Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence 1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence 1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární."— Transkript prezentace:

1 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence 1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany únor - březen 2007

2 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence2 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH), který je součástí občanského sdružení, působícího na úseku požární ochrany. V Plzeňském kraji jde výhradně o občanské sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ (SH ČMS). Jde o dobrovolnou zájmovou organizaci občanů, která má svoje stanovy a řídí se jimi. Principy činnosti SH ČMS jsou dány zákonem o občanských sdruženích. Naproti tomu jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je „výkonnou“ jednotkou, kterou zřizuje obec podle zákona o PO a za účelem uvedeným v zákoně o PO. Členové JSDHO jsou zpravidla i členy SDH, ale nemusí tomu tak být ve všech případech, tj. členství v SDH nezakládá automaticky nárok na členství v JSDHO. Naproti tomu jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je „výkonnou“ jednotkou, kterou zřizuje obec podle zákona o PO a za účelem uvedeným v zákoně o PO. Členové JSDHO jsou zpravidla i členy SDH, ale nemusí tomu tak být ve všech případech, tj. členství v SDH nezakládá automaticky nárok na členství v JSDHO.

3 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence3 Právní základ Základní povinnosti obce (samostatná působnost) Základní povinnosti obce (samostatná působnost) a obecního úřadu (přenesená působnost): a obecního úřadu (přenesená působnost):  § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o PO), Podrobnosti v ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména: Podrobnosti v ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména:  vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (vyhláška o požární prevenci),  vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. (vyhláška o požárních jednotkách),  Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV č. 498/2002 Sb., (NV 172),  v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (zákon o IZS), ve znění pozdějších předpisů a  v dalších souvisejících právních předpisech.

4 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence4 Povinnosti obcí a obecních úřadů § 29 zákona o PO: Obec v samostatné působnosti:  zřizuje a spravuje JSDHO,  udržuje akceschopnost JSDHO,  zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO,  materiální a finanční potřeby JSDHO a potřeby PO v obci,  péče o členy JSDHO  náhrada ušlého výdělku členu JSDHO (refundace mzdy),  preventivní zdravotní prohlídky pro členy JSDHO,

5 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence5 Povinnosti obcí a obecních úřadů  výstavba a údržba objektů požární ochrany  dokumentace požární ochrany,  ohlašovny požárů a další místa odkud lze hlásit požár,  zdroje vody a jejich trvalá použitelnost,  umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce  spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů požární ochrany  organizuje preventivně výchovnou činnost,  obecně závaznou vyhláškou: –vydává požární řád obce, –stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se účastní větší počet osob

6 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence6 Povinnosti obcí a obecních úřadů § 29 zákona o PO: Obec v přenesené působnosti na úseku PO:  zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky SDHO na jejich odborné přípravě,  zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Vybrané obecní úřady v přenesené působnosti:  zabezpečují likvidaci MU mimo svůj územní obvod  akceschopnost jednotky SDHO k zásahům mimo svůj územní obvod  na základě plošného pokrytí zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu (1+3).

7 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence7 Povinnosti obcí a obecních úřadů Obec plní obdobně povinnosti na úseku požární ochrany uložené zákonem o PO právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, Obec plní obdobně povinnosti na úseku požární ochrany uložené zákonem o PO právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, Za tím účelem se obcím doporučuje zřídit funkci technika požární ochrany

8 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence8 Dokumentace PO obce o JSDHO Dokumentaci požární ochrany obce tvoří: Dokumentaci požární ochrany obce tvoří:  dokumentace o zřízení jednotky SDHO nebo společné jednotky požární ochrany: - zřizovací listina, - příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka požární ochrany, požární ochrany, - stejnopis jmenovacího dekretu velitele, - seznam členů jednotky - doklad o jejich zdravotní způsobilosti

9 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence9 Dokumentace PO obce  řád ohlašovny požárů, který upravuje - způsob přijímání hlášení o požáru - oznámení požáru na operační a informační středisko informační středisko - vyhlášení požárního poplachu v obci

10 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence10 Dokumentace PO obce  Součástí (přílohou) řádu ohlašovny požárů je: - seznam sil a prostředků - seznam důležitých telefonních čísel, Řád ohlašovny požárů se pravidelně kontroluje, aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem. Je uložen na ohlašovně požárů, (v kopii na obci) a je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů.

11 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence11 Dokumentace PO obce  dokumentace k zajištění preventivně výchovné činnosti (PVČ) v obci obsahuje: - rozpracování PVČ pro místní podmínky, - plán PVČ na období kalendářního roku - vyhodnocení preventivně výchovných akcí za uplynulý rok. akcí za uplynulý rok.

12 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence12 Dokumentace PO obce  Požární řád obce - vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, - podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s ohledem na místní situaci, - způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, - kategorii jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení, - přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti,

13 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence13 Dokumentace PO obce  Požární řád obce - - stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, - seznam ohlašoven požárů v obci a ve všech jejích částech a dalších míst, odkud lze hlásit požár, jejich označení - způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. - seznam sil a prostředků jednotek POz poplachového plánu pro obec

14 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence14 Dokumentace PO obce  dokumentace k zabezpečení: - požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, - úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tato dokumentace obsahuje: * seznamy osob určených do jednotky SDH obce a v případě, že obec jednotku nemá, seznam osob určených do požární hlídky, * seznamy osob určených do jednotky SDH obce a v případě, že obec jednotku nemá, seznam osob určených do požární hlídky, * plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného stavu.  plán výkonu služby členů jednotek SDH vybraných obcí a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště. mimo pracoviště.

15 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence15 Dokumentace PO obce  Součástí dokumentace požární ochrany obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovaná a vedená podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií).  Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a obce a kontrolním orgánům.  Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany obce, případně vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně (se záznamem o kontrole dokumentace).

16 HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence16 Podrobnosti k naplňování povinností obcí a obecních úřadů na úseku požární ochrany budou uvedeny v písemném materiálu pro obce. Děkuji za pozornost Odbor prevence HZS Plzeňského kraje


Stáhnout ppt "HZS Plzeňského kraje, Odbor prevence 1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární."

Podobné prezentace


Reklamy Google