Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní politika DOPRAVNÍ SYSTÉMY LOGISTIKY por. Ing. Martin VLKOVSKÝ Katedra logistiky Fakulta ekonomiky a managementu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní politika DOPRAVNÍ SYSTÉMY LOGISTIKY por. Ing. Martin VLKOVSKÝ Katedra logistiky Fakulta ekonomiky a managementu."— Transkript prezentace:

1 Dopravní politika DOPRAVNÍ SYSTÉMY LOGISTIKY por. Ing. Martin VLKOVSKÝ Katedra logistiky Fakulta ekonomiky a managementu

2 Struktura přednášky Úvod  Koncepce a východiska dopravní politiky ČR  Cíle a priority dopravní politiky ČR  Hlavní úkoly v dopravě  Nástroje realizace dopravní politiky  Monitoring dopravní politiky Závěr

3 Literatura  Vláda ČR. Usnesení vlády ČR k Dopravní politice ČR pro léta 2005 - 2013

4 ÚVOD Poptávka po přepravě osob i zboží neustále roste a úkolem veřejné správy je vytvořit právní a ekonomické podmínky pro poskytování veřejných služeb v dopravě a zajistit odpovídající dopravní infrastrukturu. Důraz je kladen na ty druhy dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Poptávka po přepravě osob i zboží neustále roste a úkolem veřejné správy je vytvořit právní a ekonomické podmínky pro poskytování veřejných služeb v dopravě a zajistit odpovídající dopravní infrastrukturu. Důraz je kladen na ty druhy dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí. Dopravní politika zaznamenala výrazné změny ve spojitosti se vstupem do EU. Problematické je naplnění cílů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury (omezené finanční zabezpečení). Dopravní politika zaznamenala výrazné změny ve spojitosti se vstupem do EU. Problematické je naplnění cílů v oblasti rozvoje dopravní infrastruktury (omezené finanční zabezpečení). Dopravní politika deklaruje, co stát (exekutiva) v oblasti dopravy musí, chce a může uskutečnit. Dopravní politika deklaruje, co stát (exekutiva) v oblasti dopravy musí, chce a může uskutečnit.

5 Koncepce dopravní politiky ČR  harmonizace podmínek na přepravním trhu  modernizace, rozvoj a oživení železniční dopravy  omezení negativních vlivů dopravy  panevropská dopravní síť včetně prioritních projektů EU  zvýšení bezpečnosti dopravy  výkonové zpoplatnění dopravy  podpora multimodálních přepravních systémů  rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci Integrovaného dopravního systému  zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou dopravu.

6 Koncepce dopravní politiky ČR Usnesení Vlády ČR ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice ČR pro léta 2005-2013:  Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury  Strategie podpory dopravní obsluhy území

7 Cíle a priority dopravní politiky  1. fáze - identifikace hlavních problémových oblastí  2. fáze - stanovení cílů a priorit  3. fáze - návrh opatření  4. fáze - finanční rámec dopravní politiky  5. fáze - implementace  6. fáze - monitorování průběhu realizace (indikátory)  7. fáze - realizovaná opatření – výstupy  8. fáze - změna chování systému – výsledky

8 Cíle a priority dopravní politiky Dopravní politika vychází z globálního cíle, který je rozpracován v pěti vertikálních a čtyřech průřezových prioritách. Dopravní politika vychází z globálního cíle, který je rozpracován v pěti vertikálních a čtyřech průřezových prioritách. Průřezové priority mají obecnou platnost a jsou obsaženy ve všech vertikálních prioritách. Průřezové priority mají obecnou platnost a jsou obsaženy ve všech vertikálních prioritách. Vertikální priority jsou rozpracovány do jednotlivých problémových okruhů – specifických cílů, jejichž naplnění bude zajištěno pomocí jednotlivých opatření. Vertikální priority jsou rozpracovány do jednotlivých problémových okruhů – specifických cílů, jejichž naplnění bude zajištěno pomocí jednotlivých opatření.

9 Cíle a priority dopravní politiky PRIORITY  dělba práce  kvalitní infrastruktura  financování  bezpečnost  rozvoje v regionech OBECNÉ ZÁSADY  výzkum a vývoj (telematika)  rovnost šancí a sociální politika  konkurenceschopnost  omezování vlivu na životní prostředí

10 Cíle a priority dopravní politiky VHODNÁ DĚLBA PRÁCE MEZI DRUHY DOPRAVY  zajištění rovných podmínek státem  výkony rostou rychleji než ekonomika (globalizace)  je upřednostňována rychlost a přesnost dodávky (preference silniční dopravy)  dělba práce se vyvíjí nepříznivým směrem  negativní jevy na silnicích (kongesce, emise)  nedostatečné tržby v důsledků těchto jevů  příčinami je rostoucí dostupnost individuální dopravy a rychlejší zkvalitňování silniční infrastruktury ve srovnání s infrastrukturou železniční

11 Cíle a priority dopravní politiky Veřejná hromadná doprava osob  nezbytná veřejná podpora; ve veřejném zájmu, kdy nelze využít dopravy na komerčním základě Nákladní doprava  podpora kombinované dopravy EU; finanční pomoc do zařízení kombinované dopravy Železniční doprava  změna legislativy - umožnění přístupu k železniční infrastruktuře; zpoplatnění železniční dopravní cesty; orientace na rychlost a kvalitu

12 Cíle a priority dopravní politiky Silniční doprava  výkonové zpoplatnění; zpřísněny podmínky přístupu na trh silniční dopravy; orientace na přepravu na kratší vzdálenosti; snižování škodlivých emisí Letecká doprava  nejdynamičtěji rostoucí odvětví dopravy; orientace na rychlé spojení; zvyšování výkonnosti regionálních letišť; snižování negativních vlivů Vnitrozemská říční doprava  relativně malý podíl na přepravním výkonu; omezení splavností a počtem vodních cest; podpora rozvoje tohoto druhu dopravy (ekologičnost)

13 Cíle a priority dopravní politiky ZAJIŠTĚNÍ KVALITNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  je základní podmínkou pro provozování dopravy  garantem je stát (především dálnice a silnice I. třídy)  železniční síť může být i v soukromém vlastnictví  stát odpovídá za vodní cesty, které nemohou být v soukromém vlastnictví  letištní infrastruktura bude rovněž v garanci státu  v neposlední řadě je nutný i rozvoj a údržba  rozpracování opatření Dopravní politiky v oblasti dopravní infrastruktury - Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury

14 Cíle a priority dopravní politiky ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ V SEKTORU DOPRAVY  finanční náročnost dopravního sektoru (dopravní infrastruktura, závazky veřejné služby v dopravě, obnova dopravních prostředků a výzkum a vývoj)  finanční rámec zajišťuje proveditelnost Dopravní politiky  využívá se vícezdrojového financování  pro účely financování byl zřízen Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)  možnost spolufinancování z fondů EU za dodržení principu tzv. adicionality (příspěvky z fondů nesmějí být stanoveny tak, aby snížily původně předpokládaný objem investic z domácích zdrojů)

15 Cíle a priority dopravní politiky ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY  negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel  bezpečnost v dopravě má dvojí rozměr: vnitřní a vnější  vnitřní - bezpečnost dopravního provozu; nehodovost; pravidla pro přepravu nebezpečného zboží  vnější - ochrana proti terorismu, vandalismu, atd. a proti přírodním živlům  téměř 95% všech dopravních nehod zaviní účastníci provozu na pozemních komunikacích  u železniční dopravy je bezpečnost velmi dobrá  bezpečnost letecké dopravy je nejvyšší

16 Cíle a priority dopravní politiky PODPORA ROZVOJE DOPRAVY V REGIONECH  rozpracováno v samostatném dokumentu Strategie podpory dopravní obsluhy území  koncentrace problémů především v městských aglomeracích  dříve poměr hromadné dopravy k dopravě individuální 80:20, v současné době 50:50  nedostatečná propojenost systémů městské, příměstské a regionální dopravy  zabezpečení vyváženého vývoje v regionech  ve městech důraz na efektivnost a zároveň šetrnost

17 Hlavní úkoly v dopravě Průřezové úkoly v dopravě  podpora snižování přepravní náročnosti  zpracování koncepce sítě veřejných logistických center  harmonizace podmínek na přepravním trhu  změna mezioborové dělby práce  vytváření podmínek pro činnost nezávislých regulátorů  omezení vlivů dopravy  zajištění kvalitní údržby dopravní infrastruktury  implementace družicového navigačního systému Galileo  posílení bezpečnosti dopravy  Jednotný systém dopravních informací (JSDI).

18 Hlavní úkoly v dopravě Železniční doprava  nediskriminační a transparentní přidělování kapacit; zajištění rozvoje železniční sítě; modernizace a zavádění zabezpečovacích zařízení; snížení hlukové zátěže; využití nepotřebných železniční infrastruktury Silniční doprava  zavedení výkonových poplatků; opatření vedoucí k minimalizaci vzniku kongescí; přísnější pravidla pro výcvik nových řidičů a pro odborný výcvik řidičů z povolání; kontrola dodržování předpisů pro silniční přepravu nebezpečných věcí; nový zákonného rámce pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu

19 Hlavní úkoly v dopravě Letecká doprava  pravidla pro přidělování letištních časů; dodržování mezinárodních standardů; pokračování v řešení komplexní ochrany životního prostředí Vnitrozemská říční doprava  řešení problémů splavnosti; tvorba nového právního režimu provozování veřejných přístavů; stanovení standardů jakosti pro přístup na trh přístavních služeb Veřejná hromadná doprava osob  podpora kolejové dopravy; podpora zavádění IDS; podpora konkurenčního prostředí; zkvalitnění informovanosti uživatelů (vytvoření informační sítě)

20 Nástroje realizace dopravní politiky  PRÁVNÍ NÁSTROJE  EKONOMICKÉ NÁSTROJE  INFORMAČNÍ NÁSTROJE

21 Nástroje realizace dopravní politiky PRÁVNÍ NÁSTROJE  vytvoření nového právního rámce a odstraňování existujících bariér  v právní oblasti je třeba realizovat následující opatření: - příprava novel dopravních zákonů - vyhodnocení stanovených podmínek přístupu na trh - odstranění administrativní bariéry vstupu na trh

22 Nástroje realizace dopravní politiky EKONOMICKÉ NÁSTROJE  značná část nákladů v dopravě není hrazena objednavatelem doprava - nevhodná dělba práce  v ekonomické oblasti je třeba realizovat následující opatření: - zajištění dostatečných zdrojů financování - optimalizace vynakládání veřejných prostředků - modernizace vozového parku - podpora rozvoje kombinované dopravy - zajištění dostatečných prostředků na údržbu - zajištění zdrojů SFDI na úrovni 2,5 % HDP (EU)

23 Nástroje realizace dopravní politiky INFORMAČNÍ NÁSTROJE  zvýšené nároky na datové operace (EU-ČR)  zavedení jednotných pravidel pro operace s daty  webové stránky MD, mapový server, IS o jízdních řádech, o aktuální situaci v silniční dopravě, říční informační služby a metainformační systém  v informační oblasti je třeba realizovat: - eGovernment - celostátní IS o jízdních řádech - modernizace vozového parku - on-line IS o dopravní situaci v silniční dopravě a další

24 Monitoring dopravní politiky KONTROLNÍ SUBJEKT  plnění cílů dopravní politiky (Vláda ČR, MF, MMR, MŽP, MZ a MPO) DOPRAVNĚ-POLITICKÝ SUBJEKT  tvorba dopravní politiky a monitoring (MD) PORADNÍ SUBJEKT  organizace a prezentace výsledků monitoringu; poradní služby (nezávislá organizace na MD)  SUBJEKT ODPOVĚDNÝ ZA SBĚR DAT  statistické zjišťování (MD a ČSÚ)

25 ZÁVĚR Dopravní politika představuje základní dokument státu pro definování cílů a priorit, které vyplývají z identifikovaných nedostatků. Nezbytnou součástí je potom volba vhodných nástrojů pro odstranění identifikovaných nedostatků a další rozvoj sektoru dopravy. Příslušné nástroje jsou rozpracovány pro jednotlivé problémové oblasti. Dopravní politika je vytvářena na určitý časový horizont. Dopravní politika představuje základní dokument státu pro definování cílů a priorit, které vyplývají z identifikovaných nedostatků. Nezbytnou součástí je potom volba vhodných nástrojů pro odstranění identifikovaných nedostatků a další rozvoj sektoru dopravy. Příslušné nástroje jsou rozpracovány pro jednotlivé problémové oblasti. Dopravní politika je vytvářena na určitý časový horizont. Dopravní politika se zaměřuje na zlepšení podmínek pro kvalitní dopravní obslužnost regionů a celého území ČR, které by měly usilovat o rovnováhu mezi kvalitou veřejných dopravních služeb a racionálnějším využitím osobních automobilů, možností ovlivnění dělby přepravní práce a stanovení objektivně spravedlivých plateb za dopravu. Dopravní politika se zaměřuje na zlepšení podmínek pro kvalitní dopravní obslužnost regionů a celého území ČR, které by měly usilovat o rovnováhu mezi kvalitou veřejných dopravních služeb a racionálnějším využitím osobních automobilů, možností ovlivnění dělby přepravní práce a stanovení objektivně spravedlivých plateb za dopravu.

26


Stáhnout ppt "Dopravní politika DOPRAVNÍ SYSTÉMY LOGISTIKY por. Ing. Martin VLKOVSKÝ Katedra logistiky Fakulta ekonomiky a managementu."

Podobné prezentace


Reklamy Google