Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence 1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence 1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární."— Transkript prezentace:

1 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence 1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární ochrany 2011

2 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence2 JSDHO x SDH V obci zpravidla působí sbor dobrovolných hasičů (SDH), který je součástí občanského sdružení, působícího na úseku požární ochrany. V Plzeňském kraji jde výhradně o občanské sdružení „Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ (SH ČMS). Jde o dobrovolnou zájmovou organizaci občanů, která má svoje stanovy a řídí se jimi. Principy činnosti SH ČMS jsou dány zákonem o občanských sdruženích a Stanovami SH ČMS. Naproti tomu jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je „výkonnou“ jednotkou, kterou zřizuje obec podle zákona o PO a za účelem uvedeným v zákoně o PO. Členové JSDHO jsou zpravidla i členy SDH, ale nemusí tomu tak být ve všech případech, tj. členství v SDH nezakládá automaticky nárok na členství v JSDHO. Naproti tomu jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je „výkonnou“ jednotkou, kterou zřizuje obec podle zákona o PO a za účelem uvedeným v zákoně o PO. Členové JSDHO jsou zpravidla i členy SDH, ale nemusí tomu tak být ve všech případech, tj. členství v SDH nezakládá automaticky nárok na členství v JSDHO.

3 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence3 Právní základ Základní povinnosti obce (samostatná působnost) Základní povinnosti obce (samostatná působnost) a obecního úřadu (přenesená působnost): a obecního úřadu (přenesená působnost): § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o PO), § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákon o PO), Podrobnosti v ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména: Podrobnosti v ustanoveních prováděcích právních předpisů, zejména: vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (vyhláška o požární prevenci), vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci (vyhláška o požární prevenci), vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. (vyhláška o požárních jednotkách), vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. (vyhláška o požárních jednotkách), Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV č. 498/2002 Sb., (NV 172), Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV č. 498/2002 Sb., (NV 172), v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (zákon o IZS), ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému (zákon o IZS), ve znění pozdějších předpisů a v dalších souvisejících právních předpisech. v dalších souvisejících právních předpisech.

4 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence4 Povinnosti obcí a obecních úřadů § 29 zákona o PO: Obec v samostatné působnosti: zřizuje a spravuje JSDHO, zřizuje a spravuje JSDHO, udržuje akceschopnost JSDHO, udržuje akceschopnost JSDHO, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, zabezpečuje odbornou přípravu členů JSDHO, materiální a finanční potřeby JSDHO a potřeby PO v obci, materiální a finanční potřeby JSDHO a potřeby PO v obci, péče o členy JSDHO péče o členy JSDHO náhrada ušlého výdělku členu JSDHO (refundace mzdy), náhrada ušlého výdělku členu JSDHO (refundace mzdy), preventivní zdravotní prohlídky pro členy JSDHO, preventivní zdravotní prohlídky pro členy JSDHO,

5 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence5 Povinnosti obcí a obecních úřadů výstavba a údržba objektů požární ochrany výstavba a údržba objektů požární ochrany dokumentace požární ochrany, dokumentace požární ochrany, ohlašovny požárů a další místa odkud lze hlásit požár, ohlašovny požárů a další místa odkud lze hlásit požár, zdroje vody a jejich trvalá použitelnost, zdroje vody a jejich trvalá použitelnost, umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce umožňuje dislokaci jednotek HZS v katastrálním území obce spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů požární ochrany spolupracuje se sousedními obcemi při plnění úkolů požární ochrany organizuje preventivně výchovnou činnost, organizuje preventivně výchovnou činnost, obecně závaznou vyhláškou: obecně závaznou vyhláškou: –vydává požární řád obce, –stanoví podmínky k zabezpečení PO při akcích, kterých se účastní větší počet osob

6 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence6 Povinnosti obcí a obecních úřadů § 29 zákona o PO: Obec v přenesené působnosti na úseku PO: zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky SDHO na jejich odborné přípravě, zajišťuje účast velitelů a strojníků jednotky SDHO na jejich odborné přípravě, zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu zajišťuje úkoly požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Vybrané obecní úřady v přenesené působnosti: zabezpečují likvidaci MU mimo svůj územní obvod zabezpečují likvidaci MU mimo svůj územní obvod akceschopnost jednotky SDHO k zásahům mimo svůj územní obvod akceschopnost jednotky SDHO k zásahům mimo svůj územní obvod na základě plošného pokrytí zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu (1+3). na základě plošného pokrytí zabezpečují nepřetržitou pracovní pohotovost mimo pracoviště v počtu nejméně jednoho požárního družstva o sníženém početním stavu (1+3).

7 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence7 Povinnosti obcí a obecních úřadů Obec plní obdobně povinnosti na úseku požární ochrany uložené zákonem o PO právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, Obec plní obdobně povinnosti na úseku požární ochrany uložené zákonem o PO právnickým a podnikajícím fyzickým osobám, Za tím účelem se obcím doporučuje zřídit funkci technika požární (§ 11 zákona o PO) Za tím účelem se obcím doporučuje zřídit funkci technika požární ochrany (§ 11 zákona o PO) nebo tuto činnost zajišťovat preventistou SDH (dohodnout možnou fin. odměnu apod.)

8 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence8 Dokumentace PO obce o JSDHO Dokumentaci požární ochrany obce tvoří: Dokumentaci požární ochrany obce tvoří: dokumentace o zřízení jednotky SDHO nebo společné jednotky požární ochrany: dokumentace o zřízení jednotky SDHO nebo společné jednotky požární ochrany: - zřizovací listina, - příslušná smlouva, pokud se zřizuje společná jednotka požární ochrany, požární ochrany, - stejnopis jmenovacího dekretu velitele, - seznam členů jednotky - doklad o jejich zdravotní způsobilosti

9 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence9 Dokumentace PO obce řád ohlašovny požárů, který upravuje řád ohlašovny požárů, který upravuje - způsob přijímání hlášení o požáru - oznámení požáru na operační a informační středisko informační středisko - vyhlášení požárního poplachu v obci

10 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence10 Dokumentace PO obce Součástí (přílohou) řádu ohlašovny požárů je: Součástí (přílohou) řádu ohlašovny požárů je: - seznam sil a prostředků - seznam důležitých telefonních čísel, Řád ohlašovny požárů se pravidelně kontroluje, aktualizuje a udržuje v souladu se skutečným stavem. Je uložen na ohlašovně požárů, (v kopii na obci) a je součástí školení obsluhy ohlašovny požárů.

11 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence11 Dokumentace PO obce dokumentace k zajištění preventivně výchovné činnosti (PVČ) v obci obsahuje: dokumentace k zajištění preventivně výchovné činnosti (PVČ) v obci obsahuje: - rozpracování PVČ pro místní podmínky, - plán PVČ na období kalendářního roku - vyhodnocení preventivně výchovných akcí za uplynulý rok. akcí za uplynulý rok.

12 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence12 Dokumentace PO obce Požární řád obce Požární řád obce - vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci, - podmínky požární bezpečnosti při činnostech v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru s ohledem na místní situaci, - způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci, - kategorii jednotky SDH obce, její početní stav a vybavení, - přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti (pravidelná kontrola provozuschopnosti 1x za rok + záznam o kontrrole, uložit na obci – mohou provádět členové JSDHO nebo preventista SDH)

13 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence13 Dokumentace PO obce Požární řád obce Požární řád obce - - stanovení dalších zdrojů vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé použitelnosti, - seznam ohlašoven požárů v obci a ve všech jejích částech a dalších míst, odkud lze hlásit požár, jejich označení - způsob vyhlášení požárního poplachu v obci. - seznam sil a prostředků jednotek POz poplachového plánu pro obec

14 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence14 Dokumentace PO obce dokumentace k zabezpečení: dokumentace k zabezpečení: - požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob, - úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu. Tato dokumentace obsahuje: * seznamy osob určených do jednotky SDH obce a v případě, že obec jednotku nemá, seznam osob určených do požární hlídky, * seznamy osob určených do jednotky SDH obce a v případě, že obec jednotku nemá, seznam osob určených do požární hlídky, * plán požárních preventivních opatření na úseku požární ochrany v období stavu ohrožení státu a válečného stavu. plán výkonu služby členů jednotek SDH vybraných obcí a to včetně jejich pohotovosti plán výkonu služby členů jednotek SDH vybraných obcí a to včetně jejich pohotovosti mimo pracoviště. mimo pracoviště.

15 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence15 Dokumentace PO obce Součástí dokumentace požární ochrany obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovaná a vedená podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií). Součástí dokumentace požární ochrany obcí je také další dokumentace obsahující podmínky požární bezpečnosti zpracovaná a vedená podle zvláštních předpisů (např. zákon č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií). Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a obce a kontrolním orgánům. Dokumentace se ukládá takovým způsobem, aby byla k dispozici zejména orgánům krajů a obce a kontrolním orgánům. Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany obce, případně vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně (se záznamem o kontrole dokumentace). Ověření aktuálnosti dokumentace požární ochrany obce, případně vyhodnocení její účinnosti provádí ten, kdo dokumentaci vydal, a to jedenkrát ročně (se záznamem o kontrole dokumentace).

16 SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence16 Podrobnosti k naplňování povinností obcí a obecních úřadů na úseku požární ochrany budou uvedeny v písemném materiálu pro obce. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "SH ČMS, Ústřední odborná rada prevence 1 Požární ochrana v obcích Základní informace pro starosty obcí o povinnostech na úseku zajišťování úkolů požární."

Podobné prezentace


Reklamy Google