Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného."— Transkript prezentace:

1

2 OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Požární ochrana budov presented by Zdeněk Hošek © 2008

3 Směrnice Rady 89/106/EHS «CPD - Construction Products Directive» (zákon č. 183/2006 Sb. - § 156 odst. 1)  Mechanická odolnost a stabilita  Požárn í bezpečnost Hygiena, ochrana zdrav í a ŽP Hygiena, ochrana zdrav í a ŽP  Ochrana proti hluku Bezpečnost při už í ván í Bezpečnost při už í ván í  Úspora energie a ochrana tepla Požadavky na stavby

4 Požární bezpečnost Stavby musí být navrženy, provedeny, užívány a udržovány tak, aby  po stanovenou dobu zůstala zachována únosnost a stabilita nosných konstrukcí  bránily vzniku a šíření požáru a kouře mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby  bránily šíření požáru mimo stavbu  umožnily osobám bezpečně opustit budovu  byla zajištěna bezpečnost zasahujících JPO

5 Právní úprava Požární bezpečnost zákon č. 22/1997 Sb. Uvedení na trh zákon č. 183/2006 Sb. Zabudování do stavby obecné požadavky zákon č. 133/1985 Sb. Zabudování do stavby zvláštní požadavky

6 Navrhování PBS Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon č. 133/1985 Sb. vyhláška č. 137/1998 Sb. vyhláška č. 26/1998 Sb. hl. m. Prahy vyhláška č. 246/2001 Sb. vyhláška č. 23/2008 Sb. ČSN & normativní dokumenty podle ČSN EN 45020

7 Normativní požadavky normy projektové + Eurokódy upravují navrhování - projektové řešení staveb normy předmětové stanoví technické podmínky konkrétních zařízení normy předmětové stanoví technické podmínky konkrétních zařízení normy zkušební stanoví postupy pro ověřování vlastností výrobků normy zkušební stanoví postupy pro ověřování vlastností výrobků normy klasifikační stanoví způsob klasifikace podle výsledků zkoušek normy hodnotové obsahují hodnoty pro opakované použití bez zkoušek

8 Projektové normy PBS Základní projektové normy PBS ČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objektyČSN 73 0802 PBS - Nevýrobní objekty ČSN 73 0804 PBS - Výrobní objektyČSN 73 0804 PBS - Výrobní objekty ČSN 73 0810 PBS - Společné požadavkyČSN 73 0810 PBS - Společné požadavky ČSN 73 0834 PBS - Změny stavebČSN 73 0834 PBS - Změny staveb Dílčí projektové normy PBS ČSN 73 0831 PBS - Shromažďovací prostoryČSN 73 0831 PBS - Shromažďovací prostory ČSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytováníČSN 73 0833 PBS - Budovy pro bydlení a ubytování ČSN 73 0835 PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče …ČSN 73 0835 PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče …

9 Obvodové pláště ČSN 73 0804 PBS – Výrobní objekty ČSN 73 0810 PBS – Společné požadavky ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty

10 aktivní PBS pasivní PBS Flashover Volný rozvoj požáru Teplotní normová křivka ISO 834 Křivka vnějšího požáru

11 Požární scénáře

12 stanovení odstupové vzdálenosti stanovení odstupové vzdálenosti vymezení požárně nebezpečného prostoru (18,5 kW.m 2 ^ 0,36×h) vymezení požárně nebezpečného prostoru (18,5 kW.m 2 ^ 0,36×h) dodržení ochranných a bezpečnostních pásem dodržení ochranných a bezpečnostních pásem rozdělení stavby na požární úseky rozdělení stavby na požární úseky v závislosti na pravděpodobné intenzitě případného požáru – požárním riziku v závislosti na pravděpodobné intenzitě případného požáru – požárním riziku návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů v závislosti na SPB PÚ v závislosti na SPB PÚ Navrhování staveb

13 Požární ochrana budov Zabezpečení budov a technologických zařízení proti účinkům možného požáru zahrnuje: PASIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ - požárně dělicími popř. nosnými konstrukcemi, které člení objekty do PÚ a CHÚC AKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ AKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ - požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními, vytvářejícími předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinnému zásahu JPO a snížení rozsahu škod

14 Požární ochrana budov Teplota [°C] Celkové vzplanutí Pasivní požární ochrana Požární odolnost nosných konstrukcí Teplota v požárním úseku Teplota Teplota v požárním úseku Dělení na požární úseky při plně rozvinutém požáru v případě selhání aktivních protipožárních opatření Teplo a kouřKouř pro nerozvinutý požár při užití aktivních protipožárních opatření Čas [min] Bezpečné únikové a zásahové cesty Volba a úprava stavebních materiálů a jejich povrchů Aktivní požární ochrana Elektrická požární signalizace, detektory Zařízení dálkového přenosu Stabilní hasicí zařízení Zařízení pro odvod kouře a tepla Požárně bezpečnostní zařízení a opatření Dispoziční řešení a požárně dělicí konstrukce Odolnost požárně ochranných konstrukcí

15 Požární odolnost Určení požární odolnosti: Zkouškou požární odolnosti Výpočtem + zkouškou (rozšířená aplikace) Tabulkovou hodnotou (viz ČSN 73 0821

16 Požární odolnost

17 Požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů Požární odolnost 1530456090120180 Doby požární odolnosti konstrukcí jsou stanoveny následující stupnicí v min.: a doplněny identifikačními písmeny mezních stavů požární odolnosti podle ČSN 73 0810 (např. R 15, RE 15, REI 15, REW 15 …)

18 Rnosnost a stabilita(t) Ecelistvost(t) Itepelná izolace(t) Wradiace(t) Mmechanická odolnost Csamozavírací zařízení Sprůnik kouře Požární odolnost

19 R PP index PP pro parametrický požár (např. R PP 60) (i  o) vhodnost použití (i  o), (i  o) v e, h o vhodnost použití prvku ve stavbě (a  b) poloha při zkoušce (a  b), (a  b) Požární odolnost

20 Nosné konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí mít požární odolnost alespoň: Požární odolnost 30 minut  3 a více NP (*) 30 minut  3 a více NP (*) 60 minut  9 až 12 NP 60 minut  9 až 12 NP 90 minut  13 až 20 NP 90 minut  13 až 20 NP 120 minut  více než 20 NP 120 minut  více než 20 NP * NK a PDK nestanoví-li ČSN vyšší požární odolnost - od 1. 7. 2008

21 Střešní pláště musí být klasifikovány z hlediska vnějšího působení požáru podle ČSN EN 13501-5 alespoň: Požární odolnost B ROOF (t3)  v požárně nebezpečném prostoru nebo v uzavřené ploše B ROOF (t1)  mimo požárně nebezpečný prostor nebo v uzavřené ploše (může tvořit souvislou plochu S > 1.500 m 2 )

22 Obvodové stěny Požární odolnost vystavené požáru z vnitřní strany: vystavené požáru z vnitřní strany: zajišťující stabilitu objektu - REW (t) nezajišťující stabilitu objektu - EW (t) vystavené požáru z vnější strany: vystavené požáru z vnější strany: zajišťující stabilitu objektu - REI (t) nezajišťující stabilitu objektu - EI (t)

23 EN 13501-1 Třída reakce na oheň A1 A2 B C D E F Reakce na oheň

24 „NEHOŘLAVÉ HMOTY“ (dle ČSN 73 08xx) výrobky třídy reakce na oheň A1 a výrobky třídy reakce na oheň A2 pokud je výrobek třídy A2 celistvý a homogenní  m ≤ 5 % organických látek (viz ČSN EN 13820) „HOŘLAVÉ HMOTY“ (dle ČSN 73 08xx)  výrobky ostatních tříd reakce na oheň Reakce na oheň

25 Druhy konstrukcí Konstrukce druhu Výrobky tř. reakce na oheň DP1 A1 + A2 - celistvé a homogenní (s obsahem max. 5% org. látek) B až F - umístěné mezi A1, A2  DP2 A1 + A2 - povrchové vrstvy R (tl. min. 12 mm, nebo ověřené) A1 až D - umístěné mezi A1, A2  A1 až F - opláštěné A1, A2, bez R DP3 nesplňující požadavky pro konstrukce druhu DP1 a DP2

26 Konstrukční systémy a)nehořlavé b)smíšené c)hořlavé

27 Rozdělení stavby na PÚ v závislosti na požárním riziku: Požární úseky  p v (ČSN 73 0802: 2000) p v = p. a. b. c   e (ČSN 73 0804: 2002)  e = 2. p. c / k 3. F o 1/6   + Tg (viz čl. 6.1.3. a příloha A ČSN 73 0804: 2002)  T (analýza podle přílohy A ČSN EN 1991-1-2: 2004)

28 Svislé požární pásy obvodová stěna Půdorys požární stěna libovolná vzdálenost požárně otevřené plochy š spp ≥ 90 cm

29 požárně otevřené plochy Půdorys požární stěna obvodová stěna Svislé požární pásy š ≥ 90 cm š ≥ 60 cm

30 C A B požárně otevřené plochy požární stěna obvodová stěna Půdorys Svislé požární pásy A + B + C ≥ 120 cm

31 Vodorovné pož. pásy

32 š vpp ≥ 90 cm

33 Vodorovné pož. pásy š vpp ≥ 90 cm

34 Případy, kdy je možno zanedbat požární pásy: a) vodorovné - pokud je alespoň na jedné straně požárního stropu (požární stěny požární úsek bez požárního rizika, ne však chráněná úniková cesta) b) vodorovné - pokud nad posledním nadzemním podlažím není požární strop c) vodorovné i svislé - pokud jde o požární úseky v objektu s výškou h < 12 m s max. 3. NP Výjimky

35 Stupeň požární bezpečnosti PÚ stanoví se v závislosti na: požárním riziku (p v,  e,  +T g, T) požárním riziku (p v,  e,  +T g, T) konstrukčním systému stavby (DP1, DP2, DP3) konstrukčním systému stavby (DP1, DP2, DP3) h, ΣNP, Σ PP a h p h, ΣNP, Σ PP a h p Při postupu podle eurokódů se SPB PÚ nestanoví !!! Požární úseky – SPB PÚ

36 Odstupová vzdálenost je dána hranicí požárně nebezpečného prostoru Odstupy  vychází se z nejvyšší % hodnoty p o v obvodové stěně nebo střešním plášti  je-li p o < 40 %  podle ČSN  vypočtená d se porovná s bezpečnostní vzdáleností – výsledná d je větší z nich

37 Odstupy

38 Dodatečné zateplení Konstrukce zateplení ucelený výrobek třídy reakce na oheň A1 nebo A2 i s = 0 mm. min -1 Konstrukce zateplení ucelený výrobek třídy reakce na oheň B + izolační hmota min. tř. E + kontaktní spojení (dutiny S  0,01 m 2 /bm) i s = 0 mm. min -1

39


Stáhnout ppt "OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného."

Podobné prezentace


Reklamy Google