Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Informativní schůzka k předkládání návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Informativní schůzka k předkládání návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha,"— Transkript prezentace:

1 1 Informativní schůzka k předkládání návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha, 4. listopadu 2003

2 2 Účel a obsah prezentace Způsoby podpory VaV z veřejných prostředků Legislativa institucionální podpory VZ Výzkumný záměr Uchazeči o institucionální podporu VZ Podmínky poskytnutí a použití podpory VZ Podmínky způsobilosti uchazeče Personální zabezpečení VZ Uznané náklady VZ Předložení a převzetí VZ Dotazy a odpovědi Formuláře

3 3 Způsoby podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Veřejné prostředky Účelová podpora Institucionální podpora Mezinárodní spolupráce ve VaV Specifický výzkum na VŠ Výzkumné záměry

4 4 Legislativa institucionální podpory VZ Zákon č. 130/2002 Sb. Nařízení vlády č. 462/2002 Sb. Nařízení vlády č. 267/2002 Sb.

5 5 Výzkumný záměr Požadavky věcně ucelený charakter z oblasti hlavní výzk. činnosti uchazeče, v níž dosáhl prokazatelné výsledky dlouhodobý koncepční záměr uchazeče tuto oblast rozvíjet základní prostorové, personální a materiálně technické podmínky pro realizaci Vymezuje předmět výzkumné činnosti uchazeče v základním nebo aplikovaném výzkumu (s výjimkou průmyslového výzkumu), její cíle, strategii a metody, uznané náklady a předpokládané výsledky na období 5 až 7 let.

6 6 Uchazeči o institucionální podporu VZ Právnická osoba se sídlem v ČR  veřejná vysoká škola  příspěvková organizace zřízená MŠMT  další právnická osoba zřízená podle zvláštních zákonů (obchodní zákoník, zákon o obec. prosp. spol., …) Organizační složka ČR Organizační složka ÚSC Uchazečem může být vždy pouze 1 z uvedených subjektů!

7 7 Podmínky poskytnutí a použití podpory poskytnutí podpory  splnění podmínek způsobilosti  soulad s NP VaV  zhodnocení VZ  zhodnocení předchozích výsledků činnosti použití podpory  oddělená evidence uznaných nákladů  pouze na výzkum prováděný uchazečem  pouze v přímé souvislosti s VZ a schválenými uznanými náklady  postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek (fakultativní podmínka) K VZ musí být vykázán nejméně 1 samostatný výsledek!

8 8 Podmínky způsobilosti uchazeče (1) omezení podmínek provádění jiné než výzkumné činnosti oddělená účetní evidence jiné než výzkumné činnosti a institucionální podpory, podvojné účetnictví zisk využívá pouze k podpoře výzkumu výroční zpráva (fakultativní podmínka) kontrolní orgán (např. dozorčí rada) Pouze uchazeči, kteří nejsou SPO, VVŠ, OS ČR nebo OS ÚSC

9 9 Podmínky způsobilosti uchazeče (2) předmětem činnosti je výzkum oprávnění k činnosti (fakultativní podmínka) nepodal návrh na vyrovnání nepodán návrh na prohlášení konkurzu není v likvidaci vypořádané splatné závazky nebyl pravomocně odsouzen nebyl disciplinárně potrestán (fakultativní podmínka) odborná způsobilost Všichni uchazeči

10 10 Podmínky způsobilosti uchazeče (3) ve výzkumné činnosti, jež je předmětem VZ, dosáhl prokazatelných výsledků má pro řešení VZ vytvořené základní prostorové a materiálně technické podmínky má pro řešení VZ sestavený řešitelský tým s odpovídající kvalifikační strukturou a pracovní kapacitou Odborná způsobilost uchazeče

11 11 Personální zabezpečení VZ Všichni (D1.+D2.+D3.) musí být zaměstnanci uchazeče! Řešitelský tým - ≥ 10 přepočtených úvazků Výzkumní zaměstnanci (D1.)Ostatní zaměstnanci (D2.) výzk. činnost v oborech VZ ≥ 50% úvazek další činnosti Např. laboranti, technici, doprovodná výzk. činnost Pomocný personál – podpůrné činnosti (D3.) Např. administrativa, údržba, úklid, správa poč. sítě

12 12 Uznané náklady osobní náklady zaměstnanců uchazeče (D1.+D2.+D3.)  podle platných mzdových předpisů uchazeče  tarifní i nadtarifní složky platu/mzdy  povinné zákonné odvody, příděl do FKSP náklady na pořízení majetku  nákup strojů, přístrojů, zařízení, pozemků, budov, … náklady na odpisy  odpisy majetku používaného pro VZ, který nebyl pořízen z inst. podpory provozní náklady  nákup materiálu, zásob, drobného hmotného majetku, služeb, … cestovní náhrady náklady na mezinárodní spolupráci náklady na zveřejnění výsledků, zajištění práv k výsledkům doplňkové (režijní) náklady Vše pouze v přímé souvislosti s řešením VZ a zdůvodněné! uznané náklady ≥ institucionální podpora VZ

13 13 Předložení a převzetí návrhu VZ Obsah návrhu VZ  textová část v ČJ a AJ (tištěná a elektronicky)  tabulková část (tištěná a elektronicky)  přílohy (tištěné, výr. zprávy lze i elektronicky) Způsob a termín předložení  osobně nebo poštou do 1. března 2004 do 15:30 hodin Převzetí návrhu VZ  komisionální  úplnost, splnění podmínek a náležitostí – v případě vyřazení obdrží uchazeč písemné sdělení s odůvodněním  dodatečné odstranění nedostatků se nepřipouští Hodnocení návrhu VZ  hodnotící komise  posudky oponentů  posuzují se míra splnění požadavků, kvalita VZ, předpoklady k řešení, struktura a výše uznaných nákladů  rozhodnutí poskytovatele o přijetí VZ a poskytnutí podpory

14 14 Dotazy a odpovědi Formuláře

15 15 Děkujeme za pozornost Ing. Václav Hanke, CSc., ředitel odboru Ing. Jana Říhová RNDr. Miloslav Frýzek


Stáhnout ppt "1 Informativní schůzka k předkládání návrhů výzkumných záměrů s termínem zahájení od 1. ledna 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Praha,"

Podobné prezentace


Reklamy Google