vlastních příjmů, je možné na základě směrnice kvestora č. 22K/2003 vyměnit dotaci na vzdělávací činnost za vlastní příjmy s rozpočtovou jednotkou Provoz a služby nemá-li rozpočtová jednotka dostatek vlastních příjmů, je možné na základě směrnice kvestora č. 22K/2003 vyměnit dotaci na vzdělávací činnost za vlastní příjmy s rozpočtovou jednotkou Provoz a služby používá se formulář uvedený na www stránkách http://www.eo.zcu.cz/formulare.htm používá se formulář uvedený na www stránkách http://www.eo.zcu.cz/formulare.htm žádost musí obsahovat tyto náležitosti: žádost musí obsahovat tyto náležitosti: zakázku, pracoviště, činnost, odkud se budou přeúčtovávat vlastní příjmy zakázku, pracoviště, činnost, odkud se budou přeúčtovávat vlastní příjmy zakázku, pracoviště, činnost projektu, na který se uvolňuje spoluúčast zakázku, pracoviště, činnost projektu, na který se uvolňuje spoluúčast výši dotace, která se má vyměnit za vlastní příjmy Provozu a služeb výši dotace, která se má vyměnit za vlastní příjmy Provozu a služeb podpis správce prostředků katedry nebo fakulty (tajemník nebo vedoucí) podpis správce prostředků katedry nebo fakulty (tajemník nebo vedoucí) vyplněný formulář se odesílá na odd. rozpočtu (P. Randovi) vyplněný formulář se odesílá na odd. rozpočtu (P. Randovi) zakázka bude rozšířena o činnost 1490 (je možné účtovat náklady na spoluúčast projektu) zakázka bude rozšířena o činnost 1490 (je možné účtovat náklady na spoluúčast projektu) vlastní příjmy budou od PS převedeny ve stejný měsíc, ve kterém bude převedena dotace na vzdělávací činnost ve prospěch PS (aby při zpracování výsledků hospodaření nedocházelo ke zkreslování hospodaření) vlastní příjmy budou od PS převedeny ve stejný měsíc, ve kterém bude převedena dotace na vzdělávací činnost ve prospěch PS (aby při zpracování výsledků hospodaření nedocházelo ke zkreslování hospodaření)

10

11 Uznané náklady Nařízení vlády č. 461/2002 § 3 Vymezení položek uznaných nákladů osobní náklady osobní náklady mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu mzdy nebo platy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu příslušnou část mezd nebo platů zaměstnanců, odpovídající jejich úvazku na řešení projektu zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí zvýšení pohyblivé částky mzdy nebo platu zaměstnanců, kteří se na řešení projektu podílejí ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce ostatní osobní náklady na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (investiční majetek) (investiční majetek) U N = (A/B) x C x D U N........... uznatelné náklady A........... doba po kterou bude majetek užíván pro řešení projektu B........... doba upotřebitelnosti C........... pořizovací cena majetku D........... podíl užití majetku pro řešení projektu

12 Uznané náklady náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku náklady na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (investiční majetek) (investiční majetek) UN = C x D UN........... uznatelné náklady C........... pořizovací cena majetku D........... podíl užití majetku pro řešení projektu náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a současně je pro řešení projektu využíván, a jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč, ve výši, která je rovna výši odpisů odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu náklady na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok, který nebyl pořízen z veřejných prostředků a současně je pro řešení projektu využíván, a jehož pořizovací cena je vyšší než 40 000 Kč, ve výši, která je rovna výši odpisů odpovídající délce období a podílu předpokládaného užití tohoto majetku pro řešení projektu = nedotované odpisy = nedotované odpisy další provozní náklady další provozní náklady například: náklady na materiál, zásoby náklady na materiál, zásoby náklady na drobný hmotný majetek (tj. do 40 000 Kč) náklady na drobný hmotný majetek (tj. do 40 000 Kč) náklady na služby náklady na služby náklady na zveřejňování výsledků projektů náklady na zveřejňování výsledků projektů cestovní náhrady cestovní náhrady doplňkové (režijní) náklady doplňkové (režijní) náklady

13 Rozdělení nákladů běžné (neinvestiční) náklady běžné (neinvestiční) náklady kapitálové (investiční) náklady kapitálové (investiční) náklady

14 Přeúčtování režie na zakázky projektů řídí se dle Rozhodnutí rektora, které vychází každý rok řídí se dle Rozhodnutí rektora, které vychází každý rok pro rok 2006 je platné Rozhodnutí rektora č. 13R/2006 „Účtování režijních nákladů na zakázky projektů výzkumu a vývoje a projektů vzdělávacích v roce 2006“ pro rok 2006 je platné Rozhodnutí rektora č. 13R/2006 „Účtování režijních nákladů na zakázky projektů výzkumu a vývoje a projektů vzdělávacích v roce 2006“ výše režií je vztažena k přímým nákladům výše režií je vztažena k přímým nákladům pro rok 2006 byla vypočtena výše režijních nákladů ve výši 27,45 % pro rok 2006 byla vypočtena výše režijních nákladů ve výši 27,45 % při výpočtu výše režií máme 2 limity při výpočtu výše režií máme 2 limity maximální výše režijních nákladů dle pravidel poskytovatele maximální výše režijních nákladů dle pravidel poskytovatele vypočtený podíl výše režijních nákladů k celkovým nákladům pro daný rok vypočtený podíl výše režijních nákladů k celkovým nákladům pro daný rok Při plánování projektu je nutné akceptovat oba dva limity.

15 Přeúčtování režie na zakázky projektů řešitel napíše žádost o přeúčtování, která musí obsahovat tyto náležitosti: zakázka, činnost a pracoviště projektu, na který budou proúčtovány režie prostřednictvím vnitronákladů zakázka, činnost a pracoviště projektu, na který budou proúčtovány režie prostřednictvím vnitronákladů zakázka, činnost a pracoviště, na které budou proúčtovány vnitrovýnosy zakázka, činnost a pracoviště, na které budou proúčtovány vnitrovýnosy výše režijních nákladů výše režijních nákladů pro převedení lze využít formulář, který se nachází na www stránkách http://www.eo.zcu.cz/formulare.htm pro převedení lze využít formulář, který se nachází na www stránkách http://www.eo.zcu.cz/formulare.htmhttp://www.eo.zcu.cz/formulare.htm žádost se pošle na Ekonomický odbor (adresovat p. Randovi) žádost se pošle na Ekonomický odbor (adresovat p. Randovi)

16

17 Nařízení vlády č. 461/2002 § 4 Postup při změně výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory 1. Žádost příjemce o změnu výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory o změnu výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory může příjemce požádat poskytovatele písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, který předchází roku požadované změny výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory (pokud poskytovatel nestanoví jiný termín) o změnu výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory může příjemce požádat poskytovatele písemně nejpozději do 60 kalendářních dnů před koncem kalendářního roku, který předchází roku požadované změny výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory (pokud poskytovatel nestanoví jiný termín) poskytovatel žádost posoudí a rozhodne o ní do konce kalendářního roku, který předchází roku požadované změny výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory poskytovatel žádost posoudí a rozhodne o ní do konce kalendářního roku, který předchází roku požadované změny výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory jestliže poskytovatel souhlasí s žádostí příjemce, rozhodne do 60 kalendářních dnů ode dne posouzení této žádosti o změně rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo uzavře s příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory jestliže poskytovatel souhlasí s žádostí příjemce, rozhodne do 60 kalendářních dnů ode dne posouzení této žádosti o změně rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo uzavře s příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory jestliže poskytovatel zamítne žádost příjemce, oznámí tuto skutečnost příjemci do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti písemným sdělením jestliže poskytovatel zamítne žádost příjemce, oznámí tuto skutečnost příjemci do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti písemným sdělením

18 Nařízení vlády č. 461/2002 § 4 Postup při změně výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory 2. Žádost příjemce o změnu výše uznaných nákladů nebo výše účelových prostředků z důvodu významné změny okolností týkajících se řešení projektu pokud nastane významná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou příjemce nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu výše uznaných nákladů, změnu výše účelové podpory nebo změnu smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takovéto skutečnosti dozvěděl pokud nastane významná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou příjemce nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, požádá příjemce poskytovatele o změnu výše uznaných nákladů, změnu výše účelové podpory nebo změnu smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takovéto skutečnosti dozvěděl poskytovatel žádost posoudí a rozhodne o ní do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel poskytovatel žádost posoudí a rozhodne o ní do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy ji obdržel jestliže poskytovatel souhlasí s žádostí příjemce, rozhodne do 60 kalendářních dnů ode dne posouzení této žádosti o změně rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo uzavře s příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory jestliže poskytovatel souhlasí s žádostí příjemce, rozhodne do 60 kalendářních dnů ode dne posouzení této žádosti o změně rozhodnutí o poskytnutí podpory nebo uzavře s příjemcem dodatek ke smlouvě o poskytnutí podpory jestliže poskytovatel zamítne žádost příjemce, oznámí tuto skutečnost příjemci do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti písemným sdělením jestliže poskytovatel zamítne žádost příjemce, oznámí tuto skutečnost příjemci do 30 kalendářních dnů ode dne posouzení žádosti písemným sdělením

19 Nařízení vlády č. 461/2002 § 4 Postup při změně výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory 3. Návrh poskytovatele na změnu výše uznaných nákladů nebo výše účelové podpory z důvodu podstatných změn okolností týkajících se řešení projektu pokud nastane podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou poskytovatel nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, navrhne příjemci změnu výše uznaných nákladů, změnu výše účelové podpory nebo změnu smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory písemně nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. pokud nastane podstatná změna okolností týkajících se řešení projektu, kterou poskytovatel nemohl předvídat ani ji nezpůsobil, navrhne příjemci změnu výše uznaných nákladů, změnu výše účelové podpory nebo změnu smlouvy o poskytnutí podpory nebo rozhodnutí o poskytnutí podpory písemně nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy se o takové skutečnosti dozvěděl. příjemce se k návrhu poskytovatele vyjádří do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy tento návrh obdržel příjemce se k návrhu poskytovatele vyjádří do 60 kalendářních dnů ode dne, kdy tento návrh obdržel - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Při změně uznaných nákladů nebo výše účelové podpory, stanovené pro celou dobu řešení projektu, o více než 50 % se přestane účelová podpora poskytovat !!! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20 Kontaktní informace Pavel Randa ekonomický odbor - odd. rozpočtu a financování Univerzitní 8 – Rektorát kancelář UR 216  : randap@rek.zcu.cz randap@rek.zcu.czrandap@rek.zcu.cz  : 37763 1122


Stáhnout ppt "Akademik 06 ekonomická část. Oddělená účetní evidence Zákon č. 130/2002 § 8 Použití podpory odstavec 1 Příjemce vede pro každý projekt a výzkumný záměr."

Podobné prezentace


Reklamy Google