Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost práce a základní znalosti z oblasti chemie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost práce a základní znalosti z oblasti chemie"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost práce a základní znalosti z oblasti chemie
Josef Janků

2 Chemická legislativa Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích Vyhláška č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

3 Chemická legislativa Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000
Nařízení CLP (č. 1272/2008)

4 Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích
výbušné látky nebo směsi oxidující látky nebo směsi extrémně hořlavé látky nebo směsi vysoce hořlavé látky nebo směsi hořlavé látky nebo směsi

5 Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích
f) vysoce toxické látky nebo směsi g) toxické látky nebo směsi žíravé látky nebo směsi j) dráždivé látky nebo směsi k) senzibilizující látky nebo směsi l) karcinogenní látky nebo směsi

6 Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích
m) mutagenní látky nebo směsi n) látky nebo směsi toxické pro reprodukci o) látky nebo směsi nebezpečné pro životní prostředí

7 Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích

8 Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích

9 Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích
R-věty standardní věty označující specifickou rizikovost směsi stanovené prováděcím právním předpisem Celkem: 66 jednoduchých R-vět např. R37 Dráždí dýchací orgány 64 kombinovaných R-vět např. R37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži

10 Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích
S-věty standardní pokyny pro bezpečné zacházení se směsí stanovené prováděcím právním předpisem Celkem: 54 jednoduchých S-vět např. S15 Chraňte před teplem 19 kombinovaných S-vět např. S24/25 Zamezte styku s kůží a očima

11 Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích

12 Bezpečnostní list (ES 1907/2006)
1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku 2. Identifikace rizik 3. Složení nebo informace o složkách 4. Pokyny pro první pomoc 5. Opatření pro zdolávání požáru 6. Opatření v případě náhodného úniku 7. Zacházení a skladování

13 Bezpečnostní list (ES 1907/2006)
8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 10. Stálost a reaktivita 11. Toxikologické informace 12. Ekologické informace 13. Pokyny k likvidaci 14. Informace pro přepravu

14 Bezpečnostní list (ES 1907/2006)
15. Informace o předpisech 16. Další informace

15 Nařízení CLP (č. 1272/2008) ● výbušniny ● hořlavé plyny ● hořlavé aerosoly ● oxidující plyny ● plyny pod tlakem ● hořlavé kapaliny

16 Nařízení CLP (č. 1272/2008) ● hořlavé tuhé látky ● samovolně reagující látky a směsi ● samozápalné kapaliny ● samozápalné tuhé látky ●samozahřívající se látky a směsi

17 Nařízení CLP (č. 1272/2008) ● látky nebo směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny ● oxidující kapaliny ● oxidující tuhé látky ● organické peroxidy ●látky a směsi korozivní pro kovy

18 Nařízení CLP (č. 1272/2008) ● akutní toxicita
● žíravost/dráždivost pro kůži ● vážné poškození očí/podráždění očí ● senzibilizace dýchacích cest nebo kůže ● mutagenita v zárodečných buňkách

19 Nařízení CLP (č. 1272/2008) ● karcinogenita ● toxicita pro reprodukci
● toxicita pro specifické cílové orgány po jednorázové expozici ● toxicita pro specifické cílové orgány po opakované expozici

20 Nařízení CLP (č. 1272/2008) ● toxicita při vdechnutí ● akutní nebezpečnost pro vodní prostředí ● dlouhodobá nebezpečnost pro vodní prostředí ● nebezpečnost pro ozónovou vrstvu

21 Nařízení CLP (č. 1272/2008) CLP stanovuje požadavky na systém označování látek a směsí: 1. Výstražné symboly nebezpečnosti; 2. Signální slova; 3. Standardní věty o nebezpečnosti; 4. Pokyny pro bezpečné zacházení; 5. Označení výrobku; 6. Informace o dodavateli.

22 Nařízení CLP (č. 1272/2008) 1. Výstražné symboly nebezpečnosti

23 Nařízení CLP (č. 1272/2008) 1. Výstražné symboly nebezpečnosti

24 Nařízení CLP (č. 1272/2008)

25 Nařízení CLP (č. 1272/2008) 2. Signální slova
„nebezpečí“ je signální slovo označující závažnější kategorie nebezpečnosti; „varování“ je signální slovo označující méně závažné kategorie nebezpečnosti.

26 Nařízení CLP (č. 1272/2008) H – věta - standardní věta o nebezpečnosti P – věty - pokyny pro bezpečné zacházení

27 Nařízení CLP (č. 1272/2008)

28 Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000
Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s chemickými látkami a chemickými směsmi Nutno vypracovat pro chemické látky nebo chemické směsi klasifikované jako : ∙ vysoce toxické, ∙ toxické, ∙ žíravé

29 Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000
∙ karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49 ∙ mutagenní označené R-větou 46 ∙ toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61

30 Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000
Díl 8 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky § 44a ŠKOLENÍ PÍSEMNÁ PRAVIDLA EVIDENCE T+

31 Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000
Díl 8 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky § 44b ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

32 Práce a pracoviště omezující práci mladistvým
VYHLÁŠKA 288/2003, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní

33 Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích
ČSN Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích Laboratoře musí být vybaveny: osobními ochrannými pracovními prostředky, hasicími prostředky, prostředky pro poskytnutí první pomoci, přívodem pitné vody, vhodnou přenosnou svítilnou (kde není zřízeno nouzové osvětlení), asanačními a neutralizačními prostředky podle charakteru práce

34 Označení místností

35 Označení místností

36 Označení místností

37 Označení místností


Stáhnout ppt "Bezpečnost práce a základní znalosti z oblasti chemie"

Podobné prezentace


Reklamy Google