Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požární ochrana v obcích

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požární ochrana v obcích"— Transkript prezentace:

1 Požární ochrana v obcích
Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

2 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH), který je součástí občanského sdružení, působícího na úseku požární ochrany. V Plzeňském kraji jde výhradně o občanské sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ (SH ČMS). Jde o dobrovolnou zájmovou organizaci občanů, která má svoje stanovy a řídí se jimi. Principy činnosti SH ČMS jsou dány zákonem o občanských sdruženích a Stanovami SH ČMS. Naproti tomu jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je „výkonnou“ jednotkou, kterou zřizuje obec podle zákona o PO a za účelem uvedeným v zákoně o PO. Členové JSDHO jsou zpravidla i členy SDH, ale nemusí tomu tak být ve všech případech, tj. členství v SDH nezakládá automaticky nárok na členství v JSDHO. SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

3 a obecního úřadu (přenesená působnost):
Právní základ Základní povinnosti obce (samostatná působnost) a obecního úřadu (přenesená působnost): § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o PO) , Podrobnosti v ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména: vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (vyhláška o požární prevenci), vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. (vyhláška o požárních jednotkách) , Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV č. 498/2002 Sb., (NV 172), v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (zákon o IZS), ve znění pozdějších předpisů a v dalších souvisejících právních předpisech. SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

4 Povinnosti obcí a obecních úřadů
§ 29 zákona o PO: Obec v samostatné působnosti: zřizuje a spravuje JSDHO, udržuje akceschopnost JSDHO, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, materiální a finanční potřeby JSDHO a potřeby PO v obci, péče o členy JSDHO náhrada ušlého výdělku členu JSDHO (refundace mzdy), preventivní zdravotní prohlídky pro členy JSDHO, SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

5 Povinnosti obcí a obecních úřadů
výstavba a údržba objektů požární ochrany dokumentace požární ochrany, ohlašovny požárů a další místa odkud lze hlásit požár, zdroje vody a jejich trvalá použitelnost, umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost, obecně závaznou vyhláškou: vydává požární řád obce, stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se účastní větší počet osob SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

6 Povinnosti obcí a obecních úřadů
§ 29 zákona o PO: Obec v přenesené působnosti na úseku PO: zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky SDHO na jejich odborné přípravě, zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Vybrané obecní úřady v přenesené působnosti: zabezpečují likvidaci MU mimo svůj územní obvod akceschopnost jednotky SDHO k zásahům mimo svůj územní obvod na základě plošného pokrytí zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu (1+3). SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

7 Povinnosti obcí a obecních úřadů
Obec plní obdobně povinnosti na úseku požární ochrany uložené zákonem o PO právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, Za tím účelem se obcím doporučuje zřídit funkci technika požární ochrany (§ 11 zákona o PO) nebo tuto činnost zajišťovat preventistou SDH (dohodnout možnou fin. odměnu apod.) SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

8 Dokumentace PO obce o JSDHO
Dokumentaci požární ochrany obce tvoří: dokumentace o zřízení jednotky SDHO nebo společné jednotky požární ochrany: - zřizovací listina, - příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka požární ochrany, - stejnopis jmenovacího dekretu velitele, - seznam členů jednotky - doklad o jejich zdravotní způsobilosti SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

9 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
Dokumentace PO obce řád ohlašovny požárů, který upravuje - způsob přijímání hlášení o požáru - oznámení požáru na operační a informační středisko - vyhlášení požárního poplachu v obci SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

10 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
Dokumentace PO obce Součástí (přílohou) řádu ohlašovny požárů je: - seznam sil a prostředků - seznam důležitých telefonních čísel, Řád ohlašovny požárů se pravidelně kontroluje, aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem. Je uložen na ohlašovně požárů, (v kopii na obci) a je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů. SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

11 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
Dokumentace PO obce dokumentace k zajištění preventivně výchovné činnosti (PVČ) v obci obsahuje: - rozpracování PVČ pro místní podmínky, - plán PVČ na období kalendářního roku - vyhodnocení preventivně výchovných akcí za uplynulý rok. SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

12 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
Dokumentace PO obce Požární řád obce - vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, - podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s ohledem na místní situaci, - způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, - kategorii jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení, - přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti (pravidelná kontrola provozuschopnosti 1x za rok + záznam o kontrrole, uložit na obci – mohou provádět členové JSDHO nebo preventista SDH) SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

13 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
Dokumentace PO obce Požární řád obce stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, seznam ohlašoven požárů v obci a ve všech jejích částech a dalších míst, odkud lze hlásit požár, jejich označení - způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. - seznam sil a prostředků jednotek PO z poplachového plánu pro obec SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

14 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
Dokumentace PO obce dokumentace k zabezpečení: - požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, - úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tato dokumentace obsahuje: * seznamy osob určených do jednotky SDH obce a v případě, že obec jednotku nemá, seznam osob určených do požární hlídky, * plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného stavu. plán výkonu služby členů jednotek SDH vybraných obcí a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště. SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

15 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
Dokumentace PO obce Součástí dokumentace požární ochrany obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovaná a vedená podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií). Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a obce a kontrolním orgánům. Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany obce, případně vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně (se záznamem o kontrole dokumentace). SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence

16 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence
Podrobnosti k naplňování povinností obcí a obecních úřadů na úseku požární ochrany budou uvedeny v písemném materiálu pro obce. Děkuji za pozornost SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence


Stáhnout ppt "Požární ochrana v obcích"

Podobné prezentace


Reklamy Google