Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečné látky a hodnocení rizika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečné látky a hodnocení rizika"— Transkript prezentace:

1 Nebezpečné látky a hodnocení rizika
Evropská kampaň o hodnocení rizik

2 Co jsou to nebezpečné látky?
Nebezpečnými látkami jsou: jakékoli tekutiny, plyny nebo pevné látky, které představují riziko pro zdraví nebo bezpečnost pracovníků; mohou se nacházet téměř na všech pracovištích, včetně malých a středních podniků (zemědělské podniky, kadeřnictví, opravny motocyklů, nemocnice, školy...); zahrnují chemická i biologická činidla (bakterie, viry, kvasinky a plísně, parazity...); zahrnují látky, jež jsou vedlejšími produkty práce, i suroviny (plyny vznikající při svařování, výfukové plyny z dieselových motorů, dřevěný prach, mouka v pekárnách...).

3 Nebezpečné látky a újma na zdraví
Jestliže nejsou rizika využívání nebezpečných látek řádně řízena, může dojít k poškození zdraví pracovníků prostřednictvím: krátkodobé expozice, kombinované expozice, dlouhodobého hromadění látek v těle.

4 Dopady na zdraví Působení nebezpečných látek může způsobit mnoho různých dopadů na zdraví včetně: akutních dopadů: otravy, udušení, výbuchu a požáru, dlouhodobých dopadů, například: respiračních onemocnění (reakce v dýchacích cestách a plicích), jako jsou astma, rinitida, azbestóza a silikóza, rakoviny z povolání (leukemie, rakovina plic, mezoteliom, rakovina dutiny nosní). Dopady na zdraví mohou být jak akutní, tak dlouhodobé: kožní onemocnění, potíže s reprodukcí a vrozené vady, alergie. Některé látky se mohou v těle hromadit. Některé látky mohou mít kumulativní účinek. Některé látky mohou pronikat kůží.

5 Nebezpečné látky - právní předpisy
Legislativa v této oblasti zahrnuje předpisy ohledně ochrany pracovníků před riziky souvisejícími s: chemickými činiteli, biologickými činiteli, karcinogenními a mutagenními látkami (včetně azbestu a dřevěného prachu). Předpisy ohledně klasifikace a označování látek jsou rovněž důležité, netýkají se však všech nebezpečných látek (např. chemických látek používaných k úpravě vlasů nebo farmaceutických přípravků). Omezení použití a uvádění na trh se vztahují pouze na některé látky a pracovní postupy. Měli byste si vyhledat podrobnější informace o zvláštních vnitrostátních předpisech, které se na vás mohou vztahovat v souvislosti s používáním nebezpečných látek na pracovišti.

6 Další související právní předpisy
Nařízení Evropského společenství REACH ES 1907/2006 zavádí nový jednotný systém pro registraci, vyhodnocování, schvalování a omezování chemických látek („Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals, REACH“):  Jeho cílem je více chránit životní prostředí a zdraví uživatelů. Díky němu průmysl více odpovídá za řízení rizik souvisejících s chemickými látkami a za poskytování informací o bezpečnosti látek všem, kteří je vyrábějí nebo používají. Více o nařízení REACH: GHS – globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemických látek OSN– bude mít také na zdraví pracovníků vliv. Více o GHS:

7 V kostce... Zaměstnavatelé v EU musejí ze zákona chránit své pracovníky před poškozením nebezpečnými látkami na pracovišti. Aby zaměstnavatelé chránili pracovníky před nebezpečnými látkami, právní předpisy po nich vyžadují, aby prováděli hodnocení rizik. Do tohoto úkolu by měli být pracovníci zapojeni.

8 Co se rozumí pod pojmem hodnocení rizik?
Hodnocení rizik je proces posouzení pracovních rizik, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů práce a zvažují se v rámci něj tyto otázky: co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy, zda je možné nebezpečí zamezit, a pokud nikoli, jaká preventivní či ochranná opatření by měla být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou. Hodnocení rizik je základem úspěšného řízení problematiky bezpečnosti a zdraví a klíčem ke snížení počtu úrazů souvisejících s prací a nemocí z povolání.

9 Hodnocení rizik u nebezpečných látek
Hodnocení rizik u nebezpečných látek zahrnuje stejné zásady a postupy jako u jiných pracovních rizik. Bez ohledu na to, kdo hodnocení rizik provádí, je zásadní, aby se tento postup konzultoval se zaměstnanci a aby do něj byli zapojeni. Pracovníci: znají své pracoviště, jsou těmi, kdo bude všechny změny pracovních podmínek či postupů provádět. K dispozici jsou různé metody, ale u většiny podniků dobře funguje jednoduchý postup hodnocení rizik sestávající z pěti kroků.

10 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (1)
Hledejte látky, které mohou způsobit újmu na zdraví, a určete všechny pracovníky, kteří mohou být těmto látkám vystaveni. Zvláštní pozornost by měla být věnována skupinám pracovníků, kteří mohou být vystaveni zvýšenému riziku, např.: mladší pracovníci, těhotné ženy a kojící matky, migrující pracovníci, pracovníci bez odborné přípravy či zkušeností, osoby provádějící úklid, dodavatelé a veřejnost. Nezapomeňte: zdrojem nebezpečí může být cokoli: pracovní materiály, technické zařízení, pracovní metody nebo postupy – vše, co může způsobit újmu.

11 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (2)
Pro určení rizik: Vytvořte si seznam látek, které se na pracovišti používají nebo vytvářejí. Shromažďujte informace o těchto látkách, např. o újmě na zdraví, již mohou způsobit, a jak k ní může dojít. Standardizovaná bezpečnostní označení, symboly pro rizika a bezpečnostní listy, jež musí poskytovat dodavatel chemické látky, jsou důležitým zdrojem informací. Zkontrolujte u jednotlivých látek limitní hodnoty expozice při práci. Limitní hodnoty expozice pomáhají kontrolovat expozici nebezpečným látkám na pracovišti tím, že stanovují maximální koncentraci látky (v ovzduší). Zjistěte, zda používáte karcinogenní nebo mutagenní látky, na něž se vztahují přísnější pravidla. Další informace viz informační list 33 a informační list 35

12 Krok 2: Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit
Vyhodnoťte vystavení pracovníků nebezpečným látkám, které již byly určeny, podle typu, intenzity, doby a častosti vystavení pracovníků. Přihlédněte k tomu, jaké pracovní postupy se používají. Přihlédněte ke kombinované expozici látkám. Přihlédněte ke kombinovanému působení dalších rizik, například: nebezpečí požáru v blízkosti hořlavých látek, těžká fyzická práce, která může zvýšit absorpci chemických látek, práce ve vlhkém prostředí, která může zvýšit působení chemických látek na pokožku. Seznam lze poté využít k vytvoření akčního plánu. Nezapomeňte: riziko je – větší či menší – pravděpodobnost, že bude někomu způsobena újma na zdraví.

13 Krok 3: Rozhodnutí o preventivním opatření (1)
Dodržujte tuto hierarchii opatření pro předcházení nebo snížení expozice pracovníků nebezpečným látkám: Odstranění – nejlepší způsob pro snížení rizik souvisejících s nebezpečnými látkami Zbavte se nutnosti používat nebezpečné látky tím, že změníte postup nebo produkt, v němž se látky používají. Nahrazení – pokud není možné odstranění Nahraďte nebezpečné látky bezpečnými nebo méně nebezpečnými.

14 Krok 3: Rozhodnutí o preventivním opatření (2)
Kontrola – pokud látku nebo postup nelze odstranit nebo nahradit Předcházejte expozici nebo ji snižte pomocí: uzavření postupu, který je příčinou vyzařování nebezpečné látky, kontrolou vyzařování u zdroje, lepším řízením postupů, technickými řešeními pro minimalizaci expozice, snížením počtu pracovníků vystavených nebezpečné látce a doby a intenzity jejich vystavení, jestliže nelze expozici předcházet jinými prostředky, zajistěte, aby byli pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky a byli vyškoleni v jejich používání.

15 Nahrazení – pracovní postupy
Začněte s látkami a pracovními postupy: které již způsobily ve vašem podniku problémy (zdravotní obtíže, úrazy nebo jiné), kvůli nimž je nezbytné pravidelné sledování zdravotního stavu (např. lékařské prohlídky pracovníků), na něž se vztahují zvláštní vnitrostátní právní předpisy omezující jejich použití na pracovišti, které vedou k vysokým hladinám vystavení pracovníků nebo způsobují vystavení vysokého počtu pracovníků. Pracovní postupy, které mají být zváženy, zahrnují: postupy v otevřených prostorech, např. nátěry velkých ploch, mísení / míchání látek v otevřených kontejnerech / nádobách, postupy, při nichž vzniká prach, páry či plyny nebo při nichž se kapalina rozptyluje do ovzduší, např. svařování, nástřik barev.

16 Nahrazení – látky Mezi látky, které je třeba vzít do úvahy, patří látky: které zvyšují riziko požáru a výbuchu, které jsou těkavé, např. organická rozpouštědla, nebo které jsou rozptýleny v ovzduší (aerosoly, prach), které představují akutní zdravotní rizika, např. jedy, žíraviny a dráždivé látky, které způsobují chronická zdravotní rizika, např. alergeny, látky ovlivňující reprodukci, které způsobují nemoci z povolání, které se mohou vstřebávat kůží, u nichž je nezbytné používání osobních ochranných pracovních prostředků (např. k ochraně před vdechováním látky). Další informace viz informační list 34

17 Karcinogenní a mutagenní látky
Pro karcinogenní a mutagenní látky stanovují předpisy přísnější požadavky: Karcinogenní a mutagenní látky musí být nahrazeny, pokud je to technicky možné; Pokud je uzavření postupu, při němž dochází k vyzařování těchto látek, technicky proveditelné, pak je povinné; Musí se omezit přístup pracovníků k těmto látkám; Záznamy o vystavení pracovníků těmto látkám se musí vést podrobněji a musejí se déle uchovávat; Pracovníkům se musí poskytnout více informací o vystavení těmto látkám a o sledování zdravotního stavu. Měli byste si vyhledat podrobnější informace o zvláštních vnitrostátních předpisech, které se na vás mohou ohledně používání nebezpečných látek na pracovišti vztahovat

18 Krok 4: Přijetí opatření
Přijměte preventivní a ochranná opatření. Účinné provádění zahrnuje vytvoření plánu, který stanoví: kdo má co dělat, kdy má být opatření dokončeno, prostředky vyčleněné na provedení opatření, kdy a kdo provede revizi hodnocení. Je důležité, aby byly upřednostněny činnosti, jejichž cílem je zamezení, nahrazení nebo kontrola rizik.

19 Krok 5: Sledování a přezkum
Měla by se sledovat účinnost preventivních opatření. Hodnocení rizik by mělo být přezkoumáno pokaždé, když v organizaci dojde k významným změnám: když dojde ke změnám pracovního postupu, když se zavedou nové chemické látky a pracovní postupy, když dojde k pracovním úrazům nebo zdravotním problémům, pravidelně, aby se zajistilo, že zjištění hodnocení rizik jsou stále platná.

20 Dokumentace hodnocení
Hodnocení rizik se musí zaznamenat; takovýto záznam lze použít jako základ pro: informace, které mají být předány dotčeným osobám, hodnocení, zda byla zavedena nezbytná opatření, předkládání důkazů inspekčním orgánům, revizi opatření v případě změny okolností.

21 Rady pro zaměstnance Aby nebyli pracovníci nebezpečnými látkami ohroženi, měli by být informováni: o zjištěních hodnocení rizik, o rizicích, jimž jsou vystaveni, o tom, jak mohou být postiženi, o tom, co mají dělat, aby zajistili bezpečnost sobě i ostatním, o tom, co mají dělat v případě úrazu nebo když není všechno v pořádku, o tom, jak poznat, že není všechno v pořádku, o tom, komu by měli všechny problémy hlásit, o tom, jak postupovat v případě údržby, o výsledcích monitorování expozice nebo sledování zdravotního stavu.

22 Rady pro zaměstnavatele: komunikace
Dobrá komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci zahrnuje tyto body: existuje seznam nebezpečných látek, které se používají či vznikají v průběhu pracovního postupu, existují bezpečnostní listy a obdobné dokumenty pro každou používanou nebezpečnou látku, vypracovávají se pracovní pokyny na základě informací o nebezpečných látkách, zásobníky nebezpečných látek jsou jasně označeny, informuje se o výsledcích hodnocení rizik, pracovníci jsou pravidelně dotazováni na případné zdravotní problémy a problémy s bezpečností, pracovníkům se poskytují všechny důležité informace, pokyny a školení o nebezpečných látkách přítomných na pracovišti.

23 Dobré pro vás. Dobré pro podnikání.
Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik


Stáhnout ppt "Nebezpečné látky a hodnocení rizika"

Podobné prezentace


Reklamy Google