Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diagnostika dyslexie a dalších dys- obtíží 18.11.2010 Doc. Paed.Dr. Olga Zelinková, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diagnostika dyslexie a dalších dys- obtíží 18.11.2010 Doc. Paed.Dr. Olga Zelinková, CSc."— Transkript prezentace:

1 Diagnostika dyslexie a dalších dys- obtíží 18.11.2010 Doc. Paed.Dr. Olga Zelinková, CSc.

2 Obsah 1.Historie diagnostikování v Čechách 2.Několik poznatků o dyslexii 3.Diagnostika dospívajících a dospělých 4.Diagnostika studentů 5.Obtíže při diagnostikování 6.Je nutná diagnóza? Proč? 7.Katherine Kindersley - Londýn 8.Závěr

3 Historie diagnostikování v Čechách První dítě s dyslexií bylo diagnostikováno prof. Matějčkem v roce 1952 Základem pro diagnostiku byla rychlost čtení porovnávaná s úrovní rozumových schopností Později: rozumové schopnosti, rychlost, chybovost a porozumění čtenému textu, úroveň zrakové a sluchové percepce, psaní podle diktátu

4 Vývoj diagnostického procesu Rozumové schopnosti jsou nadále pevnou součástí diagnózy, přestože v zahraničí se již od počátku 90.let od testů inteligence upouští Rozšiřuje se testová baterie. Přibývá Zkouška jazykového citu, pravo-levá a prostorová orientace a zkoušky další (verbální fluence) Diagnostikování se stává úkolem číslo 1, mnoho poraden pouze diagnostikuje. Přes veškeré snahy IPPP jsou a budou rozdíly v „přesném“ určení, kdo je dyslektik a kdo ne!!!

5 Závěr pro diagnostiku na VŠ DIAGNÓZA BY NEMĚLA BÝT POUZE 1. A SOUČASNĚ POSLEDNÍM KROKEM V PRÁCI SE STUDENTY. PROČ???

6 Dobrý den. Píši, protože mne ještě napadlo několik podnětů navazujících na náš poslední rozhovor. Terapie pro dospělé dyslektiky - je určitě na místě i když se klientovi i pracovníkovi na první pohled problém jeví jako zpracovaný. Většinou to není pravda, nebo je to jenom přání pravdy. 1. Problém je většinou vytěsněný, nebo odsunutý mimo hlavní proud pozornosti. ( mohu to potvrdit na sobě, nějak jsem nečekala po tolika letech tak bouřlivou vnitřní reakci jako odpověď na vyslovení diagnózy - věděla jsem to intuitivně velice dlouho - ale nebylo to řečeno - až to vysloveno bylo, tak se "to" vevnitř hezky vzbouřilo - což je konec konců dost naivní a dětský postoj... :-)) ale je zde a bylo by lépe, aby nestrašil někde na hranici vědomí a nevědomí 2. Člověk přesvědčovaný v průběhu školní docházky o tom, že je "blbec" má vybudovaná určitá schémata obrany, i když v dospělosti je používá miň. V případě krizové situace jsou to ale opět tato naučená schémata, po kterých sáhne v prví řadě a může se stát, že je použije ve svůj neprospěch i na místě, kdy by bylo potřeba jiného řešení. Plyne to myslím z neustále podkopávaného sebevědomí v dětství. Hezký den přeje…….

7 Několik poznatků o dyslexii Zřídkakdy se objevuje izolovaně (dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie, dysgrafie) Dva jedinci s dyslexií nejsou totožní Projevy dyslexie jsou velmi pestré Kromě neschopnosti nebo snížené schopnosti naučit se číst se v různé míře a na různém stupni závažnosti objevují další obtíže, které v důsledku mohou být závažnější než špatné čtení.

8 Rozdíly v aktivaci hemisfér mezi dítětem s dyslexií a běžným čtenářem

9 Symptomy – vývojové deficity Řeč (Komunikativní dovednosti) Sluchová percepce (fonematický sluch, fonologická manipulace) Zraková percepce Pravo-levá a prostorová orientace Orientace v čase Paměť Automatizace Koncentrace pozornosti Sekvenční analýza Kombinace různých deficitů

10 Vliv dyslexie a jejich symptomů na psychiku Pocity nejistoty Snížené sebehodnocení Nedostatek sebedůvěry, nižší úroveň aspirace Obava ze selhání Opakující se pocity bezmocnosti, které člověk mnohokrát zažil Tyto skutečnosti mohou velmi nepříznivě ovlivnit život člověka, omezit aplikování nabytých vědomosti a dovedností v průběhu studia, negativně ovlivnit jeho pozitivní osobnostní charakteristiky.

11 Diagnostika dospívajících a dospělých v Čechách Dlouho panoval názor, že dyslexii lze zcela odstranit, že se projevy výrazně zmírní až vymizí ve straším věku – nebylo třeba diagnostikovat Podnětem k tvorbě testů a testování byly přetrvávající projevy klientů PPP na středních školách Specifické obtíže např. při testech v autoškole První testování probíhalo s využitím nástrojů pro žáky ZŠ, což bylo stresující pro obě strany.

12 Test pro dospívající a dospělé Autoři : Pavla Cimlerová, Eva Chalupová, Vydal IPPP Praha v roce 2008 Je jediným testovým materiálem v ČR ČR patří k nevysokému počtu zemí, kde jsou diagnostické pro tuto věkovou kategorii k dispozici Je možné absolvovat proškolení v používání testů (pro psychology, speciální pedagogy, pedagogy)

13 Obsah testu Test využívá existujících poznatků a zkušeností vypracovaných prof. Matějčkem Rozšiřuje testovou baterii v souladu s novými poznatky o SPU Vstupním modulem je Anamnestický dotazník a screeningový dotazník pro dospělé

14 Obsah testu/2 1.Čtení smysluplného a nesmyslného textu, tiché čtení s porozuměním 2.Psaní podle diktátu (běžný text, nesmyslná slova, nesmyslné věty) 3.Fonematické povědomí (sluchová analýza a syntéza, fonologická manipulace) 4.Zraková percepce a koncentrace 5.Řečové funkce (verbální fluence, jazykový cit, specifický logopedický nález) 6.Motorické funkce (obkreslování, test dynamické praxe) 7.Prostorové a pravolevé vnímání

15 Co je cílem stanovení diagnózy? Označení studentů, kterým pomůžeme při zvládnutí zkoušky? Na základě „vysoce sofistikované“ diagnostiky uděláme pomyslnou čáru : tomu ano, tomu ne? Bude diagnóza také u studentů jediným setkáním s odborníkem na tuto problematiku?

16 Studenti HTF, ČZU…… V roce 2004 - Zahájení práce se studenty – pomoc při zvládání zkoušek Používány upravené testy pro žáky ZŠ Od roku 2008 je využívána nová baterie kolektivu autorek Testování přináší řadu specifických obtíží Přes snahu po objektivitě se zdá, že nelze stanovit se 100% jistotou diagnózu – proč?

17 Několik čísel HTF UK … studentů ČZU 6 studentů ČVUT 1 student MFF UK 2 studenti PF UK 1 studentka……….. Celkem VOŠ – 6 studentů SŠ - …. Studentů ________________ Celkem studentů

18 Čtení Studenti čtou text, který často znají z dřívější doby (Krtek, Latyš) Test čtení s porozuměním neodpovídá náročností textům, které čtou studenti VŠ Rychlost v rozpětí 50 – 130 slov/minutu. Studenti čtoucí rychle s porozuměním nemohou mít dyslexii? (Ivanka) Chybovost je minimální Využití test čtení s porozuměním z Anglie?

19 Psaní Diktát - ukazuje na neschopnost studentů aplikovat gramatická pravidla, ačkoliv nácviku věnovali mnoho času a úsilí. Diktát nesmyslných slov a vět – ukazuje úroveň vývoje sluchové percepce. Chybí úkol zjišťující dovednost písemně vyjadřovat myšlenky. V této oblasti se u studentů VŠ projevují závažné obtíže. Současně je formulace myšlenek písmeně pro profesní život nejdůležitější.

20 Sluchová percepce Sluchová analýza a syntéza je známá ze školních let. Využití dlouhých slov měří krátkodobou paměť Fonemická manipulace (mlet bez „t“) Studenti s vyšší inteligencí mají kompenzační mechanismy „vidím ta písmena a slova.“

21 Zrakové rozlišování Jsou slovní spojení stejná? Např. Autocentrum Bohnice – Autocetrum Bohnice Test je dostatečně dlouhý (80 úkolů na 6 minut) a ukazuje též na únavu, kolísání pozornosti, pomalé pracovní tempo. Postihuje tento test všechny aspekty zrakové percepce?

22 Řečové funkce Jazykový cit (puštěná oka-oči?) – podléhá nácviku, vliv intenzivní domácí přípravy Verbální fluence – jmenuj co nejvíce slov, která začínají na „P, N,K“ Specifický logopedický nález – opakování vět (Dalajláma lámal v lomě slámu. Na cvičišti čtyři svišti piští….)

23 Další zkoušky Jak dalece budeme rozšiřovat baterii zkoušek? Jaký rozsah diagnostického procesu je optimální – zvládnutelný Z čeho bude diagnostikování financováno? Zůstaneme u diagnostikování čtení, psaní a kognitivních funkcí?

24 Inspirace ze zahraničí Katherine Kindersley Diagnostika dyslexie Diagnostika s ohledem na pracoviště

25 Testované oblasti 1.Kognitivní testy: verbální schopnosti, vizuální schopnosti, krátkodobá a pracovní sluchová paměť, rychlost vizuomotorických procesů 2.Čtení: čtení a psaní izolovaných slov, tiché a hlasité čtení, porozuměn čtenému textu, volné psaní (měření času) 3.Fonologické dovednosti (fonologické uvědomění, fonologická paměť, rychlé jmenování) 4.Další oblasti : rychlost psaní, lateralita, motorika, počítání, pracovní strategie, zájmy, 5.Sebehodnocení, sebedůvěra

26 Závěr testování Katherine Kindersley 1.Diagnostika : výsledky testů, detaily, závěry z nich vyplývající 2.Diagnostika pracovních potřeb : popis práce, pracovní výkonnost, doporučení 3.Přístup k práci : všeobecné informace, doporučení pro vybavení tréning

27 Závěr 1.Diagnostika by měla být spojena s doporučeními pro studenta se zaměřením na studium i budoucí zaměstnání 2.Při sumarizaci výkonů neopomenout anamnestické údaje 3.Využívat výsledky zahraničních výzkumů a aktivit 4.Šablona návrhu této prezentace má název : Týmová práce. Do budoucna je nutná, protože bez ní pozitivní poznatky a zkušenosti zůstávají majetkem jednoho člověka.


Stáhnout ppt "Diagnostika dyslexie a dalších dys- obtíží 18.11.2010 Doc. Paed.Dr. Olga Zelinková, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google