Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ"— Transkript prezentace:

1 ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ
POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST

2 Zákon o požární ochraně
základní právní dokument PO ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů úplné znění vyhlášeno č. 67/2001 Sb. a zákon č. 320/2002 Sb.

3 Zákon o požární ochraně
Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.

4 Zákon o požární ochraně
Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

5 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí
bez zvýšeného požárního nebezpečí, se zvýšeným požárním nebezpečím, s vysokým požárním nebezpečím členění provozovaných činností dle §4 zákona o PO

6 Hodnotící kritéria výskyt látek:
oxidující extrémně hořlavé vysoce hořlavé hořlavé zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

7 Hodnotící kritéria oxidující = látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými, extrémně hořlavé = jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku, vysoce hořlavé = látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie, pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění, kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí, látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích, hořlavé = kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí.

8 Hodnotící kritéria hořlavé plyny = hoří na vzduchu nebo v kyslíku, např. acetylen, etylen, propylen, vodík, propan, zemní plyn (metan) hoření podporující plyny = plyn nebo plynná směs, které mohou všeobecně způsobit nebo podpořit hoření jiných látek za pomoci přísunu kyslíku účinněji než vzduch, např. kyslík, NO, chlór uhlovodíkové plyny = LPG, propan – butan hořlavý prach = prach, který může hořet plamenem nebo žhnout ve vzduchu a může tvořit se vzduchem za normální teploty a atmosférického tlaku výbušnou směs

9 Hodnotící kritéria nahodilé požární zatížení = reprezentuje hořlavé látky, které se za běžných podmínek vyskytují v požárním úseku, §19 vyhlášky č. 246/2001 Sb. příloha č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb. příloha A.1 ČSN

10 Hodnotící kritéria bytový dům = ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (definice vyhláška č. 501/2006 Sb.) stavby pro shromažďování většího počtu osob = stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m² (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny, tělocvičny, víceúčelové sály, apod.) – definice vyhláška č. 268/2009 Sb.

11 Hodnotící kritéria stavby pro obchod = stavba s prodejní plochou ( dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. i s plochou do 2000 m2) stavba ubytovacího zařízení = stavba nebo její část, kde je poskytování ubytování a služby s tím spojené, stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií (vyhláška č. 501/2006 Sb.): hotel – minimálně 10 pokojů pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených, motel – ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy, penzion – ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb, ostatní zařízení – ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy, skupiny chat nebo bungalovů vybavené pro přechodné ubytování.

12 Hodnotící kritéria osoby se sníženou schopností pohybu a orientace = osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let (vyhláška č. 398/2009 Sb.)

13 Hodnocení vyskytující se zdroje zapálení PTCH vyskytujících se látek
základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb, technologií. množství vyskytujících se nebezpečných látek nahodilé požární zatížení §17 vyhlášky 246/2001 Sb.

14 Zvýšené požární nebezpečí
oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé látky v celkové množství větším než: 1 000 kg v pevném stavu 250 l v kapalném stavu hořlavé nebo hoření podporující plyny – 100 l, zkapalněné uhlovodíkové plyny – náplň 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku hořlavý prach, páry hořlavých kapalin →nelze vyloučit, vznik výbušné atmosféry, hořlavý prach se usazuje ve vrstvě větší než 1 mm výrobní provozy, pn  15 kg.m-2, min. 3 zaměstnanci prostory, kde pn  120 kg.m-2

15 Zvýšené požární nebezpečí
otevřený oheň, horký povrch atd. v přítomnosti hořlavých látek budovy o 7 a více NP nebo výšce  22,5 m, kromě bytových domů shromažďování osob, stavby pro obchod, ubytovací zařízení, stavby pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace v PP pro služby nebo obchod s pn  15 kg/m2, ale kde se zároveň může vyskytovat sedm a více osob nejsou běžné podmínky pro zásah - §18 vyhl. 246/2001 Sb.

16 Složité podmínky pro zásah
dispozičně složité a nepřehledné objekty – silné zakouření a ztráta orientace (podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky atd.) vstup nebo činnost jednotky znamenal ohrožení hasičů nebezpečné látky a přípravky uvedené v zákoně č. 59/2006 Sb. chemická výroba z přílohy č.2 vyhl. č. 246/2001 Sb. objekty a zařízení administrativní, školské, zdravotnické provozy z přílohy č. 2 vyhlášky o 7. NP nebo 4.NP bez CHÚC ubytování pro osoby s omezenou schopností pohybu, ubytovací zař. o 7. NP nebo 4.NP bez CHÚC shromažďování osob a stavby pro obchod

17 Vysoké požární nebezpečí
výskyt nebezpečných látek a přípravků - oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství větší než 5000 tun výroba a plnění do zásobníků, cisteren anebo nádob hořlavých kapalin, plynů anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5000 tun a vyšší přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu extrémně hořlavých, vysoce hořlavých a hořlavých v potrubí o průměru 0,8 m a větší

18 Vysoké požární nebezpečí
činnosti v budovách o 15 a více nadzemních podlažích, nebo o výšce větší než 45 m činnosti v podzemních prostorách s pn  15 kg/m2 , ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

19 Bez požárního nebezpečí
činnosti, které nespadají do činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

20 NESPRÁVNÉ ZAČLENĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ V ROZSAHU, KTERÝ NEODPOVÍDÁ MÍŘE
POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU

21 Nesprávné začlenění znamená
PLNĚNÍ POVINNOSTÍ, KTERÉ NEODPOVÍDAJÍ DRUHU PROVOZOVANÉ ČINNOSTI možnost uložení pokuty možnost odvolání se proti uložení pokuty

22 KONTROLE SPRÁVNOSTI ZAČLENĚNÍ JE NUTNO VĚNOVAT M A X I M Á L N Í P O Z O R N O S T


Stáhnout ppt "ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ"

Podobné prezentace


Reklamy Google