Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Požární ochrana budov Zdeněk Hošek © 2008 presented by

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Požární ochrana budov Zdeněk Hošek © 2008 presented by"— Transkript prezentace:

1 OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Požární ochrana budov Zdeněk Hošek © 2008 presented by
Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

2 «CPD - Construction Products Directive»
Požadavky na stavby Směrnice Rady 89/106/EHS «CPD - Construction Products Directive» (zákon č. 183/2006 Sb. - § 156 odst. 1) Mechanická odolnost a stabilita Požární bezpečnost Hygiena, ochrana zdraví a ŽP Ochrana proti hluku Bezpečnost při užívání Úspora energie a ochrana tepla

3 Požární bezpečnost Stavby musí být navrženy, provedeny, užívány a udržovány tak, aby po stanovenou dobu zůstala zachována únosnost a stabilita nosných konstrukcí bránily vzniku a šíření požáru a kouře mezi jednotlivými požárními úseky uvnitř stavby bránily šíření požáru mimo stavbu umožnily osobám bezpečně opustit budovu byla zajištěna bezpečnost zasahujících JPO

4 Právní úprava

5 Navrhování PBS Zákon č. 183/2006 Sb.

6 Normativní požadavky normy projektové + Eurokódy upravují navrhování - projektové řešení staveb normy předmětové stanoví technické podmínky konkrétních zařízení normy zkušební stanoví postupy pro ověřování vlastností výrobků normy klasifikační stanoví způsob klasifikace podle výsledků zkoušek normy hodnotové obsahují hodnoty pro opakované použití bez zkoušek

7 Projektové normy PBS Základní projektové normy PBS
ČSN PBS - Nevýrobní objekty ČSN PBS - Výrobní objekty ČSN PBS - Společné požadavky ČSN PBS - Změny staveb Dílčí projektové normy PBS ČSN PBS - Shromažďovací prostory ČSN PBS - Budovy pro bydlení a ubytování ČSN PBS - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče …

8 Obvodové pláště ČSN 73 0802 PBS – Nevýrobní objekty
ČSN PBS – Výrobní objekty ČSN PBS – Společné požadavky

9 Teplotní normová křivka ISO 834 Křivka vnějšího požáru
Volný rozvoj požáru aktivní PBS pasivní PBS Flashover Teplotní normová křivka ISO 834 Křivka vnějšího požáru

10 Požární scénáře

11 Navrhování staveb stanovení odstupové vzdálenosti
vymezení požárně nebezpečného prostoru (18,5 kW.m2 ^ 0,36×h) dodržení ochranných a bezpečnostních pásem rozdělení stavby na požární úseky v závislosti na pravděpodobné intenzitě případného požáru – požárním riziku návrh požární odolnosti stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů v závislosti na SPB PÚ Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

12 Požární ochrana budov Zabezpečení budov a technologických zařízení proti účinkům možného požáru zahrnuje: AKTIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ - požárně bezpečnostními zařízeními a opatřeními, vytvářejícími předpoklady k úspěšné evakuaci osob, účinnému zásahu JPO a snížení rozsahu škod PASIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ - požárně dělicími popř. nosnými konstrukcemi, které člení objekty do PÚ a CHÚC

13 Požární ochrana budov Aktivní požární ochrana Pasivní požární ochrana
Teplota [°C] Celkové vzplanutí Pasivní požární ochrana Požární odolnost nosných konstrukcí Teplota v požárním úseku Dělení na požární úseky při plně rozvinutém požáru v případě selhání aktivních protipožárních opatření Teplo a kouř Kouř pro nerozvinutý požár při užití aktivních protipožárních opatření Čas [min] Bezpečné únikové a zásahové cesty Volba a úprava stavebních materiálů a jejich povrchů Aktivní požární ochrana Elektrická požární signalizace, detektory Zařízení dálkového přenosu Stabilní hasicí zařízení Zařízení pro odvod kouře a tepla Požárně bezpečnostní zařízení a opatření Dispoziční řešení a požárně dělicí konstrukce Odolnost požárně ochranných konstrukcí

14 Požární odolnost Určení požární odolnosti: Zkouškou požární odolnosti
Výpočtem + zkouškou (rozšířená aplikace) Tabulkovou hodnotou (viz ČSN

15 Požární odolnost

16 Požární odolnost Požární odolnost stavebních konstrukcí a požárních uzávěrů Doby požární odolnosti konstrukcí jsou stanoveny následující stupnicí v min.: 15 30 45 60 90 120 180 Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona. a doplněny identifikačními písmeny mezních stavů požární odolnosti podle ČSN (např. R 15, RE 15, REI 15, REW 15 …)

17 Požární odolnost R nosnost a stabilita (t) E celistvost (t)
I tepelná izolace (t) W radiace (t) M mechanická odolnost C samozavírací zařízení S průnik kouře

18 Požární odolnost RPP (i  o) ve, ho
index PP pro parametrický požár (např. RPP60) (i  o) vhodnost použití (i  o), (i  o) ve, ho vhodnost použití prvku ve stavbě (a  b) poloha při zkoušce (a  b), (a  b)

19 Požární odolnost Nosné konstrukce zajišťující stabilitu stavby musí mít požární odolnost alespoň: 30 minut  3 a více NP (*) 60 minut  9 až 12 NP 90 minut  13 až 20 NP 120 minut  více než 20 NP * NK a PDK nestanoví-li ČSN vyšší požární odolnost - od Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

20 Požární odolnost Střešní pláště musí být klasifikovány z hlediska vnějšího působení požáru podle ČSN EN alespoň: BROOF (t3)  v požárně nebezpečném prostoru nebo v uzavřené ploše BROOF (t1)  mimo požárně nebezpečný prostor nebo v uzavřené ploše (může tvořit souvislou plochu S > m2) Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

21 Požární odolnost Obvodové stěny vystavené požáru z vnitřní strany:
zajišťující stabilitu objektu - REW (t) nezajišťující stabilitu objektu - EW (t) vystavené požáru z vnější strany: zajišťující stabilitu objektu - REI (t) nezajišťující stabilitu objektu - EI (t) Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

22 Reakce na oheň EN 13501-1 A1 A2 B C D E F Třída reakce na oheň
Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

23 Reakce na oheň „NEHOŘLAVÉ HMOTY“ (dle ČSN 73 08xx)
 výrobky třídy reakce na oheň A1 a výrobky třídy reakce na oheň A2 pokud je výrobek třídy A2 celistvý a homogenní  m ≤ 5 % organických látek (viz ČSN EN 13820) „HOŘLAVÉ HMOTY“ (dle ČSN 73 08xx)  výrobky ostatních tříd reakce na oheň Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

24 Druhy konstrukcí DP1 DP2 DP3 Konstrukce druhu
Výrobky tř. reakce na oheň DP1 A1 + A2 - celistvé a homogenní (s obsahem max. 5% org. látek) B až F - umístěné mezi A1, A2  DP2 A1 + A2 - povrchové vrstvy R (tl. min. 12 mm, nebo ověřené) A1 až D - umístěné mezi A1, A2  A1 až F - opláštěné A1, A2, bez R DP3 nesplňující požadavky pro konstrukce druhu DP1 a DP2

25 Konstrukční systémy nehořlavé smíšené hořlavé

26 Požární úseky Rozdělení stavby na PÚ v závislosti na požárním riziku:
pv (ČSN : 2000) pv = p . a . b . c e (ČSN : 2002) e = 2 . p . c / k3 . Fo1/6 Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.  + Tg (viz čl a příloha A ČSN : 2002) T (analýza podle přílohy A ČSN EN : 2004)

27 Svislé požární pásy šspp ≥ 90 cm Půdorys obvodová stěna požární stěna
libovolná vzdálenost požárně otevřené plochy šspp ≥ 90 cm

28 Svislé požární pásy š ≥ 60 cm š ≥ 90 cm Půdorys požární stěna
požárně otevřené plochy Půdorys požární stěna obvodová stěna š ≥ 60 cm š ≥ 90 cm

29 Svislé požární pásy B A C A + B + C ≥ 120 cm Půdorys požární stěna
požárně otevřené plochy požární stěna obvodová stěna Půdorys A + B + C ≥ 120 cm

30 Vodorovné pož. pásy

31 Vodorovné pož. pásy švpp ≥ 90 cm švpp ≥ 90 cm

32 Vodorovné pož. pásy švpp ≥ 90 cm

33 Výjimky Případy, kdy je možno zanedbat požární pásy: a) vodorovné - pokud je alespoň na jedné straně požárního stropu (požární stěny požární úsek bez požárního rizika, ne však chráněná úniková cesta) b) vodorovné - pokud nad posledním nadzemním podlažím není požární strop c) vodorovné i svislé - pokud jde o požární úseky v objektu s výškou h < 12 m s max. 3. NP

34 Stupeň požární bezpečnosti PÚ stanoví se v závislosti na:
Požární úseky – SPB PÚ Stupeň požární bezpečnosti PÚ stanoví se v závislosti na: požárním riziku (pv, e, +Tg, T) konstrukčním systému stavby (DP1, DP2, DP3) h, ΣNP, Σ PP a hp Při postupu podle eurokódů se SPBPÚ nestanoví !!! Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

35 Odstupy Odstupová vzdálenost je dána hranicí požárně nebezpečného prostoru vychází se z nejvyšší % hodnoty po v obvodové stěně nebo střešním plášti je-li po < 40 %  podle ČSN vypočtená d se porovná s bezpečnostní vzdáleností – výsledná d je větší z nich Úvodní ustanovení  V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

36 Odstupy Úvodní ustanovení
V § 1 jsou vymezeny základní pojmy. Cílem bylo definovat pro účely vyhlášky základní pojmy, jejichž specifikace není v platných předpisech uvedena nebo není jednotná anebo není použitelná pro potřeby aplikace této vyhlášky. Definovány jsou výhradně pojmy, které se vyskytují ve více ustanoveních vyhlášky, a to vždy ve vazbě k jednomu nebo více zmocňovacím ustanovením vyplývajícím ze zákona.

37 Dodatečné zateplení Konstrukce zateplení ucelený výrobek třídy reakce na oheň A1 nebo A2 is = 0 mm. min-1 Konstrukce zateplení ucelený výrobek třídy reakce na oheň B + izolační hmota min. tř. E + kontaktní spojení (dutiny S  0,01 m2/bm) is = 0 mm. min-1

38 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "OBVODOVÉ PLÁŠTĚ Požární ochrana budov Zdeněk Hošek © 2008 presented by"

Podobné prezentace


Reklamy Google