Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST."— Transkript prezentace:

1 ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST

2 Zákon o požární ochraně  základní právní dokument PO ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů  úplné znění vyhlášeno č. 67/2001 Sb. a zákon č. 320/2002 Sb.

3 Zákon o požární ochraně Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.

4 Zákon o požární ochraně Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

5 Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí  bez zvýšeného požárního nebezpečí,  se zvýšeným požárním nebezpečím,  s vysokým požárním nebezpečím  členění provozovaných činností dle §4 zákona o PO

6 Hodnotící kritéria  výskyt látek:  oxidující  extrémně hořlavé  vysoce hořlavé  hořlavé  zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích

7 Hodnotící kritéria  oxidující = látky a přípravky, které vyvolávají vysoce exotermní reakci ve styku s jinými látkami, zejména hořlavými,  extrémně hořlavé = jsou kapalné látky a přípravky, které mají extrémně nízký bod vzplanutí a nízký bod varu, a nebo plynné látky a přípravky, které jsou hořlavé ve styku se vzduchem při pokojové teplotě a tlaku,  vysoce hořlavé =  látky a přípravky, které se mohou samovolně zahřívat a nakonec se vznítí ve styku se vzduchem při pokojové teplotě bez jakéhokoliv dodání energie,  pevné látky a přípravky, které se mohou snadno zapálit po krátkém styku se zdrojem zapálení a které pokračují v hoření nebo vyhořely po jeho odstranění,  kapalné látky a přípravky, které mají velmi nízký bod vzplanutí,  látky a přípravky, které ve styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce hořlavé plyny v nebezpečných množstvích,  hořlavé = kapalné látky nebo přípravky, které mají nízký bod vzplanutí.

8 Hodnotící kritéria  hořlavé plyny = hoří na vzduchu nebo v kyslíku, např. acetylen, etylen, propylen, vodík, propan, zemní plyn (metan)  hoření podporující plyny = plyn nebo plynná směs, které mohou všeobecně způsobit nebo podpořit hoření jiných látek za pomoci přísunu kyslíku účinněji než vzduch, např. kyslík, NO, chlór  uhlovodíkové plyny = LPG, propan – butan  hořlavý prach = prach, který může hořet plamenem nebo žhnout ve vzduchu a může tvořit se vzduchem za normální teploty a atmosférického tlaku výbušnou směs

9 Hodnotící kritéria  nahodilé požární zatížení = reprezentuje hořlavé látky, které se za běžných podmínek vyskytují v požárním úseku, §19 vyhlášky č. 246/2001 Sb.  příloha č. 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb.  příloha A.1 ČSN 73 0802

10 Hodnotící kritéria  bytový dům = ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena (definice vyhláška č. 501/2006 Sb.)  stavby pro shromažďování většího počtu osob = stavba s alespoň jedním prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m² (konferenční sály, divadla, kina, koncertní síně, taneční sály, sportovní haly, tribuny, tělocvičny, víceúčelové sály, apod.) – definice vyhláška č. 268/2009 Sb.

11 Hodnotící kritéria  stavby pro obchod = stavba s prodejní plochou ( dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. i s plochou do 2000 m 2 )  stavba ubytovacího zařízení = stavba nebo její část, kde je poskytování ubytování a služby s tím spojené, stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinou rekreaci; ubytovací zařízení se zařazují podle druhu do kategorií (vyhláška č. 501/2006 Sb.):  hotel – minimálně 10 pokojů pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených,  motel – ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených pro motoristy,  penzion – ubytovací zařízení s nejméně 5 pokoji pro hosty, s omezeným rozsahem společenských a doplňkových služeb,  ostatní zařízení – ubytovny, koleje, svobodárny, internáty, kempy, skupiny chat nebo bungalovů vybavené pro přechodné ubytování.

12 Hodnotící kritéria  osoby se sníženou schopností pohybu a orientace = osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let (vyhláška č. 398/2009 Sb.)

13 Hodnocení  vyskytující se zdroje zapálení  PTCH vyskytujících se látek  základní charakteristiky požární bezpečnosti staveb, technologií.  množství vyskytujících se nebezpečných látek  nahodilé požární zatížení  §17 vyhlášky 246/2001 Sb.

14 Zvýšené požární nebezpečí  oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé látky v celkové množství větším než:  1 000 kg v pevném stavu  250 l v kapalném stavu  hořlavé nebo hoření podporující plyny – 100 l, zkapalněné uhlovodíkové plyny – náplň 60 kg v jednom prostoru nebo požárním úseku  hořlavý prach, páry hořlavých kapalin →nelze vyloučit, vznik výbušné atmosféry, hořlavý prach se usazuje ve vrstvě větší než 1 mm  výrobní provozy, p n  15 kg.m -2, min. 3 zaměstnanci  prostory, kde p n  120 kg.m -2

15 Zvýšené požární nebezpečí  otevřený oheň, horký povrch atd. v přítomnosti hořlavých látek  budovy o 7 a více NP nebo výšce  22,5 m, kromě bytových domů  shromažďování osob, stavby pro obchod, ubytovací zařízení, stavby pro lidi se sníženou schopností pohybu a orientace  v PP pro služby nebo obchod s p n  15 kg/m 2, ale kde se zároveň může vyskytovat sedm a více osob  nejsou běžné podmínky pro zásah - §18 vyhl. 246/2001 Sb.

16 Složité podmínky pro zásah  dispozičně složité a nepřehledné objekty – silné zakouření a ztráta orientace (podzemní hromadné garáže, tunely nad 350 m délky atd.)  vstup nebo činnost jednotky znamenal ohrožení hasičů  nebezpečné látky a přípravky uvedené v zákoně č. 59/2006 Sb.  chemická výroba z přílohy č.2 vyhl. č. 246/2001 Sb.  objekty a zařízení administrativní, školské, zdravotnické provozy z přílohy č. 2 vyhlášky o 7. NP nebo 4.NP bez CHÚC  ubytování pro osoby s omezenou schopností pohybu, ubytovací zař. o 7. NP nebo 4.NP bez CHÚC  shromažďování osob a stavby pro obchod

17 Vysoké požární nebezpečí  výskyt nebezpečných látek a přípravků - oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé v celkovém množství větší než 5000 tun  výroba a plnění do zásobníků, cisteren anebo nádob hořlavých kapalin, plynů anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5000 tun a vyšší  přeprava nebezpečných látek a přípravků v kapalném nebo plynném stavu extrémně hořlavých, vysoce hořlavých a hořlavých v potrubí o průměru 0,8 m a větší

18 Vysoké požární nebezpečí  činnosti v budovách o 15 a více nadzemních podlažích, nebo o výšce větší než 45 m  činnosti v podzemních prostorách s p n  15 kg/m 2, ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob

19 Bez požárního nebezpečí  činnosti, které nespadají do činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

20 NESPRÁVNÉ ZAČLENĚNÍ PLNĚNÍ POVINNOSTÍ V ROZSAHU, KTERÝ NEODPOVÍDÁ MÍŘE POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ZDRAVÍ A ŽIVOTA OSOB, ZVÍŘAT A MAJETKU

21 Nesprávné začlenění znamená PLNĚNÍ POVINNOSTÍ, KTERÉ NEODPOVÍDAJÍ DRUHU PROVOZOVANÉ ČINNOSTI  možnost uložení pokuty možnost odvolání se proti uložení pokuty

22 KONTROLE SPRÁVNOSTI ZAČLENĚNÍ JE NUTNO VĚNOVAT M A X I M Á L N Í P O Z O R N O S T


Stáhnout ppt "ZÁKON O POŽÁRNÍ OCHRANĚ POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google