Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dilemata diagnostiky poruch učení na vysoké škole

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dilemata diagnostiky poruch učení na vysoké škole"— Transkript prezentace:

1 Dilemata diagnostiky poruch učení na vysoké škole
Marie Kocurová ZČU v Plzni

2 Situace studentů s postižením na ZČU v Plzni
podpora zahájena v roce 2004, financování z RP MŠMT Centrum podpory: http//:handicap.zcu.cz od r projekt „Poradenství“ studenti s poruchami učení sledováni od r. 2007 od r využívána dg. baterie „Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob“ (Cimlerová, Pokorná, Chalupová, 2007) „Pravidla podpory studentů se specifickou poruchou učení na ZČU v Plzni“

3 Pravidla podpory studentů se specifickou poruchou učení na ZČU
Student se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd.) je chápán na ZČU jako student se speciálními vzdělávacími potřebami. K jeho podpoře slouží Centrum podpory znevýhodněných studentů (CPZS) ( Při výuce jazyků a předmětů vyžadujících komunikaci v cizím jazyce, kde se nejčastěji tyto poruchy projevují, je třeba postupovat následujícím způsobem: - na začátku semestru seznámí student se svojí diagnózou vyučujícího, - potvrzení o jeho diagnóze nesmí být starší než 2 roky a musí být zpracováno na školském poradenském pracovišti (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), - pokud student nebyl vyšetřen nebo má potvrzení staršího data nebo má vyšetření z jiného než licencovaného pracoviště, obrátí se s žádostí o vyšetření na Centrum podpory znevýhodněných studentů (doc. Kocurová: , - studentovi bude na ÚJP ZČU nebo na katedrách zajišťujících výuky neoborových cizích jazyků (FPE, FF, FAV, FEL, FEK, FPR FST) poskytnut individuální přístup, v případě potřeby mu budou individuálně upraveny studijní postupy a způsoby hodnocení. V případě potřeby může student získat asistenční podporu (organizuje Centrum podpory znevýhodněných studentů). V případě potřeby může být studentovi pro usnadnění studia zapůjčena kompenzační pomůcka (diktafon, skenovací pero, čtecí program apod.), zajišťuje CPZS. V případě potřeby může být studentovi individualizován celý studijní program (konzultuje a zajišťuje Centrum podpory znevýhodněných studentů). Tato opatření se netýkají studentů v oborovém studiu jazyků, jejichž případné obtíže dyslektického charakteru je třeba řešit změnou studijního oboru.

4 Analýza údajů z vyšetření 65 studentů s poruchou učení
55 mužů a 10 žen Studenti FST (Fakulta strojní) ZČU v Plzni: Studenti FEL (Fakulta elektrotechnická) ZČU v Plzni: 42 Studenti ÚUD (Ústav umění a designu) ZČU v Plzni: 7 Studenti FAV (Fakulta aplikovaných věd) ZČU v Plzni 3 Studenti FF (Filozofická fakulta) ZČU v Plzni Studenti FPE (Fakulta pedagogická) ZČU v Plzni Studenti FEK (Fakulta ekonomická) ZČU v Plzni Studenti FZS (Fakulta zdravotnických studií) ZČU 40 studentů BS a 25 studentů NMgS důvody vyšetření: obtíže v jazycích zdravotní anamnéza: perinatální rizikové faktory - 26x hereditární rizika - 26x chronická onemocnění – 48x

5 Sumarizace výsledků zkoušek dg. baterie

6 Analýza výsledků zkoušek
závažné postižení čtenářského výkonu, poněkud lepší tiché čtení výrazně deficitní výkon ve smysluplném diktátu podstatně lepší výkony v pseudovětném diktátu fonematické povědomí: fonol. manipulace-většina pod průměrem sluch. analýza – většina nad průměrem sluch. syntéza - většina nad průměrem řečové funkce: verb. fluence – většina pod průměrem ZJC – většina nad průměrem zrak. percepce: test zrak. vnímání – většina pod průměrem motorika: OTDP – většina pod průměrem obkreslování – většina nad průměrem orientace: test PLO – většina nad průměrem

7 Úkoly v oblasti diagnostiky pro další období
Komparování diagnostických výsledků v rámci vysokých škol a PPP Zpracování přesných kritérií pro diagnózu poruchy ve smyslu: porucha ano – porucha ne, viz zahraniční zkušenosti Úprava baterie zkoušek čtenářských a písařských výkonů i dílčích deficitů ve smyslu větší citlivosti u vysokoškoláků, měření čtení na odborném, případně cizojazyčném textu, doplnění zkoušek pracovní paměti, viz zahraniční zkušenosti Eliminace rizika možného záměrného snižování výkonu

8 Vyrovnání vzdělávacích příležitostí studentů s poruchami učení – další úkoly
Dobudování specializovaných poradenských pracovišť s odborníky s taxativně vymezeným vzděláním Obdobně jako u studentů s dalšími typy postižení vymezit jejich postavení v příslušné legislativě včetně nárokovatelného navýšení dotace na studenta s postižením, podpůrná opatření by měla sledovat Akreditační komise MŠMT Diagnostiku a intervenci důsledně profilovat na vysokoškolskou populaci, případně až na jednotlivé studijní obory Výrazněji se zaměřit na intervenci, v současnosti dominuje diagnostika poruch Časněji zahajovat péči – spolupráce se SŠ, kontakty uchazečů před přijímací zkouškou, příprava přijímacího řízení, raná depistáž např. při výuce cizích jazyků

9 Otázky z odborné oblasti
Z čeho má vycházet diagnóza PU u studentů VŠ? Je možné při dg. vysokoškoláků rezignovat na diskrepanční kritérium (IQ x ČQ)? Vyhovuje k diagnostice baterie pro adolescenty a dospělé? Bylo by vhodné při čtenářské zkoušce sledovat objektivněji porozumění textu? Bylo by vhodné sledovat v širším kontextu práci s textem, studijní strategie apod.? Existuje u VŠ populace typická struktura deficitů? Má význam deficity dopodrobna diagnostikovat?

10 Otázky z organizační oblasti
Kdy a jak začínat s péčí? Jak zajistit závaznost úprav studijního režimu (obdoba IVP na ZŠ a ŠS)? Kde získat prostředky na podpůrná opatření? Jak bránit stigmatizaci diagnózou a zneužívání diagnózy PU? Jak zajistit funkční systém intervence? Na co by se měl zaměřit? (deficity, studijní strategie?) Jak kvantitativně (kolik hodin) a kvalitativně (užité metody) sjednotit diagnostiku? Jak dosáhnout na výzkumné granty?

11 katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni
další informace viz Kocurová, M Péče o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách. AULA, 4, 27–42. Děkuji za pozornost Marie Kocurová katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni


Stáhnout ppt "Dilemata diagnostiky poruch učení na vysoké škole"

Podobné prezentace


Reklamy Google