Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nejčastější nedostatky projektů PBŘ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nejčastější nedostatky projektů PBŘ"— Transkript prezentace:

1 Nejčastější nedostatky projektů PBŘ
Ing. Michal Valouch

2 Podklady zákony, vyhlášky, normy - aktuální znění
předkládaná PD: průvodní a technické zprávy, výkresy, PBŘ, projekty EPS, SSHZ …. pokud se (u změn staveb) odkazuje na původní PBŘ, mělo by být součástí předložené PD - nutné podklad, ověřit, zda odpovídá současným požadavkům

3 Popis a umístění přehled řešených objektů: - popis konstrukčních částí
- konstrukční a požární výška - správně uvádět konstrukční systém účel užívání stavby: - nevýrobní objekty (jednodušší k popisu) - výrobní - uvádět i popis technologie shrnutí základních údajů z hlediska PBS např.: - nevýrobní objekt dle - budova skupiny OB 3 dle čl. 3.5 c) 1) ČSN - konstrukční systém nehořlavý dle čl a) a b) dle ČSN - 3 užitná nadzemní podlaží, - požární výška hp = 6,6 m …….. neopisovat články norem, ale hodnotit konkrétně v souladu s normami!

4 Rozdělení do PÚ správné značení PÚ dle normy ČSN 01 3495
- rozlišovat podzemní a jedno/více podlažní PÚ P V N IV N 2.17/N - II - odlišné značení šachet Š-P 02.12/N4 - III - uvedení stupně požární bezpečnosti (SPB) výpis místností, které jsou v daném PÚ umístěny - nejpřehlednější vyznačení ve výkresech požární ochrany - na výkresech PO používat správné značky dle normy výše

5 Výpočet požárního rizika
uvádět položky pn a an dle přílohy A (zejména u nejasných případů) - neuvádět pouze výsledky výpočtů -nelze ověřit - uvádět vstupní data popis postupu řešení výsledek - neužívat slepě výpočtové programy (pouze nástroj výpočtu), nenahrazuje projektování výpis místností, které jsou v daném PÚ umístěny - nejpřehlednější vyznačení ve výkresech požární ochrany - na výkresech PO používat správné značky dle normy výše uvádět SPB pro každý PÚ, uvádět skupinu výrob

6 Požární odolnost stavebních konstrukcí
- nepřesné údaje (průřezové profily, tloušťky stropů/stěn, tloušťka krytí ŽB prvků) a popis mezních stavů - vždy uvádět normový požadavek skutečný stav včetně mezních stavů a dílčí konstrukční části (samozavírač s počtem cyklů, kouřotěsnost, atp.) - podložit dle čeho je odolnost konstrukcí zhodnocena - pokud nevyhovují - náhradní opaření - nátěry, obklady - pozor na omezující podmínky norem a - požadavky na světlíky, izolace, povrchové úpravy stěn, podlahy - ke kolaudaci musí být doloženy odpovídající doklady (uvést v PBŘ) - prokázání odkazem na statický výpočet dle EU kódu pro MÚ požár - (ve stupni pro stavební řízení) musí být nedílnou součástí předložené PD nikoli až ke kolaudaci - statický výpočet musí mít náležitosti - především přehledná vstupní data a popis všech hodnocených prvků - požární pásy a jejich zhodnocení - většinou chybí

7 Evakuace využívat vždy ČSN 73 0818 + Z1:
a) normové hodnoty uvedené v tabulce 1 b) v případě, kdy není v tabulce jmenovitě uveden příslušný druh prostoru, normovými hodnotami prostorů funkčně, provozně, popř. i dispozičně podobných (nezáleží na pojmenování prostoru, ale na skutečné funkci) c) nelze-li aplikovat postup dle a) nebo b), vynásobením počtu osob určených projektem součinitelem 1,5 minimální počet pro výpočet E = 10 nezaměňovat metodiku výpočtu NÚC pro výrobní a nevýrobní objekty dle „lepších výsledků“ (užívání výpočtu výrobních objektů pro nevýrobní) uvádět podmínky CHÚC v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů nová norma - ČSN EN ISO Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky zhodnocení zda se nejedná o shromažďovací prostor 7

8 PNP + odstupové vzdálenosti
postup, který je k určení používán: - tabulkou pro jeden otvor (dle příloh norem 02, 04) - tabulkou pro hu a lu (dle příloh norem 02, 04) - podrobným výpočtem - pokles radiačního toku zateplení a obklady (dřevo, plasty) obvodových stěn: - zhodnocení zcela otevřené, částečně otevřené plochy obvodových stěn musí být zhodnocení, zda PNP hodnoceného objektu vyhovuje a kam zasahuje - nikoli jen číselné hodnoty „PNP hodnoceného objektu zasahuje na pozemek investora, nezasahuje svým PNP do stávajících okolních objektů a sám není v PNP od stávajících objektů“ min. k územnímu řízní do situace zakreslit PNP hodnoceného objektu 8

9 Zabezpečení stavby požární vodou a PHP
vnější odběrní místa - dimenze, vzdálenost, funkčnost (zakreslit do situace viz novela 499/2006) podzemní vs nadzemní hydrant …??? náhradní zdroje vody - splňovat podmínky ČSN zdroje požární vody (příjezd, čerpací stanoviště….) hydrantové systémy - vnitřní odběrní místa: - DN + délka hadice uvést počty na daný PÚ (zákres do výkresu) - zhodnocení materiálového provedení přívodního potrubí (kov/plast) není provedeno v 99% uvádět výpočtové vzorce pro počet PHP - nejenom počty HJ, ale i druhy PHP (voda, CO2, prášek) 9

10 Technická zařízení a odtahy spalin
tepelná zařízení: - minimální vzdálenosti hořlavých hmot od TZ (krby, kamna, komíny) - odkazy na normu a dokumentaci TZ elektroinstalace - požadavky na: - izolaci kabelů - kabely s funkční integritou - CENTRAL a TOTAL STOP 10

11 Vzduchotechnika a prostupy
utěsnění prostupů většinou pouze obecně a formou odkazů na články v normách problém nedostatečných podkladů pro zhodnocení VZT i prostupů často chybí zhodnocení VZT klapek a izolace VZT potrubí (zpřísněné požadavky v prostorech dle ) problém i zastaralá norma ČSN odvětrání podzemních prostorů (garáže) JET ventilátory - prokázání funkčnosti a bezkouřové vrstvy (pouze na základě modelovacích programů) 11

12 Posouzení požadavků na zabezpečení stavby PBZ
projekty EPS, SSHZ, ZOKT - samotný projekt projektant PBŘ zodpovídá za funkční návaznosti většinou chybí stanovení podmínek pro návrh EPS v PBŘ (zpravidla řídící prvek) - podmínky definované v „nové“ ČSN rozhodujícím prvkem pro součinnost je specifikace navazujících operací po zjištění vzniku požáru jde o určení další činnosti ústředny EPS pro určení priority v zahájení činnosti SHZ a SOZ je rozhodující funkční charakter posuzovaných prostorů 12

13 Závěr do PBŘ jsou opisovány celé články norem, což způsobuje nepřehlednost chybí konkrétní popis protipožárních opatření pro daný objekt nízká úroveň znalostí (základní poznatky PBS) a následné provedení celého PBŘ nemalé skupiny projektantů chybí vzájemná logická a funkční návaznost požárně bezpečnostních zařízení projektant od slova projektovat, navrhovat řešení nikoli opisovat normy 13

14 Děkuji za pozornost Otázky ?

15 Ing. Michal Valouch Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR
Kloknerova 26 Praha 414 15


Stáhnout ppt "Nejčastější nedostatky projektů PBŘ"

Podobné prezentace


Reklamy Google