Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropská kampaň o hodnocení rizik Stres při práci a hodnocení rizik.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropská kampaň o hodnocení rizik Stres při práci a hodnocení rizik."— Transkript prezentace:

1 Evropská kampaň o hodnocení rizik Stres při práci a hodnocení rizik

2 Stres při práci – významný problém •Stres je druhým nejčastěji uváděným zdravotním problémem z povolání. •Stresu je vystaven téměř každý čtvrtý pracovník v EU. •Studie ukazují, že s ním souvisí 50–60 % všech zmeškaných pracovních dní. •V roce 2002 byly ekonomické náklady související se stresem při práci v EU-15 vyčísleny přibližně na 20 miliard EUR. •Počet osob trpících stresem při práci pravděpodobně poroste. Více informací viz: http://osha.europa.eu/topics/stresshttp://osha.europa.eu/topics/stress

3 Proč jde o významný problém? Stresem při práci je postiženo čím dál více lidí kvůli: •změnám v rozvržení, organizaci a řízení práce, •nejistým pracovním smlouvám, •nestálosti zaměstnání, •zvýšenému pracovnímu zatížení a tempu, •vysokým emocionálním nárokům kladeným na pracovníky, •násilí a psychickému obtěžování, •nevyváženosti pracovního a osobního života.

4 Co se rozumí pod pojmem stres při práci? •Lidé zažívají stres, když mají pocit nerovnováhy mezi: ►požadavky, které jsou na ně kladeny, a ►prostředky, jež mají pro jejich splnění k dispozici. •Stres se stává rizikem pro bezpečnost a zdraví, pokud je dlouhodobý. •Může vést k poškození duševního i fyzického zdraví.

5 Kdo je postižen? •Stres při práci může postihovat: ►kohokoli na jakékoli úrovni, ►pracovníky v kterémkoli odvětví, ►pracovníky v libovolně velké organizaci. •Stres ovlivňuje: ►zdraví a bezpečnost osob, ►prosperitu organizací, ►prosperitu národních ekonomik. •Stres může ohrozit bezpečnost při práci a přispět k dalším zdravotním problémům z povolání, např. k muskuloskeletálním poruchám. •Stres má výrazný dopad na celkový hospodářský výsledek organizací.

6 Příznaky stresu při práci (1) Na úrovni organizace: • pracovní neschopnost • vysoká fluktuace pracovníků • problémy s kázní • násilí a psychické obtěžování • snížená produktivita • chyby a úrazy • zvýšené náklady na odškodné nebo zdravotní péči

7 Příznaky stresu při práci (2) Na úrovni jednotlivce: •emotivní reakce (podrážděnost, úzkost, poruchy spánku, deprese, hypochondrie, odcizení, syndrom vyhoření, problémy se vztahy v rodině) •kognitivní reakce (nízká soustředěnost, špatná paměť, problémy při učení se nových věcí a při rozhodování) •behaviorální reakce (užívání drog, konzumace alkoholu a tabáku, destruktivní chování) •fyziologické reakce (bolesti v zádech, oslabená imunita, peptické vředy, onemocnění srdce, vysoký tlak)

8 Právní předpisy – odpovědnost zaměstnavatelů •Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni věnovat se problematice stresu při práci stejně jako všem ostatním rizikům bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. •Stresu při práci lze zabránit přijetím vhodných opatřením. •Klíčem je zde hodnocení rizik. •Zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost pravidelně provádět hodnocení rizik na pracovišti.

9 Co se rozumí pod pojmem hodnocení rizik? •Hodnocení rizik je proces posouzení pracovních rizik, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů práce a zvažují se v rámci něj tyto otázky: ►co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy, ►zda je možné nebezpečí zamezit, a pokud nikoli, ►jaká preventivní či ochranná opatření musejí být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou. •Hodnocení rizik je základem úspěšného řízení stresu při práci.

10 Hodnocení rizik u stresu (1) •Bez ohledu na to, kdo hodnocení rizik provádí (sám zaměstnavatel, zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem nebo externí hodnotitel), je zásadní, aby se tento postup konzultoval se zaměstnanci a aby do něj byli zapojeni. Pracovníci: ►znají své pracoviště, ►jsou těmi, kteří budou muset všechny změny pracovních podmínek či postupů provést. •Ze samotné situace není možné stanovit, jak velký stres může způsobit.

11 Hodnocení rizik u stresu (2) •Hodnocení rizik u stresu zahrnuje stejné zásady a postupy jako u jiných pracovních rizik. •K dispozici jsou různé metody, ale u většiny podniků dobře funguje jednoduchý postup hodnocení rizik sestávající z pěti kroků. 1.Určení rizik a ohrožených osob 2.Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit 3.Rozhodnutí o preventivním opatření 4.Přijetí opatření 5.Sledování a přezkum

12 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (1) Faktory, jimž je třeba v souvislosti se stresem věnovat pozornost: •nadměrné pracovní zatížení či vystavení fyzikálním rizikům, •míra, do jaké pracovníci rozhodují o způsobu provedení své práce, •zda pracovníci rozumějí svým úkolům, •vztahy, včetně problematiky obtěžování a násilí, •míra podpory ze strany kolegů a nadřízených a •odborná příprava, kterou pracovníci k plnění svých úkolů potřebují.

13 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (2) •Všichni jsme zranitelní, v závislosti na tlaku, jakému jsme v danou chvíli vystaveni. •Následující faktory mohou pomoci určit, kdo nebo které skupiny pracovníků jsou nejohroženější: ►pracovní neschopnost, vysoká fluktuace pracovníků, agresivní komunikace, úrazy, psychosociální problémy, zdravotní problémy, stížnosti pracovníků atd. •Zvláštní pozornost by měla být věnována skupinám pracovníků, u nichž je možné riziko větší, např. zdravotně postiženým pracovníkům, migrujícím pracovníkům, mladším a starším pracovníkům.

14 Krok 2: Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit •Vyhodnoťte rizika, která z jednotlivých určených nebezpečí vyplývají, a to zvážením těchto bodů: ►do jaké míry je pravděpodobné, že nebezpečí způsobí újmu na zdraví, ►o jak vážné poškození zdraví by se pravděpodobně jednalo, ►jak často (a s jakou intenzitou) jsou pracovníci nebezpečí vystaveni. •Seřaďte rizika podle významnosti. •Soupis využijte k vytvoření akčního plánu.

15 Krok 3: Rozhodnutí o preventivním opatření (1) •Je lepší následkům stresu při práci předcházet, než na ně reagovat, až když nastanou. •Klíč k předcházení stresu při práci spočívá v organizaci a řízení práce. •Účinná opatření pro předcházení stresu při práci zahrnují: ►poskytnutí pracovníkům dostatek času k splnění úkolů, ►zajištění jasného popisu práce, ►odměňování pracovníků za dobře vykonanou práci, ►umožnění pracovníkům podávat stížnosti a přikládat jim důležitost, ►umožnění pracovníkům řídit si vlastní práci.

16 Krok 3: Rozhodnutí o preventivním opatření (2) Mezi účinná opatření pro předcházení stresu při práci rovněž patří: •minimalizovat fyzikální rizika, •umožnit pracovníkům, aby se podíleli na rozhodnutích, která se jich týkají, •přizpůsobit pracovní zatížení schopnostem a možnostem jednotlivých pracovníků, •navrhovat úkoly tak, aby byly podnětné, •jasně vymezit pracovní úkoly a povinnosti, •umožnit sociální interakci a •vyhnout se nejasnostem, pokud jde o jistotu v zaměstnání a profesionální růst.

17 Krok 4: Přijetí opatření •Přijměte preventivní a ochranná opatření. •Účinné provádění zahrnuje vytvoření plánu, který stanoví: ►kdo má co dělat, ►kdy má být opatření dokončeno, ►prostředky vyčleněné na provedení opatření.

18 Krok 5: Sledování a přezkum •Měla by se sledovat účinnost opatření pro předcházení nebo snížení stresu při práci. •Hodnocení by se mělo přezkoumat: ►když dojde k významným změnám v rozvržení, organizaci a řízení práce, ►pokud jsou zavedená preventivní opatření nedostatečná nebo již nejsou přiměřená, ►pravidelně, aby se zajistilo, že jsou zjištění hodnocení rizik stále platná.

19 Dokumentace hodnocení •Hodnocení rizik se musí zaznamenávat •Takovýto záznam lze použít jako základ pro: ►informace, které mají být předány dotčeným osobám (pracovníkům, zástupcům zaměstnanců pro BOZP, vedoucím atd.), ►hodnocení, zda byla zavedena nezbytná opatření, ►předkládání důkazů inspekčním orgánům, ►revizi opatření v případě změny okolností.

20 Kam se obrátit o pomoc? •Mnoho informací a pokynů, které vám mohou pomoci, můžete nalézt na internetových stránkách agentury: ►Oddíl internetových stránek věnovaný stresu při práci obsahuje příklady správné praxe z celé EU: http://osha.europa.eu/topics/stress http://osha.europa.eu/topics/stress ►Oddíl internetových stránek věnovaný hodnocení rizik obsahuje nástroje hodnocení rizik a kontrolní seznamy: http://osha.europa.eu/topics/riskassessment ►Informace o stresu při práci určené speciálně malým a středním podnikům: http://sme.osha.europa.eu/products/stress_at_work ►Informace o kampani o hodnocení rizik: http://hw.osha.europa.eu

21 Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik


Stáhnout ppt "Evropská kampaň o hodnocení rizik Stres při práci a hodnocení rizik."

Podobné prezentace


Reklamy Google