Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení a autoevaluace školy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení a autoevaluace školy"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení a autoevaluace školy

2 Hodnocení a autoevaluace školy
Hodnocení školy vlastní hodnocení školy hodnocení Českou školní inspekcí Evaluace zjišťování, shromažďování, porovnávání, posuzování, hodnocení a vysvětlování informací charakterizujících stav, kvalitu a efektivnost Cíl evaluace posouzení kvality její práce získání podkladů pro další manažerská rozhodnutí

3 Vnitřní hodnocení školy (autoevaluace)
základ vnitřního hodnocení kvality školy systematické hodnocení dosažených cílů dle předem stanovených kritérií prováděných pracovníky školy východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy jeden z podkladů pro hodnocení ČŠI

4 Cíl vlastního hodnocení
Cílem je získat odpovědi na otázky: Jak jsme na tom? Co musíme udělat pro zlepšení situace? Zjistit oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků a co je třeba zlepšit, navrhnout příslušná opatření ke zlepšení stavu a vyhodnotit účinnost těchto opatření. Zjistit a zhodnotit vztah mezi cíli školy a výsledky, tj. koncepcí rozvoje školy se školním vzdělávacím programem a skutečností.

5 Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy:
podmínky ke vzdělávání průběh vzdělávání podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob ve vzdělávání výsledky vzdělávání žáků řízení školy, kvalita personální práce a kvalita DVPP úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům

6 Nástroje pro autoevaluaci
vybírá škola sama dle sledovaných cílů a jevů získaná data musí být platná je měřeno to, co se měřit mělo data jsou spolehlivá data mohou být kvantitativní i kvalitativní

7 Příklady nástrojů k provádění vlastního hodnocení školy:
Analýza dokumentů školy SWOT analýza Dotazníkové metody Rozhovory Hospitace Pozorování, audio/videonahrávky Situační metoda Testy Některý ze zavedených modelů řízení kvality ( TQM, EFQM, CAF, ISO, … )

8 Podmínky úspěšnosti autoevaluace
omezení na několik konkrétních bodů shromažďování pouze podstatných a nezbytných informací maximální využití již dříve získaných informací dotazníky i rozhovory krátké a jednoznačné nezbytnost rozhodnutí, jakým způsobem budou odpovědi analyzovány autoevaluace musí být pro učitele důvěryhodná a hodnotná nesmí být náročná na čas, úsilí i zdroje

9 Analýza vnitřního prostředí Základní informace jsou čerpány z Výroční zprávy SOŠ, Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. Škola je zařazena do sítě škol od roku 1992. Zřizovatelem je Ústecký kraj. Škola nabízí studium ve třech maturitních oborech: Veřejnosprávní činnost, Sociální činnost a Ekonomika a podnikání v denní i dálkové formě. Denní studium je čtyřleté, dálkové pětileté. Škola má nadregionální působnost, více než 60 % studentů dojíždí mimo okres Ústí nad Labem z celého Ústeckého a části Libereckého kraje.

10 Vize a cíle SOŠ Vize školy úsilí nadále zajišťovat kvalitní služby
upevnit své postavení vůči konkurenci dlouhodobě získávat dostatečný počet žáků, kteří zaujmou pozitivní přístup ke studiu Dlouhodobým cílem je plná úspěšnost, reálný předpoklad činí 85 % absolventů. Cíle školy vycházejí z dlouhodobého záměru školy a strategické koncepce indikátorem úspěšnosti je zvyšující se procento absolventů přijatých ke studiu na VŠ

11 Analýza dotazníků Analýza cílových skupin
XEOS – ukázky dotazníků pro žáky, rodiče a učitele

12 Cílený marketing Philip Kotler 1. Segmentace trhu
Jací jsou potenciální žáci studia, kde se nacházejí? 2. Targeting Tato fáze se zaměřuje na skupinu reálných zákazníků školy. Odhaluje, co náš cílový segment zajímá, jaká jsou kritéria pro vstup na školu. 3. Positioning (tvorba pozice) Pozornost je věnována otázce místa školy ve vědomí žáků.

13 Analýza struktury konkurence
Zpracování dat podle Porterova modelu Vyjednávací síla zákazníků Školám klesá jejich vyjednávací síla odbouráním přijímacích zkoušek. Další vyjednávací silou jsou rodiče. Vyjednávací síla dodavatelů Dodavateli jsou v našem případě pedagogové, ale i ostatní personál (uklízečky, kuchařky, telekomunikační, energetické a další služby). Z pohledu nahraditelnosti a nabídky převyšující poptávku je vyjednávací síla pedagogů nízká.

14 Analýza struktury konkurence
Zpracování dat podle Porterova modelu Hrozba vstupů nových konkurentů Z hlediska vzniku nových škol je hrozba nových konkurentů téměř nemyslitelná. Hrozba substitutů Za substituty považujeme střední školy podobného zaměření. Konkurenční rivalita v odvětví Konkurenty na trhu se vzděláváním jsou všechny střední školy v Ústeckém kraji (119).

15 Marketingový mix Philip Kotler a Gary Armstrong Produkt
Produktem školy je poskytovaná úroveň vzdělávání Cena Školné, příspěvky Distribuce Prostory, zajištění odborných předmětů Promotion – komunikace Marketingová propagace Lidský kapitál Složení pedagogického sboru Technologický proces Technické vybavení

16 Analýza prostředí školy (SWOT analýza)
Silné a slabé stránky Silné stránky: Slabé stránky: Vysoký podíl plně kvalifikovaných učitelů. Dobré vedení úseků (VP, prevence, komise). Propojenost školy s praxí (spolupráce s neziskovými organizacemi). Zapojení do zahraniční spolupráce. Možnost využití areálu školy pro mimoškolní aktivity. Ochota k řešení problémů a systém komunikace. Vzdělávání dospělých / rekvalifikace ve spolupráci s jinými organizacemi. Otevřené jednání k žákům, rodičům a zaměstnancům. Nezatěžování pracovníků zbytečnostmi. Poměr mužů a žen v pedagogickém kolektivu. Úspěšnost žáků na VŠ a VOŠ. V mnohých prostorech a učebnách zastaralé vybavení. Pomalá modernizace výukových prostředků. Stav některých částí budovy je značně zastaralý. Image školy na veřejnosti. Pozvolné snižování pemza požadavků v závislosti na klesající úrovni kvality studentů. Málo kreativní kolegové, chybí ochota pracovat nad rámec pracovních povinností. Neatraktivita oboru sociální péče. Nezájem o projektovou činnost na škole. Špatný přístup řady žáků k vybavení školy. Dálkové studium málo efektivní, nákladné pro školu. Nevyužité prostory školy (keramická dílna, klub Relaks, studovna, jídelna, šatny v TEV…). Setrvačnost práce některých zaměstnanců. Kouření žáků v těsném okolí areálu školy – opatření v „boji“ jsou stále málo účinná. Nedostačující hygienické prostory pro studenty i učitele, častá poruchovost odpadního systému. Malá snaha o dlouhodobé finančně výhodné pronájmy trvalého charakteru.

17 Analýza prostředí školy (SWOT analýza)
Příležitosti a hrozby Příležitosti: Hrozby: Rozvoj spolupráce s dalšími školami směrem k transformaci vzdělávací nabídky. Další využití grantů a fondů k rozvoji školy formou tvorby projektů. Prezentace školy, budování pozitivního image různými formami aktivního zapojení rodičů do života školy, investicí do reklamy. Integrace zdravotně postižených žáků do výuky a vytvoření prostředí pro tyto žáky. Propojenost teorie s praxí. Rozšířit vzdělávání o vyšší odbornou nástavbu atp., tím se zajistí vyšší stav studentů a zlepší prestiž školy. Dále prohlubovat spolupráci se sociálními partnery. Rozšiřování mezinárodních kontaktů, zahraniční spolupráce, zvážit možnost zahraničních praxí i pro studijní obor veřejnoprávní činnost a ekonomika a podnikání. Provést opravy budovy (rekonstrukce hygienických prostor, výměna oken, zateplení budovy). Vytvoření páteřní školy. Komunitní škola. Přirozený úbytek školní populace. Propouštění v návaznosti na snížení počtu žáků. Podcenění konkurence. Odliv úspěšných učitelů. Konkurence škol: odliv do stejných oborů, resp. odliv žáků do technických oborů. Páteřní školy. Nechuť většiny žáků průběžně „sami na sobě pracovat“, slabá úroveň vzdělanosti žáků, se kterou přicházejí již ze základních škol. Odchod úspěšných žáků na gymnázia. Uvolnění kázně žáků, více výchovných problémů. Snižování dotací. Změna trhu práce – profesního složení v regionu. Neobjektivnost rodičů v hodnocení svých potomků a způsob, se kterým přicházejí jednat se zaměstnanci školy.

18 Výsledky SWOT analýzy SWOT analýza školy ukázala příležitosti i rizika, se kterými se škola musí potýkat A) Využití silných stránek školy a příležitostí: Snaha o větší propagaci školy Prosazování nových vzdělávacích programů Zefektivnit obor sociální činnost Integrace zdravotně postižených žáků do výuky a vytvoření prostředí pro tyto žáky

19 Výsledky SWOT analýzy B) Eliminace slabých stránek školy a hrozeb:
Propagace v prostorách školy, na veletrhu, na webových stránkách, vyzdvižení významných úspěchů či mimořádných akcí, případně prostřednictvím oddělení PR uspořádat tiskovou konferenci a vydat tiskovou zprávu, natáčení a focení. eliminace snížení počtu žáků, motivace. Prosazení nových vzdělávacích programů - nutnost zefektivnění oboru sociální činnost, jeho současná podoba neláká příliš mnoho žáků ke studiu – snaha o eliminaci konkurence škol s technickým zaměřením, získání vyššího počtu žáků, předcházení propouštění zaměstnanců.

20 Návrh nové strategie Vize školy:
NÁROČNOST - PARTNERSTVÍ - TVOŘIVOST - OTEVŘENOST - EFEKTIVITA - KVALITA - AKTUÁLNOST Škola poskytuje žákům úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Rozvíjí u nich tvůrčí a odbornou činnost, formuje jejich intelektuální a mravní rozvoj. Vychovává žáky v duchu vědeckého poznání a v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví. Návrh nové strategie

21 Děkujeme za pozornost. 


Stáhnout ppt "Hodnocení a autoevaluace školy"

Podobné prezentace


Reklamy Google