Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DOPRAVNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY pro léta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DOPRAVNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY pro léta"— Transkript prezentace:

1 DOPRAVNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY pro léta 2005 - 2013
Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. 15. března 2007

2 DEFINICE DOPRAVNÍ POLITIKY Dopravní politika deklaruje, co stát a jeho exekutiva v oblasti dopravy učinit: a) MUSÍ (mezinárodní vazby, smlouvy) b) CHCE (bezpečnost, udržitelný rozvoj, ekonomika, ekologie, veřejné zdraví) c) MŮŽE (finanční aspekty) Dopravní politika je koncipována v kontextu mezinárodních závazků, které ČR přijala či hodlá přijmout v souvislosti s členstvím v: - OSN - OECD - EU avšak s ohledem na specifické podmínky v ČR.

3 Dopravní politika ČR je zaměřena na: a) kvalitní dopravní obslužnost regionů a celého území ČR b) rovnováhu mezi kvalitou veřejných dopravních služeb a: racionálnějším využitím osobních automobilů možností ovlivnění dělby přepravní práce stanovením objektivně spravedlivých plateb za dopravu a přepravu PŘEDCHOZÍ ZÁVAZNÉ DOKUMENTY a) Dopravní politika ČR (z roku 1998) (časově předcházela zpracování evropskou dopravní politiku, ale vystihla její základní směry) b) Bílá kniha EU: Evropská dopravní politika do roku 2010 – čas rozhodnout c) SWOT analýza zpracovaná Ministerstvem dopravy v přípravné fázi v 12 / d) Strategie udržitelného rozvoje ČR schválená usnesením vlády ze dne

4 Usnesení vlády České republiky (ze dne 13. 7. 2005) I
Usnesení vlády České republiky (ze dne ) I. schvaluje: - Dopravní politiku jako výchozí strategický dokument dopravy pro období 2005 – dokument bude průběžně upřesňován v závislosti na vyhodnocení činností a na možnostech veřejných rozpočtů II. ukládá: - členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy zabezpečovat cíle a principy Dopravní politiky - několika vyjmenovaným ministrům, předsedovi ČSÚ zabezpečit plnění úkolů Dopravní politiky (v částech 5 Hlavní úkoly, 7 Monitoring dopravní politiky) - ministru dopravy předložit: a) do předložit GEPARDI b) do Strategii podpory dopravní obsluhy území c) k , 2009, 2011 vyhodnocení Dopravní politiky d) k , 2009, 2011 aktualizaci Dopravní politiky III. doporučuje: hejtmanům a primátorům statutárních měst vycházet při zpracování vlastních dopravních koncepcí ze zásad Dopravní politiky

5 VÝCHODISKA společnost vyžaduje větší mobilitu osob
růst přepravy je nerovnoměrný v různých druzích přepravy a prohlubuje dělbu disproporce v dělbě práce kongesce na hlavních silničních tazích veřejná doprava na bázi oddělených dopravních systémů preference IAD oproti žel. dopr. a VLD není dokončeno napojení všech regionů na kvalitní silniční a dálniční síť doprava ve městech není řešena systémově špatný stav dopravní infrasturktury podíl telematiky zaostává za potřebami nedostatečná harmonizace podmínek na přepravním trhu doprava je velkým zdrojem hluku a emisí každé opatření Dopravní politiky bude realizováno s ohledem na ochranu životního prostředí a ptačích oblastí soustavy Natura 2000

6 ZÁKLADNÍ TÉMATA DOPRAVNÍ POLITIKY - harmonizace podmínek na přepravním trhu - modernizace, rozvoj a oživení železniční dopravy - zlepšení kvality silniční dopravy - omezení vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví - provozní a technická interoperabilita evropského železničního systému - panevropská dopravní síť vč. prioritních projektů EU - zvýšení bezpečnosti dopravy - výkonové zpoplatnění dopravy - práva a povinnosti uživatelů dopravních služeb - podpora multimodálních přepravních systémů - rozvoj městské, příměstské a regionální hromadné dopravy v rámci IDS - zaměření na výzkum na bezpečnou, provozně spolehlivou a environmentálně šetrnou dopravu Díky schválení tohoto dokumentu jsou vytvořeny základní předpoklady pro čerpání prostředků z fondů EU v programovacím období 2007 – 2013.

7 DALŠÍ NÁVAZNÉ DOKUMENTY
Harmonizace veřejné dopravy Obnova vozidlového parku VLD … ukážeme si příště !!! Obnova vozidlového parku městské hromadné dopravy Obnova vozového parku v železniční dopravě Celostátní informační systém o jízdních řádech a rozvoj telematických systémů … ukážeme si příště !!!

8 STRUKTURA DOPRAVNÍ POLITIKY ČR pro léta 2005 - 2013
Vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje a položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy. obecné zásady Zavádění výsledků výzkumu a vývoje, nových progesivních technologií vč. inteligentních dopravních systémů a služeb (telematiky) (viz. článek o automobilkách) Rovnost šancí a sociální politika Vytváření podmínek pro zachování konkurenceschopnosti českých dopravců v podmínkách otevřeného trhu Omezování vlivů dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s principy udržitelného rozvoje specifické priority Dosažení vhodné dělby přepravy práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na dopravním trhu Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Zajištění financování v dopravním sektoru Zvýšení bezpečnosti dopravy Podpora rozvoje dopravy v regionech specifické cíle

9 Monitoring naplňování cílů
Opatření Opatření Opatření Opatření Opatření Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury návazné strategické dokumenty Strategie podpory dopravní obsluhy území Další návazné strategické dokumenty Právní nástroje Ekonomické nástroje Informační nástroje Monitoring naplňování cílů Dopravní politiky pomocí indikátorů

10 PROCES NAPLŇOVÁNÍ DOPRAVNÍ POLITIKY
Cíle politiky (nebo požadované výsledky) odhad externích faktorů problém Vlivy politických opatření na cíle (výsledky) Tvorba možných opatření a odhad účinků aktualizace politiky skutečný externí vývoj měřený pomocí indikátorů Realizace opatření a vynaložení jejich nákladů (výstupy) Rozhodnutí o politických opatřeních a jejich nákladech (vstupy) nástroje realizace Monitoring (indikátory) Implementace

11 PRIORITY 1, 2 Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek - současný stav (nůžky mezi veřejnou dopravou a IAD) - veřejná hromadná doprava (hosp. soutěž, kvalita, dlouhodobé sml.) - nákladní doprava (dle EU může stát investičně podporovat rozvoj LC) - železniční doprava (SŽDC, licenc. dopravci, napojení na LC, dálková d., takt) - silniční doprava (výkonové zpoplatnění užití silnice, sniž. emisí, kratší vzd.) - letecká doprava (dynamická, zvýšení kvality a četnosti spojů, lepší přidělování slotů, zvyšování výkonnosti region. letišť, nesnižovat počty letišť) - vnitrozemská vodní doprava (působí jako cenový regulátor, prodloužit splavnost) Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury - dálnice a silnice I. tř. (dle z. o pozem. kom. ve vlastnictví státu, garantuje sjízdnost) - dráhy (z. o drahách … i ve vlast. F / P osob, ale musí plnit účel a starat se o provoz) - vodní dráhy (dle z. o vnitrozemské plavbě v rukou státu) - letištní infrastruktura (podle novely z. o civilním letectví též garantovaná státem)

12 5. Podpora dopravy v regionech
PRIORITY 3, 4, 5 Zajištění financování v dopravním sektoru - dopravní infrastruktura (MD – úkolem rozvoj, výstavba, modernizace, údržba .. SFDI, využití PPP) - závazky veřejné služby v dopravě (roz. o licencích ve správním řízení, schvalování JŘ, úhrada služeb … PŘÍSTĚ!!) - obnova dopravních prostředků - výzkum a vývoj Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy - vnitřní bezpečnost – bezp. dopr. provoz, podmínky pro snížení nehodovosti, ADR) - vnější bezpečnost – ochrana proti terorismu, vandalismu, protiprávním činům ..) 5. Podpora dopravy v regionech - priorita má charakter metodického doporučení pro tvorbu regionálních strategií - rozpracováno více v materiálu Strategie podpory dopravní obsluhy území (hromadná vs. individuální doprava dříve 80 : 20, dnes 50 : 50) - rozsáhlejší projekty a zapojení železnic do městské dopravy s podporou státu - rozvoj hromadné, ale také cyklistické, pěší, nemotorové dopravy

13 MONITORING DOPRAVNÍ POLITIKY
Monitorovací systém dopravní politiky budou tvořit 4 skupiny subjektů: kontrolní (funkci vykonává Vláda ČR: MF, MMR, MŽP, M zdrav., MPO) dopravněpolitický MD – tvorba dopr. pol., plnění dopr. pol. ve spolupráci s MMR – snižování přepr. náročnosti s MPO – globalizace, náročnost s MŠMT – výzkum a vývoj, s MV – bezpečnost c) poradní – subjekt nezávislý (př. CDV) - prezentace výsledků monitorovacích aktivit d) odpovědný za sběr dat – u dat resortu MD, průřezové ukazatele ČSÚ

14 INDIKÁTORY PLNĚNÍ DOPRAVNÍ POLITIKY
Rozděleny na několik částí (= SPECIFICKÉ PRIORITY): Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Zajištění financování v dopravním sektoru Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy … podrobněji viz. excel.

15 ZAMĚŘENÍ MONITORINGU Monitoring bude zaměřen na plnění:
1. Dlouhodobých strategií: GEPARDI, Strategie podpory dopravní obsluhy území 2. Resortních strategií: Strategie rozvoje letecké dopravy Strategie rozvoje kombinované dopravy Strategie krizového řízení v dopravě Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy v ČR Monitorovací proces bude zaměřen na: - plnění politických cílů a sledování a vyhodnocování indikátorů - ex –ante hodnocení opatření návazných dokumentů 3. Aktivit spojených s veřejnými rozpočty – pravidelný roční cyklus - kontrola plnění cílů, zavádění opatření, efektivnost opatření, plnění politických cílů


Stáhnout ppt "DOPRAVNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY pro léta"

Podobné prezentace


Reklamy Google