Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější nedostatky projektů PBŘ Ing. Michal Valouch 30. 1. 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější nedostatky projektů PBŘ Ing. Michal Valouch 30. 1. 2013."— Transkript prezentace:

1 Nejčastější nedostatky projektů PBŘ Ing. Michal Valouch 30. 1. 2013

2 Podklady • zákony, vyhlášky, normy - aktuální znění • předkládaná PD: průvodní a technické zprávy, výkresy, PBŘ, projekty EPS, SSHZ …. • pokud se (u změn staveb) odkazuje na původní PBŘ, mělo by být součástí předložené PD - nutné podklad, ověřit, zda odpovídá současným požadavkům

3 Popis a umístění • přehled řešených objektů: - popis konstrukčních částí - konstrukční a požární výška - správně uvádět konstrukční systém • účel užívání stavby: - nevýrobní objekty (jednodušší k popisu) - výrobní - uvádět i popis technologie • shrnutí základních údajů z hlediska PBS např.: - nevýrobní objekt dle 73 0802 - budova skupiny OB 3 dle čl. 3.5 c) 1) ČSN 73 0833 - konstrukční systém nehořlavý dle čl. 7.2.8 a) a 7.2.12 b) dle ČSN 73 0802 - 3 užitná nadzemní podlaží, - požární výška h p = 6,6 m …….. •neopisovat články norem, ale hodnotit konkrétně v souladu s normami!

4 Rozdělení do PÚ • správné značení PÚ dle normy ČSN 01 3495 - rozlišovat podzemní a jedno/více podlažní PÚ P 01.07 - V N 16.12 - IV N 2.17/N - II - odlišné značení šachet Š-P 02.12/N4 - III - uvedení stupně požární bezpečnosti (SPB) • výpis místností, které jsou v daném PÚ umístěny - nejpřehlednější vyznačení ve výkresech požární ochrany - na výkresech PO používat správné značky dle normy výše

5 Výpočet požárního rizika • uvádět položky p n a a n dle přílohy A (zejména u nejasných případů) - neuvádět pouze výsledky výpočtů -nelze ověřit - uvádět vstupní data popis postupu řešení výsledek - neužívat slepě výpočtové programy (pouze nástroj výpočtu), nenahrazuje projektování • výpis místností, které jsou v daném PÚ umístěny - nejpřehlednější vyznačení ve výkresech požární ochrany - na výkresech PO používat správné značky dle normy výše • uvádět SPB pro každý PÚ, uvádět skupinu výrob

6 Požární odolnost stavebních konstrukcí - nepřesné údaje (průřezové profily, tloušťky stropů/stěn, tloušťka krytí ŽB prvků) a popis mezních stavů - vždy uvádět normový požadavek skutečný stav včetně mezních stavů a dílčí konstrukční části (samozavírač s počtem cyklů, kouřotěsnost, atp.) - podložit dle čeho je odolnost konstrukcí zhodnocena - pokud nevyhovují - náhradní opaření - nátěry, obklady - pozor na omezující podmínky norem 73 0810 a 73 0831 - požadavky na světlíky, izolace, povrchové úpravy stěn, podlahy - ke kolaudaci musí být doloženy odpovídající doklady (uvést v PBŘ) -prokázání odkazem na statický výpočet dle EU kódu pro MÚ požár - (ve stupni pro stavební řízení) musí být nedílnou součástí předložené PD nikoli až ke kolaudaci - statický výpočet musí mít náležitosti - především přehledná vstupní data a popis všech hodnocených prvků - požární pásy a jejich zhodnocení - většinou chybí

7 Evakuace • využívat vždy ČSN 73 0818 + Z1: a) normové hodnoty uvedené v tabulce 1 b) v případě, kdy není v tabulce jmenovitě uveden příslušný druh prostoru, normovými hodnotami prostorů funkčně, provozně, popř. i dispozičně podobných (nezáleží na pojmenování prostoru, ale na skutečné funkci) c) nelze-li aplikovat postup dle a) nebo b), vynásobením počtu osob určených projektem součinitelem 1,5 • minimální počet pro výpočet E = 10 • nezaměňovat metodiku výpočtu NÚC pro výrobní a nevýrobní objekty dle „lepších výsledků“ (užívání výpočtu výrobních objektů pro nevýrobní) • uvádět podmínky CHÚC v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů • nová norma - ČSN EN ISO 7010 - Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky • zhodnocení zda se nejedná o shromažďovací prostor

8 PNP + odstupové vzdálenosti • postup, který je k určení používán: - tabulkou pro jeden otvor (dle příloh norem 02, 04) - tabulkou pro h u a l u (dle příloh norem 02, 04) - podrobným výpočtem - pokles radiačního toku • zateplení a obklady (dřevo, plasty) obvodových stěn: -zhodnocení zcela otevřené, částečně otevřené plochy obvodových stěn • musí být zhodnocení, zda PNP hodnoceného objektu vyhovuje a kam zasahuje - nikoli jen číselné hodnoty „ PNP hodnoceného objektu zasahuje na pozemek investora, nezasahuje svým PNP do stávajících okolních objektů a sám není v PNP od stávajících objektů“ • min. k územnímu řízní do situace zakreslit PNP hodnoceného objektu

9 Zabezpečení stavby požární vodou a PHP • vnější odběrní místa - dimenze, vzdálenost, funkčnost (zakreslit do situace viz novela 499/2006) podzemní vs nadzemní hydrant …??? • náhradní zdroje vody - splňovat podmínky ČSN 75 2411 - zdroje požární vody (příjezd, čerpací stanoviště….) • hydrantové systémy - vnitřní odběrní místa: - DN + délka hadice uvést počty na daný PÚ (zákres do výkresu) - zhodnocení materiálového provedení přívodního potrubí (kov/plast) není provedeno v 99% • uvádět výpočtové vzorce pro počet PHP - nejenom počty HJ, ale i druhy PHP (voda, CO 2, prášek)

10 Technická zařízení a odtahy spalin • tepelná zařízení: -minimální vzdálenosti hořlavých hmot od TZ (krby, kamna, komíny) - odkazy na normu a dokumentaci TZ elektroinstalace - požadavky na: - izolaci kabelů - kabely s funkční integritou - CENTRAL a TOTAL STOP

11 Vzduchotechnika a prostupy • utěsnění prostupů většinou pouze obecně a formou odkazů na články v normách • problém nedostatečných podkladů pro zhodnocení VZT i prostupů • často chybí zhodnocení VZT klapek a izolace VZT potrubí (zpřísněné požadavky v prostorech dle 73 0831) • problém i zastaralá norma ČSN 73 0872 • odvětrání podzemních prostorů (garáže) • JET ventilátory - prokázání funkčnosti a bezkouřové vrstvy (pouze na základě modelovacích programů)

12 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby PBZ • projekty EPS, SSHZ, ZOKT - samotný projekt • projektant PBŘ zodpovídá za funkční návaznosti většinou chybí • stanovení podmínek pro návrh EPS v PBŘ (zpravidla řídící prvek) - podmínky definované v „nové“ ČSN 73 0875 • rozhodujícím prvkem pro součinnost je specifikace navazujících operací po zjištění vzniku požáru • jde o určení další činnosti ústředny EPS • pro určení priority v zahájení činnosti SHZ a SOZ je rozhodující funkční charakter posuzovaných prostorů

13 Závěr • do PBŘ jsou opisovány celé články norem, což způsobuje nepřehlednost • chybí konkrétní popis protipožárních opatření pro daný objekt • nízká úroveň znalostí (základní poznatky PBS) a následné provedení celého PBŘ nemalé skupiny projektantů • chybí vzájemná logická a funkční návaznost požárně bezpečnostních zařízení • projektant od slova projektovat, navrhovat řešení nikoli opisovat normy

14 Děkuji za pozornost Otázky ?

15 Ing. Michal Valouch Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Kloknerova 26 148 01 Praha 414 michal.valouch@grh.izscr.cz +420 950 819 860


Stáhnout ppt "Nejčastější nedostatky projektů PBŘ Ing. Michal Valouch 30. 1. 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google