Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: 604 205 690 e.mail: samsova,volny.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: 604 205 690 e.mail: samsova,volny.cz."— Transkript prezentace:

1 Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: 604 205 690 e.mail: samsova,volny.cz

2

3  Pro účely zákona č. 252/1997 Sb., v platném znění, se rozumí travním porostem stálá pastvina, popřípadě souvislý porost s převahou travin nebo jiných bylinných pícnin, určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem zúrodnění.

4  Od 20.4.2005 bylo v LPIS systémově provedeno rozdělení kultury travní porost na následující kategorie:  kategorie travní porost – stálá pastvina,  kategorie travní porost – ostatní.

5  Travní porosty neodpovídající výše uvedené definici stálé pastviny se považují za travní porosty ostatní. Jde zejména o porosty, které vznikly v rámci dotačních titulů vyplývajících z HRDP, jako např. zatravnění orné půdy a tvorba travnatých pásů na svažitých půdách a nesplňují podmínku existence travního porostu na pozemku po dobu alespoň 5- ti kalendářních let.

6  Definice stálé pastviny vychází z článku 2 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, ve znění Nařízení Komise (ES) č. 239/2005.  Stálou pastvinou je plocha se souvislým porostem travin nebo jiných bylinných pícnin, vyskytujících se na přírodních loukách nebo pastvinách nebo obvykle přítomných ve směsích osiv pro louky či pastviny v České republice, přičemž porost mohl vzniknout přirozeně nebo osevem, která po dobu pěti let a více nebyla zahrnuta do střídání plodin, bez ohledu na to, zda je travní porost na ploše stálé pastviny využíván k pastvě zvířat.

7  pozemky ležící ladem,  plochy s rákosím, sítinou, jestliže takové plochy nejsou vymezeny v LPIS jako rašelinné a podmáčené louky,  plochy dřevin a ovocných dřevin o hustotě větší než 50 dřevin/ha a zároveň jednotlivě zabírající plochu větší než 1000 m2,  plochy, které se využívají pro jiný hospodářský účel – např.pro volný výběh prasat, výběhy pro chovné stáje, stanové tábory, sportovní letiště, travnaté sportovní plochy, veřejná prostranství, zatravněné součásti veřejných komunikací (náspy, příkopy) apod.

8

9 Používat hnojiva ( včetně st.) do výše 60 kg N/ha, kejda skotu povolena Sekat 2x ročně ve stanoveném termínu – 31.7. – 31.10. potom ne porost vyšší než 30 cm – Lze přepást – posekat nedopasky ( po 15.8. ) – pastva nenahrazuje seč Posečenou hmotu odklidit Pastva a pobyt zvířat se do limitu 60 kg N započítávají V ZCHÚ nebo na území OP NP a PO neprovádět rychloobnovu, mulčování, obnovu a přísev bez souhlasu OOP V ZCHÚ musí být souhlas OOP – doložit při kontrole na místě!

10 Hnojiva max. do výše 60 kg N/ha – pouze hnůj nebo kompost a pastva Sečení 2x ročně v odůvodnitelných případech 1x ročně – první seč po dohodě s OOP podle lučního společenstva Do 31.7. Do 30.6. Od 15.7.-31.8 Druhá seč do 31.10.

11 lze přepást po 15.8. – ( pokud není OOP označeno jako nevhodné k pastvě ) Posečenou hmotu odklidit Není povolen příkrm hospodářských zvířat- nepovažuje se seno, minerální lizy Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Kosení provádět vždy od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé

12 Nepoužívat žádná hnojiva – ani statková TP sekat 2x ročně a nelze přepást Posečenou hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Kosení provádět vždy od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé

13 Nepoužívat žádná hnojiva, ani statková – nelze přepást TP sekat 2x ročně, při první seči nechat neposečené pásy 5-10 % rozlohy – 6-12 m, posekat až příští rok – na jaře nebo v první seči Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP

14 Používat hnojiva do 60 kg N/ha ( včetně případné pastvy ) – pouze hnůj a kompost TP sekat 1x ročně, lze přepást po 15.8. Sečení po dohodě s OOP podle lučního společenstva provést Do 31.7. Od 15.7. – 31.8. Od 15. 8. – 30.9. Posečenou hmotu odklidit

15 Na ploše přepásané horské a suchomilné louky nelze přikrmovat hospodářská zvířata – nepovažuje se seno, minerální lizy Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Kosení provádět vždy od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé

16 Nepoužívat žádná hnojiva ani statková Sečení minimálně 1x ročně, nelze přepást Posečenou hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Kosení provádět vždy od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé

17 Nepoužívat žádná hnojiva – ani statková Sečení min. 1x ročně, nelze přepást Při první seči nechat pásy 6 – 12 m 5-10% plochy, posekat na jaře příštího roku, nejpozději v první seči Posečenou hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP

18 Nepoužívat hnojiva ani statková TP sekat min. 1x ročně lehkou mechanizací, nelze přepásat Od 15.5. – 30.6. Od 15.6. – 31. 7. Od 15.7. – 31.8. Od 15. 8. – 30.9. Hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev, vápnění, odvodnění porostu nelze provádět Válení a smykování jen se souhlasem OOP

19 Lehká mechanizace nepoškozující drn je: Jednonápravové nosiče s žací lištou nebo bubnovou sekačkou Dvounápravové malé sekačky rotační, lištové, bubnové ( bez pojezdu i s pojezdem) Max. dvounápravové širokorozchodné do 2,5t s nízkotlakými pneumatikami ( i k sezení )

20 Nepoužívat žádná hnojiva ani statková TP sekat 2x ročně, ne skupinové nasazení sekaček a nelze přepást, první seč Po 15.7. do 31.8. Druhá seč 30.9. – 15. 11. Hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP, válení a smykování jen se souhlasem OOP Kosení od středu ke krajům nebo z jedné strany na druhou ne více než 2 žací stroje najednou ( žací stroj je traktor bez ohledu na počet žacích lišt )

21 Nepoužívat žádná hnojiva ani statková lze přepást po 15.8. - novela TP sekat min. 1x ročně ( od 15.8. – 30.9. ), ne skupinové nasazení sekaček – víc než 2 a lze přepást po 15.8. - novela Hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP, válení a smykování jen se souhlasem OOP Kosení od středu ke krajům nebo z jedné strany na druhou

22 Používat hnojiva do 80 kg N/ha, včetně pastvy a pobytu pasených zvířat, povolena kejda skotu. Min. 5 kg N/ha každého PB dodat pasenými zvířaty max. v průměru 55 kg N/ha Pást min. 1x ročně – do 31.10. Sekat nedopasky po skončení pastvy na PB do 30 dnů ( ne svažité nad 10º a se souhlasem OOP ) Herbicidy jen bodově Zajistit napájení a pastvinu proti úniku zvířat V ZCHÚ neprovádět rychloobnovu, mulčování, přísev bez souhlasu OOP Zajistit napájení a pastviny proti úniku zvířat V ZCHÚ nutný souhlas OOP!

23 Žádná hnojiva a statková hnojiva neaplikovat. Min. 5 kg N/ha každého PB, max. 40 kg N/ha celkové výměry pastvin dodat pasenými zvířaty TP přepást min.1x ročně do 31.10., posekat nedopasky do 30 dnů Herbicidy jen bodově Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Zajistit napájení a pastviny proti úniku zvířat

24 Žádná hnojiva ani statková neaplikovat Min. 5 kg N/ha každého PB, max. 30 kg N na celkovou výměru dodat pastvou 1.5. – 31.10. 15.4. – 30.6. 15.7. – 30.9. 15.4. – 30.6. 1.8. – 30.9. Jen ovce a kozy Nelze herbicidy Do 30 dnů po pastvě nesmí být na PB kopřiva, šťovík tupolistý, šťovík kadeřavý, vlčí bob mnoholistý, celík kanadský, třtina křovinní OOP může určit další Nelze mulčování, rychloobnova, obnova TP a přísev Zajistit pastvinu proti úniku zvířat

25  Podmínky obnovy travního porostu (§ 3j):  ohlásit ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozorání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku,  zajistit souvislý travní porost na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna,  zajistit sklizení plodiny na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna.

26  Statkovým hnojivem jsou i výkaly (pevné výkaly, moč) hospodářských zvířat na pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělské půdě. Podle platného znění vyhlášky č. 274/1998 Sb. se do evidence zapíše „pastva“ nebo „pobyt“ a datum („1.4.–30.9.06“) s určením druhu nebo kategorie zvířat.  Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči celkem stanovené v příloze č. 3, tabulce A a údaje o přívodu živin do půdy ve výkalech a moči stanovené v příloze č. 2.

27  Přes zimu se nejedná o pastvu, ale o pobyt venku a na tento se nevztahuje omezení (zaplavení, přesycení vodou, sníh nebo promrznutí) uvedené v § 9, odst. 2, písm. d, zákona o hnojivech.  Zanechání výkalů hospodářských zvířat na pastvě je považováno za „používání statkových hnojiv“, nikoliv však za „aplikaci statkových hnojiv“. Tento přívod dusíku se tedy nezapočítává do limitu 40 kg aplikovaného dusíku na 1 hektar pastviny, podle pravidel pro dotace na agroenvironmentální opatření.

28  Z hlediska nitrátové směrnice nejsou pevné výkaly ani moč zanechané hospodářskými zvířaty na zemědělské půdě vyjmenovány mezi „hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem“ a nevztahují se tedy na ně příslušná omezení a zákazy.  Přívod dusíku do půdy tímto způsobem se však započítává do limitu 170 kg organického N živočišného původu na 1 hektar započitatelné zemědělské půdy podniku hospodařícího ve zranitelné oblasti

29  Zápis pastvy do evidence probíhá v záložce Pastva (volbou Operace – Pastva v hlavním menu nebo tlačítkem Pastva v panelu nástrojů následujících krocích:  1. Volba období pastvy (od – do),  2. Zadání počtu hodin, které zvířata tráví ve stáji ve dnech pastvy  3. Výběr seznamu půdních bloků/dílů, na kterých pastva proběhla

30  Uživatel tedy nemusí zapisovat evidenci do každého bloku individuálně.  Následně je v pěti výběrových boxech možno zvolit druh, resp. kategiorii pasených zvířat. Po provedení volby se přednastaví průměrná hmotnost zvířete, kterou je možno upravit. Dále se vkládá počet zvířat příslušného druhu (kategorie).  Při každé změně je vypočítáván přívod dusíku pastvou.

31

32

33

34

35

36

37  Definice krajinného prvku (§ 3aa):  Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí.  Údaje evidované u krajinných prvků:  identifikační číslo krajinného prvku,  druh krajinného prvku podle kritérií uvedených v § 3m,  příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu,  výměra krajinného prvku,  vlastník krajinného prvku, pokud je znám,  uživatel krajinného prvku, za předpokladu prokázání právního důvodu užívání,  zařazení do katastrálního území.

38  Druh krajinného prvku (§ 3m):  druh (popis) stanoven nařízením vlády  NV č. 335/2009 Sb.  druhy krajinných prvků:  mez  skupina dřevin  travnatá údolnice  stromořadí  terasa  solitérní strom

39 Žadatel nezruší, případně nepoškodí krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník. Za rušení, popřípadě poškození krajinného prvku se nepovažuje, dojde-li k zásahu vůči němu se souhlasem příslušného orgánu.

40 Oblast Minimální úroveň péče, Krajinné prvky:  zařazené do GAEC (mez, skupina dřevin, travnatá údolnice, stromořadí, solitérní strom, terasa + rybník)  významné krajinné prvky ze zákona (č. 114/1992 Sb.): les, vodní tok, údolní niva, rybník, rašeliniště, jezero, vodní tok, údolní niva – předmět kontrol u SMR 1/1  významné krajinné prvky registrované dle § 6:  registrované pověřeným obecním úřadem  rozptýlená zeleň:  předmět kontroly u SMR 1/2  remízky, meze, křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň  Evropsky významné lokality:  předmět kontroly SMR 5/1 (NATURA 2000)

41 Orgány ochrany přírody a jejich souhlas:  Obecní úřad - Povolení ke kácení dřevin (mimo ZCHÚ)  Pověřený obecní úřad Stanoviska k zásahům do registrovaných VKP (mimo EVL a ZCHÚ) Registrují VKP a památné stromy  Obec s rozšířenou působností Stanoviska k zásahům do VKP (mimo ZCHÚ a registrované VKP), příjem oznámení o kácení dřevin  Krajský úřad, kraj Péče o PR, PP, EVL a souhlas k činnostem v PR, PP, PO  Správy NP a CHKO Péče o NPP NPR, CHKO, NP

42 Povolení ke kácení dřevin:  Ke kácení dřevin je nutné povolení  Povolení ke kácení není třeba v těchto případech:  z pěstebních důvodů (obnova porostů, výchovná probírka)  oznámení o kácení 15 dní předem (ORP – může pozastavit, omezit nebo zakázat)  na pozemcích ve vlastnictví FO, jestliže pozemky užívají, a dřeviny nedosahují velikostí daných vyhláškou  je-li ohrožen život nebo majetek (oznámení do 15 dnů po kácení)  Vyhláška č. 395/1992 Sb.:  obvod 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, souvislý porost keřů 40 m 2  Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření

43

44

45 Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu  účinnost nařízení od 01.08.2012  revize zranitelných oblastí (ZOD)  vyřazení 4 k.ú.  zařazení 234 k.ú.  opatření 3. akčního programu  úpravy opatření (zákaz hnojení, limity k plodinám, synchronizace protierozních opatření s GAEC 2, …)

46  Akční program se vztahuje na zemědělské pozemky v ZOD (zemědělský pozemek – zem. půda s jednou plodinou = PB, část PB - zem. parcela v LPIS PF).  Při výpočtu limitu 170 kg N/ha/podnik – všechna zemědělská půda (vhodná ke hnojení) i mimo ZOD  Akční program se nevztahuje na hnojení rybníků  Akční program se nevztahuje na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví  Požadavky na skladovací kapacity pro statková hnojiva od roku 2014 se vztahují na také na podniky, které se nacházejí v ZOD částečně.

47 Tisky  Nitrátová směrnice souhrn – od 1. 8. 2012 (zařazení do KR)  Nitrátová směrnice podrobně – od 1. 8. 2012  Podmínky na ochranu vod v rámci AEO EAFRD – od 1. 8. 2012 Informační okno každého PB nebo zemědělské parcely, na záložce „NS“

48 1. Období zákazu hnojení 2. Omezení hnojení (způsoby, limity) 3. Zákaz hnojení při nevhodných podmínkách, požadavek na rovnoměrné hnojení (převzato ze zákona o hnojivech) 4. Limit 170 kg N/ha – pouze org. N živočišného původu 5. Skladování statkových hnojiv 6. Hospodaření na svažitých pozemcích 7. Hnojení okolo vod Úpravy některých opatření byly provedeny na základě připomínek Evropské komise, výsledků monitoringu akčního programu v praxi a nových výzkumných poznatků.

49  Havarijní plán zpracovává každý, kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je jejich používání spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody.  Náležitosti havarijního plánu – vyhláška č. 450/2005 Sb.  Připravovaná novela této vyhlášky:  činnosti spadající pod nakládání se závadnými látkami doplněny o skládkování  rozšíření vyhlášky o požadavky na způsobilou osobu a záchytné vany  nová definice případů, kdy se nejedná o zacházení ve větším rozsahu (do 1000 l místo 500 l u kapalných ZL, do 2000 l místo 1000 l u přenosných obalů, do 2000 kg místo 1000 kg u pevných ZL)

50  Závadné látky (§ 39):  Závadné látky jsou látky, které mohou ovlivnit jakost povrchových a podzemních vod (odpadní vody nejsou závadnou látkou)  Seznam nebezpečných závadných látek – příloha č. 1 zákona  Povinnost každého učinit opatření k zabránění jejich vniknutí do vod:  vhodné sklady závadných látek a jejich umístění  kontrola skladů nejméně 1x za 6 měsíců  nejméně 1x za 5 let zkoušet těsnost prostřednictvím způsobilé osoby  vybudovat a provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniků  zabránit úniku závadných látek při hašení požáru

51  Havarijní plán zpracovává každý, kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je jejich používání spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody.  Náležitosti havarijního plánu – vyhláška č. 450/2005 Sb.  Připravovaná novela této vyhlášky:  činnosti spadající pod nakládání se závadnými látkami doplněny o skládkování  rozšíření vyhlášky o požadavky na způsobilou osobu a záchytné vany  nová definice případů, kdy se nejedná o zacházení ve větším rozsahu (do 1000 l místo 500 l u kapalných ZL, do 2000 l místo 1000 l u přenosných obalů, do 2000 kg místo 1000 kg u pevných ZL)

52  nové vymezení případů, kdy se nejedná o zvýšené nebezpečí pro vody (kapalné NZL – do 250 l místo 100 l, v přenosných obalech do 300 l místo 150 l, u pevných NZL do 300 kg místo 150 kg)  uceleným provozním územím jsou i pozemky s místy vhodnými pro uložení statkových nebo organických hnojiv před použitím  nové definice: odborně způsobilá osoba, kontrolní systém, havarijní jímka, nadzemní nádrž  úprava podmínek provozování kontrolního systému  možnost provozovat kontrolní systém jen senzoricky (není-li větší rozsah nebo zvýšené nebezpečí pro vody)  povinnosti odborně způsobilé osoby (§ 3a) při kontrole těsnosti

53  v havarijním plánu se neuvádí údaje o vlastníkovi pozemků určených ke skladování statkových a organických hnojiv  zákres se provádí s využitím údajů v LPIS  požadavky na odborně způsobilou osobu (§ 6a)  seznam odborně způsobilých osob (MŽP)  příloha č. 1 (obsah zkoušky)

54  Popis havárie  Autor havarijního plánu (zpracovatel)  Uživatel závadných látek (identifikace)  Seznam závadných látek  Seznam ucelených provozních území – zemědělský podnik zpracovává jeden havarijní plán. Pokud má více ucelených provozních území, pro každé musí být zpracovaná odpovídající část havarijního plánu.

55  Části havarijního plánu věnované jednotlivým uceleným provozním územím – popis zařízení a technologií, situační plánek, možné cesty havárií, možný únik do povrchových a podzemních vod, únik látek do kanalizace, identifikační údaje a vlastnosti závadných látek, první pomoc při zacházení s těmito látkami, ochranné pomůcky.  Popis postupu při vzniku havárie  Kvalifikace a postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí  Umístění havarijního plánu  Způsob vedení záznamů a popis kontrolního systému  Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek

56 Oblast: Dobré životní podmínky zvířat

57  vychází ze směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998, o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Je zahrnuta:  kontrola zdraví a způsob chovu zvířat  odborná způsobilost zaměstnanců  každodenní kontrola zvířat  bezodkladné ošetření zvířat  vedení záznamů (o lékařském ošetření, o počtu uhynulých zvířat)  volnost pohybu hospodářských zvířat  budovy a ustájení (materiál, ohrady, vybavení, ustájení, mikroklima)  ochrana před nepříznivými podmínkami, predátory a jinými riziky  kontrola automatického a mechanického vybavení  krmivo a voda pro zvířata

58 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 1 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR  § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů;  § 12 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata?

59 Pokud je péče o zvířata v hospodářství zajištěna prostřednictvím i jiných pracovníků kromě majitele a chovatele, bude v době kontroly požadováno předložení proškolení těchto osob z problematiky ochrany zdraví a pohody zvířat. Forma zápisu školení je na chovateli. (Může být doloženo např. osvědčení o absolvování školení, formulář v rámci školení o bezpečnosti práce, interní záznam chovatele o proškolení apod.) Neposuzuje se počet zaměstnanců k počtu chovaných zvířat. Poznámka: Směrnice 98/58/ES nestanovuje žádnou frekvenci školení. Pokud není jinou legislativou stanoveno jinak (jako např. vyhláškou č. 208/2004 Sb., která stanovuje podmínky kurzu odborné přípravy k péči o kuřata), nebude frekvence školení posuzována.

60 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 2 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR  § 11 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně 1x denně?

61 Veterinární inspektor zkontroluje zdravotního stav zvířat. Pokud se prokáže, že případné poranění či narušení zdravotního stavu zvířete trvá déle než 2 dny, že chybí záznam o lékařském ošetření zvířete a o přivolání veterinárního lékaře, pak bude posuzováno jako porušení. Poznámka: Po chovateli nebude požadována evidence.

62 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 4 až odst. 6 směrnice Rady 98/58/ES  článek 4 příloha I odst. 6 Směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR  § 11 odst. 2 a § 12 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Jsou zvířata s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena, chovatel vede záznamy o těchto lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat?

63 V rámci kontroly bude chovatel dotázán, zda má k dispozici izolační box pro nemocná a poraněná zvířata a kde se nachází. Dále se v době kontroly zkontrolují zvířata umístěná v izolačním boxu. Poté se namátkově zkontrolují ostatní zvířata v kotcích. Provede se kontrola záznamů o lékařském ošetření zvířat a o přivolání veterinárního lékaře. Zkontrolují se záznamy o odeslání kadaverů do asanačního podniku ve vztahu k počtu uhynulých zvířat, v rozsahu minimálně 1 měsíc zpět. V případě, že se zjistí nedostatky, provede se kontrola záznamů za delší časové období.

64 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 7 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR  § 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  § 1c písm. f) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jejich druh, a které by vedlo k jejich poškození?

65 Provede se kontrola přímo v chovu zvířat (namátkově u 5 %), zda mají zvířata v době kontroly k dispozici celý prostor stanovený v souladu s danou technologií chovu dle minimálních standardů. Poznámka: Volnost pohybu hospodářského zvířete nesmí být omezena způsobem, který by mu způsobil utrpení. Ustájení musí umožnit hospodářským zvířatům bez obtíží uléhat, odpočívat, vstávat a pečovat o povrch těla a vidět na ostatní zvířata.

66 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 18 až 21 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR  § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů  § 12a odst. 1 a 2, § 9 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  § 2 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 3 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Nepoužívají se způsoby chovu, které by měly za následek poškození zdraví zvířat, nejsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními předpisy a pravidly pro jejich používání a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s platnými předpisy?

67 Provede se kontrola technologie chovu a veškerých pomůcek používaných v souvislosti se zvířaty, jako pomůcky k uvazování zvířat, používání náhubku u telat, vybavení pro první pomoc, pomoc při porodu, pomůcek pro přemístění nepohyblivých zvířat, pomůcek pro nezbytné poražení, podávání zakázaných a nepovolených látek zvířatům. Dále se posoudí fyzický stav prostoru pro zvířata, kondice zvířat a případná poranění zvířat.

68 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 10 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR  § 1b odst. 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Umožňují stavby a ustájení zvířat dodržení mikroklimatických podmínek?

69 Ve stájích, kde není přirozené větrání, chovatel popíše režim nuceného větrání a předvede jeho funkčnost. Zkontroluje se, zda nedošlo k zvýšenému úhynu zvířat v důsledku nevhodného nebo závadného mikroklimatu (např. udušení kuřat). Dále se zkontroluje zdravotní stav zvířat. Poznámka: Cirkulace vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost musí být udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé. (např. u brojlerů je měření mikroklimatu konkrétně stanoveno vyhláškou při dané hustotě osazení)

70 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 11 směrnice Rady 98/58/ES  článek 4 příloha I odst. 3, 5 Směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR  § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení, tak aby zvířata nebyla držena ve tmě?

71 Ve stájích, kde není denní osvětlení a zvířata nemají možnost využívat venkovní výběh, se provede kontrola a chovatel popíše světelný režim a předvede jeho funkčnost. Dále musí předložit, že má k dispozici mobilní nebo stabilní funkční osvětlení pro provedení detailní kontroly zvířat v kteroukoli dobu. U kategorií zvířat jako jsou brojleři, nosnice a prasata, kde jsou stanoveny číselné limity, se v chovu zkontroluje podle nich intenzita světla (u prasat alespoň 40 luxů minimálně 8 hod denně, u brojlerů a nosnic musí intenzita a doba trvání osvětlení, včetně doby stmívání odpovídat minimálním standardům pro ochranu hospodářských zvířat). Poznámka: Ve stájích s telaty musí být zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení. Při použití umělého osvětlení nejméně po dobu od 9 do 17 hodin v intenzitě odpovídající přirozenému světlu.

72 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 8 a 9 směrnice Rady 98/58/ES  článek 4 příloha I odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR  § 1b odst. 6 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Je materiál použitý k ustájení zvířat snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit?

73 Provede se kontrola zařízení a prostor, kde jsou chována zvířata, že se v dosahu zvířat nevyskytují okraje a výčnělky, o které by se mohla zvířata zranit. Kontrola účinnosti dezinfekce se bude kontrolovat jen v případech, kdy je předepsaná (např. turnusové chovy, kde dochází k vyskladnění a naskladnění zvířat, následnému čištění a dezinfekci prostor a zařízení), nebude se kontrolovat v případě chovu na hluboké podestýlce.

74 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 12 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR  § 12a odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  § 1c písm. c) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, přiměřená ochrana podle potřeby před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich zdraví?

75 Zkontroluje se, zda v době kontroly zvířata mají možnost úkrytu, mají k dispozici přístřešek nebo přístup do stáje nebo přirozený úkryt. Velikost přístřešku, úkrytu musí odpovídat počtu zvířat, tak aby všem zvířatům byla zajištěna ochrana před sluncem, deštěm a jinými nepříznivými podmínkami a nedocházelo tak k poškození jejich zdraví. Záleží na způsobu chovu, počtu a kategorii zvířat, klimatických podmínkách v době kontroly. V případě chovu masného skotu (např. horská plemena highland), kdy tato zvířata byla na tento způsob chovu v daných klimatických podmínkách navykána a nedochází při tomto chovu k poškození jejich zdraví, se přístřešek požadovat nebude.

76 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 13 směrnice Rady 98/58/ES  článek 4 příloha I odst. 2 až 4 Směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR  § 12a odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů  § 1b odst. 2 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Jsou 1x denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a provozní řešení stájí, v případě nuceného větrání i větrací a poplašný systém?

77 V době kontroly chovatel předvede funkčnost veškerých automatických a mechanických zařízení (např. dle provozního řádu). V případě chovů, kde jsou zvířata odkázaná na nucené větrání (např. prasata, drůbež), se zkontroluje také přítomnost a funkčnost náhradního zdroje a poplašného systému. Chovatel popíše systém alarmu (zda např. dostává zprávu na mobilní telefon o závadě systému).

78 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 14 až 16 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR  § 12b písm. a) a b) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody?

79 Provede se kontrola krmných žlabů v kotci, kontrola zásob krmiva, v případě automatického napájení funkčnost napájecího zařízení. Pokud nejsou k dispozici samostatné napáječky, tak pouze s výjimkou po dobu krmení, musí být zajištěna stálá přítomnost vody. Provede se kontrola zdravotního stavu zvířat, zejména se posoudí kondice a výživný stav zvířat. Chovatel doloží krmnou dávku. V době kontroly veterinární inspektor nebude přímo posuzovat zdravotní nezávadnost krmiva a vody, ale v případě podezření v době kontroly nebo nálezu z jatek o přítomnosti cizorodých látek v mase, mléce, může odebrat vzorky na zjištění cizorodých látek.

80 Legislativa EU  článek 4 příloha odst. 17 směrnice Rady 98/58/ES  článek 4 příloha I odst. 9 směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR  § 12b písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů Je u napájecích a krmných systémů zajištěno omezení znečištění vody a krmiv?

81  „společné nařízení“ – nařízení, stanovující společné podmínky pro všechny EU fondy v SSR  nařízení pro rozvoj venkova doplňuje toto „společné nařízení“ specifickými podmínkami pro rozvoj venkova  „kondicionality“ - vyplacení peněžních prostředků bude podmíněno zavedením vyhovujícího strategického, regulačního a institucionálního rámce, který bude garantovat efektivní využití finančních zdrojů EU  „výkonnostní rezerva“ – vyhrazení 5 % z rozpočtu EZFRV, výplata podmíněna dosažením stanovených cílů („milníků“) v polovině programového období 81

82  dle návrhu víceletého finančního rámce je rozpočet na období 2014 - 2020 pro rozvoj venkova  101,157 mld. EUR (v běžných cenách)  národní alokace nejsou dosud stanoveny, rozdělení celkového rozpočtu by mělo být podle:  objektivních kritérií  výše rozpočtu pro stávající období  spolufinancování EU zdrojů z rozpočtu ČR:  méně rozvinuté oblasti EU :ČR85% : 15%  vybraná opatření (vzdělávání, seskupení producentů,  spolupráce, mladí zemědělci) 90% : 10%  inovativní projekty100% : 0% 82

83  osy nahrazeny prioritami  každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit  inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata pro všechny priority  zmírnění klimatických změn a obhospodařování půdy (Agro- environmentální-klimatické opatření, Ekologické zemědělství, platby ve znevýhodněných oblastech) – min. 25 %  LEADER minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV 83

84  Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství  Udržitelné řízení přírodních zdrojů  Vyvážený rozvoj venkovských oblastí

85  Podpora přenosu informací v zemědělství a lesnictví se zaměřením na:  Podpora lidského kapitálu  Podpora inovací a znalostí  Podpora vztahů mezi zemědělstvím a lesnictvím a výzkumem a vývojem

86  Restrukturalizace farem k řešení strukturálních problémů, zejména u farem s nízkým podílem tržní produkce, orientace farem na trh, podpora potřebné restrukturalizace  Podpora generační výměny v zemědělství

87  Podpora trhu s potravinami, integrace prvovýrobců, krizové řízení  Zlepšení biodiversity, zlepšení úrovně řízení vodního hospodářství a péče o půdu  Zlepšené využívání přírodních zdrojů  Udržení a vytváření pracovních příležitostí

88  Mladí farmáři  Malé farmy  Horské oblasti  Vazby provovýrobce - odběratel

89  Přenos informací  Poradenství  Systémy kvality  Investice do fyzického majetku  Obnova zemědělského produkčního potenciálu poškozeného přírodními pohromami a zavedení potřebných preventivních opatření

90  Vývoj farem (mladí farmáři, nezemědělské aktivity, podpora rozvoje malých farem  Investice do nezemědělské činnosti  Základní služby a obnova vesnic  Investice do lesů a zvýšení jejich kvality  Zalesňování, zakládání agro-lesnických systémů

91  Ochrana lesů před požáry a přírodními pohromami  Investice k posílení kvality a odolnosti lesů  Investice do lesnické technologie  Zakládání producentských organizací  Agri-envi opatření  Organické zemědělství

92  Natura 2000 a vodní rámcová směrnice  Platby pro oblasti s přírodním a specifickým znevýhodněním  Animal welfare  Lesnicko environmentální služby a péče o les  Spolupráce

93  Řízení rizik  Pojištění plodin a zvířat  Vzájemné fondy pro choroby rostlin a zvířat a havárie z hlediska životního prostředí  Nástroj k stabilizaci příjmů  Leader  Cena za inovaci a místní kooperaci  Sítě pro rozvoj venkova

94 V době kontroly se provede namátková kontrola krmných žlabů a napájecích zařízení, zejména pokud jde o jejich funkčnost, čistotu, počet a jejich rozmístění. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: 604 205 690 e.mail: samsova,volny.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google