Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informativní schůzka k předkládání návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informativní schůzka k předkládání návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha,"— Transkript prezentace:

1 1 Informativní schůzka k předkládání návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha, 10. a 12. ledna 2006

2 2 Obsah Kdo může být uchazečem? Jaké podmínky musí uchazeč splňovat? Kdo je vykonavatel VZ? Co je předmětem VZ? Personální zabezpečení VZ Co jsou inst. podpora a uznané náklady VZ? Dotazy a odpovědi

3 3 Legislativa výzkumu a vývoje Zákon č. 130/2002 Sb. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb.

4 4 Uchazeč o institucionální podporu VZ Právnická osoba se sídlem v ČR Organizační složka ČR, organizační jednotka MO nebo MV PŘEDMĚTEM JEHO ČINNOSTI JE VÝZKUM (§ 28, odst. 2 zákona)

5 5 Uchazeč o IP VZ u MŠMT Organizační složka ČR Právnická osoba se sídlem v ČR 1.VVI zřízená MŠMT 2.příspěvková organizace zřízená MŠMT 3.veřejná vysoká škola 4.další právnická osoba zřízená podle zvláštních zákonů (obchodní zákoník, zákon o obec. prosp. spol., …), která splňuje podmínky způsobilosti podle § 28, odst. 3 zákona Uchazečem může být vždy pouze 1 z uvedených subjektů!

6 6 Podmínky způsobilosti podle § 28, odst. 3 zákona nevýzkumná činnost a podmínky provádění v zakladatelském dokumentu omezení podmínek provádění nevýzkumné činnosti (za účelem účinnějšího využití majetku, povinnost vyrovnat ztrátu nebo činnost ukončit) podvojné účetnictví, oddělená účetní evidence nevýzkumné činnosti, uznaných nákladů VZ a institucionální podpory zisk využívá pouze k podpoře výzkumu výroční zpráva kontrolní orgán (např. dozorčí rada) Ustanovení se netýká OS ČR, VVI, SPO, VVŠ

7 7 Podmínky způsobilosti uchazeče k řešení oprávnění k činnosti (fakultativní podm. např. pro práci s radioaktiv. mat., pokus. zvířaty) nepodal návrh na vyrovnání nepodán návrh na prohlášení konkurzu není v likvidaci vypořádané splatné závazky nebyl pravomocně odsouzen pro trest. čin hospodářský nebo proti majetku nebyl disciplinárně potrestán (fakultativní podm.) odborná způsobilost § 18, odst. 2 zákona – týká se všech uchazečů

8 8 ve výzkumné činnosti, jež je předmětem VZ, dosáhl prokazatelných výsledků má pro řešení VZ vytvořené základní prostorové a materiálně technické podmínky má pro řešení VZ sestavený řešitelský tým s odpovídající kvalifikační strukturou a pracovní kapacitou Odborná způsobilost uchazeče

9 9 Vykonavatel VZ organizační složka, vnitřní organizační jednotka nebo součást uchazeče pověřená výkonem práv a povinností souvisejících s řešením výzkumného záměru na základě zvláštního právního předpisu nebo na základě zřizovacího či zakládacího dokumentu VVŠ  fakulta  jiná součást VVŠ v případě, že kompetence stanoví vnitřní předpis  nejvýše jeden  vykonává práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 130/2002 Sb. a jeho prováděcích předpisů a z rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory

10 10 Výzkumný záměr Požadavky věcně ucelený charakter z oblasti hlavní výzk. činnosti uchazeče, v níž dosáhl prokazatelné výsledky dlouhodobý koncepční záměr uchazeče tuto oblast rozvíjet základní prostorové, personální a materiálně technické podmínky pro realizaci Vymezuje předmět výzkumné činnosti uchazeče v základním nebo aplikovaném výzkumu (s výjimkou průmyslového výzkumu), její cíle, strategii a metody, uznané náklady a předpokládané výsledky na období 5 až 7 let. Předmětem VZ není průmyslový výzkum, vývoj, vzdělávací ani jiná činnost!

11 11 Personální zabezpečení VZ Všichni (D1.+D2.+D3.) musí být zaměstnanci uchazeče! Řešitelský tým - ≥ 10 přepočtených úvazků Výzkumní zaměstnanci (D1.)Ostatní zaměstnanci (D2.) výzk. činnost v oborech VZ ≥ 50% úvazek další činnosti Např. laboranti, technici, doprovodná výzk. činnost Pomocný personál – podpůrné činnosti (D3.) Např. administrativa, údržba, úklid, správa poč. sítě

12 12 Institucionální podpora VZ Veřejné prostředky určené k úhradě uznaných nákladů VZ, o které uchazeč žádá, resp. které mu byly poskytnuty. Může činit až 100 % výše uznaných nákladů. Lze z ní hradit pouze výzkum prováděný příjemcem včetně infrastruktury nezbytné pro řešení VZ. Na inst. podporu nově zahajovaných VZ se v r. 2007 přepokládá částka 500 mil. Kč, která umožní poskytnout podporu na cca 20 – 30 VZ!

13 13 Uznané náklady osobní náklady zaměstnanců uchazeče (D1.+D2.+D3.)  tarifní i nadtarifní složky platu/mzdy podle platných mzdových předpisů uchazeče  povinné zákonné odvody, příděl do FKSP náklady na pořízení majetku  dlouhodobý hmotný majetek (např. přístroje, stroje, zařízení, pozemky, budovy), resp. nehmotný majetek (např. software) s pořizovací cenou 40, resp. 60 tis. Kč/jednotka) provozní náklady  údržba a opravy dlouhodobého majetku, nákup služeb, nákup materiálu, zásob, drobného hmotného majetku cestovní náhrady podle zákona č. 119/1992 Sb. náklady na mezinárodní spolupráci náklady na zveřejnění výsledků, zajištění práv k výsledkům doplňkové (režijní) náklady – algoritmus stanovení, věcné určení Vše pouze v přímé souvislosti s řešením VZ a zdůvodněné! uznané náklady ≥ institucionální podpora VZ


Stáhnout ppt "1 Informativní schůzka k předkládání návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google