Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: e.mail: samsova,volny.cz

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: e.mail: samsova,volny.cz"— Transkript prezentace:

1 Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: 604 205 690 e.mail: samsova,volny.cz
Úskalí pastvy, nitrátová směrnice, havarijní plány, ochrana krajinných prvků welfare zvířat Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: e.mail: samsova,volny.cz

2 Pastva zvířat

3 Definice travního porostu (zákon č. 252/1997 Sb., § 3i)
Pro účely zákona č. 252/1997 Sb., v platném znění, se rozumí travním porostem stálá pastvina, popřípadě souvislý porost s převahou travin nebo jiných bylinných pícnin, určený ke krmným účelům nebo k technickému využití, který může být nejvýše jednou za 5 let rozorán za účelem zúrodnění.

4 Rozdělení travního porostu na kategorie
Od bylo v LPIS systémově provedeno rozdělení kultury travní porost na následující kategorie: • kategorie travní porost – stálá pastvina, • kategorie travní porost – ostatní.

5 Travní porost – ostatní
Travní porosty neodpovídající výše uvedené definici stálé pastviny se považují za travní porosty ostatní. Jde zejména o porosty, které vznikly v rámci dotačních titulů vyplývajících z HRDP, jako např. zatravnění orné půdy a tvorba travnatých pásů na svažitých půdách a nesplňují podmínku existence travního porostu na pozemku po dobu alespoň 5- ti kalendářních let.

6 Stálá pastvina Definice stálé pastviny vychází z článku 2 Nařízení Komise (ES) č. 796/2004, ve znění Nařízení Komise (ES) č. 239/2005. Stálou pastvinou je plocha se souvislým porostem travin nebo jiných bylinných pícnin, vyskytujících se na přírodních loukách nebo pastvinách nebo obvykle přítomných ve směsích osiv pro louky či pastviny v České republice, přičemž porost mohl vzniknout přirozeně nebo osevem, která po dobu pěti let a více nebyla zahrnuta do střídání plodin, bez ohledu na to, zda je travní porost na ploše stálé pastviny využíván k pastvě zvířat.

7 Jako travní porost nelze uznat
pozemky ležící ladem, plochy s rákosím, sítinou, jestliže takové plochy nejsou vymezeny v LPIS jako rašelinné a podmáčené louky, • plochy dřevin a ovocných dřevin o hustotě větší než 50 dřevin/ha a zároveň jednotlivě zabírající plochu větší než 1000 m2, • plochy, které se využívají pro jiný hospodářský účel – např.pro volný výběh prasat, výběhy pro chovné stáje, stanové tábory, sportovní letiště, travnaté sportovní plochy, veřejná prostranství, zatravněné součásti veřejných komunikací (náspy, příkopy) apod.

8 Louky

9 Louky – B.1 základní Používat hnojiva ( včetně st.) do výše 60 kg N/ha, kejda skotu povolena Sekat 2x ročně ve stanoveném termínu – – potom ne porost vyšší než 30 cm – Lze přepást – posekat nedopasky ( po ) – pastva nenahrazuje seč Posečenou hmotu odklidit Pastva a pobyt zvířat se do limitu 60 kg N započítávají V ZCHÚ nebo na území OP NP a PO neprovádět rychloobnovu, mulčování, obnovu a přísev bez souhlasu OOP V ZCHÚ musí být souhlas OOP – doložit při kontrole na místě!

10 B.2.1 Hnojené mezofilní a vlhkomilné louky
Hnojiva max. do výše 60 kg N/ha – pouze hnůj nebo kompost a pastva Sečení 2x ročně v odůvodnitelných případech 1x ročně – první seč po dohodě s OOP podle lučního společenstva Do 31.7. Do 30.6. Od Druhá seč do

11 B.2.1 Hnojené mezofilní a vlhkomilné louky
lze přepást po – ( pokud není OOP označeno jako nevhodné k pastvě ) Posečenou hmotu odklidit Není povolen příkrm hospodářských zvířat- nepovažuje se seno, minerální lizy Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Kosení provádět vždy od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé

12 B.2.2 Nehnojené mezofilní a vlhkomilné louky
Nepoužívat žádná hnojiva – ani statková TP sekat 2x ročně a nelze přepást Posečenou hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Kosení provádět vždy od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé

13 B.2.3 Mezofilní a vlhkomilné louky s neposečenými pásy
Nepoužívat žádná hnojiva, ani statková – nelze přepást TP sekat 2x ročně, při první seči nechat neposečené pásy 5-10 % rozlohy – 6-12 m, posekat až příští rok – na jaře nebo v první seči Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP

14 B.3.1 Hnojené horské a suchomilné louky
Používat hnojiva do 60 kg N/ha ( včetně případné pastvy ) – pouze hnůj a kompost TP sekat 1x ročně, lze přepást po 15.8. Sečení po dohodě s OOP podle lučního společenstva provést Do 31.7. Od – 31.8. Od – 30.9. Posečenou hmotu odklidit

15 B.3.1 Hnojené horské a suchomilné louky
Na ploše přepásané horské a suchomilné louky nelze přikrmovat hospodářská zvířata – nepovažuje se seno, minerální lizy Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Kosení provádět vždy od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé

16 B. 3.2. Nehnojené horské a suchomilné louky
Nepoužívat žádná hnojiva ani statková Sečení minimálně 1x ročně, nelze přepást Posečenou hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Kosení provádět vždy od středu ke krajům nebo od jedné strany pozemku ke druhé

17 B.3.3. Horské a suchomilné louky a neposečenými pásy
Nepoužívat žádná hnojiva – ani statková Sečení min. 1x ročně, nelze přepást Při první seči nechat pásy 6 – 12 m 5-10% plochy, posekat na jaře příštího roku, nejpozději v první seči Posečenou hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP

18 B.4 Trvale podmáčené louky
Nepoužívat hnojiva ani statková TP sekat min. 1x ročně lehkou mechanizací, nelze přepásat Od – 30.6. Od – Od – 31.8. Od – 30.9. Hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev, vápnění, odvodnění porostu nelze provádět Válení a smykování jen se souhlasem OOP

19 B.4 Trvale podmáčené louky
Lehká mechanizace nepoškozující drn je: Jednonápravové nosiče s žací lištou nebo bubnovou sekačkou Dvounápravové malé sekačky rotační, lištové, bubnové ( bez pojezdu i s pojezdem) Max. dvounápravové širokorozchodné do 2,5t s nízkotlakými pneumatikami ( i k sezení )

20 B.5 Ptačí lokality - bahňáci
Nepoužívat žádná hnojiva ani statková TP sekat 2x ročně, ne skupinové nasazení sekaček a nelze přepást, první seč Po do 31.8. Druhá seč – Hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP, válení a smykování jen se souhlasem OOP Kosení od středu ke krajům nebo z jedné strany na druhou ne více než 2 žací stroje najednou ( žací stroj je traktor bez ohledu na počet žacích lišt )

21 B.6 Ptačí lokality – chřástal polní
Nepoužívat žádná hnojiva ani statková TP sekat min. 1x ročně ( od – ), ne skupinové nasazení sekaček – víc než 2 a lze přepást po novela Hmotu odklidit Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP, válení a smykování jen se souhlasem OOP Kosení od středu ke krajům nebo z jedné strany na druhou

22 B.7 Pastviny - základní Používat hnojiva do 80 kg N/ha, včetně pastvy a pobytu pasených zvířat, povolena kejda skotu. Min. 5 kg N/ha každého PB dodat pasenými zvířaty max. v průměru 55 kg N/ha Pást min. 1x ročně – do Sekat nedopasky po skončení pastvy na PB do 30 dnů ( ne svažité nad 10º a se souhlasem OOP ) Herbicidy jen bodově Zajistit napájení a pastvinu proti úniku zvířat V ZCHÚ neprovádět rychloobnovu, mulčování, přísev bez souhlasu OOP Zajistit napájení a pastviny proti úniku zvířat V ZCHÚ nutný souhlas OOP!

23 B.8 Druhově bohaté pastviny
Žádná hnojiva a statková hnojiva neaplikovat. Min. 5 kg N/ha každého PB, max. 40 kg N/ha celkové výměry pastvin dodat pasenými zvířaty TP přepást min.1x ročně do , posekat nedopasky do 30 dnů Herbicidy jen bodově Mulčování, rychloobnova, obnova TP, přísev jen se souhlasem OOP Zajistit napájení a pastviny proti úniku zvířat

24 B.9 Suché stepní trávníky a vřesoviště
Žádná hnojiva ani statková neaplikovat Min. 5 kg N/ha každého PB, max. 30 kg N na celkovou výměru dodat pastvou 1.5. – 15.4. – 30.6. 15.7. – 30.9. 15.4. – – 30.9. Jen ovce a kozy Nelze herbicidy Do 30 dnů po pastvě nesmí být na PB kopřiva, šťovík tupolistý, šťovík kadeřavý, vlčí bob mnoholistý, celík kanadský, třtina křovinní OOP může určit další Nelze mulčování, rychloobnova, obnova TP a přísev Zajistit pastvinu proti úniku zvířat

25 Zákon č. 252/1997 Sb. (o zemědělství)
Podmínky obnovy travního porostu (§ 3j): ohlásit ministerstvu nejpozději do 15 dnů ode dne rozorání půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, zajistit souvislý travní porost na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna, zajistit sklizení plodiny na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, určené k ochraně vzcházejícího travního porostu, byla-li vyseta na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nejpozději do 31. srpna.

26 Evidence pastvy Statkovým hnojivem jsou i výkaly (pevné výkaly, moč) hospodářských zvířat na pastvě nebo při jiném pobytu na zemědělské půdě. Podle platného znění vyhlášky č. 274/1998 Sb. se do evidence zapíše „pastva“ nebo „pobyt“ a datum („1.4.– “) s určením druhu nebo kategorie zvířat. Pro evidenci přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se použijí údaje o produkci výkalů a moči celkem stanovené v příloze č. 3, tabulce A a údaje o přívodu živin do půdy ve výkalech a moči stanovené v příloze č. 2.

27 Evidence pastvy Přes zimu se nejedná o pastvu, ale o pobyt venku a na tento se nevztahuje omezení (zaplavení, přesycení vodou, sníh nebo promrznutí) uvedené v § 9, odst. 2, písm. d, zákona o hnojivech. Zanechání výkalů hospodářských zvířat na pastvě je považováno za „používání statkových hnojiv“, nikoliv však za „aplikaci statkových hnojiv“. Tento přívod dusíku se tedy nezapočítává do limitu 40 kg aplikovaného dusíku na 1 hektar pastviny, podle pravidel pro dotace na agroenvironmentální opatření.

28 Evidence pastvy Z hlediska nitrátové směrnice nejsou pevné výkaly ani moč zanechané hospodářskými zvířaty na zemědělské půdě vyjmenovány mezi „hnojivy s rychle uvolnitelným dusíkem“ a nevztahují se tedy na ně příslušná omezení a zákazy. Přívod dusíku do půdy tímto způsobem se však započítává do limitu 170 kg organického N živočišného původu na 1 hektar započitatelné zemědělské půdy podniku hospodařícího ve zranitelné oblasti

29 Evidence pastvy v Portálu farmáře
Zápis pastvy do evidence probíhá v záložce Pastva (volbou Operace – Pastva v hlavním menu nebo tlačítkem Pastva v panelu nástrojů následujících krocích: 1. Volba období pastvy (od – do), 2. Zadání počtu hodin, které zvířata tráví ve stáji ve dnech pastvy 3. Výběr seznamu půdních bloků/dílů, na kterých pastva proběhla

30 Evidence pastvy v Portálu farmáře
Uživatel tedy nemusí zapisovat evidenci do každého bloku individuálně. Následně je v pěti výběrových boxech možno zvolit druh, resp. kategiorii pasených zvířat. Po provedení volby se přednastaví průměrná hmotnost zvířete, kterou je možno upravit. Dále se vkládá počet zvířat příslušného druhu (kategorie). Při každé změně je vypočítáván přívod dusíku pastvou.

31 Evidence pastvy v Portálu farmáře

32 Evidence pastvy v Portálu farmáře

33 Evidence pastvy v Portálu farmáře

34 Evidence pastvy v Portálu farmáře

35 Evidence pastvy v Portálu farmáře

36 Krajinné prvky

37 Zákon č. 252/1997 Sb. (o zemědělství)
Definice krajinného prvku (§ 3aa): Základní jednotkou evidence krajinných prvků je krajinný prvek, který představuje souvislou plochu, popřípadě jiný útvar, i zemědělsky neobhospodařované půdy, která plní mimoprodukční funkci zemědělství a která se nachází uvnitř půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, nebo s ním nejméně na části hranice sousedí. Údaje evidované u krajinných prvků: identifikační číslo krajinného prvku, druh krajinného prvku podle kritérií uvedených v § 3m, příslušnost k půdnímu bloku, popřípadě jeho dílu, výměra krajinného prvku, vlastník krajinného prvku, pokud je znám, uživatel krajinného prvku, za předpokladu prokázání právního důvodu užívání, zařazení do katastrálního území.

38 Zákon č. 252/1997 Sb. (o zemědělství)
Druh krajinného prvku (§ 3m): druh (popis) stanoven nařízením vlády NV č. 335/2009 Sb. druhy krajinných prvků: mez skupina dřevin travnatá údolnice stromořadí terasa solitérní strom

39 GAEC 6 Žadatel  nezruší, případně nepoškodí krajinné prvky a druh zemědělské kultury rybník. Za rušení, popřípadě poškození krajinného prvku se nepovažuje, dojde-li k zásahu vůči němu   se souhlasem příslušného orgánu.

40 GAEC 6 Oblast Minimální úroveň péče, Krajinné prvky:
zařazené do GAEC (mez, skupina dřevin, travnatá údolnice, stromořadí, solitérní strom, terasa + rybník) významné krajinné prvky ze zákona (č. 114/1992 Sb.): les, vodní tok, údolní niva, rybník, rašeliniště, jezero, vodní tok, údolní niva – předmět kontrol u SMR 1/1 významné krajinné prvky registrované dle § 6: registrované pověřeným obecním úřadem rozptýlená zeleň: předmět kontroly u SMR 1/2 remízky, meze, křovinné pásy a jiná rozptýlená zeleň Evropsky významné lokality: předmět kontroly SMR 5/1 (NATURA 2000)

41 GAEC 6 Orgány ochrany přírody a jejich souhlas:
Obecní úřad - Povolení ke kácení dřevin (mimo ZCHÚ) Pověřený obecní úřad Stanoviska k zásahům do registrovaných VKP (mimo EVL a ZCHÚ) Registrují VKP a památné stromy Obec s rozšířenou působností Stanoviska k zásahům do VKP (mimo ZCHÚ a registrované VKP), příjem oznámení o kácení dřevin Krajský úřad, kraj Péče o PR, PP, EVL a souhlas k činnostem v PR, PP, PO Správy NP a CHKO Péče o NPP NPR, CHKO, NP

42 GAEC 6 Povolení ke kácení dřevin: Ke kácení dřevin je nutné povolení
Povolení ke kácení není třeba v těchto případech: z pěstebních důvodů (obnova porostů, výchovná probírka)  oznámení o kácení 15 dní předem (ORP – může pozastavit, omezit nebo zakázat) na pozemcích ve vlastnictví FO, jestliže pozemky užívají, a dřeviny nedosahují velikostí daných vyhláškou je-li ohrožen život nebo majetek (oznámení do 15 dnů po kácení) Vyhláška č. 395/1992 Sb.: obvod 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí, souvislý porost keřů 40 m2 Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření

43 GAEC 6

44 GAEC 6

45 Nové nařízení vlády k nitrátové směrnici
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu účinnost nařízení od revize zranitelných oblastí (ZOD) vyřazení 4 k.ú. zařazení 234 k.ú. opatření 3. akčního programu úpravy opatření (zákaz hnojení, limity k plodinám, synchronizace protierozních opatření s GAEC 2, …)

46 Působnost akčního programu
Akční program se vztahuje na zemědělské pozemky v ZOD (zemědělský pozemek – zem. půda s jednou plodinou = PB, část PB - zem. parcela v LPIS PF). Při výpočtu limitu 170 kg N/ha/podnik – všechna zemědělská půda (vhodná ke hnojení) i mimo ZOD Akční program se nevztahuje na hnojení rybníků Akční program se nevztahuje na pěstování plodin ani na používání a skladování hnojiv pro účely výzkumu, vývoje a pokusnictví Požadavky na skladovací kapacity pro statková hnojiva od roku 2014 se vztahují na také na podniky, které se nacházejí v ZOD částečně. Specifika ČR: Nízká zásoba dusíku v půdě na podzim (pokles stavů hospodářských zvířat, nízká úroveň organického hnojení). Vysoké výnosy obilnin a olejnin – velké množství slámy (zvýšený odběr dusíku mikroorganizmy na úkor rostlin) Rozvoj bezorebných technologií – pomalejší uvolňování dusíku Rostliny nemají na podzim dostatek dusíku pro správný vývoj a řádné zakořenění; navíc jsou používány cíleně pouze nízké dávky (např. i listová hnojiva s N). EK bylo odůvodněno, že především řepka ozimá nebo pozdě seté pšenice potřebují hnojení v říjnu. 46

47 Portál Farmáře - LPIS Tisky
Nitrátová směrnice souhrn – od (zařazení do KR) Nitrátová směrnice podrobně – od Podmínky na ochranu vod v rámci AEO EAFRD – od Informační okno každého PB nebo zemědělské parcely, na záložce „NS“ Specifika ČR: Nízká zásoba dusíku v půdě na podzim (pokles stavů hospodářských zvířat, nízká úroveň organického hnojení). Vysoké výnosy obilnin a olejnin – velké množství slámy (zvýšený odběr dusíku mikroorganizmy na úkor rostlin) Rozvoj bezorebných technologií – pomalejší uvolňování dusíku Rostliny nemají na podzim dostatek dusíku pro správný vývoj a řádné zakořenění; navíc jsou používány cíleně pouze nízké dávky (např. i listová hnojiva s N). EK bylo odůvodněno, že především řepka ozimá nebo pozdě seté pšenice potřebují hnojení v říjnu. 47

48 Nitrátová směrnice Opatření akčního programu
Období zákazu hnojení Omezení hnojení (způsoby, limity) Zákaz hnojení při nevhodných podmínkách, požadavek na rovnoměrné hnojení (převzato ze zákona o hnojivech) Limit 170 kg N/ha – pouze org. N živočišného původu Skladování statkových hnojiv Hospodaření na svažitých pozemcích Hnojení okolo vod Úpravy některých opatření byly provedeny na základě připomínek Evropské komise, výsledků monitoringu akčního programu v praxi a nových výzkumných poznatků. Budou popsána jednotlivá opatření a ke každému diskutovány návrhy a připomínky. 48

49 Zákon č. 254/2001 Sb. (o ochraně vod)
Havarijní plán zpracovává každý, kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je jejich používání spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody. Náležitosti havarijního plánu – vyhláška č. 450/2005 Sb. Připravovaná novela této vyhlášky: činnosti spadající pod nakládání se závadnými látkami doplněny o skládkování rozšíření vyhlášky o požadavky na způsobilou osobu a záchytné vany nová definice případů, kdy se nejedná o zacházení ve větším rozsahu (do 1000 l místo 500 l u kapalných ZL, do 2000 l místo 1000 l u přenosných obalů, do 2000 kg místo 1000 kg u pevných ZL)

50 Zákon č. 254/2001 Sb. (o ochraně vod)
Závadné látky (§ 39): Závadné látky jsou látky, které mohou ovlivnit jakost povrchových a podzemních vod (odpadní vody nejsou závadnou látkou) Seznam nebezpečných závadných látek – příloha č. 1 zákona Povinnost každého učinit opatření k zabránění jejich vniknutí do vod: vhodné sklady závadných látek a jejich umístění kontrola skladů nejméně 1x za 6 měsíců nejméně 1x za 5 let zkoušet těsnost prostřednictvím způsobilé osoby vybudovat a provozovat kontrolní systém pro zjišťování úniků zabránit úniku závadných látek při hašení požáru

51 Zákon č. 254/2001 Sb. (o ochraně vod)
Havarijní plán zpracovává každý, kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo je jejich používání spojeno se zvýšeným nebezpečím pro vody. Náležitosti havarijního plánu – vyhláška č. 450/2005 Sb. Připravovaná novela této vyhlášky: činnosti spadající pod nakládání se závadnými látkami doplněny o skládkování rozšíření vyhlášky o požadavky na způsobilou osobu a záchytné vany nová definice případů, kdy se nejedná o zacházení ve větším rozsahu (do 1000 l místo 500 l u kapalných ZL, do 2000 l místo 1000 l u přenosných obalů, do 2000 kg místo 1000 kg u pevných ZL)

52 Zákon č. 254/2001 Sb. (o ochraně vod)
nové vymezení případů, kdy se nejedná o zvýšené nebezpečí pro vody (kapalné NZL – do 250 l místo 100 l, v přenosných obalech do 300 l místo 150 l, u pevných NZL do 300 kg místo 150 kg) uceleným provozním územím jsou i pozemky s místy vhodnými pro uložení statkových nebo organických hnojiv před použitím nové definice: odborně způsobilá osoba, kontrolní systém, havarijní jímka, nadzemní nádrž úprava podmínek provozování kontrolního systému možnost provozovat kontrolní systém jen senzoricky (není-li větší rozsah nebo zvýšené nebezpečí pro vody) povinnosti odborně způsobilé osoby (§ 3a) při kontrole těsnosti

53 Zákon č. 254/2001 Sb. (o ochraně vod)
v havarijním plánu se neuvádí údaje o vlastníkovi pozemků určených ke skladování statkových a organických hnojiv zákres se provádí s využitím údajů v LPIS požadavky na odborně způsobilou osobu (§ 6a) seznam odborně způsobilých osob (MŽP) příloha č. 1 (obsah zkoušky)

54 Náležitosti havarijního plánu
Popis havárie Autor havarijního plánu (zpracovatel) Uživatel závadných látek (identifikace) Seznam závadných látek Seznam ucelených provozních území – zemědělský podnik zpracovává jeden havarijní plán. Pokud má více ucelených provozních území, pro každé musí být zpracovaná odpovídající část havarijního plánu.

55 Náležitosti havarijního plánu
Části havarijního plánu věnované jednotlivým uceleným provozním územím – popis zařízení a technologií, situační plánek, možné cesty havárií, možný únik do povrchových a podzemních vod, únik látek do kanalizace, identifikační údaje a vlastnosti závadných látek, první pomoc při zacházení s těmito látkami, ochranné pomůcky. Popis postupu při vzniku havárie Kvalifikace a postupy zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí Umístění havarijního plánu Způsob vedení záznamů a popis kontrolního systému Kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek

56 Oblast: Dobré životní podmínky zvířat
Cross Compliance Oblast: Dobré životní podmínky zvířat Požadavky pro ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely

57 Požadavky pro ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely
vychází ze směrnice Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998, o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely Je zahrnuta: kontrola zdraví a způsob chovu zvířat odborná způsobilost zaměstnanců každodenní kontrola zvířat bezodkladné ošetření zvířat vedení záznamů (o lékařském ošetření, o počtu uhynulých zvířat) volnost pohybu hospodářských zvířat budovy a ustájení (materiál, ohrady, vybavení, ustájení, mikroklima) ochrana před nepříznivými podmínkami, predátory a jinými riziky kontrola automatického a mechanického vybavení krmivo a voda pro zvířata

58 1. kontrolovaný požadavek
Je zajištěn dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 1 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 12 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

59 Jak se bude požadavek kontrolovat
Pokud je péče o zvířata v hospodářství zajištěna prostřednictvím i jiných pracovníků kromě majitele a chovatele, bude v době kontroly požadováno předložení proškolení těchto osob z problematiky ochrany zdraví a pohody zvířat. Forma zápisu školení je na chovateli. (Může být doloženo např. osvědčení o absolvování školení, formulář v rámci školení o bezpečnosti práce, interní záznam chovatele o proškolení apod.) Neposuzuje se počet zaměstnanců k počtu chovaných zvířat. Poznámka: Směrnice 98/58/ES nestanovuje žádnou frekvenci školení. Pokud není jinou legislativou stanoveno jinak (jako např. vyhláškou č. 208/2004 Sb., která stanovuje podmínky kurzu odborné přípravy k péči o kuřata), nebude frekvence školení posuzována.

60 2. kontrolovaný požadavek
Je prováděna kontrola hospodářských zvířat v chovech nejméně 1x denně? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 2 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR § 11 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

61 Jak se bude požadavek kontrolovat
Veterinární inspektor zkontroluje zdravotního stav zvířat. Pokud se prokáže, že případné poranění či narušení zdravotního stavu zvířete trvá déle než 2 dny, že chybí záznam o lékařském ošetření zvířete a o přivolání veterinárního lékaře, pak bude posuzováno jako porušení. Poznámka: Po chovateli nebude požadována evidence.

62 3. kontrolovaný požadavek
Jsou zvířata s příznaky onemocnění nebo zranění bezodkladně ošetřena, chovatel vede záznamy o těchto lékařských ošetřeních a o počtu uhynulých zvířat? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 4 až odst. 6 směrnice Rady 98/58/ES článek 4 příloha I odst. 6 Směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR § 11 odst. 2 a § 12 odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

63 Jak se bude požadavek kontrolovat
V rámci kontroly bude chovatel dotázán, zda má k dispozici izolační box pro nemocná a poraněná zvířata a kde se nachází. Dále se v době kontroly zkontrolují zvířata umístěná v izolačním boxu. Poté se namátkově zkontrolují ostatní zvířata v kotcích. Provede se kontrola záznamů o lékařském ošetření zvířat a o přivolání veterinárního lékaře. Zkontrolují se záznamy o odeslání kadaverů do asanačního podniku ve vztahu k počtu uhynulých zvířat, v rozsahu minimálně 1 měsíc zpět. V případě, že se zjistí nedostatky, provede se kontrola záznamů za delší časové období.

64 4. kontrolovaný požadavek
Není omezena volnost pohybu zvířat s ohledem na jejich druh, a které by vedlo k jejich poškození? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 7 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR § 12a odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 1c písm. f) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

65 Jak se bude požadavek kontrolovat
Provede se kontrola přímo v chovu zvířat (namátkově u 5 %), zda mají zvířata v době kontroly k dispozici celý prostor stanovený v souladu s danou technologií chovu dle minimálních standardů. Poznámka: Volnost pohybu hospodářského zvířete nesmí být omezena způsobem, který by mu způsobil utrpení. Ustájení musí umožnit hospodářským zvířatům bez obtíží uléhat, odpočívat, vstávat a pečovat o povrch těla a vidět na ostatní zvířata.

66 5. kontrolovaný požadavek
Nepoužívají se způsoby chovu, které by měly za následek poškození zdraví zvířat, nejsou podávány léčivé přípravky a další látky v rozporu s právními předpisy a pravidly pro jejich používání a nejsou prováděny úpravy vzhledu zvířat v rozporu s platnými předpisy? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 18 až 21 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 12a odst. 1 a 2, § 9 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 2 odst. 1 písm. c), § 3 odst. 15 písm. a), § 9 odst. 3 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

67 Jak se bude požadavek kontrolovat
Provede se kontrola technologie chovu a veškerých pomůcek používaných v souvislosti se zvířaty, jako pomůcky k uvazování zvířat, používání náhubku u telat, vybavení pro první pomoc, pomoc při porodu, pomůcek pro přemístění nepohyblivých zvířat, pomůcek pro nezbytné poražení, podávání zakázaných a nepovolených látek zvířatům. Dále se posoudí fyzický stav prostoru pro zvířata, kondice zvířat a případná poranění zvířat.

68 6. kontrolovaný požadavek
Umožňují stavby a ustájení zvířat dodržení mikroklimatických podmínek? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 10 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR § 1b odst. 1 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

69 Jak se bude požadavek kontrolovat
Ve stájích, kde není přirozené větrání, chovatel popíše režim nuceného větrání a předvede jeho funkčnost. Zkontroluje se, zda nedošlo k zvýšenému úhynu zvířat v důsledku nevhodného nebo závadného mikroklimatu (např. udušení kuřat). Dále se zkontroluje zdravotní stav zvířat. Poznámka: Cirkulace vzduchu, prašnost, teplota a relativní vlhkost vzduchu, koncentrace plynů, osvětlení a hlučnost musí být udrženy v mezích, které nejsou pro zvířata škodlivé. (např. u brojlerů je měření mikroklimatu konkrétně stanoveno vyhláškou při dané hustotě osazení)

70 7. kontrolovaný požadavek
Je ve stájích zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení, tak aby zvířata nebyla držena ve tmě? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 11 směrnice Rady 98/58/ES článek 4 příloha I odst. 3, 5 Směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

71 Jak se bude požadavek kontrolovat
Ve stájích, kde není denní osvětlení a zvířata nemají možnost využívat venkovní výběh, se provede kontrola a chovatel popíše světelný režim a předvede jeho funkčnost. Dále musí předložit, že má k dispozici mobilní nebo stabilní funkční osvětlení pro provedení detailní kontroly zvířat v kteroukoli dobu. U kategorií zvířat jako jsou brojleři, nosnice a prasata, kde jsou stanoveny číselné limity, se v chovu zkontroluje podle nich intenzita světla (u prasat alespoň 40 luxů minimálně 8 hod denně, u brojlerů a nosnic musí intenzita a doba trvání osvětlení, včetně doby stmívání odpovídat minimálním standardům pro ochranu hospodářských zvířat). Poznámka: Ve stájích s telaty musí být zajištěno přirozené nebo umělé osvětlení. Při použití umělého osvětlení nejméně po dobu od 9 do 17 hodin v intenzitě odpovídající přirozenému světlu.

72 8. kontrolovaný požadavek
Je materiál použitý k ustájení zvířat snadno čistitelný a dezinfikovatelný a nemá ostré okraje a výčnělky, o které by se zvířata mohla poranit? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 8 a 9 směrnice Rady 98/58/ES článek 4 příloha I odst. 1 směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR § 1b odst. 6 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

73 Jak se bude požadavek kontrolovat
Provede se kontrola zařízení a prostor, kde jsou chována zvířata, že se v dosahu zvířat nevyskytují okraje a výčnělky, o které by se mohla zvířata zranit. Kontrola účinnosti dezinfekce se bude kontrolovat jen v případech, kdy je předepsaná (např. turnusové chovy, kde dochází k vyskladnění a naskladnění zvířat, následnému čištění a dezinfekci prostor a zařízení), nebude se kontrolovat v případě chovu na hluboké podestýlce.

74 9. kontrolovaný požadavek
Je poskytována hospodářským zvířatům, která nejsou chována v budovách, přiměřená ochrana podle potřeby před nepříznivými povětrnostními podmínkami, predátory a riziky ohrožujícími jejich zdraví? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 12 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR § 12a odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 1c písm. c) vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

75 Jak se bude požadavek kontrolovat
Zkontroluje se, zda v době kontroly zvířata mají možnost úkrytu, mají k dispozici přístřešek nebo přístup do stáje nebo přirozený úkryt. Velikost přístřešku, úkrytu musí odpovídat počtu zvířat, tak aby všem zvířatům byla zajištěna ochrana před sluncem, deštěm a jinými nepříznivými podmínkami a nedocházelo tak k poškození jejich zdraví. Záleží na způsobu chovu, počtu a kategorii zvířat, klimatických podmínkách v době kontroly. V případě chovu masného skotu (např. horská plemena highland), kdy tato zvířata byla na tento způsob chovu v daných klimatických podmínkách navykána a nedochází při tomto chovu k poškození jejich zdraví, se přístřešek požadovat nebude.

76 10. kontrolovaný požadavek
Jsou 1x denně kontrolována veškerá dispoziční, technická a provozní řešení stájí, v případě nuceného větrání i větrací a poplašný systém? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 13 směrnice Rady 98/58/ES článek 4 příloha I odst. 2 až 4 Směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR § 12a odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 1b odst. 2 vyhlášky č. 208/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

77 Jak se bude požadavek kontrolovat
V době kontroly chovatel předvede funkčnost veškerých automatických a mechanických zařízení (např. dle provozního řádu). V případě chovů, kde jsou zvířata odkázaná na nucené větrání (např. prasata, drůbež), se zkontroluje také přítomnost a funkčnost náhradního zdroje a poplašného systému. Chovatel popíše systém alarmu (zda např. dostává zprávu na mobilní telefon o závadě systému).

78 11. kontrolovaný požadavek
Dostávají zvířata v intervalech odpovídajících jejich fyziologickým potřebám dostatečné množství nezávadné potravy a napájecí vody? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 14 až 16 směrnice Rady 98/58/ES Legislativa ČR § 12b písm. a) a b) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

79 Jak se bude požadavek kontrolovat
Provede se kontrola krmných žlabů v kotci, kontrola zásob krmiva, v případě automatického napájení funkčnost napájecího zařízení. Pokud nejsou k dispozici samostatné napáječky, tak pouze s výjimkou po dobu krmení, musí být zajištěna stálá přítomnost vody. Provede se kontrola zdravotního stavu zvířat, zejména se posoudí kondice a výživný stav zvířat. Chovatel doloží krmnou dávku. V době kontroly veterinární inspektor nebude přímo posuzovat zdravotní nezávadnost krmiva a vody, ale v případě podezření v době kontroly nebo nálezu z jatek o přítomnosti cizorodých látek v mase, mléce, může odebrat vzorky na zjištění cizorodých látek.

80 12. kontrolovaný požadavek
Je u napájecích a krmných systémů zajištěno omezení znečištění vody a krmiv? Legislativa EU článek 4 příloha odst. 17 směrnice Rady 98/58/ES článek 4 příloha I odst. 9 směrnice Rady 2008/119/ES (sloučeno s telaty) Legislativa ČR § 12b písm. c) zákona č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

81 Nové prvky oproti „společné nařízení“ – nařízení, stanovující společné podmínky pro všechny EU fondy v SSR nařízení pro rozvoj venkova doplňuje toto „společné nařízení“ specifickými podmínkami pro rozvoj venkova „kondicionality“ - vyplacení peněžních prostředků bude podmíněno zavedením vyhovujícího strategického, regulačního a institucionálního rámce, který bude garantovat efektivní využití finančních zdrojů EU „výkonnostní rezerva“ – vyhrazení 5 % z rozpočtu EZFRV, výplata podmíněna dosažením stanovených cílů („milníků“) v polovině programového období 81

82 Financování rozvoje venkova
dle návrhu víceletého finančního rámce je rozpočet na období pro rozvoj venkova 101,157 mld. EUR (v běžných cenách) národní alokace nejsou dosud stanoveny, rozdělení celkového rozpočtu by mělo být podle: objektivních kritérií výše rozpočtu pro stávající období spolufinancování EU zdrojů z rozpočtu ČR: méně rozvinuté oblasti EU :ČR 85% : 15% vybraná opatření (vzdělávání, seskupení producentů, spolupráce, mladí zemědělci) 90% : 10% inovativní projekty 100% : 0% 82

83 Rozvoj venkova osy nahrazeny prioritami
každé opatření z nabídky nařízení k rozvoji venkova může přispívat k cílům několika priorit inovace, životní prostředí a změny klimatu jsou průřezová témata pro všechny priority zmírnění klimatických změn a obhospodařování půdy (Agro- environmentální-klimatické opatření, Ekologické zemědělství, platby ve znevýhodněných oblastech) – min. 25 % LEADER minimálně 5 % rozpočtu z EZFRV 83

84 Rozvoj venkova - cíle Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství Udržitelné řízení přírodních zdrojů Vyvážený rozvoj venkovských oblastí

85 Priority EU Podpora přenosu informací v zemědělství a lesnictví se zaměřením na: Podpora lidského kapitálu Podpora inovací a znalostí Podpora vztahů mezi zemědělstvím a lesnictvím a výzkumem a vývojem

86 Zvýšení konkurenceschopnosti všech typů zemědělství
Restrukturalizace farem k řešení strukturálních problémů, zejména u farem s nízkým podílem tržní produkce, orientace farem na trh, podpora potřebné restrukturalizace Podpora generační výměny v zemědělství

87 Další směry směrování programu
Podpora trhu s potravinami, integrace prvovýrobců, krizové řízení Zlepšení biodiversity, zlepšení úrovně řízení vodního hospodářství a péče o půdu Zlepšené využívání přírodních zdrojů Udržení a vytváření pracovních příležitostí

88 Tematické subprogramy
Mladí farmáři Malé farmy Horské oblasti Vazby provovýrobce - odběratel

89 Opatření Přenos informací Poradenství Systémy kvality
Investice do fyzického majetku Obnova zemědělského produkčního potenciálu poškozeného přírodními pohromami a zavedení potřebných preventivních opatření

90 Opatření Vývoj farem (mladí farmáři, nezemědělské aktivity, podpora rozvoje malých farem Investice do nezemědělské činnosti Základní služby a obnova vesnic Investice do lesů a zvýšení jejich kvality Zalesňování, zakládání agro-lesnických systémů

91 Opatření Ochrana lesů před požáry a přírodními pohromami
Investice k posílení kvality a odolnosti lesů Investice do lesnické technologie Zakládání producentských organizací Agri-envi opatření Organické zemědělství

92 Opatření Natura 2000 a vodní rámcová směrnice
Platby pro oblasti s přírodním a specifickým znevýhodněním Animal welfare Lesnicko environmentální služby a péče o les Spolupráce

93 Opatření Řízení rizik Pojištění plodin a zvířat
Vzájemné fondy pro choroby rostlin a zvířat a havárie z hlediska životního prostředí Nástroj k stabilizaci příjmů Leader Cena za inovaci a místní kooperaci Sítě pro rozvoj venkova

94 Jak se bude požadavek kontrolovat
V době kontroly se provede namátková kontrola krmných žlabů a napájecích zařízení, zejména pokud jde o jejich funkčnost, čistotu, počet a jejich rozmístění. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ing. Jaroslava Šamsová Telefon: e.mail: samsova,volny.cz"

Podobné prezentace


Reklamy Google