Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZACHÁZENÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY V ODVĚTVÍ HORECA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZACHÁZENÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY V ODVĚTVÍ HORECA."— Transkript prezentace:

1 ZACHÁZENÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY V ODVĚTVÍ HORECA

2 5. 11. 2008 HORECA 2CHLAP  S touto problematikou setkává  (Malo)spotřebitel prakticky jen prostřednictvím „nápisů“ na štítcích (etiketách).  Právnické osoby a fyzické podnikající osoby kromě toho ještě prostřednictvím údajů, uvedených na bezpečnostních listech.  Prezentace bude zaměřena především na problémy, které z tohoto hlediska při zacházení s chemickými látkami a přípravky vznikají.

3 5. 11. 2008 HORECA 3 ČÁST 1 PŘEDPISY A ZNALOSTI, Z NICHŽ JE TŘEBA VYCHÁZET

4 5. 11. 2008 HORECA 4 NAŘÍZENÍ (REGULATION, VERORDNUNG) Má obecnou platnost. Je závazné ve všech členských státech a platí v nich přímo (bez transpozice). Poznámka: v českých právních předpisech se nově zpravidla cituje/uvádí jako „přímo použitelný předpis Evropských společenství“. SMĚRNICE (DIRECTIVE, RICHTLINIE) Zavazuje každý členský stát, kterému je určena, pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, při čemž volba formy a prostředků je ponechána vnitrostátním orgánům. (Jinými slovy: Neplatí přímo, je ji třeba transponovat.) EVROPSKÉ PRÁVO

5 5. 11. 2008 HORECA 5 TRANSPOZICE PRÁVA Tento pojem není v právní literatuře vysvětlován, nicméně je velmi často používán a rozumí se jím zapracování evropských předpisů do národního práva, pokud je to nutné resp. možné. O transpozici nemůže např. jít u nařízení ES, která platí přímo, bez transpozice do národního práva. EVROPSKÉ PRÁVO

6 5. 11. 2008 HORECA 6 IMPLEMENTACE PRÁVA: Implementace práva - často nesprávně používaný termín pro transpozici práva. Je v podstatě uskutečňování práva, tedy zavádění a provádění právního předpisu jeho uživateli, počínaje zaměstnavateli a zaměstnanci a konče dozorovými orgány – pokud jde o problematiku našeho semináře. (Kubíčková, D.: Aproximace, transpozice či implementace, Bezp. Hyg. Práce, 2004, č.5, s. 4) IMPLEMENTAČNÍ PRAVIDLA: V právnické literatuře se spíše hovoří o implementačních nebo (častěji) o prováděcích pravidlech, vždy ve vztahu k určité oblasti. Např. Prováděcí (implementační) pravidla pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži v evropské dohodě, nebo Prováděcí (implementační) pravidla pro uplatnění ustanovení o státní podpoře v evropské dohodě. (Slovník českého práva, 3. vydání, Linde Praha 2002, I. díl s. 491 a II. díl, s. 1169.) EVROPSKÉ PRÁVO

7 5. 11. 2008 HORECA 7 Je chemický prvek a jeho sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním procesem včetně všech přídatných látek nutných k uchování jeho stability a všech nečistot vznikajících v použitém procesu, avšak s vyloučením všech rozpouštědel, která lze oddělit bez ovlivnění stability látky nebo změny jejího složení. (Čl. 3 odst. 1 nařízení EU č. 1907/2006 (REACH). Látkou jsou ve smyslu předchozí definice také „výrobky“ z ropy a dehtu, i když (v podstatě) jde o směsi mnoha (a často neidentifikovaných) látek. Nebezpečné vlastnosti látek a současně pokyny pro bezpečné zacházení musí být vyznačeny v bezpečnostních listech a na obalech/štítcích/etiketách/, pokud jsou látky jimi opatřeny. LÁTKA

8 5. 11. 2008 HORECA 8 Je směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek. (Čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1907/2006 (REACH)Je směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek. (Čl. 3 odst. 2 nařízení č. 1907/2006 (REACH) Přípravkem jsou prakticky všechny obchodovanéPřípravkem jsou prakticky všechny obchodované „chemické výrobky“ ve velko- a maloobchodě; tedy prakticky všechny „chemické výrobky“ používané v domácnosti, ve službách, v hotelích, restauracích apod. Nebezpečné vlastnosti přípravků a současně pokyny pro bezpečné zacházení musí být vyznačeny na obalech/štítcích/etiketách/bezpečnostních listech/v příbalových letácích. PŘÍPRAVEK

9 5. 11. 2008 HORECA 9 Je schopnost (chemické) látky (nebo přípravku) poškodit/poškozovat zdraví člověka či jiné organizmy nebo životní prostředí. Tato schopnost je od dané látky neoddělitelná (je jí „vrozená“ a je to tedy její vlastnost); nemůže být měněna. Tato vlastnost nemusí být v plném rozsahu známa. Totéž platí o přípravku, kde je ovšem změna možná např. náhradou nebezpečnější látky méně nebezpečnou. Údaje o nebezpečnosti látek hledáme nejčastěji v toxikologických databázích. V mnoha případech jsou tyto údaje nekompletní (často chybí informace např. o účinku po různé expozici) a nejsou (a ani nemohou být) vždy zcela jednotné (např. pro stejnou látku lze najít několik hodnot např. tzv. smrtelných dávek – LD 50 ). NEBEZPEČNOST

10 5. 11. 2008 HORECA 10 Je pravděpodobnost, že se nebezpečná vlastnost (chemické) látky (nebo přípravku) projeví. Tuto pravděpodobnost u látky je možno měnit resp. minimalizovat (např. snižováním nebo praktickou eliminací expozice). To obdobně platí i o přípravcích (např. náhradou nebezpečnějšího méně nebezpečným). To je také hlavní úkol každého, kdo může (nebo chce) ovlivnit zacházení s chemickými látkami nebo přípravky. Cest k snižování rizika je „bezpočet“. Bohužel se lze často setkat extrémy: Od požadavku nulového rizika a eliminace jakékoli práce s látkami nebo přípravky, až k požadavkům na nesmyslnou ochranu typu kompletní izolace např. člověka při velmi málo rizikové/jednorázové/krátkodobé práci. RIZIKO

11 5. 11. 2008 HORECA 11 celkem (k 31. 10. 2008) v CAS 39 568 015 komerčně dostupných látek ve světě 17 846 660 obchodovaných na světě cca 650 000 obchodovaných v EU cca 130 000 v toxikologických databázích cca 450 000 závazně klasifikovaných v EU cca 4 500  jen u velmi malé části látek, jsou (v databázích) k dispozici exaktní a údaje o jejich účinku  ani tyto údaje nejsou zpravidla kompletní, tzn. nepokrývají všechny známé účinky a navíc jsou k dispozici zpravidla jen z pokusů na zvířatech. POČTY CHEMICKÝCH LÁTEK

12 5. 11. 2008 HORECA 12 PŘEDPISY Pokud jde o CHLAP se budeme podrobněji zabývat těmito českými předpisy: Zákon č. 356/2003 Sb., chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

13 5. 11. 2008 HORECA 13 Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů Zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropských společenství práva a povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh, používání, vývozu a dovozu chemických látek nebo látek obsažených v přípravcích nebo předmětech a při klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování chemických přípravků na území České republiky a vymezuje působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před škodlivými účinky látek a přípravků (§ 1 odst. 1 zákona ve znění poslední novely, tj. zákona č. 371/2008 Sb.). PŘEDPISY

14 5. 11. 2008 HORECA 14 Zákon č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 2 odst. 2 zákona č. 356/2003 Sb., ve znění poslední novely, jíž je zákon č. 371/2008 Sb.) Nebezpečné látky nebo nebezpečné přípravky jsou látky nebo přípravky, které za podm í nek stanovených t í mto zákonem mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou – hlediska účinku na člověka – klasifikovány jako: PŘEDPISY

15 5. 11. 2008 HORECA 15  vysoce toxické  toxické závisí na dávce (koncentraci)  zdraví škodlivé  žíravé - vyvolají nevratného poškození kůže při působení látky po dobu od 3 minut do 4 hodin (louhy, kyseliny)  dráždivé - vyvolají změny na oku, kůži a na dýchacích cestách  senzibilizující - imunologicky vyvolaná reakce na testovanou látku  karcinogenní - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu rakoviny  mutagenní - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu změn ve struktuře genetického materiálu  toxické pro reprodukci - po vdechnutí, požití nebo proniknutí kůží mohou vyvolat nebo zvýšit četnost výskytu nedědičných poškození potomků, poškození reprodukčních schopností muže nebo ženy PŘEDPISY

16 5. 11. 2008 HORECA 16 Vyhláška č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 1) Upravuje také plně v souladu s právem Evropských společenství: a)Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek b)Obecné postupy pro hodnocení a označování nebezpečných vlastností c)Konvenční výpočtové metody hodnocení nebezpečných vlastností d)Další náležitosti obalů nebezpečných přípravků určených k prodeji spotřebiteli e)Náležitosti označování nebezpečných látek, nebezpečných přípravků a přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí f)Výstražné symboly nebezpečných vlastností g)Standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty) h)Standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty) PŘEDPISY

17 5. 11. 2008 HORECA 17 KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ LD 50 nebo LD50 je označení pro množství látky/přípravku, které je, po (specifikovaném) podání, smrtelnou dávkou pro daného živočicha v 50 % případů. Jedná se o množství látky/přípravku, po kterém uhynulo 50 % testovaných živočichů za 24 hodin po expozici. Udává se v mg/kg živé váhy. Zkratka je z anglického: Lethal Dose, 50%.

18 5. 11. 2008 HORECA 18 R20 Zdraví škodlivý při vdechování  LC 50 inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice: 1000 < LC 50  5000 mg/m 3 za 4 hod.,  LC 50 inhalačně, potkan, pro plyny a páry: 2000 < LC 50  20000 mg/m 3 za 4 hod Xn Zdraví škodlivý R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží  LD 50 dermálně, potkan nebo králík: 400 < LD 50  2000 mg/kg KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ R22 Zdraví škodlivý při požití  LD 50 orálně, potkan, 200 < LD 50  2000 mg/kg

19 5. 11. 2008 HORECA 19 KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ KLASIFIKACE LD 50 orální [mg/kg] LD 50 dermální [mg/kg] Zdraví škodlivý Xn200-2000400-2000 R- větyR22R21 KLASIFIKACELC 50 inhalační [mg/m 3 /4h] Zdraví škodlivý Xn 1000 - 5000 aerosol 2000 - 20000 páry R- větyR20

20 5. 11. 2008 HORECA 20 R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic Kapalné látky (obsahující alifatické, alicyklické a aromatické uhlovodíky o celkové koncentraci větší nebo rovné 10 %), které vzhledem ke své nízké viskozitě představují nebezpečí pro dýchací orgány Bod 3.2.3 Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů na základě doby průtoku, kinematické viskozity a/nebo hodnot povrchového napětí (ČSN EN ISO 2431, ČSN EN ISO 3104, ČSN EN ISO 3129) a/nebo na základě praktických zkušeností u člověka Xn Zdraví škodlivý KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

21 5. 11. 2008 HORECA 21 R48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví při opakované nebo dlouhodobé expozici - zřetelná funkční porucha nebo morfologická změna, které jsou toxikologicky významné. Je zvláště důležité, jsou­li tyto změny nevratné. účinky řádově na úrovni:  orálně, potkan, ≤ 50 mg/kg hmotnosti za den,  dermálně, potkan nebo králík, ≤ 100 mg/kg hmotnosti za den,  inhalačně, potkan, ≤ 0,25 mg/l po 6 h denně Pro označení cesty příjmu nebo expozice se použije jedna z těchto kombinací: R 48/20, R 48/21, R 48/22, R 48/20/21, R 48/20/22, R 48/21/22, R 48/20/21/22 EU B.30OECD 452 Xn Zdraví škodlivý KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

22 5. 11. 2008 HORECA 22 Xn Zdraví škodlivý R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování  jsou-li k dispozici důkazy, že látka může vyvolat specifickou přecitlivělost,  jsou-li k dispozici pozitivní výsledky ze testů na zvířatech,  jedná­li se o isokyanát (pokud neexistují důkazy, že nevyvolává respirační přecitlivělost) Důkaz obvykle založen na zkušenostech u člověka přecitlivělost jako astma, rýma - podmínkou je klinické ověření alergické reakce, nemusí však být prokázán imunologický mechanismus Studie na zvířatech: údaje, které mohou indikovat schopnost vyvolávat u člověka senzibilizaci vdechováním (stanovení IgE u myší nebo specifické pulmonární odezva u morčete) KRITÉRIA HODNOCENÍ NA ZÁKLADĚ TOXIKOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

23 5. 11. 2008 HORECA 23 KLASIFIKACE/ R-VĚTAPOVINNÉ S-VĚTY Xn vždy (obecně) S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení Xn navíc s větou R 21 Zdraví škodlivý při styku s kůží S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice Xn navíc s větou R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení Nepoužívá se pro aerosolové rozprašovače a pro přípravky s obalem s připojeným nerozebíratelným rozstřikovacím zařízením Xn navíc s větou R 42 Může vyvolat senzibilaci při vdechování S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení) Xn navíc s větou R 42 Může vyvolat senzibilaci při vdechování S 63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu S-VĚTY DOPROVÁZEJÍCÍ R-VĚTY

24 5. 11. 2008 HORECA 24 KLASIFIKACE/ R-VĚTAPOVINNÉ S-VĚTY Xn navíc s větou R 42 Může vyvolat senzibilaci při vdechování, jde-li o pevné látky S 22 Nevdechujte prach Xn navíc s větou R 42 Může vyvolat senzibilaci při vdechování, jde-li o kapalné a plynné látky S 23 Nevdechujte plyny/ dýmy/ páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce) Xn navíc s větou R 42 Může vyvolat senzibilaci při vdechování, jde-li o použití stříkáním nebo rozprašováním S 23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce) S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení k ochraně dýchacích orgánů, nebo S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách S-VĚTY DOPROVÁZEJÍCÍ R-VĚTY

25 5. 11. 2008 HORECA 25 KLASIFIKACE/ R-VĚTAPOVINNÉ S-VĚTY Složité látky a přípravky, vznikající při zpracování uhlí a ropy, nejsou-li klasifikovány jako karcinogenní s větou R 65 S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí S 23 Nevdechujte plyny/ dýmy/ páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce) S 24 Zamezte styku s kůží S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S-VĚTY DOPROVÁZEJÍCÍ R-VĚTY

26 5. 11. 2008 HORECA 26 PŘEDPISY Pokud jde o CHLAP uvedeme okrajově též tyto české předpisy: Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 297/2008 Sb. Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh ve znění vyhlášky č. 382/2007 Sb..

27 5. 11. 2008 HORECA 27 PŘEDPISY Zákon č. 120/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 2 odst. 1) Biocidním přípravkem je účinná látka nebo přípravek obsahující jednu nebo více účinných látek ve formě, v jaké jsou dodávány uživateli, určené k hubení, odpuzování, zneškodňování, zabránění účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus chemickým nebo biologickým způsobem; seznam typů biocidních přípravků se stručným popisem každého typu je uveden v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

28 5. 11. 2008 HORECA 28 PŘEDPISY Pokud jde o CHLAP uvedeme okrajově též tyto české předpisy: Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů.

29 5. 11. 2008 HORECA 29 PŘEDPISY Zákon č. 326/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 1 odst. 1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob, týkající se a)ochrany rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým organismům a poruchám, b)ochrany proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do České republiky z ostatních členských států Evropské unie a ze třetích zemí, proti jejich rozšiřování na území České republiky a proti zavlékání těchto škodlivých organismů na území ostatních členských států Evropské unie a třetích zemí, c)registrace, uvádění na trh, používání a kontroly přípravků na ochranu rostlin a dalších prostředků na ochranu rostlin, d)uvádění na trh a kontroly účinných látek určených pro použití ve formě přípravků, e)omezování nepříznivého vlivu škodlivých organismů a použití přípravků a dalších prostředků na zdraví lidí, zvířat a na životní prostředí, f)uvádění na trh, používání a kontrolního testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin.

30 5. 11. 2008 HORECA 30 PŘEDPISY Pokud jde o CHLAP se konečně budeme podrobněji zabývat tímto přímo použitelným předpisem EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, ve znění nařízení Rady (ES) č. 1354/2007, včetně tiskové opravy uveřejněné v Úř. věst. L 141 ze dne 31.5.2008, s. 22, ve znění nařízení komise (ES) č. 987/2008 ze dne 8. října 2008. (REACH)

31 5. 11. 2008 HORECA 31 PŘEDPISY Účel a oblast působnosti nařízení REACH, ve znění pozdějších předpisů (Čl. 1 odst. 1 až 3) 1.Účelem tohoto nařízení je zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí, včetně podpory alternativních metod hodnocení rizik a látek a volný pohyb látek na vnitřním trhu za současného zvýšení konkurenceschopnosti a inovace. 2.Toto nařízení stanoví pravidla pro látky a přípravky ve smyslu článku 3. Tato pravidla se použijí na výrobu, uvádění na trh nebo používání látek samotných nebo obsažených v přípravcích nebo předmětech a na uvádění na trh přípravků. 3.Toto nařízení je založeno na zásadě, že výrobci, dovozci a následní uživatelé musí zajistit, že vyrábějí, uvádějí na trh nebo používají látky, které nepůsobí nepříznivě na lidské zdraví nebo životní prostředí. Ustanovení tohoto nařízení se opírají o zásadu předběžné opatrnosti.

32 5. 11. 2008 HORECA 32 PŘEDPISY Požadavky na bezpečnostní listy (Čl. 31 odst. 1 až 9) 1.Dodavatel látky nebo přípravku poskytne příjemci látky nebo přípravku bezpečnostní list sestavený v souladu s přílohou II. 6.Bezpečnostní list je opatřen datem a obsahuje tyto položky:

33 5. 11. 2008 HORECA 33 PŘEDPISY 1.Identifikace látky/přípravku a společnost/podniku; 2.Identifikaci nebezpečnosti; 3.Složení/informace o složkách; 4.Pokyny pro první pomoc; 5.Opatření pro hašení požáru; 6.Opatření v případě náhodného úniku; 7.Zacházení a skladování; 8.Omezování expozice/osobní ochranné prostředky; 9.Fyzikální a chemické vlastnosti; 10.Stálost a reaktivita; 11.Toxikologické informace; 12.Ekologické informace; 13.Pokyny pro odstraňování; 14.Informace pro přepravu; 15.Informace o předpisech; 16.Další informace.

34 5. 11. 2008 HORECA 34 PŘEDPISY Jak se pozná, že bezpečnostní list je zpracován podle REACH?  Musí mít datum vydání po 1. červnu 2007.  Klasifikace/označování komponent přípravku musí být v položce 3 (ne jako dříve, v kapitole 2)

35 5. 11. 2008 HORECA 35 ZÁVĚR

36 5. 11. 2008 HORECA 36 ČÁST 2 BEZPEČNOSTNÍ LISTY

37 5. 11. 2008 HORECA 37  Účelem je zajistit jednotnost a přesnost obsahu každé z povinných položek uvedených v čl. 31 tak, aby výsledné bezpečnostní listy umožňovaly uživatelům přijmout nezbytná opatření vztahující se k ochraně lidského zdraví a bezpečnosti na pracovišti a k ochraně životního prostředí.  Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby uživatelů, pokud jsou známy. Osoby uvádějící látky na trh zajistí, že odborně způsobilé osoby byly řádně vyškoleny, včetně opakovaného školení. VÝPIS Z POKYNŮ PRO SESTAVENÍ BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

38 5. 11. 2008 HORECA 38 ČÁST 2.1 POLOŽKA 3 BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

39 5. 11. 2008 HORECA 39  Poskytnuté informace příjemci umožní snadnou identifikaci nebezpečné vlastnosti složek přípravku.  Není nutné uvést úplné složení (vlastnosti složek a jejich koncentrace), ačkoliv obecný popis složek a jejich koncentrací může být užitečný.  Uvede se klasifikace výše uvedených látek včetně písmenných symbolů a R-vět, které jsou přiřazeny v souladu s jejich fyzikálně-chemickými nebezpečnými vlastnostmi a jejich nebezpečností pro lidské zdraví a životní prostředí. (Na tomto místě není třeba uvádět plné znění R-vět: uvede se odkaz na položku 16, v níž se uvede plné znění každé příslušné R-věty.) Pokud látka nesplňuje klasifikační kritéria, popíše se důvod, pro který je látka uvedena v položce 3, např. „látka PBT“ nebo „látka, pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí. SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

40 5. 11. 2008 HORECA 40 Berylium, sloučeniny: Indexové č. ES: 004-002-00-2 Karc.kat.2; R49 T+; R26 T; R25-48/23 Xi; R36/37/38 R43 N; R51-53 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Klasifikace

41 5. 11. 2008 HORECA 41 Berylium, sloučeniny: Indexové č. ES: 004-002-00-2 T+, N R 49-25-26-36/37/38-43-48/23- 51/53 S 53-45-61 SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH Označování

42 5. 11. 2008 HORECA 42 ČÁST 2.2 POLOŽKA 11 BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

43 5. 11. 2008 HORECA 43 TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE  Tato položka pojednává o potřebě stručného, avšak úplného a srozumitelného popisu různých toxikologických účinků (účinků na zdraví), které se mohou projevit, jestliže uživatel přijde do styku s látkou nebo přípravkem.  Zahrnou se nepříznivé účinky na zdraví způsobené expozicí látce nebo přípravku, přičemž se vychází například ze zkušeností a z údajů ze zkoušek. Zahrnou se případně i opožděné, okamžité a chronické účinky způsobené krátkodobou i dlouhodobou expozicí, jako jsou senzibilizace, narkotické účinky, karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci (vývojová toxicita a účinky na plodnost). Zahrnou se rovněž informace o různých cestách expozice (vdechování, požití, styk s kůží a okem) a popíší se příznaky odpovídající fyzikálním, chemickým a toxikologickým vlastnostem.  Při zohlednění informací uvedených již v položce 3 o složení nebo informacích o složkách může být potřebné uvést odkazy na specifické účinky některých látek obsažených v přípravku na zdraví.

44 5. 11. 2008 HORECA 44 ČÁST 2.3 POLOŽKA 15 BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

45 5. 11. 2008 HORECA 45 INFORMACE O PŘEDPISECH  Uvedou se informace vztahující se k ochraně zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí, které musí být podle směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES uvedeny na štítku.  Pokud se na látku nebo přípravek uvedené v bezpečnostním listu vztahují specifická ustanovení týkající se ochrany osob nebo životního prostředí na úrovni Společenství (např. povolení uvedená v hlavě VII nebo omezení podle hlavy VIII), měla by být pokud možno uvedena.  Podle možnosti se rovněž uvedou vnitrostátní právní předpisy provádějící tato ustanovení a veškeré další vnitrostátní předpisy použitelné pro tento případ.

46 5. 11. 2008 HORECA 46 ČÁST 3 ZÁVĚR

47 5. 11. 2008 HORECA 47 ČÁST 3.1 KDE HLEDAT INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI LÁTEK?

48 5. 11. 2008 HORECA 48 VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ TOXIKOLOGICKÁ DATABÁZE EU CPS&Q (Consumer Products Safety & Quality); Dříve ECB (European Chemicals Bureau); ESIS (European Chemical Substances Information System) The Consumer Products Safety & Quality (CPS&Q) Unit, formerly known as European Chemicals Bureau (ECB), is part of the Institute for Health and Consumer Protection (IHCP), which is one of the seven scientific institutes in the European Commission's Joint Research Centre (JRC). Obsahuje informace o:  Látkách, uvedených v seznamech EINECS, ELINCS, NLP;  Jejich závazné klasifikaci a značení (pokud ji mají);  Výsledcích toxikologických a ekotoxikologických zkoušek u některých z nich.

49 5. 11. 2008 HORECA 49 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/ Postup vyhledání:  Consumers Products Safety & Quality (CPS & Q) → ESIS  European Chemical Substances Information System (ESIS) → CAS → SEARCH → nalezená látka ( pokud je v seznamech EINECS, ELINCS, NLP) a obsahuje: Čísla: CAS, ES, popř. indexové číslo (u látek závazně klasifikovaných), její název v několika jazycích, její závaznou klasifikaci a značení (pokud je závazně klasifikovaná) a další údaje  IUCLID Chemical Data Sheet → wiew & save it (pokud jej obsahuje) a otevře se: International Uniform Chemical Information Database (IUCLID), který obsahuje:  IUCLID Dataset

50 5. 11. 2008 HORECA 50 http://ecb.jrc.ec.europa.eu/IUCLID-DataSheet

51 5. 11. 2008 HORECA 51 ČÁST 3.2 JAK (OBECNĚ) POSTUPOVAT ?

52 5. 11. 2008 HORECA 52 ZÁVĚR  Posoudit, zda bezpečnostní list je zpracován podle REACH.  V opačném případě bezpečnostní list vrátit, je neplatný; popř. současně požadovat doplnění údajů, které příjemce látky nebo přípravku „postrádá“.

53 5. 11. 2008 HORECA 53 ZÁVĚR  Totéž platí i o štítku/etiketě, které mnohdy nejen nevycházejí z položky 15 bezpečnostního listu; velmi často obsahují nedostatečné a jindy naopak nadbytečné (zbytečně přísné) požadavky.  V krajním případě požadovat na výrobci/dovozci/prvním příjemci, aby údaje na etiketě zdůvodnil nebo doplnil.

54 5. 11. 2008 HORECA 54 ZÁVĚR  Vzít na vědomí, že zatím bezpečnostní listy zdaleka neodpovídají požadavkům osnovy podle přílohy II k REACH.  Vzít na vědomí, že zatím bezpečnostní listy nezpracovávají odborně způsobilé osoby.  Vzít na vědomí, že bezpečnostní listy nikdo neschvaluje ani nekontroluje.

55 5. 11. 2008 HORECA 55 ZÁVĚR  Pokud je to nezbytné, vyhledat potřebná data, např. ve zmíněné databázi CPS&Q(ECB)/ESIS/IUCLID, nebo na internetu.  S maximální mírou objektivity a odbornosti vyhledaná data zvážit a podle nich se při práci řídit.  Zpětně informovat nejbližšího účastníka nebo distributora proti směru dodavatelského řetězce.

56 5. 11. 2008 HORECA 56

57 5. 11. 2008 HORECA 57 DĚKUJI ZA POZORNOST MUDr. Alexandr FUCHS, CSc Centrum odborných činností SZÚ Odbor hygieny práce a pracovního lékařství Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Tel: 267 082 638 e-mail: kimfuchs@szu.cz kimfuchs@szu.cz

58 5. 11. 2008 HORECA 58


Stáhnout ppt "ZACHÁZENÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A PŘÍPRAVKY V ODVĚTVÍ HORECA."

Podobné prezentace


Reklamy Google