Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Centra základního výzkumu - LS Praha, 15. září 2004.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Centra základního výzkumu - LS Praha, 15. září 2004."— Transkript prezentace:

1 1 Informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Centra základního výzkumu - LS Praha, 15. září 2004

2 2 Program 1. Úvod do financování VaV 2. Centra základního výzkumu 3. Formuláře 4. Smlouvy 5. FAQ 6. Závěr

3 3 1 Úvod do financování VaV

4 4 Způsoby podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Veřejné prostředky Účelová podpora Institucionální podpora Mezinárodní spolupráce ve VaV Specifický výzkum na VŠ Výzkumné záměry Grantové projekty Programové projekty Veřejná zakázka

5 5 Legislativa podpory VaV Zákon č. 130/2002 Sb. Zákon č. 130/2002 Sb. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. Nařízení vlády č. 461/2002 Sb. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb.

6 6 Uchazeči o účelovou podporu projektu Fyzická osoba Fyzická osoba Právnická osoba se sídlem v ČR Právnická osoba se sídlem v ČR veřejná vysoká škola; příspěvková organizace zřízená; další právnická osoba zřízená podle zvláštních zákonů (obchodní zákoník, zákon o obec. prosp. spol., …) Organizační složka ČR Organizační složka ČR Organizační složka ÚSC Organizační složka ÚSC

7 7 Každý uchazeč je povinen prokázat svoji způsobilost k řešení navrhovaného projektu Prokazuje se u návrhů projektů podle § 18 zákona. (formuláře D,E za každého uchazeče) Kontroluje se ihned po převzetí návrhu poskytovatelem. (komise pro přijímání návrhů projektů) V případě nesplnění požadavků na prokázání způsobilosti poskytovatel vyloučí návrh z hodnocení (podle zák.130/2002 Sb. § 21 nesmí hodnotit).

8 8 Přijímání a hodnocení návrhů projektů Komise pro přijímání návrhů projektů kontroluje úplnost náležitostí návrhu a o každém návrhu zpracuje protokol. Komise pro přijímání návrhů projektů kontroluje úplnost náležitostí návrhu a o každém návrhu zpracuje protokol. Odborný poradní orgán hodnotí návrhy projektů (bodově a slovně) podle kriterií, které jsou uvedeny při vyhlášení veřejné soutěže. Odborný poradní orgán hodnotí návrhy projektů (bodově a slovně) podle kriterií, které jsou uvedeny při vyhlášení veřejné soutěže. Při hodnocení budou souběžně uplatňovány metody škálování a volných výpovědí. Při hodnocení budou souběžně uplatňovány metody škálování a volných výpovědí.

9 9 Uznané náklady *) - 1 osobní náklady zaměstnanců uchazeče osobní náklady zaměstnanců uchazeče podle platných mzdových předpisů uchazeče podle platných mzdových předpisů uchazeče tarifní i nadtarifní složky platu/mzdy tarifní i nadtarifní složky platu/mzdy povinné zákonné odvody, příděl do FKSP povinné zákonné odvody, příděl do FKSP náklady na přístroje, stroje, zařízení náklady na přístroje, stroje, zařízení nákup strojů, přístrojů, zařízení, pozemků, budov, … nákup strojů, přístrojů, zařízení, pozemků, budov, … další provozní náklady další provozní náklady nákup materiálu, zásob, drobného hmotného majetku, služeb, …včetně náhrad za používání stávajících přístrojů, strojů, zařízení …. nákup materiálu, zásob, drobného hmotného majetku, služeb, …včetně náhrad za používání stávajících přístrojů, strojů, zařízení …. cestovní náhrady a náklady cestovní náhrady a náklady náklady na mezinárodní spolupráci náklady na mezinárodní spolupráci náklady na zveřejnění výsledků, zajištění práv k výsledkům … náklady na zveřejnění výsledků, zajištění práv k výsledkům … doplňkové (režijní) náklady doplňkové (režijní) náklady *) rozuměj náklady nebo výdaje

10 10 Uznané náklady - 2 Uznané náklady mohou být navrhovány pouze v přímé souvislosti s řešením výzkumného projektu a musí být uchazečem vykalkulovány a zdůvodněny. Uznané náklady mohou být navrhovány pouze v přímé souvislosti s řešením výzkumného projektu a musí být uchazečem vykalkulovány a zdůvodněny. Navržené uznané náklady nemusí zadavatelem být akceptovány. Navržené uznané náklady nemusí zadavatelem být akceptovány. výše podpory ≤ max. uznané náklady

11 11 Použití schválených finančních prostředků tj. uznaných nákladů vč. podpory Prostředky lze užít pouze v přímé souvislosti Prostředky lze užít pouze v přímé souvislosti s popisem projektu s popisem projektu se schválenými uznanými náklady se schválenými uznanými náklady Veškeré nákupy nutno provést postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek (fakultativní podmínka) Veškeré nákupy nutno provést postupem podle zákona o zadávání veřejných zakázek (fakultativní podmínka) Vést oddělenou evidenci uznaných nákladů Vést oddělenou evidenci uznaných nákladů

12 12 Vyhlašované programy Národní program výzkumu (I) Podpora začínajících pracovníků výzkumu (program 1K ) Podpora začínajících pracovníků výzkumu (program 1K ) Informační infrastruktura výzkumu (program 1N) Informační infrastruktura výzkumu (program 1N) Výzkumná centra (program 1M) Výzkumná centra (program 1M) Programy mezinárodní spolupráce (program 1P) Programy mezinárodní spolupráce (program 1P) Resortní programy Program Centra základního výzkumu (program LC) Program Centra základního výzkumu (program LC) Výzkum pro státní správu (program LS) Výzkum pro státní správu (program LS)

13 13 2 Centra základního výzkumu

14 14 Centra základního výzkumu (program LC) Cílem programu je : podpořit spolupráci špičkových vědeckých pracovišť v České republice tak, aby byla zvýšena jejich konkurenceschopnost v Evropském výzkumném prostoru, a přispět k výchově mladých odborníků.

15 15 Každý předložený návrh projektu musí mít svůj cíl, kterým přispěje ke splnění cílů programu.

16 16 Centrum základního výzkumu Jak by to mohlo být ……

17 17 PRÁVNÍ SUBJEKTY ZVP ZAHRANIČNÍ VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ ZABÝVAJÍCÍ SE OBDOBNOU PROBLEMATIKOU A SPOLUPRACUJÍCÍ ALESPOŇ S JEDNÍM NAŠÍM VÝZKUMNÝM PRACOVIŠTĚM Centrum JEJICH VÝZKUMNÉ PRACOVIŠTĚ ZABÝVAJÍCÍ SE OBDOBNOU PROBLEMATIKOU A KTERÉ VYTVOŘÍ CENTRUM

18 18 Řízení činnosti centra Rada centra min. 11 členů usměrňuje činnost centra Zástupce příjemce Řešitel Příjemci Zástupce příjemce Řešitel Uživatelé výsledkůVědci

19 19 Financování činnosti centra - 1 Vlastní činnost pracovišť je financována z grantových a programových projektů a výzkumných záměrů ZVP Spolupráce může být hrazena z dotace

20 20 Financování činnosti centra - 2 Náklady Osobní Osobní Běžné Běžné Kapitálové Kapitálové Provozní Provozní Cestovní Cestovní Mezinárodní sp. Mezinárodní sp. Na zveřejnění Na zveřejnění Doplňkové Doplňkové příjemce ++= uznané náklady dotace na řešení projektu + z ostatních veřejných zdrojů + z neveřejných finančních zdrojů =Zdroje financí

21 21 Jak napsat návrh projektu? Tak, aby mohl být k datu ukončení projektu úspěšně hodnocen Kriteria úspěšnosti řešení projektu v tomto programu jsou: zvýšení počtu publikovaných výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech, odborných knihách a mezinárodních sbornících, zvýšení počtu publikovaných výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech, odborných knihách a mezinárodních sbornících, vzrůst podílu publikací se zahraničními spoluautory vzrůst podílu publikací se zahraničními spoluautory zvýšení počtu řešených mezinárodních projektů a projektů řešených společně se zahraničními partnery, zvýšení počtu řešených mezinárodních projektů a projektů řešených společně se zahraničními partnery, vzrůst počtu výměn vědeckých pracovníků. vzrůst počtu výměn vědeckých pracovníků.

22 22 3 Formuláře

23 23 Formuláře – 1 Textový formulář Textový formulář je ve formátu Word - *.doc je ve formátu Word - *.doc má verzi pouze v českém jazyce zasílá se oponentům má verzi pouze v českém jazyce zasílá se oponentům slouží odborným poradním orgánům k hodnocení slouží odborným poradním orgánům k hodnocení vyplňuje se do rámečků vyplňuje se do rámečků

24 24 Formuláře – 2a Tabulkový formulář Tabulkový formulář je ve formátu Excel - *.xls je ve formátu Excel - *.xls slouží k získání dat do informačního systému VaV slouží k získání dat do informačního systému VaV provádí výpočet návrhu uznaných nákladů provádí výpočet návrhu uznaných nákladů dává informaci o personálním zabezpečení řešení projektu dává informaci o personálním zabezpečení řešení projektu předkládá informaci o možných oponentech projektu předkládá informaci o možných oponentech projektu

25 25 Formuláře – 2b umožňuje poskytovateli korekci a úpravu uznaných nákladů umožňuje poskytovateli korekci a úpravu uznaných nákladů nepředkládá se oponentům nepředkládá se oponentům nutno dodržet doporučený postup vyplňování tabulek souvisejících s uznanými náklady nutno dodržet doporučený postup vyplňování tabulek souvisejících s uznanými náklady

26 26 Typy formulářů LC05.xlsvyplňuje se za projekt jen jeden; obsahuje souhrnné a společné údaje za celý projekt LC05Sx.xlsvyplňuje každý uchazeč; ekonomické údaje se sčítají do LC05.xls „ručně“ LC05cz.docvyplňuje se za projekt jen jednou, ale opakují se v něm části D až J za každého příjemce

27 27 4 Smlouvy

28 28 Smlouva o poskytnutí podpory na projekt výzkumu a vývoje LS05.. s názvem „…“ programu „Centra základního výzkumu“ (LS) (dále jen „smlouva o poskytnutí podpory“) Smlouvu uzavírá poskytovatel s příjemci Smlouvu uzavírá poskytovatel s příjemci Poskytovatel vychází ze vzoru smlouvy používané v EU, přílohou smlouvy je návrh projektu Poskytovatel vychází ze vzoru smlouvy používané v EU, přílohou smlouvy je návrh projektu

29 29 Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje smlouvu uzavírá poskytovatel s příjemci tato smlouva musí být uzavřena nejméně 180 kalendářních dní před ukončením účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu smlouvu uzavírá poskytovatel s příjemci tato smlouva musí být uzavřena nejméně 180 kalendářních dní před ukončením účinnosti smlouvy o poskytnutí podpory na řešení projektu

30 30 Další podmínky pro uzavření smlouvy na poskytnutí podpory podmínkou pro poskytnutí podpory je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi poskytovatelem a příjemci, mezi příjemci a třetími stranami účastnícími se projektu … mezi příjemci navzájem. (§ 11 zákona) podmínkou pro poskytnutí podpory je úprava užívacích a vlastnických práv k výsledkům a jejich využití a zpřístupnění mezi poskytovatelem a příjemci, mezi příjemci a třetími stranami účastnícími se projektu … mezi příjemci navzájem. (§ 11 zákona) smlouvu předkládá uchazeč smlouvu předkládá uchazeč

31 31 5 FAQ

32 32 6 Děkuji za pozornost Ing. Václav Hanke, CSc. + kolektiv spolupracovníků odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT


Stáhnout ppt "1 Informativní schůzka k předkládání návrhů projektů do programu Centra základního výzkumu - LS Praha, 15. září 2004."

Podobné prezentace


Reklamy Google