Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Běžné chyby v hodnocení rizik

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Běžné chyby v hodnocení rizik"— Transkript prezentace:

1 Běžné chyby v hodnocení rizik
Evropská kampaň o hodnocení rizik

2 Prevence – právní předpisy
Zaměstnavatelé v EU musejí ze zákona chránit své pracovníky před újmou na pracovišti. Rámcová směrnice EU 89/391: stanoví základní ustanovení, jež musí každý zaměstnavatel dodržovat, je zapracována do právních předpisů všech členských států EU. Některé členské státy šly nad rámec rámcové směrnice EU a zavedly přísnější ustanovení (měli byste si vyhledat podrobnější informace o zvláštních vnitrostátních právních předpisech, které se na vás mohou vztahovat).

3 Hodnocení rizik Díky vhodným krokům mohou být pracovníci v bezpečí. Klíčem k tomu je: hodnocení rizik Zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost pravidelně provádět hodnocení rizik na pracovišti.

4 Co se rozumí pod pojmem hodnocení rizik?
Hodnocení rizik je proces posouzení pracovních rizik, jež vznikají v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zahrnuje systematické zkoumání všech aspektů práce a zvažují se v rámci něj tyto otázky: co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo újmy, zda je možné nebezpečí zamezit, a pokud nikoli, jaká preventivní či ochranná opatření by měla být přijata, aby bylo možné mít rizika pod kontrolou. Hodnocení rizik je základem úspěšného řízení problematiky bezpečnosti a zdraví a klíčem ke snížení počtu úrazů souvisejících s prací a nemocí z povolání.

5 Jednotlivé kroky Pro většinu organizací je dostačující jednoduché hodnocení rizik v pěti krocích: 1. Určení rizik a ohrožených osob 2. Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit 3. Rozhodnutí o preventivním opatření 4. Přijetí opatření 5. Sledování a přezkum Nezapomeňte: Zdrojem nebezpečí může být cokoli: pracovní materiály, technické zařízení, pracovní metody nebo postupy – vše, co může způsobit újmu. Riziko je – větší či menší – pravděpodobnost, že bude někomu způsobena újma na zdraví.

6 Nejběžnější chyby Při provádění hodnocení rizik dělají běžné chyby všechny typy organizací. Zde jsou uvedeny některé nejběžnější chyby v postupu hodnocení rizik, v pořadí, v němž se obvykle objevují.

7 Plánování hodnocení rizik
Běžné chyby zahrnují: Nejsou jmenovány osoby odpovědné za provedení hodnocení rizik. Hodnotitelům zaměstnaným organizací nejsou poskytnuty potřebné informace, školení, zdroje, čas a podpora. Není zajištěna odpovídající koordinace mezi hodnotiteli z různých podniků pracujících na stejném pracovišti. Do hodnocení rizik není zapojen tým lidí a nejsou zapojeni zaměstnanci s praktickými znalostmi postupu či činnosti, která je hodnocena.

8 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (1)
Běžné chyby zahrnují: Jsou přehlíženy některé kategorie rizik, např. faktory psychosociálních rizik a organizační faktory (pracovní doba, pracovní zatížení atd.). Nemyslí se na dlouhodobá zdravotní rizika, např. rizika způsobená dlouhodobým vystavením nebezpečným látkám nebo vysokým hladinám hluku. Jsou konzultovány pracovní manuály, nikoli pracovníci sami: skutečné problémy se mohou lišit a pracovníci mohou problémy znát. Kontrolní seznam je dodržován příliš přísně. Jsou zohledňována pouze rizika uvedená v kontrolním seznamu. Nezohledňuje se, jak pracovníci při práci přicházejí s riziky do styku.

9 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (2)
Běžné chyby rovněž zahrnují: Nerozpozná se významné riziko, protože se považuje za triviální. Přehlížejí se druhotné práce, které se na pracovišti provádějí, jako jsou údržba nebo úklid. Nezohledňuje se možná přítomnost zaměstnanců z jiných podniků nebo jiných osob (subdodavatelů, návštěvníků atd.) na pracovišti. Není zajištěna koordinace mezi zaměstnavateli a subdodavateli, např. se navzájem neinformují o nebezpečích a rizicích.

10 Krok 1: Určení rizik a ohrožených osob (3)
Běžné chyby rovněž zahrnují: Nezohledňují se skupiny osob, které mohou být vystaveny obzvláštnímu riziku, např. těhotné ženy, mladší pracovníci, zdravotně postižení atd. Není zohledněno vybavení, které se často nepoužívá. Nekonzultují se záznamy o úrazech nebo o poškození zdraví.

11 Krok 2: Vyhodnocení rizik a jejich seřazení podle priorit
Běžné chyby zahrnují: Jsou přehlíženy některé dopady rizik, např. se nezohledňují dlouhodobé účinky rizik. Vytváří se falešný pocit bezpečí: zjištění rizika neznamená, že je riziko z pracoviště odstraněno nebo je kontrolováno. Rizika nejsou řazena podle priorit v souladu s hodnocením. Musí se stanovit priority pro prevenci rizik nebo ochranu před nimi.

12 Krok 3: Rozhodnutí o preventivním opatření
Běžné chyby zahrnují: Nezohledňují se základní zásady prevence: nejprve by se mělo zvážit, zda lze rizikům předejít nebo je lze odstranit, a pokud nikoli, mělo by se zvážit, jak je omezit nebo kontrolovat za pomoci opatření, jako jsou: odstranění rizika u zdroje, nahrazení nebezpečného bezpečným nebo méně nebezpečným... Rizika se přenášejí, tj. kontrola jednoho rizika způsobuje jinde jiná rizika. Při rozhodování o preventivních opatřeních nejsou konzultováni či zapojeni pracovníci.

13 Krok 4: Přijetí opatření
Běžné chyby zahrnují: Provádění preventivních opatření není řazeno podle priorit. Není zaveden akční plán, v němž se mimo jiné uvádí: opatření, která mají být provedena, kdo co kdy dělá, kdy má být opatření dokončeno. Na provádění opatření není vhodně dohlíženo. Nejsou konzultováni či zapojeni pracovníci.

14 Krok 5: Sledování a přezkum
Běžné chyby zahrnují: Nejsou stanovena opatření pro přezkum a revizi hodnocení rizik. Není zajištěno, aby preventivní a ochranná opatření zohledňovala výsledky hodnocení rizik. Nesledují se opatření, která byla provedena, aby se zajistilo zachování jejich účinnosti. Pracovníci a/nebo jejich zástupci nejsou informováni o výsledcích hodnocení rizik a o zavedených opatřeních. Hodnocení rizik se považuje za jednorázovou povinnost a neprovádí se jeho pravidelný přezkum, aby se zajistila jeho aktuálnost.

15 Dokumentace hodnocení
Běžné chyby zahrnují: Hodnocení rizik není dokumentováno. Neposkytuje se přehled nebezpečí a rizik, ohrožených osob, zavedených preventivních opatření, podrobnosti zavádění opatření atd. Dokumentace se nevyužívá k informování dotčených osob (pracovníků, vedoucích) ani ke sledování provádění preventivních a ochranných opatření.

16 Kam se obrátit o pomoc Mnoho informací a pokynů, které vám mohou pomoci, můžete nalézt na internetových stránkách agentury: Oddíl internetových stránek věnovaný hodnocení rizik obsahuje informace o hodnocení rizik, příklady správné praxe z celé Evropy a nástroje a kontrolní seznamy: Informace o kampani o hodnocení rizik:

17 Dobré pro vás. Dobré pro podnikání.
Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň o hodnocení rizik


Stáhnout ppt "Běžné chyby v hodnocení rizik"

Podobné prezentace


Reklamy Google