Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dilemata diagnostiky poruch učení na vysoké škole Marie Kocurová ZČU v Plzni.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dilemata diagnostiky poruch učení na vysoké škole Marie Kocurová ZČU v Plzni."— Transkript prezentace:

1 Dilemata diagnostiky poruch učení na vysoké škole Marie Kocurová ZČU v Plzni

2 Situace studentů s postižením na ZČU v Plzni •podpora zahájena v roce 2004, financování z RP MŠMT •Centrum podpory: http//:handicap.zcu.cz •od r. 2009 projekt „Poradenství“ •studenti s poruchami učení sledováni od r. 2007 •od r. 2008 využívána dg. baterie „Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob“ (Cimlerová, Pokorná, Chalupová, 2007) •„Pravidla podpory studentů se specifickou poruchou učení na ZČU v Plzni“

3 Pravidla podpory studentů se specifickou poruchou učení na ZČU •Student se specifickou poruchou učení (dyslexie, dysortografie, dysgrafie atd.) je chápán na ZČU jako student se speciálními vzdělávacími potřebami. •K jeho podpoře slouží Centrum podpory znevýhodněných studentů (CPZS) (http://www.handicap.zcu.cz/).http://www.handicap.zcu.cz/ •Při výuce jazyků a předmětů vyžadujících komunikaci v cizím jazyce, kde se nejčastěji tyto poruchy projevují, je třeba postupovat následujícím způsobem: - na začátku semestru seznámí student se svojí diagnózou vyučujícího, - potvrzení o jeho diagnóze nesmí být starší než 2 roky a musí být zpracováno na školském poradenském pracovišti (pedagogicko psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), - pokud student nebyl vyšetřen nebo má potvrzení staršího data nebo má vyšetření z jiného než licencovaného pracoviště, obrátí se s žádostí o vyšetření na Centrum podpory znevýhodněných studentů (doc. Kocurová: 377636340, kocurova@kpg.zcu.cz), - studentovi bude na ÚJP ZČU nebo na katedrách zajišťujících výuky neoborových cizích jazyků (FPE, FF, FAV, FEL, FEK, FPR FST) poskytnut individuální přístup, v případě potřeby mu budou individuálně upraveny studijní postupy a způsoby hodnocení. •V případě potřeby může student získat asistenční podporu (organizuje Centrum podpory znevýhodněných studentů). •V případě potřeby může být studentovi pro usnadnění studia zapůjčena kompenzační pomůcka (diktafon, skenovací pero, čtecí program apod.), zajišťuje CPZS. •V případě potřeby může být studentovi individualizován celý studijní program (konzultuje a zajišťuje Centrum podpory znevýhodněných studentů). •Tato opatření se netýkají studentů v oborovém studiu jazyků, jejichž případné obtíže dyslektického charakteru je třeba řešit změnou studijního oboru.

4 Analýza údajů z vyšetření 65 studentů s poruchou učení •55 mužů a 10 žen •Studenti FST (Fakulta strojní) ZČU v Plzni: 8 •Studenti FEL (Fakulta elektrotechnická) ZČU v Plzni: 42 •Studenti ÚUD (Ústav umění a designu) ZČU v Plzni: 7 •Studenti FAV (Fakulta aplikovaných věd) ZČU v Plzni 3 •Studenti FF (Filozofická fakulta) ZČU v Plzni 1 •Studenti FPE (Fakulta pedagogická) ZČU v Plzni 2 •Studenti FEK (Fakulta ekonomická) ZČU v Plzni 1 •Studenti FZS (Fakulta zdravotnických studií) ZČU 1 •40 studentů BS a 25 studentů NMgS •důvody vyšetření: obtíže v jazycích •zdravotní anamnéza: perinatální rizikové faktory - 26x hereditární rizika - 26x chronická onemocnění – 48x

5 Sumarizace výsledků zkoušek dg. baterie

6 Analýza výsledků zkoušek •závažné postižení čtenářského výkonu, poněkud lepší tiché čtení •výrazně deficitní výkon ve smysluplném diktátu •podstatně lepší výkony v pseudovětném diktátu •fonematické povědomí: fonol. manipulace-většina pod průměrem sluch. analýza – většina nad průměrem •sluch. syntéza -většina nad průměrem •řečové funkce:verb. fluence – většina pod průměrem ZJC – většina nad průměrem •zrak. percepce:test zrak. vnímání – většina pod průměrem •motorika:OTDP – většina pod průměrem obkreslování – většina nad průměrem •orientace:test PLO – většina nad průměrem

7 Úkoly v oblasti diagnostiky pro další období •Komparování diagnostických výsledků v rámci vysokých škol a PPP •Zpracování přesných kritérií pro diagnózu poruchy ve smyslu: porucha ano – porucha ne, viz zahraniční zkušenosti •Úprava baterie zkoušek čtenářských a písařských výkonů i dílčích deficitů ve smyslu větší citlivosti u vysokoškoláků, měření čtení na odborném, případně cizojazyčném textu, doplnění zkoušek pracovní paměti, viz zahraniční zkušenosti •Eliminace rizika možného záměrného snižování výkonu

8 Vyrovnání vzdělávacích příležitostí studentů s poruchami učení – další úkoly •Dobudování specializovaných poradenských pracovišť s odborníky s taxativně vymezeným vzděláním •Obdobně jako u studentů s dalšími typy postižení vymezit jejich postavení v příslušné legislativě včetně nárokovatelného navýšení dotace na studenta s postižením, podpůrná opatření by měla sledovat Akreditační komise MŠMT •Diagnostiku a intervenci důsledně profilovat na vysokoškolskou populaci, případně až na jednotlivé studijní obory •Výrazněji se zaměřit na intervenci, v současnosti dominuje diagnostika poruch •Časněji zahajovat péči – spolupráce se SŠ, kontakty uchazečů před přijímací zkouškou, příprava přijímacího řízení, raná depistáž např. při výuce cizích jazyků

9 Otázky z odborné oblasti •Z čeho má vycházet diagnóza PU u studentů VŠ? •Je možné při dg. vysokoškoláků rezignovat na diskrepanční kritérium (IQ x ČQ)? •Vyhovuje k diagnostice baterie pro adolescenty a dospělé? •Bylo by vhodné při čtenářské zkoušce sledovat objektivněji porozumění textu? •Bylo by vhodné sledovat v širším kontextu práci s textem, studijní strategie apod.? •Existuje u VŠ populace typická struktura deficitů? •Má význam deficity dopodrobna diagnostikovat?

10 Otázky z organizační oblasti •Kdy a jak začínat s péčí? •Jak zajistit závaznost úprav studijního režimu (obdoba IVP na ZŠ a ŠS)? •Kde získat prostředky na podpůrná opatření? •Jak bránit stigmatizaci diagnózou a zneužívání diagnózy PU? •Jak zajistit funkční systém intervence? Na co by se měl zaměřit? (deficity, studijní strategie?) •Jak kvantitativně (kolik hodin) a kvalitativně (užité metody) sjednotit diagnostiku? •Jak dosáhnout na výzkumné granty?

11 další informace viz Kocurová, M. 2009. Péče o dyslektiky na našich a západoevropských univerzitách. AULA, 4, 27–42. http://www.csvs.cz/aula/obsahy/Aula4_09.pdf Děkuji za pozornost Marie Kocurová katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni kocurova@kpg.zcu.cz


Stáhnout ppt "Dilemata diagnostiky poruch učení na vysoké škole Marie Kocurová ZČU v Plzni."

Podobné prezentace


Reklamy Google