Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Daniela Pačesná, PhD.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Daniela Pačesná, PhD."— Transkript prezentace:

1 RNDr. Daniela Pačesná, PhD.
Odpady ve vztahu k ORP RNDr. Daniela Pačesná, PhD.

2 Legislativa Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně …
Vyhl. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Vyhl. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,… Vyhl. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě Vyhl. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady Vyhl. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB,… Vyhl. 237/2002 Sb., …provedení zpětného odběru… Nař. vl. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR Vyhl. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu… Vyhl. 352/2005 Sb.,…nakládání s elektro-zařízením…

3 Legislativa Vyhl. č. 95/2006 Sb., …seznam odpadů podle § 55 odst. 2 zákona o odpadech Vyhl. č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Vyhl. č. 352/2008 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků Vyhl. č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhl. č. 381/2001 Sb.,

4 Stručné shrnutí - opakování
Odpad zařazujeme dle katalogu odpadů popř. ORP (MŽP) ostatní nebezpečný vyloučení nebezpečných vlastností pověřená osoba – způsob a četnost ověřování Původce Nakládáním s odpady - shromažďování, soustřeďování, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, sběr a výkup atd. Oprávněná osoba

5 Obecné povinnosti Obecné
předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství, minimalizace nevyužitelných odpadů výrobek - nutno uvádět způsob nakládání se zbytky a obalem zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním - předání oprávněné osobě – skládka Obecné zákaz ředění a mísení, pokud došlo zpět roztřídit pokud lze – technicky i finančně výjimečně lze povolit mísení např. stabilizace – souhlas KÚ shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a označovat je včetně symbolů zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem – uzamykatelné, nepropustná podlaha

6 Povinnosti identifikační listy „NO“ - vyhláška 383/2001 Sb.
evidenční listy na přepravu „NO“ vést průběžnou evidenci o odpadech – evidovat zda předávám tomu komu mám !!!! provádět pravidelné hlášení o produkci odpadů – při produkci - 50 kg „NO“ nebo 50 tun „O“ 10 t NO nebo více než 1000 t „O“ odpadu – plán odpadového hospodářství

7 Povinnosti Značení NO H1 Výbušnost H2 Oxidační schopnost
H3 A Vysoká hořlavost H3 B Hořlavost H4 Dráždivost H5 Škodlivost zdraví H6 Toxicita H7 Karcinogenita H8 Žíravost H9 Infekčnost H10 Teratogenita H11 Mutagenita H12 Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami H13 Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování H14 Ekotoxicita

8 Zákon o chemických látkách
Bezpečnostní list Výrobce a dovozce nebezpečné látky a přípravku uváděných na trh jsou povinni zpracovat bezpečnostní list. Výrobce, dovozce a distributor jsou povinni poskytnout bezplatně bezpečnostní list jiné právnické osobě a fyzické osobě oprávněné k podnikání nejpozději při prvním předání nebezpečné látky a přípravku. Jsou povinni před prvním uvedením nebezpečné látky a přípravku na trh jej poskytnout Ministerstvu zdravotnictví a na vyžádání příslušnému správnímu úřadu. Bezpečnostní list obsahuje identifikační údaje o výrobci a dovozci, o nebezpečné látce nebo přípravku, o zkoušení nebezpečné látky nebo přípravku na zvířatech a údaje potřebné pro ochranu zdraví člověka a životního prostředí.

9 Obec s rozšířenou působností
povolení k nakládání s „NO“ ke zřízení zařízení k územnímu a stavebnímu řízení z hlediska nakládání s odpady k připravovaným změnám výroby nebo výrobního procesu z hlediska odpadů ke zřízení zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů do 10 t

10 Změna hlášení Zákon č. 25/2008 Sb.
Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností Stanovisko MŽP k povinnému hlášení při překročení limitu „Sledujeme vše pokud produkujeme více než 2 tis. kg „NO“ nebo více než tun „O“ odpadu jednotlivé ukazatele lze výpočtem; odhadem“ IRZ „nadlimit“– vše elektronicky za rok 2009 provozovatelé vyjmenovaní dle př. I nař. parl. a Rady ES č. 166/2006 a provozovatelé spadající do bodu 1 – vše elektronicky od roku 2010 ostatní – elektronicky od roku 2011 Termín hlášení do 31.3.

11 Časté chyby - sankce Oznámení o kontrole Špatné popisy nádob / nejsou
IL nejsou u odpadu – chybí zodpovědná osoba – až 1 mil. Kč Mnohdy nesouhlasí produkovaný odpad s povoleným odpadem a předaným odpadem - až 1 mil. Kč Předání neoprávněné osobě – až 10 mil. Kč Špatné průběžná evidence / není - až 1 mil. Kč Nezabezpečené odpady - až 1 mil. Kč Není povolení k nakládání s NO - až 1 mil. Kč Oznámení o kontrole Práva - vstup, doklady, odběr vzorků, fotodokumentace Povinnosti - průkaz, mlčenlivost, informovat před vstupem do objektu, respektovat interní předpisy, protokol, šetřit majetek Protokol – seznámení, podpis, vyjádření Pokuta lze uložit do 3 let od porušení, nutno zahájit do 1 roku od zjištěného stavu

12 Povinnost zpětného odběru
oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky elektrozařízení pocházející z domácností Informace o zpětném odběru spotřebiteli Bezúplatný odběr Nezahrnuje se do hlášení o odpadech - odpadem se stává předáním oprávněné osobě

13 Výtah - Judikatura 2008 Problematika stavební suti – definice odpadu
Z ustanovení § 3 zákona o odpadech vyplývá, že osoba oprávněná ke sběru nebo výkupu odpadů nemůže s movitou věcí, které se osoba disponující s touto věcí zbavila jako odpadu, nakládat bez dalšího jako s výrobkem. V případě, že má být movitá věc využita k jinému než původnímu účelu, např. ve stavebnictví, tzn. že je upřednostněno využití odpadu před jeho odstraněním (ustanovení § 11 zákona), je nezbytné, aby byl zachován režim daný zákonem o odpadech. V tomto případě je nutné při nakládání s odpadem postupovat podle ustanovení § 14 odst. 1 a odst. 2 zákona. Třídění směsné stavební suti kvalifikované jako nakládání s odpady Přesvědčení žalobce o možnosti získání druhotných surovin použitelných k další stavební výrobě z odpadu představovaného směsnou stavební a demoliční sutí ještě neznamená, že surovinou (a nikoliv odpadem) je i veškerá suť jako celek, neboť ta je bez dalších úprav (vytřídění nežádoucích příměsí a roztřídění směsi na jednotlivé stavební materiály) ve stavebnictví nepoužitelná. Činnost spočívající ve vytřiďování nežádoucích příměsí ze shromážděné směsné stavební a demoliční suti je nutné kvalifikovat jako nakládání s odpady ve formě jejich třídění prováděné s cílem jejich následného využívání (§ 2 odst. 4 a 5 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech).

14 Novela zákona o odpadech
Dělení komunálního odpadu – domácí, živnostenský Změna kategorie odpad na produkt – pokud bude dále využíván Diference cen dle způsobu likvidace odpadů Přednostní využívání před skládkováním Povinnost třídit i obcím a kompostování

15 Dotace Oblast podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady
V ČR není dostatek nových recyklačních a zpracovatelských kapacit, chybí zařízení na energetické využívání odpadů a nejsou vybudovány regionální integrované systémy nakládání s dopady. Zvláštní důraz tohoto opatření je kladen na odstranění nebezpečných látek z kontaminovaných míst na základě výsledků průzkumných prací a analýzy rizik. To se týká jak sanace starých ekologických zátěží, revitalizace brownfields, tak zařízení na odstraňování odpadů. Kdo může žádat: Podnikatel Sledovaný cíl: Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů, minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady. Forma podpory: Nevratná finanční pomoc. Maximální výše podpory: max: 90 % z uznatelných nákladů Rozsah uznatelných nákladů: min: ,- Kč text: Podnikatelské subjekty: max: ,- Kč

16 mail: d.pacesna@seznam.cz
Děkuji za pozornost Daniela Pačesná mail: tel.:


Stáhnout ppt "RNDr. Daniela Pačesná, PhD."

Podobné prezentace


Reklamy Google