Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti
Evropská kampaň o hodnocení rizik

2 Cíl prezentace Pomoci podnikům, zejména malým a středním podnikům, aby pochopily postup hodnocení rizik a jeho význam. Poskytnout jim nástroj, který jim umožní, aby hodnocení rizik prováděly samy. Poskytnout jim přístup k důležitým zdrojům informací.

3 Právní předpisy – hodnocení rizik
Zaměstnavatelé mají obecnou povinnost zaručit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků ve všech otázkách týkajících se práce. Hodnocení rizik umožňuje zaměstnavatelům zavést opatření, která jsou zapotřebí pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jejich pracovníků. Podle právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví musejí zaměstnavatelé provádět pravidelná hodnocení rizik (rámcová směrnice 89/391 zapracovaná do vnitrostátních právních předpisů). Tato prezentace se zakládá na hlavních zásadách týkajících se hodnocení rizik (měli byste si vyhledat podrobnější informace o zvláštních vnitrostátních právních předpisech, které se na vás mohou vztahovat).

4 Co se rozumí pod pojmem hodnocení rizik?
Hodnocení rizik je proces posouzení pracovních rizik, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů práce a zvažují se v rámci něj tyto otázky: co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy, zda je možné nebezpečí zamezit, a pokud nikoli, jaká preventivní či ochranná opatření by měla být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou. Hodnocení rizik je základem úspěšného řízení problematiky bezpečnosti a zdraví a klíčem ke snížení počtu úrazů souvisejících s prací a nemocí z povolání.

5 Nezapomeňte: nebezpečí a rizika
Zdrojem nebezpečí může být cokoli: pracovní materiály, technické zařízení, pracovní metody nebo postupy – vše, co může způsobit újmu. Riziko je – větší či menší – pravděpodobnost, že bude někomu způsobena újma na zdraví.

6 Kdo hodnocení rizik provádí?
Hodnocení rizik mohou provádět: sami zaměstnavatelé, zaměstnanci určení zaměstnavatelem, externí hodnotitelé nebo poskytovatelé služeb, POKUD je na pracovišti nedostatek k tomu způsobilých pracovníků. Hodnotiteli (hodnotitelům) musejí být poskytnuty potřebné informace, školení, zdroje, čas a podpora. Nehledě na to, kdo příslušné hodnocení rizik provede, konečnou odpovědnost za toto hodnocení nese zaměstnavatel.

7 Jakým způsobem se hodnocení rizik provádí?
Při hodnocení rizik by se vždy měly mít na paměti dvě hlavní zásady: Hodnocení rizik by mělo být strukturováno tak, aby se zaručilo, že jsou brána v potaz všechna příslušná nebezpečí a rizika (např. aby se nepřehlédly druhotné úkoly, jako je úklid). Když je určeno nějaké riziko, mělo by hodnocení rizik začít první zásadou, tedy dotazem, zda mu nelze zamezit.

8 Hodnocení rizik v pěti krocích
Pro většinu organizací je dostačující hodnocení rizik v pěti krocích: Zaměstnanci by měli být do provádění hodnocení rizik aktivně zapojeni Uplatnit lze i jiné metody, , a to zejména v případě složitějších rizik či okolností.

9 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (1)
Několik rad, které vám pomohou odhalit závažná rizika: projděte pracoviště a vyhledávejte možné zdroje nebezpečí, prodiskutujte s pracovníky a/nebo jejich zástupci, s jakými potížemi se setkávají, vezměte v potaz dlouhodobé ohrožení zdraví (vysokou úroveň hluku nebo vystavení nebezpečným látkám), nezaměřujte se pouze na zřejmá nebo bezprostřední rizika, prostudujte si vaše záznamy o pracovních úrazech a nemocích, pokuste se získat informace z jiných zdrojů, např.: z návodů či provozní dokumentace výrobců a dodavatelů, z internetových stránek týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ze záznamů o právních a jiných požadavcích týkajících se pracoviště.

10 Příklad užitečného nástroje pro určení rizik: kontrolní seznam
Č. Nebezpečí: POŽÁR ANO NE 1 Používáte oxidující nebo hořlavé látky? 2 Skladujete oxidující nebo hořlavé látky ve větraných místnostech? 3 Existují nějaké zdroje zapálení? 4 Jsou prostory s nebezpečím požáru příslušně označeny? 5 Existuje plán únikových cest a nouzových východů? 6 Existují požární hlásiče? 7 Jsou únikové cesty značeny?

11 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (2)
U každého rizika je důležité vědět: kdo nebo které skupiny osob by mohly být ohroženy: pak je snazší určit nejlepší způsob řízení daného rizika, jak tyto osoby přicházejí s rizikem do styku (např. přímým nebo nepřímým vystavením), jak by tyto osoby mohly být ohroženy, např. k jakému druhu poškození zdraví nebo úrazu může dojít. Zvláštní pozornost by měla být věnována otázkám pohlaví a skupinám pracovníků, kteří mohou být vystaveni zvýšenému riziku nebo mají zvláštní nároky: zdravotně postižení pracovníci, mladší a starší pracovníci, těhotné ženy a kojící matky, pracovníci bez odborné přípravy či zkušeností (např. noví pracovníci, sezónní a dočasní pracovníci).

12 Krok 2: Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit
Abyste mohli rozhodnout, zda je riziko malé, střední nebo vysoké, zvažte: do jaké míry je pravděpodobné, že nebezpečí způsobí zdravotní újmu, o jak vážné poškození zdraví by se pravděpodobně jednalo, jak často (a s jakou intenzitou) jsou pracovníci nebezpečí vystaveni. Jednoduchý postup, který je založen na úsudku a nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti ani složité metody, by měl postačovat: u činností se zanedbatelným rizikem, na pracovištích, kde jsou rizika dobře známa nebo snadno určitelná a kde dostupné nástroje k jejich řešení. V případě složitějších rizik nebo činností může být zapotřebí odborných znalostí, podpory a poradenství.

13 Krok 3: Rozhodnutí o preventivním opatření
Při rozhodování o zavedení preventivních a ochranných opatření je zapotřebí zvážit: zda je možné rizika odstranit (zamezit jim), a pokud nikoli: jak je lze minimalizovat nebo dostat pod kontrolu tak, aby nesnižovala míru bezpečnosti a ochrany zdraví osob, které jsou jim vystaveny.: odstraněním rizika u zdroje, přizpůsobením práce jednotlivci, přizpůsobením se technickému pokroku a změnám informací, nahrazením nebezpečných látek bezpečnými nebo méně nebezpečnými, upřednostněním organizačních nebo kolektivních ochranných opatření před opatřeními ochrany individuální (jež jsou až poslední možností) udělováním příslušných pokynů a poskytováním relevantních informací pracovníkům.

14 Krok 4: Přijetí opatření
Zaveďte preventivní a ochranná opatření. K účinnému provedení opatření je třeba vypracovat plán, v kterém se stanoví: kdo co dělá, kdy má být opatření dokončeno, prostředky vyčleněné na provedení opatření.

15 Krok 5: Sledování a přezkum
Měla by se sledovat účinnost zavedených preventivních opatření. Hodnocení se musí podle potřeby přezkoumávat a revidovat mimo jiné: vždy, když v organizaci dojde k významným změnám, v důsledku zjištění, která vyplynula z šetření úrazu nebo nehody, v případech, kdy jsou zavedená preventivní opatření nedostatečná nebo již nejsou přiměřená, aby se zajistilo, že jsou zjištění týkající se hodnocení rizik stále platná.

16 Dokumentace hodnocení (1)
Hodnocení rizik je třeba zaznamenat. Takovýto záznam lze použít jako základ pro: informace, které mají být předány dotčeným osobám, hodnocení, zda byla zavedena nezbytná opatření, předkládání důkazů inspekčním orgánům, revizi opatření v případě, že se změní okolnosti.

17 Dokumentace hodnocení (2)
Doporučuje se zaznamenat alespoň tyto údaje: jméno (jména) a funkci (funkce) osoby (osob) provádějící (provádějících) šetření, zjištěná nebezpečí a rizika, skupiny pracovníků, které jsou vystaveny obzvláštním rizikům, odhad / vyhodnocení rizik, nezbytná preventivní a ochranná opatření, podrobnosti o zavedení opatření (kdo co kdy dělá), podrobnosti o účasti pracovníků a jejich zástupců na postupu hodnocení rizik.

18 Odpovědnost zaměstnavatelů
Zaměstnavatel má povinnost: organizovat hodnocení rizik, vybrat osobu či osoby, které provedou toto hodnocení, a zajistit, že k tomu budou odborně způsobilé, vyhodnotit rizika a zavést ochranná opatření, zapojit pracovníky do postupu hodnocení rizik, prodiskutovat se zaměstnanci nebo s jejich zástupci organizaci hodnocení rizik, jakož i s osobami, které provádějí toto hodnocení a preventivní opatření, mít v držení dokumentaci o hodnocení rizik, vypracovat po projednání se zaměstnanci a/nebo s jejich zástupci, nebo dokonce ve spolupráci s nimi, dokumenty o hodnocení a dát jim tyto záznamy k dispozici, zajistit, že všechny dotčené osoby budou informovány o jakémkoliv nebezpečí nebo riziku a o všech ochranných opatřeních, která byla přijata, aby se předešlo takové újmě.

19 Práva a povinnosti pracovníků
Pracovníci a jejich zástupci mají právo či povinnost: být konzultováni, pokud jde o opatření pro organizaci hodnocení rizik a jmenování osob, které provedou tento úkol, účastnit se hodnocení rizik, upozornit své nadřízené nebo zaměstnavatele na rizika, kterých si povšimli, hlásit jakékoli změny na pracovišti, být informováni o rizicích pro jejich bezpečnost a zdraví a o opatřeních nutných pro odstranění nebo snížení těchto rizik, požádat zaměstnavatele o přijetí přiměřených opatření a předložit návrhy, jak nebezpečí snížit na minimum, nebo jak příslušné nebezpečí odstranit u zdroje, spolupracovat se zaměstnavatelem, aby mu umožnili zajistit bezpečné pracovní prostředí, pečovat o svou bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se jejich činnost dotýká.

20 Kam se obrátit o pomoc http://osha.europa.eu/topics/riskassessment
Mnoho informací a pokynů, které vám mohou pomoci, můžete nalézt na internetových stránkách agentury: Informace o kampani o hodnocení rizik jak se zapojit materiály kampaně: Podrobnější oddíl internetových stránek věnovaný hodnocení rizik včetně: informací o hodnocení rizik příkladů správné praxe z celé Evropy praktických nástrojů: průvodců, kontrolních seznamů atd.:

21 Dobré pro vás. Dobré pro podnikání.
Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik


Stáhnout ppt "Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti"

Podobné prezentace


Reklamy Google