Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemická legislativa §§§

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemická legislativa §§§"— Transkript prezentace:

1 Chemická legislativa §§§

2 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Citace: 350/2011 Sb. Částka: 122/2011 Sb. Na straně (od-do): Datum přijetí: 27. října 2011 Rozeslána dne: 29. listopadu 2011 Datum účinnosti od: 1. ledna 2012 Vydáno na základě: Předpis mění: 251/2005 Sb.; 133/1985 Sb.; 634/2004 Sb.; 455/1991 Sb.; 186/2004 Sb.; 125/2005 Sb.; 222/2006 Sb.; 227/2009 Sb.; 281/2009 Sb.; 245/2011 Sb. Předpis ruší: 356/2003 Sb.; 345/2005 Sb.; 371/2008 Sb.; 219/2004 Sb.; 232/2004 Sb.; 234/2004 Sb.; 279/2005 Sb.; 369/2005 Sb.; 28/2007 Sb.; 389/2008 Sb.; 139/2009 Sb.; 265/2010 Sb. Související předpisy EU: 31992L0032; 32004L0009; 32004L0010; 31967L0548; 31999L0045; 32006R1907; 32008R0689; 32004R0648; 32005R0850; 32008R1272; 32008R1102; 32008R0440; 32008R0340

3 Zákon určuje: práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, distribuci, zkoušení, balení a označování chemických látek, tedy při zacházení s nimi. třídy nebezpečnosti chemických látek – klasifikaci látek podle nebezpečnosti pravomoci správních orgánů při kontrole uplatňování tohoto zákona a ochraně před působením nebezpečných látek Zákon se nevztahuje na skupiny látek, jako kosmetické přípravky, potraviny, léčiva, odpady, krmiva, radioaktivní látky, neboť pro ty platí specielní zákony. Odkazuje také na „přímo uplatnitelné předpisy EU“, zejména nařízení Evropského parlamentu č. 1272/2008 (GHS – CLP)

4 Klasifikace – třídy nebezpečnosti:
výbušné látky (mohou explodovat i bez přístupu vzduchu) – E oxidující látky (podporují hoření) – O extrémně hořlavé – kapaliny s extrémně nízkým bodem vzplanutí (< 0°C) a plyny hořlavé na vzduchu při pokojové teplotě a tlaku – F+ vysoce hořlavé – kapaliny s velmi nízkým bodem varu (< 21°C), látky, které mohou s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňovat vysoce hořlavé plyny v nebezpečném množství (> 1 l/kg.h) a látky, které se mohou na vzduchu samovolně vznítit – F hořlavé – látky s nízkým bodem vzplanutí (21 – 55°C)

5 f) vysoce toxické – již ve velmi malém množství při kterékoli cestě vstupu mohou způsobovat smrt nebo vážné poškození zdraví (< 25 mg/kg, potkan, p.o.) – T+ g) toxické – již v malém množství (25 – 200 mg/kg, potkan, p.o.) - T h) zdraví škodlivé – mohou způsobovat při kterékoli cestě vstupu smrt nebo vážné poškození zdraví (200 – 2000 mg/kg, potkan, p.o.) – Xn žíravé – mohou zničit tkáně – C dráždivé – vyvolávají záněty při styku s kůží nebo sliznicemi – Xi

6 sensibilující – vyvolávají přecitlivělost, alergie
karcinogenní – kategorie 1. – prokázaná souvislost mezi exposicí a karcinogenitou u člověka; kat. 2 – dostatečné důkazy karcinogenity na základě experimentů na zvířatech; kat. 3 – existují některé důkazy karcinogenity, ale ne dostatečné pro zařazení do kategorie 2. m) mutagenní – souvislost mezi exposicí a poškozením genetických vlastností (3 kategorie, jako u karcinogenů) látky toxické pro reprodukci – poškození fertility nebo vznik vývojových vad (3 kategorie) o) nebezpečné pro životní prostředí – okamžité nebo pozdější nebezpečí pro jednu nebo více složek životního prostředí - N

7 Vyhláška MPO č. 402/2011 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí. Stanoví postupy a metody pro klasifikaci nebezpečných látek – pro zařazení do jednotlivých tříd nebezpečnosti. Pravidla pro označování látek a směsí. Rizikové věty, R-věty Bezpečnostní věty, S-věty Příklady R-vět: R14 – prudce reaguje s vodou, R25 – toxický při požití, R39 – nebezpeční velmi vážného poškození zdraví 6. Příklady S – vět: S24 – zamezte styku s kůží, S30 – k tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu, S39 – používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

8 Evropská legislativa REACH – Registrationn, evaluation, authorisation of chemicals Nařízení EU č. 1907/2006 GHS – CLP = Globally harmonised system – classification, labelling, packaging Nařízení EU č. 1272/2008 Příloha tohoto nařízení obsahuje seznam dosud klasifikovaných chemických látek i s platnou klasifikací. Zavádí namísto R- a S-vět H- a P-věty. H = Hazard, P = Prevention Tato klasifikace se v současné době překrývá s klasifikací podle Vyhlášky č. 402/2011, která vychází z předešlé evropské legislativy. Tento stav by měl skončit r. 2015, kdy bude ukončena platnost této Vyhlášky 402/2011 Sb.

9 Látky výbušné E Nestabilní výbušniny Látky extrémně hořlavé F+ Látky vysoce hořlavé F Hořlavé plyny, pevné látky, kapaliny

10 Není ekvivalent Látky oxidující O Oxidující plyny, kapaliny,
tuhé látky Není ekvivalent Plyny pod tlakem, stlačené, zkapalněné, chlazené, rozpuštěné

11 Akutní toxicita kategorie 1, 2, 3
Žíraviny Látky a směsi korozivní pro kovy, žíravost pro kůži, vážné poškození očí Látky žíravé Látky vysoce toxické T+ Látky toxické T Akutní toxicita kategorie 1, 2, 3

12 Není ekvivalent Senzibilizace dýchacích cest, kat. 1, mutagenita v zárodečných buňkách, kat. 1A, 1B, 2, karcinogenita, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro reprodukci, kat. 1A, 1B, 2, toxicita pro specifické cílové orgány, kat. 1, 2, nebezpečnost při vdechnutí, kat. 1 Nebezpečí dlouhodobých účinků na zdraví

13 Akutní toxicita, kategorie 4
Látka zdraví škodlivá Xn Látka dráždivá Xi Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kat. 1, chronicky, kat. 1, 2. Látka nebezpečná pro životní prostředí N


Stáhnout ppt "Chemická legislativa §§§"

Podobné prezentace


Reklamy Google