Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ARTEFILETICKÁ FACILITACE A INTERVENCE RIZIKOVÝCH JEDINCŮ NA 2. STUPNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Leona Běhounková 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ARTEFILETICKÁ FACILITACE A INTERVENCE RIZIKOVÝCH JEDINCŮ NA 2. STUPNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Leona Běhounková 2007."— Transkript prezentace:

1 ARTEFILETICKÁ FACILITACE A INTERVENCE RIZIKOVÝCH JEDINCŮ NA 2. STUPNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Leona Běhounková 2007

2 Definice aRTefiLEtiKy ► ► Breslerová (1994), Jan Slavík (1997) ► ► „propojení umělecky kreativního projevu s přemýšlivou reflexí“(Brugger 2006) ► ► zážitkově pojatá Vv zaměřená na sebezkušenost a psychosociální rozvoj (tvorba, zkušenost, reflektivní dialog, sebepoznání) ► ► mezičlánek mezi školním prostředím (Vv) a léčbou, psychoterapií (arteterapie)

3 aRTefiLEtiK a - arteteRapie ► ► kontext edukativní/ pedagog – výtvarník ► ► rizikoví jedinci (Labáth 2001) ► ► primární je psychosociální rozvoj, ► ► prevence screening ► ► důraz na tvorbu, dialog, poznání sebe i druhých ► ► narušené sociální vztahy skupiny, sebe/rozvoj, poznání ► kontext terapeutický/ psychoterapeuté ► nemocní jedicni ► primární je diagnostika a léčba ► důraz na interpretaci ► zpracovává nevědomá témata

4 Metodologie: cíle ► ► Hlavní cíl: podrobná analýza možností artefiletické facilitace rizikových jedinců v procesu inkluzivního vzdělávání (2. stupeň ZŠ) ► ► Parciální cíle:   vytvoření pilotního nástroje, který by (v budoucnu validně a reliabilně) měřil postoje k sobě (sebepojetí, sebehodnocení) i druhým lidem a úroveň sociálních kompetencí   pozitivně ovlivňovat spokojenost rizikových žáků se školou   realizace artefiletického pilotního programu   vybavení rizikových jedinců disponibilitou efektivního trávení volného času, což v sobě implikuje požadavek zajímavosti a propojenosti výtvarných aktivit se životem respondentů

5 Metodologie: výzkumná tvrzení ► ► VT1: vlivem artefiletické facilitace se prohlubuje schopnost a ochota poznávání sebe sama i svých spolužáků ► ► VT2: artefiletickou podporou se zdravé sebehodnocení stává stabilnější ► ► VT3: v průběhu artefiletické facilitace jsou podporovány pozitivní vývojové tendence (pochopení a akceptace pubescentních změn) ► ► VT4: artefiletické působení pozitivně ovlivňuje skupinovou dynamiku třídy (zjm. atmosféra tolerance jinakosti, sociální interakce ve třídě, kooperace, ochota pomáhat druhým) ► ► VT5: vlivem artefiletiky se zvyšuje celková spokojenost žáků se školou

6 Teoretická část ► ► teoretický kvalitativní výzkum ► ► procedury:   monografická (poznání směřuje do hloubky i šířky analyzovaného problému, zaměřuji se na jeden objekt zkoumání, uplatňuji holistický přístup)   historiografická (sociální jev chápu jako výsledek dosavadního vývoje, predikuji možnost dalšího vývoje). ► ► výzkumné techniky:   kvalitativní obsahová analýza   analýza dokumentů   kritická analýza informačních zdrojů

7 Výzkumná část (Hendl 2005, Pelikán 1998) ► ► Kvalitativní empirický výzkum – přirozený (terénní) experiment ► ► metoda:   fenomenologická (zhodnocuji význam prožité zkušenosti jedince) ► ► procedury:   experimentální a monografická ► ► výzkumné techniky: ► ► přirozený (terénní) experiment ► ► nestandardizovaný dotazník ► ► kvalitativní analýza dotazníku ► ► analýza spontánních produktů ► ► zúčastněné (participantní) pozorování ► ► polostrukturovaný rozhovor ► ► nestrukturovaný rozhovor ► ► kritická analýza informačních zdrojů

8 Výzkumná zjištění: Diskrepance zkoumaných souborů (Běhounková 2007) ► ► sebepojetí: sebehodnocení, emoce, sebevědomí ► ► sociální kompetence a chování: dominance, prosociální chování ► ► sociální interakce v kontextu školy: vztahy k autoritám, vrstevnické vztahy ► ► motivace ke školní práci: prožitek neúspěchu, spokojenost se školou

9 Výzkumná zjištění sebepojetí: sebehodnocení, emoce, sebevědomí Facilitovaná skupina: ► ► větší schopnost sebereflexe (vč.rizikových j.) ► ► reálněji ukotvené sebehodnocení (v čem jsem dobrý, nedostatky) ► ► přiznání strachu z neúspěchu a špatných známek (vyhýbání) ► ► prakticistní vnímání těla ► ► stabilnější emoční prožívání ve škole Nefacilitovaná skupina: ► ► více vyhýbavých odpovědí na sebehodnocení ► ► větší význam těla, ale estetické vnímání tělesného schématu ► ► agresivní chování i u nerizikových j. (neřešená pub. labilita)

10 Výzkumná zjištění sociální kompetence a chování: dominance, prosociální chování Facilitovaná skupina: ► ► větší ochota vzájemné pomoci ► ► vyšší míra seberegulace ► ► přiznání provokujícího chování (identifikace problému) ► ► více času tráví spolužáci ve skupině Nefacilitovaná skupina: ► ► každý spoléhá sám na sebe ► ► četná diskrepance: vyjdu s každým X neumím se ovládnout ► ► více času tráví některé děti o samotě Bez rozdílu ► ► zájem o třídní záležitosti

11 Facilitovaná skupina: ► ► přijímání autority učitele s důvěrou ► ► rizikoví j. přiznávají provokující chování (kromě 2 žáků – psychiatr. diagnóza) Nefacilitovaná skupina: ► ► větší potřeba diskutovat s učiteli nad úkoly (lepší studijní výkony) ► ► ½ respondentů zaměňuje pojem diskuse s provokací učitelů Bez rozdílu ► ► vztahy k učitelům Výzkumná zjištění sociální interakce v kontextu školy: vztahy k autoritám, vrstevnické vztahy

12 Výzkumná zjištění motivace ke školní práci: prožitek neúspěchu, spokojenost se školou Facilitovaná skupina: ► ► více žáků je ve škole rádo, má zde kamarády, přestože skupina má horší studijní výsledky ► ► prožitek neúspěchu nezasahuje do sebepojetí žáků ► ► 0 respondentů má negativní vztah ke škole a nemá ve třídě kamarády Nefacilitovaná skupina: ► ► 4 respondenti mají velmi negativní vztah ke škole, sobě a zároveň nemají ve třídě kamarády

13

14

15 hAppening

16


Stáhnout ppt "ARTEFILETICKÁ FACILITACE A INTERVENCE RIZIKOVÝCH JEDINCŮ NA 2. STUPNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Leona Běhounková 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google