Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požární ochrana – PREVENCE plk. Ing. Jana Neškodná 950 230 210, 602 460 980

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požární ochrana – PREVENCE plk. Ing. Jana Neškodná 950 230 210, 602 460 980"— Transkript prezentace:

1 Požární ochrana – PREVENCE plk. Ing. Jana Neškodná 950 230 210, 602 460 980 jana.neskodna@jck.izscr.cz

2 Historický vývoj požární ochrany Oheň je jeden ze základních poznatků lidstva, jehož vývoj významně ovlivnil. Zajišťoval:  světlo, teplo a úpravu pokrmů  výroba nástrojů, keramiky, odlesňování půdy apod.  „Dobrý sluha, ale zlý pán“ - pro uchránění životů a majetku se již od počátku vytvářila bezpečnostní pravidla pro zacházení s ohněm.

3 Historický vývoj požární ochrany  „Požární řád“ z doby panování krále Přemysla Otakara II., podle něhož každý „kdo by v žhářství byl přistižen, ohněm by zahynul“.  První celostátně platné předpisy – „Patent císařovny Marie Terezie“. Odmítnutí pomoci při hašení ohně se trestalo pracemi v železech nebo vězením.  „Hasicí řád“ vydaný roku 1785 císařem Josefem II. zahrnoval požární ochranu od prevence až po odstranění škod.

4 Historický vývoj požární ochrany  První profesionální sbor - 23. března 1853 v Praze, kdy se magistrát rozhodl vzít do své péče úklid pražských ulic. Dne 16. srpna téhož roku přijal svých 30 nových zaměstnanců, jako metařů – hasičů  První dobrovolný hasičský sbor - Velvary na Kladensku v roce 1864  První protipožární předpisy vztahující se k území zdejšího okresu pocházejí z rožmberské instrukce z roku 1560.

5 Požární ochrana dnes  Ministerstvo vnitra - GŘ  HZS krajů – 14 - jsou samostatnými organizačními složkami státu (mají vlastní právní subjektivitu) + ZÚ HZS ČR Hlučín  Územní odbory  Požární stanice

6 HZS kraje  Ředitel HZS kraje  Úsek prevence a CNP - náměstek  Úsek IZS a OŘ - náměstek  Úsek ekonomický - náměstek  Kancelář ředitele HZS kraje – ředitel kanceláře

7 Úsek prevence a CNP  Odbor prevence  Oddělení stavební  Oddělení kontrolní činnosti a ZPP  Odbor OO a KŘ  Oddělení OaP Ob.  Oddělení KŘ

8 Právní předpisy požární ochrany  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

9 Zákon o požární ochraně (1) Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany. (2) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.

10 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, …  ukládá povinností ministerstvům a jiným správním úřadům, právnickým osobám a fyzickým osobám  vyjadřuje působností a postavení orgánů státní správy i samosprávy a postavení a povinností jednotek požární ochrany  vytváří podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech

11 Zákon č. 133/1985 Sb., o PO  Oblast prevence  povinnosti fyzických osob  povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob  povinnosti vlastníkům zdrojů vody  povinnosti správním orgánům v samostatné a přenesené působnosti  Oblast represe – definice a úkoly jednotek požární ochrany  Postihy

12 Výkon státního požárního dozoru a) kontrolou dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, b) posuzováním územně plánovací dokumentace, podkladů pro vydání územního rozhodnutí, projektové dokumentace stavby ke stavebnímu řízení, dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením a posuzováním dokumentace k řízení o změně v užívání stavby, k nařízení nezbytných úprav, k nařízení zabezpečovacích prací, k řízení o zjednání nápravy a k povolení výjimky3d) v rozsahu požárně bezpečnostního řešení podle zvláštních právních předpisů,3e) c) ověřováním, zda byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů a dokumentace podle písmene b), včetně podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek, d) posuzováním výrobků, které nejsou výrobky stanovenými podle zvláštních právních předpisů,1i) z hlediska jejich požární bezpečnosti a posuzováním funkčnosti systémů vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení (§ 6a), e) schvalováním posouzení požárního nebezpečí činností s vysokým požárním nebezpečím, f) zjišťováním příčin vzniku požárů, g) kontrolou připravenosti a akceschopnosti jednotek požární ochrany [§ 65 odst. 1 písm. b) až d)], h) ukládáním opatření k odstranění zjištěných nedostatků a kontrolou plnění těchto opatření.

13 Povinnosti FO, PO a PFO  Povinnosti fyzických osob  Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob  obecně  dle míry požárního nebezpečí jím provozovanými činnostmi - 3 kategorie  činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím  činnosti s vysokým požárním nebezpečím  činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí Podrobnosti řeší prováděcí vyhláška č. 246/2001 Sb., stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).

14 Za provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím  a) při nichž se vyskytují oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé látky a přípravky v celkovém množství převyšujícím 1 000 kg v pevném stavu nebo 250 litrů v kapalném stavu  b) při nichž se vyskytují hořlavé plyny v zásobnících převyšujícím 100 litrů  c) u kterých se vyskytuje hořlavý prach, nelze vyloučit vznik výbušné koncentrace nebo se hořlavý prach usazuje v souvislé vrstvě nejméně 1 mm  d) ve výrobních provozech s nejméně třemi zaměstnanci nahodilé požární zatížení 15 kg/m2 a vyšší  e) v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m2 a vyšší  f) při nichž se používá otevřený oheň nebo jiné zdroje zapálení v bezprostřední přítomnosti hořlavých látek  g) v budovách o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m,  h) ve stavbách pro shromažďování většího počtu osob  i) v podzemních prostorách určených pro poskytování služeb nebo obchod, 15 kg/m2 a vyšším, současně sedm a více osob,  j) u kterých nejsou běžné podmínky pro zásah

15 Za provozované činnosti s vysokým požárním nebezpečím  a) při nichž se vyskytují oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, v celkovém množství větším než 5 000 tun  b) při nichž se vyrábějí nebo plní do zásobníků, hořlavé kapaliny nebo hořlavé plyny anebo hoření podporující plyny s roční produkcí 5 000 tun a vyšší  c) v provozech, ve kterých se zabezpečuje přeprava extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé látky v potrubí o vnitřním průměru 0,8 m a větším  d) v budovách o 15 a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 45 m  e) v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m2 a vyšším, více než 200 osob.

16 Samostatná působnost obce – úkoly v požární ochraně a) zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu3a) ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu, b) udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, c) zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, d) zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany, e) zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle § 18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce, f) poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, který se ve své pracovní době3b) nebo v době, ze které mu plyne příjem z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při požáru nebo jiných záchranných prací při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech nebo nařízeného cvičení anebo nařízené odborné přípravy, g) zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce preventivní zdravotní prohlídky,

17 Samostatná působnost obce – úkoly v požární ochraně h) zabezpečuje výstavbu a údržbu objektů požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, zejména pro potřeby svého územního obvodu, i) zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany, j) zřizuje ohlašovnu požárů a další místa, odkud lze hlásit požár, k) zabezpečuje zdroje vody pro hašení požárů a jejich trvalou použitelnost a stanoví další zdroje vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, l) umožňuje dislokaci jednotek hasičského záchranného sboru v katastrálním území obce podle nařízení kraje a přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, m) spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany; za tím účelem mohou obce soustřeďovat finanční prostředky, n) organizuje preventivně výchovnou činnost, o) obecně závaznou vyhláškou 1. vydává požární řád obce, 2. stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob.

18 Obce a obecní úřady  Obecní úřad na úseku PO v rámci přenesené působnosti obce  účast velitelů a strojníků jednotky SDH obce na odborné přípravě  zajišťování úkolů PO při ohrožení státu a válečném stavu  Vybrané obecní úřady a) zabezpečují podle požárního poplachového plánu kraje hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech mimo svůj územní obvod, b) zabezpečují akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce k zásahům mimo svůj územní obvod, c) na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu.3c)  Obec plní povinnosti uložené zákonem o požární ochraně obdobně i jako právnická osoba.

19 Další prováděcí předpisy  Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2001 Sb. - rozpracovává v podrobnostech povinnost krajů a obcí vést stanovenou dokumentaci požární ochrany.  Nařízení kraje  Poplachový plán kraje  Podmínky k zabezpečení  plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany  zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určuje  požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru  požární ochrany v budovách zvláštního významu  požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

20 Dokumentaci požární ochrany obce tvoří a) dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany, b) řád ohlašovny požárů, c) dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti, d) požární řád obce, e) dokumentace k zabezpečení 1. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, 2. úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu, f) plán výkonu služby členů jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí (§ 20 odst. 2), a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště.

21 Požární řád obce (1) Požární řád obce upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci a obsahuje a) vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, b) podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci, c) způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, d) kategorii jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení, e) přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti, f) stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, g) seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár, jejich označení, přičemž ohlašovny požárů jsou označeny tabulkou "Ohlašovna požárů" a další místa pro hlášení požárů tabulkou "Zde hlaste požár" nebo symbolem telefonního čísla 150, h) způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. (2) Součástí požárního řádu obce je seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany z požárního poplachového plánu kraje.

22 Další prováděcí předpisy  Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách  Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb  Vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří  Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv  Vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů  Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky

23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Požární ochrana – PREVENCE plk. Ing. Jana Neškodná 950 230 210, 602 460 980"

Podobné prezentace


Reklamy Google