Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti Evropská kampaň o hodnocení rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti Evropská kampaň o hodnocení rizik."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti Evropská kampaň o hodnocení rizik

2 Cíl prezentace Pomoci podnikům, zejména malým a středním podnikům, aby pochopily postup hodnocení rizik a jeho význam. Poskytnout jim nástroj, který jim umožní, aby hodnocení rizik prováděly samy. Poskytnout jim přístup k důležitým zdrojům informací.

3 Právní předpisy – hodnocení rizik Zaměstnavatelé mají obecnou povinnost zaručit bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků ve všech otázkách týkajících se práce. Hodnocení rizik umožňuje zaměstnavatelům zavést opatření, která jsou zapotřebí pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jejich pracovníků. Podle právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví musejí zaměstnavatelé provádět pravidelná hodnocení rizik (rámcová směrnice 89/391 zapracovaná do vnitrostátních právních předpisů). Tato prezentace se zakládá na hlavních zásadách týkajících se hodnocení rizik (měli byste si vyhledat podrobnější informace o zvláštních vnitrostátních právních předpisech, které se na vás mohou vztahovat).

4 Co se rozumí pod pojmem hodnocení rizik? Hodnocení rizik je proces posouzení pracovních rizik, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů práce a zvažují se v rámci něj tyto otázky: ►co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy, ►zda je možné nebezpečí zamezit, a pokud nikoli, ►jaká preventivní či ochranná opatření by měla být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou. Hodnocení rizik je základem úspěšného řízení problematiky bezpečnosti a zdraví a klíčem ke snížení počtu úrazů souvisejících s prací a nemocí z povolání.

5 Nezapomeňte: nebezpečí a rizika Zdrojem nebezpečí může být cokoli: pracovní materiály, technické zařízení, pracovní metody nebo postupy – vše, co může způsobit újmu. Riziko je – větší či menší – pravděpodobnost, že bude někomu způsobena újma na zdraví.

6 Kdo hodnocení rizik provádí? Hodnocení rizik mohou provádět: ►sami zaměstnavatelé, ►zaměstnanci určení zaměstnavatelem, ►externí hodnotitelé nebo poskytovatelé služeb, POKUD je na pracovišti nedostatek k tomu způsobilých pracovníků. Hodnotiteli (hodnotitelům) musejí být poskytnuty potřebné informace, školení, zdroje, čas a podpora. Nehledě na to, kdo příslušné hodnocení rizik provede, konečnou odpovědnost za toto hodnocení nese zaměstnavatel.

7 Jakým způsobem se hodnocení rizik provádí? Při hodnocení rizik by se vždy měly mít na paměti dvě hlavní zásady: Hodnocení rizik by mělo být strukturováno tak, aby se zaručilo, že jsou brána v potaz všechna příslušná nebezpečí a rizika (např. aby se nepřehlédly druhotné úkoly, jako je úklid). Když je určeno nějaké riziko, mělo by hodnocení rizik začít první zásadou, tedy dotazem, zda mu nelze zamezit.

8 Hodnocení rizik v pěti krocích Uplatnit lze i jiné metody,, a to zejména v případě složitějších rizik či okolností. Krok 2. Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit Krok 3. Rozhodnutí o preventivním opatření Krok 4. Přijetí opatření Krok 5. Sledování a přezkum situace Krok 1. Určení rizik a ohrožených osob Zaměstnanci by měli být do provádění hodnocení rizik aktivně zapojeni Pro většinu organizací je dostačující hodnocení rizik v pěti krocích:

9 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (1) Několik rad, které vám pomohou odhalit závažná rizika: projděte pracoviště a vyhledávejte možné zdroje nebezpečí, prodiskutujte s pracovníky a/nebo jejich zástupci, s jakými potížemi se setkávají, vezměte v potaz dlouhodobé ohrožení zdraví (vysokou úroveň hluku nebo vystavení nebezpečným látkám), nezaměřujte se pouze na zřejmá nebo bezprostřední rizika, prostudujte si vaše záznamy o pracovních úrazech a nemocích, pokuste se získat informace z jiných zdrojů, např.: ►z návodů či provozní dokumentace výrobců a dodavatelů, ►z internetových stránek týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ►ze záznamů o právních a jiných požadavcích týkajících se pracoviště.

10 Příklad užitečného nástroje pro určení rizik: kontrolní seznam Č.Nebezpečí: POŽÁRANONE 1Používáte oxidující nebo hořlavé látky? 2Skladujete oxidující nebo hořlavé látky ve větraných místnostech? 3Existují nějaké zdroje zapálení? 4 Jsou prostory s nebezpečím požáru příslušně označeny? 5 Existuje plán únikových cest a nouzových východů? 6 Existují požární hlásiče? 7Jsou únikové cesty značeny?

11 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (2) U každého rizika je důležité vědět: ►kdo nebo které skupiny osob by mohly být ohroženy: pak je snazší určit nejlepší způsob řízení daného rizika, ►jak tyto osoby přicházejí s rizikem do styku (např. přímým nebo nepřímým vystavením), ►jak by tyto osoby mohly být ohroženy, např. k jakému druhu poškození zdraví nebo úrazu může dojít. Zvláštní pozornost by měla být věnována otázkám pohlaví a skupinám pracovníků, kteří mohou být vystaveni zvýšenému riziku nebo mají zvláštní nároky: ►zdravotně postižení pracovníci, ►mladší a starší pracovníci, ►těhotné ženy a kojící matky, ►pracovníci bez odborné přípravy či zkušeností (např. noví pracovníci, sezónní a dočasní pracovníci).

12 Krok 2: Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit Abyste mohli rozhodnout, zda je riziko malé, střední nebo vysoké, zvažte: ►do jaké míry je pravděpodobné, že nebezpečí způsobí zdravotní újmu, ►o jak vážné poškození zdraví by se pravděpodobně jednalo, ►jak často (a s jakou intenzitou) jsou pracovníci nebezpečí vystaveni. Jednoduchý postup, který je založen na úsudku a nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti ani složité metody, by měl postačovat: ►u činností se zanedbatelným rizikem, ►na pracovištích, kde jsou rizika dobře známa nebo snadno určitelná a kde dostupné nástroje k jejich řešení. V případě složitějších rizik nebo činností může být zapotřebí odborných znalostí, podpory a poradenství.

13 Krok 3: Rozhodnutí o preventivním opatření Při rozhodování o zavedení preventivních a ochranných opatření je zapotřebí zvážit: zda je možné rizika odstranit (zamezit jim), a pokud nikoli: jak je lze minimalizovat nebo dostat pod kontrolu tak, aby nesnižovala míru bezpečnosti a ochrany zdraví osob, které jsou jim vystaveny.: ►odstraněním rizika u zdroje, ►přizpůsobením práce jednotlivci, ►přizpůsobením se technickému pokroku a změnám informací, ►nahrazením nebezpečných látek bezpečnými nebo méně nebezpečnými, ►upřednostněním organizačních nebo kolektivních ochranných opatření před opatřeními ochrany individuální (jež jsou až poslední možností) ►udělováním příslušných pokynů a poskytováním relevantních informací pracovníkům.

14 Krok 4: Přijetí opatření Zaveďte preventivní a ochranná opatření. K účinnému provedení opatření je třeba vypracovat plán, v kterém se stanoví: ►kdo co dělá, ►kdy má být opatření dokončeno, ►prostředky vyčleněné na provedení opatření.

15 Krok 5: Sledování a přezkum Měla by se sledovat účinnost zavedených preventivních opatření. Hodnocení se musí podle potřeby přezkoumávat a revidovat mimo jiné: ►vždy, když v organizaci dojde k významným změnám, ►v důsledku zjištění, která vyplynula z šetření úrazu nebo nehody, ►v případech, kdy jsou zavedená preventivní opatření nedostatečná nebo již nejsou přiměřená, ►aby se zajistilo, že jsou zjištění týkající se hodnocení rizik stále platná.

16 Dokumentace hodnocení (1) Hodnocení rizik je třeba zaznamenat. Takovýto záznam lze použít jako základ pro: ►informace, které mají být předány dotčeným osobám, ►hodnocení, zda byla zavedena nezbytná opatření, ►předkládání důkazů inspekčním orgánům, ►revizi opatření v případě, že se změní okolnosti.

17 Dokumentace hodnocení (2) Doporučuje se zaznamenat alespoň tyto údaje: jméno (jména) a funkci (funkce) osoby (osob) provádějící (provádějících) šetření, zjištěná nebezpečí a rizika, skupiny pracovníků, které jsou vystaveny obzvláštním rizikům, odhad / vyhodnocení rizik, nezbytná preventivní a ochranná opatření, podrobnosti o zavedení opatření (kdo co kdy dělá), podrobnosti o účasti pracovníků a jejich zástupců na postupu hodnocení rizik.

18 Odpovědnost zaměstnavatelů Zaměstnavatel má povinnost: organizovat hodnocení rizik, vybrat osobu či osoby, které provedou toto hodnocení, a zajistit, že k tomu budou odborně způsobilé, vyhodnotit rizika a zavést ochranná opatření, zapojit pracovníky do postupu hodnocení rizik, prodiskutovat se zaměstnanci nebo s jejich zástupci organizaci hodnocení rizik, jakož i s osobami, které provádějí toto hodnocení a preventivní opatření, mít v držení dokumentaci o hodnocení rizik, vypracovat po projednání se zaměstnanci a/nebo s jejich zástupci, nebo dokonce ve spolupráci s nimi, dokumenty o hodnocení a dát jim tyto záznamy k dispozici, zajistit, že všechny dotčené osoby budou informovány o jakémkoliv nebezpečí nebo riziku a o všech ochranných opatřeních, která byla přijata, aby se předešlo takové újmě.

19 Práva a povinnosti pracovníků Pracovníci a jejich zástupci mají právo či povinnost: být konzultováni, pokud jde o opatření pro organizaci hodnocení rizik a jmenování osob, které provedou tento úkol, účastnit se hodnocení rizik, upozornit své nadřízené nebo zaměstnavatele na rizika, kterých si povšimli, hlásit jakékoli změny na pracovišti, být informováni o rizicích pro jejich bezpečnost a zdraví a o opatřeních nutných pro odstranění nebo snížení těchto rizik, požádat zaměstnavatele o přijetí přiměřených opatření a předložit návrhy, jak nebezpečí snížit na minimum, nebo jak příslušné nebezpečí odstranit u zdroje, spolupracovat se zaměstnavatelem, aby mu umožnili zajistit bezpečné pracovní prostředí, pečovat o svou bezpečnost a zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se jejich činnost dotýká.

20 Kam se obrátit o pomoc Mnoho informací a pokynů, které vám mohou pomoci, můžete nalézt na internetových stránkách agentury: ►Informace o kampani o hodnocení rizik  jak se zapojit  materiály kampaně: http://hw.osha.europa.eu ►Podrobnější oddíl internetových stránek věnovaný hodnocení rizik včetně:  informací o hodnocení rizik  příkladů správné praxe z celé Evropy  praktických nástrojů: průvodců, kontrolních seznamů atd.: http://osha.europa.eu/topics/riskassessment

21 http://hw.osha.europa.eu Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik


Stáhnout ppt "Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti Evropská kampaň o hodnocení rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google