Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ"— Transkript prezentace:

1 VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ
Lubomír Doskočil Oddělení 215 Netarifních opatření GŘC

2 Vybraná legislativa Zákon č. 350/2011, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

3 VYBRANÉ KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘI CELNÍM ŘIZENÍ
KLASIFIKACE, BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ LIST REGISTRACE A PŘEDREGISTRACE LÁTEK, SMĚSÍ A VÝROBKŮ POVOLENÍ A OMEZENÍ UVEDENÁ PŘEDEVŠÍM V PŘÍLOHÁCH XIV A XVII NAŘÍZENÍ REACH

4 KLASIFIKACE LÁTEK A SMĚSÍ
§ 5 odst. 1 chemického zákona Výbušné látky nebo směsi, Extrémně hořlavé látky nebo směsi, Vysoce hořlavé látky nebo směsi, Hořlavé látky nebo směsi, Vysoce toxické látky nebo směsi, Toxické látky nebo směsi, Zdraví škodlivé látky nebo směsi, Žíravé látky nebo směsi, … BALENÍ Mimo jiné - Obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl OZNAČOVÁNÍ výstražné symboly standardní věty o nebezpečnosti

5 BEZPEČNOSTNÍ LIST základní dokument nutný k identifikaci jakékoliv nebezpečné chemické látky či směsi obsah stanovený článkem 31 a přílohou II nařízení REACH (nikoliv forma pouze obsah) obsahuje důležité údaje bez kterých se při kontrole celník neobejde např.: CAS číslo, EN Číslo, chemické složení, veškeré nebezpečné chemické vlastnosti, účel použití, bezpečnostní opatření při zacházení, opatření při zasažení danou látkou (první pomoc) či přípravkem, údaje o výrobci, dovozci atd. nutné předložit vždy v rámci dokladové kontroly při celním řízení

6 KDY HO PŘEDKLÁDAT? Látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle směrnice 1999/45/ES (§ 5 odst. 1 chemického zákona). Látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII nařízení REACH. Nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní list v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh (celník má právo vyžadovat českou verzi (překlad) v tištěné nebo elektronické podobě).

7 REGISTRACE A PŘEDREGISTRACE LÁTEK A SMĚSÍ A VÝROBKŮ
REGISTRACE - rozdílný časový harmonogram: Zavedené látky v množství 1000 tun ročně nebo vyšším nejpozději do , Karcinogenní, mutagenní, toxické zavedené látky v množství 1 tuny ročně nebo vyšším nejpozději do (musí platit všechny vlastnosti zároveň), Zavedené látky nebezpečné pro vodní prostředí v množství 100 tun ročně nebo vyšším nejpozději do , Ostatní zavedené látky v množství od 100 do 1000 tun ročně nejpozději do , Ostatní zavedené látky v množství od 1 do 100 tun ročně nejpozději do Zavedené látky, které nebyly předregistrovány a látky nezavedené, musí být již registrovány v okamžiku dovozu. Dovozce je povinnen zaregistrovat zavedené a nezavedené látky nejpozději tři týdny před dovozem. Nesplnění výše zmíněných podmínek je důvodem k nepropuštění zboží do VOLNÉHO OBĚHU!!!!

8 NÁPLNĚ DO ELEKTRONICKÝCH CIGARET
TATO PROBLEMATIKA JE V SOUČASNÉ DOBĚ OŽEHAVÉ TÉMA V EU ČIŽP PROVÁDÍ HLOUBKOVÉ KOTROLY TÉTO KOMODITY A CS ČR JE PROVÁDÍ TÉŽ VZHLEDEM K NEBEZPEČNOSTI TĚCHTO VÝROBKŮ KLASIFIKACE, ZNAČENÍ, BALENÍ A BEZP. LIST!!!

9 DĚKUJI ZA POZORNOST Tel


Stáhnout ppt "VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google