Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ Lubomír Doskočil Oddělení 215 Netarifních opatření GŘC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ Lubomír Doskočil Oddělení 215 Netarifních opatření GŘC."— Transkript prezentace:

1 VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ Lubomír Doskočil Oddělení 215 Netarifních opatření GŘC

2 Vybraná legislativa  Zákon č. 350/2011, o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

3 VYBRANÉ KONTROLNÍ ČINNOSTI PŘI CELNÍM ŘIZENÍ  KLASIFIKACE, BALENÍ, OZNAČOVÁNÍ  BEZPEČNOSTNÍ LIST  REGISTRACE A PŘEDREGISTRACE LÁTEK, SMĚSÍ A VÝROBKŮ  POVOLENÍ A OMEZENÍ UVEDENÁ PŘEDEVŠÍM V PŘÍLOHÁCH XIV A XVII NAŘÍZENÍ REACH

4 KLASIFIKACE LÁTEK A SMĚSÍ  § 5 odst. 1 chemického zákona  Výbušné látky nebo směsi,  Extrémně hořlavé látky nebo směsi,  Vysoce hořlavé látky nebo směsi,  Hořlavé látky nebo směsi,  Vysoce toxické látky nebo směsi,  Toxické látky nebo směsi,  Zdraví škodlivé látky nebo směsi,  Žíravé látky nebo směsi, … BALENÍ  Mimo jiné - Obal obsahující nebezpečnou látku nebo směs dodávanou široké veřejnosti nesmí mít tvar ani provedení, které může přitahovat děti nebo vzbuzovat jejich zvědavost anebo uvádět spotřebitele v omyl, ani nesmí mít podobnou úpravu nebo provedení jako obal pro potraviny, krmiva, léčivé přípravky nebo kosmetické prostředky, která by mohla uvést spotřebitele v omyl OZNAČOVÁNÍ výstražné symboly standardní věty o nebezpečnosti

5 BEZPEČNOSTNÍ LIST –základní dokument nutný k identifikaci jakékoliv nebezpečné chemické látky či směsi – obsah stanovený článkem 31 a přílohou II nařízení REACH (nikoliv forma pouze obsah) – obsahuje důležité údaje bez kterých se při kontrole celník neobejde např.: CAS číslo, EN Číslo, chemické složení, veškeré nebezpečné chemické vlastnosti, účel použití, bezpečnostní opatření při zacházení, opatření při zasažení danou látkou (první pomoc) či přípravkem, údaje o výrobci, dovozci atd. – nutné předložit vždy v rámci dokladové kontroly při celním řízení

6 KDY HO PŘEDKLÁDAT?  Látka splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008 nebo směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná podle směrnice 1999/45/ES (§ 5 odst. 1 chemického zákona).  Látka je perzistentní, bioakumulativní a toxická nebo vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní podle kritérií stanovených v příloze XIII nařízení REACH.  Nerozhodne-li daný členský stát jinak, dodává se bezpečnostní list v úředním jazyce nebo jednom z úředních jazyků každého členského státu, v němž je látka nebo směs uváděna na trh (celník má právo vyžadovat českou verzi (překlad) v tištěné nebo elektronické podobě).

7 REGISTRACE A PŘEDREGISTRACE LÁTEK A SMĚSÍ A VÝROBKŮ REGISTRACE - rozdílný časový harmonogram: Zavedené látky v množství 1000 tun ročně nebo vyšším nejpozději do 1.12.2010, Karcinogenní, mutagenní, toxické zavedené látky v množství 1 tuny ročně nebo vyšším nejpozději do 1.12.2010 (musí platit všechny vlastnosti zároveň), Zavedené látky nebezpečné pro vodní prostředí v množství 100 tun ročně nebo vyšším nejpozději do 1.12.2010, Ostatní zavedené látky v množství od 100 do 1000 tun ročně nejpozději do 1.1.2013, Ostatní zavedené látky v množství od 1 do 100 tun ročně nejpozději do 1.6.2018. Zavedené látky, které nebyly předregistrovány a látky nezavedené, musí být již registrovány v okamžiku dovozu. Dovozce je povinnen zaregistrovat zavedené a nezavedené látky nejpozději tři týdny před dovozem. Nesplnění výše zmíněných podmínek je důvodem k nepropuštění zboží do VOLNÉHO OBĚHU!!!!

8 NÁPLNĚ DO ELEKTRONICKÝCH CIGARET  TATO PROBLEMATIKA JE V SOUČASNÉ DOBĚ OŽEHAVÉ TÉMA V EU  ČIŽP PROVÁDÍ HLOUBKOVÉ KOTROLY TÉTO KOMODITY A CS ČR JE PROVÁDÍ TÉŽ VZHLEDEM K NEBEZPEČNOSTI TĚCHTO VÝROBKŮ  KLASIFIKACE, ZNAČENÍ, BALENÍ A BEZP. LIST!!!

9 DĚKUJI ZA POZORNOST doskocil@cs.mfcr.cz Tel. 261 33 2238


Stáhnout ppt "VYBRANÉ KOMPETENCE CELNÍCH ORGÁNŮ V OBLASTI CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ Lubomír Doskočil Oddělení 215 Netarifních opatření GŘC."

Podobné prezentace


Reklamy Google